Polska w programie "Partnerstwo dla Pokoju"Zainicjowany w styczniu 1994 roku program „Partnerstwo dla Pokoju” (PdP) nie wpełni odpowiadał strategicznym celom polskiej polityki bezpieczeństwa. Polska opinia publiczna przyjęła koncepcje PDP z dużym sceptycyzmem. Polska przystąpiła do programu z chwilą podpisania przez premiera Waldemara Pawlaka Dokumentu Ramowego 2 lutego 1994 roku w Brukseli. Już 25 kwietnia tegoż roku Polska, jako pierwsze państwo, przedłożyła Dokument Prezentacyjny PdP w Kwaterze Głównej NATO. Przyjmując koncepcje PdP Polska zobowiązała się do współpracy z NATO na rzecz osiągnięcia celów zawartych w Dokumencie Ramowym: 1. Zwiększenia przejrzystości w planowaniu obronnym i pracach nad budżetem wojskowym poprzez wymianę informacji w siłach zbrojnych i wydatkach z Kwaterą Główną NATO. 2. Zapewnienia demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi poprzez transformacje strukturalną, zmiany legislacyjne i demokratyczne procedury operowania budżetem zgodnie z normami NATO 3. Utrzymania zdolności i gotowości do włączenia się do operacji pokojowych ONZ lub KBWE 4. Rozwoju współpracy wojskowej z NATO zmierzającej do organizowania misji pokojowych., poszukiwawczo-ratowniczych, humanitarnych poprzez: • podjecie wspólnych działań na rzecz kompatybilności systemów dowodzenia • stworzenie nowoczesnego, polskiego systemu obrony powietrznej • postępowanie w sytuacjach kryzysowych i stanach wyższej konieczności • planowanie obronne i logistyczne, w tym systemem zakupu i dostaw, infrastruktury wojskowej oraz standaryzacji • szkolenie oraz badania i rozwój techniki wojskowej 5. Długookresowego rozwoju sił zbrojnych i przygotowania ich do współdziałania z siłami państw NATO, dostosowanie systemu dowodzenia, łączności, logistyki, uzbrojenia i kształcenia do standartów NATO. Strona polska zadeklarowała jednocześnie gotowość wydzielenia na potrzeby programu PDP sił iśrodków: udostępnienia ośrodków szkoleniowych i poligonów, ale też i batalionu operacyjnego oraz kilku mniejszych jednostek specjalistycznych w celu wspólnego użycia w przyszłych operacjach. Program PDP jest realizowany przez Polskę w trzech zasadniczych formach współpracy: • konsultacje grup ekspertów, wymiana doświadczeń i informacji; • uczestnictwo eksoertów cywilnych i wojskowych w kursach iszkoleniach oferowanych przez Sojusz; • udział jednostek wojskowych i obserwatorów w szkoleniach i ćwiczeniach w zakresie operacji pokojowych, poszukiwawczo-ratowniczych i humanitarnych. Ważną dziedziną współpracy jest uczestnictwo polskich ekspertów do spraw bezpieczeństwa w kursach, szkoleniach i studiach organizowanych przez specjalistyczne szkoły NATO: Akademie Obrony NATO w Rzymie oraz Szkołę SHAPE w Oberammeragu.

Polska w programie "Partnerstwo dla Pokoju"

Materiały

Gwałtowny przyrost ludności Eksplozja demograficzna – gwałtowny przyrost ludności Duży przyrost ludności na świecie modyfikuje znacznie strukturę ludności na świecie. Jest dużo ludności młodej (grupa przedprodukcyjna). Ta grupa ludzi wymaga dużo inwestycji – szkoły, szpitale... (są to inwestycje nieprodukcyjne). W momencie gdy ta grupa dojdzie do wieku pro...

"Świat to labirynt, teatr, sen" Świat – wstęp Na początku była nicość (Księga Rodzaju) Człowiek od najdawniejszych czasów próbował zgłębić istotę wszechświata. Wraz z jego rozwojem ewoluowały sposoby postrzegania rzeczywistości i wyrażania jej. Najstarsze literackie zapiski związane ze światem dotyczą dociekań genezy wszechrzeczy. Można je odnaleźć w m...

Edukacja w czasach baroku -Edukacja Program edukacji szkolnej był ograniczony. Nakazywano przedstawianie scen religijnych w malarstwie i rzeźbie, w formie sakralnej. Rzeżba i malarstwo miały kształtować prosty lud i utrzymywać go w wierze 1954 r.-sprowadzenie do polski Zakonu Jezuitów Początki baroku we wszystkich dziedzinach sztuki, wiązały się z podstawowym z...

Elementy patriotyzmu w utworach romantyzmu Temat: Patriotyzm w wybranych utworach polskiego romantyzmu. Patriotyzm to wielkie słowo. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, a także gotowość poswięcenia się dla własnego narodu. Literatura polska jest prawdziwą szkołą uczuć patriotycznych, bo niemal od poczštku swego istnienia wyrażała głęboką troskę o losy ojczyzny, tworzyła wzorce osobow...

Streszczenie "Żale sarmaty..." Franciszka Karpińskiego Utwór ten jest swego rodzaju testamentem poety występującego w roli przedstawiciela i wyraziciela opinii upadłego narodu. Wiersz napisany został po III rozbiorze Polski, w czasie gdy zostały całkowicie pogrzebane nadzieje na odzyskanie niepodległości. Podmiot liryczny kieruje swe słowa do ostatniego władcy z dynastii Jagiellonów - Zygmunta Au...

Znaczenie pojęć starożytnych Topos - stały, powtarzający się obraz lub motyw literacki. Przykładem toposu mitycznego jest Arkadia, Amor przeszywający serce strzałą. W Biblii jest to wypędzenie z Raju, posłan-nictwo i męka Chrystusa. Motyw Sądu Ostatecznego wykorzystuje Zb. Herbert („U wrót doli-ny\" - analogia do segregacji w obozie). Archetyp - pierwowzór pos...

Sienkiewicz i Żeromski - dwa spojrzenia na literaturę . Dwa spojrzenia na literaturę - Sienkiewicz - Żeromski Henryk Sienkiewicz urodzony dnia 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu, w ro¬dzi¬nie ubożejącego szlachcica, po matce spokrewniony był ze znanymi w dziejach Polski rodami. Stu¬dia historyczne i umiłowanie tradycji dały pisarzowi poczucie silnego związku z ojczysta...

Motywy malarskie i muzyczne w literaturze Motywy malarskie i muzyczne w literaturze Malarstwo i muzyka bardzo często występuję w literaturze w formie motywów literackich. Pełnią one w utworach rolę tła, dodają dziełu przestrzennego wyrazu poprzez wzbogacenie go o warstwę foniczną i wizualną. Pomagają oddać nastrój opisywanego miejsca, przybliżają odbiorcy klimat danej epoki poprzez pok...