Czynniki określające życie społeczneŻycie społeczne zdeterminowane jest przez trzy czynniki: I. przyrodnicze - czynniki biologiczne, geograficzne i demograficzne • czynniki biologiczne - cechy fizjologiczne, potrzeby, popędy, odruchy, skłonności - to co jest zapisane w genach lub nabywa się w czasie rozwoju osobniczego, • czynniki geograficzne - klimat, teren, roślinność, świat zwierzęcy, rzeki - świat ze-wnętrzny, który otacza człowieka, • czynniki demograficzne - gęstość zaludnienia, płeć, wiek, płodność, przyrost naturalny, przeciętność trwania życia, umieralność, zdrowotność. II. ekonomiczne - są podstawą ludzkiej egzystencji, nie ma życia bez podstaw mate-rialnych • zasoby środowiska geograficznego - wszystko to, co człowieka otacza - złoża surow-ców mineralnych, rzeki, morza, oceany, lasy, itp., narzędzia i maszyny - przy ich pomocy człowiek przetwarza szeroko rozumianą przyrodę, • umiejętności ludzkie - są niezbędne, aby człowiek mógł przetwarzać, • organizacja pracy - cały zespół przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia jak naj-bardziej efektywnie celu. Zaspakajanie potrzeb ludzkich odbywa się przede wszystkim w procesie produkcji. Proces ten składa się z trzech elementów: • praca - świadoma, celowa działalność człowieka, • przedmiot - to co człowiek będzie przerabiał, • zespół narzędzi - czym człowiek przetwarza. narzędzia + siła robocza = siła wytwórcza Człowiek w procesie pracy oddziaływuje na środowisko oraz na samego siebie. Te zależ-ności, które występują miedzy ludźmi w procesie produkcji nazywamy stosunkami pro-dukcji. Składają się one z trzech elementów: - podział surowców pracy, - podział wytwarzanych dóbr, - układy kształtujące się miedzy grupami pracowniczymi. Podstawą stosunków produkcji jest forma ich własności. Formy własności w naszym kra-ju: - własność państwowa, ogólno rządowa, - własność spółdzielcza, - własność prywatna, - własność indywidualna, osobista. Stosownie do tych form własności społeczeństwo jest podzielone na następujące grupy: - klasy, - warstwy, - zawody, - specjalność. Formacje społeczno - ekonomiczne: - wspólnota pierwotna, - niewolnictwo, - feudalizm, - kapitalizm. III. kulturowa - kultura i jej wpływ na życie społeczne Kultura to nic innego jak uszlachetnienie życia duchowego (Cycero). Def. wg A. Kłoskowskiej: Kultura to tyle, co pewne klasy zachowań i wytwory tych zachowań. Def wg J. Szczepańskiego: Kultura to wszystko co nie wyrasta samo przez się z przyrody, lecz powstaje dzięki czło-wiekowi, co jest wytworem jego refleksji i działalności. Def. wg S. Czarnowskiego: Kultura to ogół wytworów działalności człowieka materialnych i niematerialnych, wartości uznawanych przez zbiorowość, sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych następnym pokoleniom; 3 elementy kultu-ry: rzeczy, znaki, zachowania. Def. wg K. Żegulskiego: Kultura to ogół wytworów pracy fizycznej i umysłowej człowieka oraz wzory zachowań. Kultura ma charakter materialny oraz duchowy.

Czynniki określające życie społeczne

Materiały

"Potop" - powieść ku pokrzepieniu serc Okres wydania książki jest związany z okresem niewoli narodu, ale tematyka nawiązuje do najchlubniejszych jego dziejów. Wielka spełniona miłość, wielkie zwycięstwa polskiego oręża, przyjaźń, odwaga, męstwo. Autor utrafił z tematem w gusta czytelników. Zrealizował ich marzenia o zwycięstwach na polu walki. Pokazał, że można podźwignąć się z niewo...

Kariera a moralność w "Granicy" i innych utworach różnych epok Kariera a moralność - temat ten był już poruszany przez wielu twórców. Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to fascynowało artystów, czego wyrazem są liczne utwory podejmujące ten temat: XX LECIE MIĘDZYWOJENNE: - Zofia Nałkowska \"Granica\" - bohater powieści Zenon Ziembiewicz wybrał w życiu drogę kar...

Tatry i Zakopane w literaturze Młodej Polski . Tatry i Zakopane w literaturze młodopolskiej Adam Asnyk jako pierwszy może być nazwany poetą Tatr, choć odkrywcami tego tematu byli Seweryn Goszczyński i Wincenty Pol. Wątek tarzański pojawia się u Asnyka w cyklu sonetów \"Morskie Oko\" i cyklu \"Nad głębiami\". Poezja ta nie eksponuje uczuć podmiotu lirycznego, jedynie dyskretnie podkreśla...

Charakterystyka "Iliady" i "Odyseji" Homera Homer „Iliada ” „Odyseja ” –według tradycji starożytnej autor Iliady i Odysei ,wielkich tekstów otwierających historię literatury europejskiej – od XVIII roztrząsano w historii literatury tzw. kwestię homerycką dotyczącą autorstwa i powstania obu dzieł niektórzy badacze, pluraliści, dowodzili,że są one...

Cechy powieści młodopolskiej Powieść kontynuowała nurt realistyczny i czerpała inspiracje z naturalizmu i impresjonizmu. Element naturalistyczny stanowi pesymistyczna wizja determinizmu - bohater podporządko-wany jest instynktom (miłości, agresji, strachu, nienawiści), a jego wolę więzi rytm biologicz-ny. Człowieka cechuje walka o byt, w której wygrywa jednostka bezwzglę...

Behawioryzm - definicja pojęcia Behawioryzm: szkoła psychologiczna, która utrzymuje, iż aby zrozumieć ludzkie zachowanie, wystarczy jedynie rozważyć nagradzające właściwości środowiska - to znaczy to, w jaki sposób pozytywnie i negatywnie wydarzenia w otoczeniu są związane ze specyficznymi zachowaniami.

Ryzyko i formy zabezpieczeń Ryzyko – zagrożenie nie osiągnięciem zamierzonych celów. Czynniki wpływające na rozmiary ryzyka: - czynniki ogólnogospodarcze – poziom wzrostu gospodarczego, - czynniki społeczne – strajki, pozycja związków zawodowych, - czynniki demograficzne – wzrost demograficzny - czynniki techniczne – telekomunikac...

Co to jest komunikacja niewerbalna? Komunikacja niewerbalna to sposób, w jaki ludzie komunikują, intencjonalnie bądź nieintencjonalnie, bez słów; wskaźniki niewerbalne obejmują mimikę, ton głosu, gesty, pozycje i ruchy ciała , dotyk i spoglądanie.