Różnica między akcją a obligacjąAkcja to papier wartościowy: • stwierdzający bezwarunkowe uczestnictwo jej właściciela w kapitale (majątku) spółki akcyjnej, • uprawniający do partycypacji w zyskach spółki akcyjnej w formie tzw. dywidendy, oraz do majątku spółki – w razie jej likwidacji, • stwierdzający odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wysokości wartości akcji. Czyli akcja reprezentuje określoną część kapitału akcyjnego banku, będąc równocześnie tytułem własności. Akcja spełnia 2 podstawowe funkcje: 1. jest instrumentem finansowania powstania i rozwoju spółki akcyjnej, 2. jest instrumentem lokat dla wolnych kapitałów. Akcje są uzależnione od ryzyka działalności banku, gdyż wysokość przypadającej na akcję dywidendy zależy od rozmiarów i podziału zysku osiągniętego przez bank. Za straty i zobowiązania danego banku – spółki akcyjnej właściciel akcji odpowiada w granicach jej wartości. Akcja nie ma gwarancji oprocentowania, a przypadająca na nią część zysku (dywidenda) przynosi zmienne oprocentowanie kapitału, zależne od podziału wygospodarowanego zysku. Ponieważ wartość akcji zależy od wartości i przyrostu wartości aktywów danego banku – spółki akcyjnej, zabezpiecza ona jej posiadacza przez skutkami inflacji. Akcja, będąc tytułem własności określonej części kapitału właścicielskiego, nadaje swemu posiadaczowi prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. WZA podejmuje zasadnicze decyzje dotyczące działalności banku, wybiera jego władze, dzieli zyski, itp. Posiadanie kontrolnego pakietu akcji (jeżeli statut banku nie przewiduje akcji uprzywilejowanych pod względem głosów – 50% ogólnej liczby akcji + 1 ), który zapewnia przewagę w głosowaniu, umożliwia faktyczne kierowanie danym bankiem. Obligacja to papier wartościowy: • zawierający zobowiązanie emitenta w stosunku do inwestora, • stwierdzający wierzytelność pieniężną (instrument długu), • będący instrumentem pożyczkowym i instrumentem lokat. Obligacja jest dowodem udzielenia emitującemu bankowi pożyczki przez jej posiadacza i zobowiązaniem dłużnika do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z ustalonym oprocentowaniem w sposób i w terminach określonych w obligacji. Obligacje są uniezależnione od ryzyka działalności banku i uprawniają ich posiadaczy do otrzymania stałego oprocentowania. Obligacja, chociaż gwarantuje coroczne oprocentowanie kapitału, ulega deprecjacji w procesach inflacyjnych. Obligacje mogą być wykupione przez emitujący je bank jednorazowo lub ratalnie. Wykup jednorazowy występuje najczęściej w wypadku obligacji krótko – i średnioterminowych, natomiast spłaty ratalne stosuje się przy obligacjach długoterminowych. Sposób spłaty może przewidywać raty o zmiennej lub stałej wysokości, obejmujące w sumie spłatę raty kapitałowej i odsetek. Wybór metody spłaty i oprocentowania nie jest obojętny dla kosztu obsługi długu przez bank, przynosząc z drugiej strony zróżnicowane korzyści posiadaczom obligacji. Bony kasowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez banki. Są one denominowane w okrągłych kwotach z terminem wykupienia przez emitujący je bank zazwyczaj w okresie 3 – 12 miesięcy – mają więc charakter krótkoterminowy. Z uwagi na korzystne oprocentowanie, bony są nabywane przez ludność i przedsiębiorstwa, stanowiąc dla banków źródło finansowania działalności kredytowej. Certyfikaty depozytowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez banki. Stwierdzają ulokowanie przez deponenta w wystawiającym je banku określonej kwoty w charakterze depozytu pieniężnego na określony czas i procent. Są przeważnie krótkoterminowymi papierami wartościowymi o terminie wykupu od 14 dni do roku, chociaż zdarzają się i takie na 7 lat. Zaletą certyfikatów depozytowych jest pewność lokaty, która nie może być wycofana z banku przed umownym terminej, a deponent lokaty może ją w każdej chwili upłynnić, na rynku wtórnym. W Polsce bony kasowe i certyfikaty depozytowe nie znajdują wykorzystania.

Różnica między akcją a obligacją

Materiały

Publicystyka Sejmu Wielkiego Publicystyka Sejmu Wielkiego: Sejm Czteroletni był ostatnią próbą ratowania niepodległości Polski. Do walki włączyło się wiele wybitnych postaci, w tym najwybitniejszy polski publicysta, założyciel \"Kuźnicy\", ( gdzie zbierali się radykalnie myślący ludzie) Hugo Kołłątaj. W 1788 - 1789 napisał \"Lista anonima\". W pierwszej części autor zają...

Twórczość Tadeusza Boy-Żelińskiego TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI Tadeusz Żeleński żył w gronie cyganerii. Kompan Przybyszewskiego. Był nimi zauroczony. W miarę czasu ten styl bycia tracił na spontaniczności. Wypaczenie idei modernizmu. Tadeusz chcąc zachować pamięć o pierwszych latach “Znaszli ten kraj” pod pseudonimem Boy. W 1905 roku był znanym autorem i satyrykiem. Był j...

Porównanie rycerza starożytnego a średniowiecznego na podstawie "Iliady" i "Pieśni o Rolandzie" PLAN: Wstęp: Rycerstwo jako ideologia związana z walką. Zmienność ideałów na przestrzeni wieków. Rozwinięcie: Dwaj bohaterowie Roland i Hektor cele ich postępowania rycerstwo jako ideologia i sposób na życie walka i patriotyzm różnice kulturowe Wywyższenie obu bohaterów i przedstawienie jako wzoru do naśladowania: Hektor walczy z Achi...

XVII wieczna literatura plebejska Temat: XVII-wieczna kultura plebejska a pozycja szlachcica-sarmaty. W XVII wieku bujnie rozwijała się literatura plebejska. Jej twórcami byli ludzie spoza stanów uprzywilejowanych (magnaterii, szlachty). Byli to protoplaści dzisiejszej inteligencji. Środki do życia czerpali z pracy umysłowej, często związani byli z Kościołem. Nie posiad...

Struktura handlu zagranicznego Aktualnie udział Polski w międzynarodowym podziale pracy zwiększa się umiarkowanie i wciąż pozostaje dość niski. Niepokoi też nieco fakt, iż wyższe wartości przyjmuje on dla importu niż dla eksportu. O ile w 1990 roku import stanowił około 2/3 wartości eksportu, o tyle w roku 2000 proporcje się odwróciły (patrz tabela 1). Jednak w tym okresie ...

Motyw odjazdu w literaturze Odjazd Odjazd - Opuszczenie miejsca, gdzie się dotychczas przebywało, wyruszenie w drogę, w podróż. Biblia (NT) - Józef uprzedzony przez Anioła we śnie odjechał wraz z Maryją i dzieciątkiem z Betlejem do Egiptu, chroniąc się przed prześladowaniem Heroda. Mitologia - Na wojnę trojańską od¬jechał Odys, porzucając swoją ukochaną Itakę, żonę...

Ekspresjonizm, futuryzm, dadizm, neoklasycyzm KIERUNKI ARTYSTYCZNE Istnieje wiele kierunków artystycznych. Wszystkie nowe poprzedzone były teoretycznymi programami w formie manifestów i deklaracji. Ekspresjonizm Rozkwit w latach 1910-25. Pojawił się w epoce poprzedniej, lecz dopiero teraz doszedł do głosu. siła i gwałtowność wyrazu deformacja obrazu rzeczywistości ...

Metoda obserwacji -socjologia OBSERWACJA - dopiero wtedy staje się techniką badawczą, gdy ma charakter systematyczny (naukowy) Obserwacje naukowe (systematyczne): ˇ skategoryzowane - prowadzone są wg jakiegoś schematu i zwracają uwagę na konkretne zagadnienia ˇ nieskategoryzowane - luźne, ale zwrócone na poznanie pewnego problemu a. obserwacja uczestnicząca - prowadzona ...