Powieści historyczne pozytywizmu- Poza „Krzy¿akami" o „Quo Vadis", najwiêkszym dzie³em historycznym pozytywizmu jest „Trylogia" Sienkiewicza stanowi³a wielkie wyzwanie teoretyczno-kulturowo-artystyczne dla autora. Niezale¿nie jednak od sposobu podejœcia do tematu oraz ostatecznego wykonania zawsze znajda siê osoby, którym bêdzie siê to podoba³o i takie, którym nie bêdzie to odpowiadaæ. Tak te¿ by³o z tymi utworami. - Napisane wg zasad epoki, zw³aszcza ³atwej przyswajalnoœci utworu dla szerokiego grona czytelników. Pojawia siê tutaj przekazywanie pozytywnych postaw, moralnoœci - ogólnie cele dydaktyczne. Obowi¹zuj¹ tutaj tak¿e zasady które potem sta³y siê standardem hollywoodzkim (chocia¿ porównywanie tego nie jest zbytnio na miejscu); Poza epopejowym za³o¿eniem wydarzeñ na wa¿nym tle dziejowym narodu (np. najazd szwedzki w „Potopie") mamy tu obowi¹zkowy w¹tek mi³osny, absolutn¹ koniecznoœæ zwyciêstwa dobra nad z³em, w¹tki sensacyjne, niesamowite sceny, nawet batalistyczne oraz cechy heroiczne u niektórych bohaterów; wszystko jeszcze ubarwione sceneri¹ szlacheck¹ tego okresu - wszystko po to, aby zaciekawiæ czytelnika; - st¹d musz¹ siê tu pojawiaæ w utworze pewne uproszczenia (jaskrawoœæ moralna - to jest dobre, a to z³e, ten jest bia³y ten jest czarny, nie zwracanie uwagi na kryzys wewnêtrzny Rzeczypospolitej itp.) które niektórym bardziej wysublimowanym czytelnikom mog¹ nie odpowiadaæ. Tak by³o w przypadku Stanis³awa Brzozowskiego, którym mówi³ o tej serii, jako o „symptomie naszego upadku umys³owego" co jest jednak pewn¹ przesad¹. Mocno krytykuje on fascynacje szlacheckoœci¹ (która by³a przyczyn¹ upadku RP) oraz w³aœnie prostotê utworu. - poza tym jednak ca³a seria powieœci historycznych Sienkiewicza zosta³a przyjêta przez krytykê i czytelników z entuzjazmem i zadowoleniem. - Zawsze jednym bêdzie siê podobaæ, innym nie. Bez sprzecznie jednak te dzie³ Sienkiewicza s¹ wielkim osi¹gniêciem Polskiej literatury pozytywistycznej.

Powieści historyczne pozytywizmu

Materiały

Jan Chryzostom Pasek i Wacław Potocki - sarmaci polscy Jan Chryzostom Pasek, jeden z największych polskich twórców - sarmatów urodził się ok. roku 1636 na Mazowszu. Był wychowankiem kolegium jezuickiego w Rawie. Uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach historycznych tego okresu, służył m.in. pod Czarnieckim. W roku 1667 porzucił wojsko, ożenił się i zamieszkał na wsi w Krakowskiem. Miał bardzo burz...

Kontrreformacja - Barok Kontrreformacją nazywa się prąd powstały w kościele katolickim wobec zagrożenia reformacją. Był to ruch potężny zapoczątkowany przez sobór trydencki (1545- 1563), którego zadaniem było wewnętrzne zreformowanie kościoła oraz opracowanie taktyk walki z różnowiercami. Na straży postanowień soboru miał stać powołany właściwie do ich realizacji zakon...

Historia internetu Niewiele osób wie, że to, czym dziś się fascynujemy, ma swoje korzenie w czasach odległych o 30 lat. W latach 60. naukowcy w firmie Rand Corporation starali się opracować model systemu komunikacyjnego dla amerykańskich dowódców, który byłby w stanie działać nawet po zniszczeniu dużej jego części przez nuklearny atak. Okres ten jest czasem ciągłe...

Sens patriotyzmu w literaturze polskiej 41. Romantyczny i pozytywistyczny sens patriotyzmu na wybranych przykładach z literatury polskiej. W epoce romantyzmu patriotyzm rozumiany był przez pisarzy i obywateli jako podjęcie walki o wyzwolenie ojczyzny spod jarzma zaborów, tyrteizm i poświęcenie wszystkiego, nawet życia, dla sprawy. Czasy te są przecież epoką niewoli i dwóch powstań ...

Co to jest reklamacja ? REKLAMACJA Jt roszczenie zgłaszane przez odbiorcę towaru w stosunku do dostawcy lub roszczenie dostawcy w stosunku do odbiorcy, odnoszące się do nie wykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu. Najczęściej stroną wnoszącą reklamację jest nabywca towaru, ale może być też sprzedawca.

Narodowa funkcja poezji w "Konradzie Wallenrodzie" A.Mickiewicza Narodowa funkcja poezji W planie starań o zabezpieczenie przyszłości ojczyzny niemałą rolę odgrywają dwie bliskie Konradowi osoby: Aldona i Halban. Misja żony głównego bohatera polega tu przede wszystkim na akceptacji jego wszelkich decyzji i poczynań oraz na milczącym poparciu i poświęceniu swojego osobistego szczęścia dla wspólnej wielki...

Patriotyzm w utworach renesansowych - pojawia się w wielu miejscach Pieśni Kochanowskiego: \"o spustoszeniu Podola przez Tatarów\", kiedy to Tatarzy napadli na Polskę i uprowadzili 50 tyś. ludzi; pokazując rozpacz i żal z powodu losu Polaków nawołuje do obrony kraju przed najeźdźcami; apeluje o męstwo, odwagę, wydanie pieniędzy na obronę (ciężko było z tym); Przestrzega przed star...

Romantyzm w Anglii IV. Romantyzm w Anglii - William Szekspir - prekursor angielskiego preromantyzmu, stworzył nowy typ teatru i dramatu; przez romantyków był uznany prekursorem nowego nurtu - Samuel Richardson - autor utworów sentymentalnych (np.: \"Klaryssa, czyli historia młodej damy\", \"Pamela, czyli cnota nagrodzona\"), - James MacPherson - autor \"P...