"Trzeba milczeć i uprawiać swój ogródek" - KandydCzy stwierdzenie zawarte w "Kandydzie" Voltaire'a "Trzeba milczeć i uprawiać swój ogródek" może być aktualne we współczesnej rzeczywistości? Prawdopodobnie każdy kto czytał "Kandyda" Voltaire'a zastanawiał się nad sentencją "Trzeba milczeć i uprawiać swój ogródek" . Co ona znaczy? Jaką myśl autor chciał nam przekazać? Jakie odniesienie do naszego życia ma sformułowanie powstałe w XVIII w. ? Czy może ono funkcjonować we współczesnej rzeczywistości? Odpowiedź zależy od tego, w jaki sposób rozumiemy to sformułowanie. Voltaire w tych słowach zawarł całą brutalną prawdę o życiu: jeśli chcesz dożyć spokojnej starości, nie wychylaj się. Jest to pierwsza i chyba najbardziej oczywista interpretacja. Osoba wykazująca nadmierne zainteresowanie sprawami publicznymi, sprzeciwiająca się władzy, bądź po prostu aktywna społecznie, sama "wystawia się na strzał". W przypadku Polaków, czy innych narodów żyjących przez minione pięćdziesiąt lat w krajach o ustroju totalitarnym, prawdziwość tego stwierdzenia jest poparta faktami historycznymi: kto z nas nie pamięta sytuacji panującej w kraju za czasów komunizmu? Wydaje się iż obecnie, w świecie opanowanym przez demokrację ta interpretacja sentencji z "Kandyda" przestaje być prawdziwa. Czy na pewno? Odpowiedź jest krótka: nie. W wielu krajach na świecie nadal panuje ustrój totalitarny lub inny ograniczający swobody obywatelskie. W krajach tych nawet najmniejsze przejawy samodzielnego myślenia, często nawet nie związanego z panującą tam sytuacją, są brutalnie tępione przez władze. W krajach tych jedyną logiczną "receptą na życie" jest milczenie. Tylko nieliczni, wykazujący się ogromną odwagą są w stanie sprzeciwiać się władzy. W państwach o ustroju demokratycznym, mimo panującej wolności słowa stwierdzenie Voltaire'a nadal pozostaje prawdziwe. Widać to wyraźnie na przykładzie polityków. Przez cały okres swojej kariery narażają się oni na druzgocącą krytykę. Często muszą przyjąć na siebie brzemię odpowiedzialności za popełniane decyzje, z którym nie rozstają się już do końca życia. Czy ich życie nie przebiegałoby spokojniej, gdyby ograniczyli się do "milczenia i uprawiania swojego ogródka"? Z tą interpretacją nierozerwalnie łączy się pytanie: Co powodowało, że niektórzy ludzie nie postępowali według Voltaire'owskiej zasady i nie milczeli, za to krzyczeli bardzo głośno? Jeżeli rozpatrywać tą kwestię przez pryzmat ustrojów politycznych minionych lat (tak jak ja to zrobiłem), to widać wyraźnie, że w ustrojach ograniczających swobody obywatelskie panowała milcząca akceptacja istniejącego stanu rzeczy. Ludzie bali się sprzeciwiać się władzy w jakikolwiek sposób, gdyż wiązało się to często z utratą majątku, pozycji, a nawet życia. Z tej powszechnej zmowy milczenia byli w stanie wyłamać się tylko nieliczni, odznaczający się ogromną odwagą. Ich celem była zmiana warunków życia całego społeczeństwa na lepsze, często kosztem własnego życia, zdrowia bądź majątku. Historia pokazuje, że walka tych ludzi nie była bezskuteczna. Jak potoczyłyby się koleje historii, gdyby wszyscy oni ograniczyli się tylko do "milczenia i uprawiania swojego ogródka"? W demokracji jest wielu ludzi działających publicznie. Jedni robią to dla władzy, inni dla osiągnięcia korzyści. Niewielu z nich to tacy, którzy swoje siły poświęcają służbie narodowi lub reformowaniu państwa. Działalność tych reformatorów często spotyka się z brakiem zrozumienia, a nawet sprzeciwem ze strony społeczeństwa. Najgłośniej jednak sprzeciwiają się ci, którzy własne korzyści stawiają przed dobrem ogółu. Czy nie lepiej by było dla nas wszystkich, gdyby większość z obecnych polityków i tzw. "osób publicznych" porzuciła swoje zajęcia i zajęła się " uprawianiem swojego ogródka" w milczeniu? Inna, najprostsza interpretacja Voltaire'owskiego przesłania, pozbawiona ukrytego sensu, wiąże się z innym stwierdzeniem zawartym w "Kandzydzie", a mianowicie "Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo". Przy takim punkcie widzenia praca stanowi dla człowieka jedyne źródło utrzymania, a wiec oddala ubóstwo. Należy tu nadmienić, że chodzi o tu o każdy rodzaj pracy, ale przede wszystkim o pracę twórczą i umysłową. Chroni nas przed występkami, ponieważ człowiek, który w pracy znajduje utrzymanie, nie szuka go w inny sposób, często nieuczciwy i krzywdzący dla innych. Ludzie pracując nie nudzą się, gdyż często wiąże się to z rozwijaniem ich zdolności i zainteresowań. Widać więc, że przy takim rozumieniu stwierdzenie Voltaire'a jest nierozłącznym elementem naszej rzeczywistości. Dlaczego? Ponieważ w dzisiejszych czasach człowiek sukcesu to człowiek pracujący, a więc rozwijający swoje zdolności. W dzisiejszych czasach istnieje coraz mniej obszarów naszego życia, do których można by odnieść Voltaire'owką sentencję. Łamaniu tej zasady zawdzięczamy istnienie demokracji. Ludzie, którzy nie boją się otwarcie głosić swoich poglądów znacznie łatwiej osiągają postawione sobie cele, w przeciwieństwie do tych którzy milczą. Chociaż łamiąc tą zasadę często narażamy się na nieporozumienia i krytykę, uważam, że gdyby była ona stosowana w dzisiejszej rzeczywistości, nigdy nie udałoby się nam osiągnąć tego, co mamy.

"Trzeba milczeć i uprawiać swój ogródek" - Kandyd

Materiały

Poezja Horacego - inspiracje Horacy to poeta rzymski, żyjący w latach 65 - 8 r.p.n.e. Pisywał ody, pieśni, był także autorem \"Listu do Pizonów\", w którym wykładał zasady sztuki poetyckiej. Na jego poezję wpływ miały dwie doktryny filozoficzne: stoicyzm i epikureizm. Poeta połączył te dwa systemy w sposób EKLEKTYCZNY(wybiórczy), głosząc w swych utworach zasadę złotego śr...

Edukacja w czasach baroku -Edukacja Program edukacji szkolnej był ograniczony. Nakazywano przedstawianie scen religijnych w malarstwie i rzeźbie, w formie sakralnej. Rzeżba i malarstwo miały kształtować prosty lud i utrzymywać go w wierze 1954 r.-sprowadzenie do polski Zakonu Jezuitów Początki baroku we wszystkich dziedzinach sztuki, wiązały się z podstawowym z...

Dekadentyzm w poezji Młodej Polski 92. Nastroje dekadenckie w poezji młodopolskiej. Dekadentyzm był ogólnoeuropejskim prądem duchowym w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku. Wyrażał się w postawie pesymistycznej i indywidualistycznej, często odwołującej się do filozofii Schopenhauera. Ten niemiecki filozof głosił, że istotą ludzkiej egzystencji jest bezrozumny popęd, któr...

Odrodzenie w Europie i Polsce - charakterystyka Odrodzenie pojawiło się we Włoszech w XIV wieku i trwało do początku XVI wieku. W innych krajach Europy, w tym w Polsce, II poł. XV wieku i cały XVI do lat 30-tych XVII wieku. Głównymi przyczynami rozwoju Renesansu we Włoszech były osłabienie cesarstwa i papiestwa, bogacenie się mieszczaństwa wskutek rozwoju rzemiosła, przemysłu i handlu. ...

Interpretacja "Nike która się waha" Zbigniew Herbert w wierszu pt. ,,Nike która się waha” opisuje boginię zwycięstwa, zwykle bezlitosną i bezwzględną, tu zastanawiającą się nad losem młodzieńca. Wie, że musi on zginąć za ojczyznę, lecz: ,,Nike ma ogromną ochotę podejść i pocałować go w czoło” Bogini boi się, że chłopiec z pokolenia ,,Kolumbów”, który żył w cz...

Zasada racjonalnego wykorzystania wody : Bilans wody w kategoriach ekonomicznych: Z + P = H + S +R przychody = rozchody Z – retencja początkowa (wielkość pozostała z poprzedniego okresu bilansowego) P – opady atmosferyczne, które spadły bezpośrednio na teren bilansowania H – odpływ całkowity z obszaru bilansowania S – parowanie wód z ob...

Tristan i Izolda jako para kochanków wszechczasów Utwór wywodzi się z opowiadań ludów Celtyckich, z czasów gdy powstawały opowieści Okrągłego Stołu. Przerabiany przez Germanów, Franków, znany był wyłącznie w wersji ustnej. W XII i XIII w. powstały liczne jego wersje pisane, do naszych czasów zachowane we fragmentach. Joseph Bédier w 1900 r. przetłumaczył ocalałe zapiski, tworząc w ten sposó...

Język w utworach oświeceniowych ZASŁUGI WOBEC JĘZYKA (WALKA O CZYSTOŚĆ JĘZYKA) Twórcy pisali i żądali w swoich utworach czystości języka polskiego. Językiem wykładowym w szkołach stał się język polski zamiast dotychczas obowiązującej łaciny. Także teatr walczył o język narodowy. Także bohaterowie bajek Krasickiego mówili językiem potocznym, ale czystym i poprawnym. ̶...