Czynniki określające życie społeczneŻycie społeczne zdeterminowane jest przez trzy czynniki: I. przyrodnicze - czynniki biologiczne, geograficzne i demograficzne • czynniki biologiczne - cechy fizjologiczne, potrzeby, popędy, odruchy, skłonności - to co jest zapisane w genach lub nabywa się w czasie rozwoju osobniczego, • czynniki geograficzne - klimat, teren, roślinność, świat zwierzęcy, rzeki - świat ze-wnętrzny, który otacza człowieka, • czynniki demograficzne - gęstość zaludnienia, płeć, wiek, płodność, przyrost naturalny, przeciętność trwania życia, umieralność, zdrowotność. II. ekonomiczne - są podstawą ludzkiej egzystencji, nie ma życia bez podstaw mate-rialnych • zasoby środowiska geograficznego - wszystko to, co człowieka otacza - złoża surow-ców mineralnych, rzeki, morza, oceany, lasy, itp., narzędzia i maszyny - przy ich pomocy człowiek przetwarza szeroko rozumianą przyrodę, • umiejętności ludzkie - są niezbędne, aby człowiek mógł przetwarzać, • organizacja pracy - cały zespół przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia jak naj-bardziej efektywnie celu. Zaspakajanie potrzeb ludzkich odbywa się przede wszystkim w procesie produkcji. Proces ten składa się z trzech elementów: • praca - świadoma, celowa działalność człowieka, • przedmiot - to co człowiek będzie przerabiał, • zespół narzędzi - czym człowiek przetwarza. narzędzia + siła robocza = siła wytwórcza Człowiek w procesie pracy oddziaływuje na środowisko oraz na samego siebie. Te zależ-ności, które występują miedzy ludźmi w procesie produkcji nazywamy stosunkami pro-dukcji. Składają się one z trzech elementów: - podział surowców pracy, - podział wytwarzanych dóbr, - układy kształtujące się miedzy grupami pracowniczymi. Podstawą stosunków produkcji jest forma ich własności. Formy własności w naszym kra-ju: - własność państwowa, ogólno rządowa, - własność spółdzielcza, - własność prywatna, - własność indywidualna, osobista. Stosownie do tych form własności społeczeństwo jest podzielone na następujące grupy: - klasy, - warstwy, - zawody, - specjalność. Formacje społeczno - ekonomiczne: - wspólnota pierwotna, - niewolnictwo, - feudalizm, - kapitalizm. III. kulturowa - kultura i jej wpływ na życie społeczne Kultura to nic innego jak uszlachetnienie życia duchowego (Cycero). Def. wg A. Kłoskowskiej: Kultura to tyle, co pewne klasy zachowań i wytwory tych zachowań. Def wg J. Szczepańskiego: Kultura to wszystko co nie wyrasta samo przez się z przyrody, lecz powstaje dzięki czło-wiekowi, co jest wytworem jego refleksji i działalności. Def. wg S. Czarnowskiego: Kultura to ogół wytworów działalności człowieka materialnych i niematerialnych, wartości uznawanych przez zbiorowość, sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych następnym pokoleniom; 3 elementy kultu-ry: rzeczy, znaki, zachowania. Def. wg K. Żegulskiego: Kultura to ogół wytworów pracy fizycznej i umysłowej człowieka oraz wzory zachowań. Kultura ma charakter materialny oraz duchowy.

Czynniki określające życie społeczne

Materiały

Charakterystyczne cechy baroku W baroku polskim wyróżnić można trzy charakterystyczne nurty: 1. barok kwiecisty, dworski 2. barok sarmacki, dworkowy 3. barok klasyczny, francuski ad.1. Barok kwiecisty. Jest to styl zwycięskiego kościoła i absolutystycznej monarchii. Charakteryzuje się przepychem form literackich. Jego przedstawicielem jest m.in. A. Morsztyn. Głó...

Powstanie "Zielonego balonika" 2. Powstanie. Powstanie było dziełem szczęśliwego natchnienia. W stolik malarskim rzucił hasło „kabaretu artystów” Jan August Kisielewski, świeżo przybyły z Paryża. W cukierni Michalika, bliskiej Szkole Sztuk Pięknych, istniał od paru lat stolik malarski, gdzie rodziły się żarty, karykatury, parodie, gdzie siadywali młodzi. Kiedy,...

Akwizycje - typy Akwizycje:- polega na nabywaniu przez przedsiębiorstwo innych firm lub osiągnięciu w nim przewagi decyzyjnej przez wykupienie ponad 50% udziałów. Jako podmiot funkcjonuje od tej pory nabywca. Może mieć charakter przymusowy. Różnica polega na odmiennych procedurach przygotowywania tych przedsięwzięć i ich realizacji. Typy fuzji (akwizycje): fuz...

Hasła związane renesansem * HASLA ZWIAZANE Z EPOKA * ELEGIA Elegia to utwór poetycki wyrażający nastroje smutku i melancholii,wywołane rozstaniem z osobą, miejscem lub przedmiotem albo ich utratą; elegia ma często charakter wspomnieniowo-refleksyjny; mówi o śmierci, miłości. EMBLEMAT Emblemat to utwór liryczny, także gatunek literacki o charakterze dydaktyczn...

Cechy stylu barokowego w poezji Morsztyna 1. Morsztyn – mistrz konceptu (cechy stylu barokowego). - poezja Morsztyna prawie w całości poświęcona jest kultowi miłości cielesnej; - jej szokująca niekiedy zmysłowość, swawolność, ale i ozdobna elegancja odpowiadały barokowemu ideałowi oryginalności, niezwykłości i kunsztowności; - pomimo sensualnej tematyki postać kobiety nie uzysk...

Zygmunt Krasiński - życie i twórczość Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI hrabia, urodził się i zmarł w Paryżu (19.II.1812 – 23.II.1859). Był poetą, dramatopisarzem, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym – obok Mickiewicza i Słowackiego – do kanonu „trzech wieszczów” epoki romantycznej. Arystokratyczne pochodzenie, a zwłas...

Mowa niezależna, zależna, pozornie zależna Narracji towarzyszą, jako druga płaszczyzna językowa, wypowiedzi postaci, które są wobec niej strukturalnie podrzędne: mowa niezależna (oratio recta) sposób przytoczenia wypowiedzi postaci w tekście narracyjnym. Zakłada reprodukowanie słów tak, jak miały zostać wypowiedziane. Np. “Czas wszystko leczy” — powiedział kapłan. W w...

Oświecenie - skąd nazwa? NAZWA: Oświecenie przypada w krajach europejskich na wiek XVIII, choć korzeniami tkwi w stuleciu poprzednim. Nazwa jest związana z przeświadczeniem o szczególnej misji, jaką epoka ta miała odegrać w dziejach kultury europejskiej. Oświecenie to inaczej \"wiek rozumu\", \"wiek filozofów\", bo właśnie rozum ludzki miał być naturalnym światłem wskaz...