Analiza progu rentowności ilościowo i jakościowoANALIZA PROGU RENTOWNOSCI WYRAZONA ILOSCIOWO I JAKOŚCIOWO: Obliczenie progu rent. przeds. stanowi podstawę do dalszej analizy, która powinna obejmować ocenę - kształtowania się rentowności w przypadku zmian poszczególnych czynników wpływających na jej poziom. Istotna jest ocena: • dopuszczalnego poziomu spadku popytu na oferowane produkty, który nie spowoduje wystąpienia strat w przeds.; • zmian progu rentowności badanego przedsięwzięcia, w przypadku zmian cen sprzedaży produktów (wzrostu lub spadku), zmian kosztów zmiennych lub stałych; Do rozwiązania tych problemów służy analiza możliwości - wyznaczenie marginesów bezpieczeństwa, czyli oszacowania granicznych poziomów wzrostu poszczególnych czynników, które określają wielkość zysków przeds. Przyczyny celowości analizy wrażliwości: • przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej działają w zmiennym otoczeniu; • istnieje niebezpieczeństwo utraty rynków i klientów; • istnieje możliwość odchyleń rzecywistych zjawisk rynkowych od zaplanowanych; Marginesy bezpieczeństwa ustala się dla: • dopuszczalnego spadku popytu; • dopuszczalnego spadku ceny sprzedaży oferowanego produktu; • dopuszczalnego wzrostu kosztów jednostkowych zmiennych; Analiza możliwości dostarcza informacji o potencjalnych możliwościach kształtowania rentowności przeds. poprzez: • wzrost wielkości obrotów spowodowanych obniżka ceny sprzedaży; • wzrost ceny jednostkowej sprzedaży przy utrzymaniu tego samego, ilościowego poziomu obrotów; • odpowiednie kształtowanie kosztów, zarówno stałych, jak i zmiennych (obniżenie poziomu kosztów pozwala rozszerzyć margines bezpieczeństwa przeds. przez zmniejszenie wymaganego progu rentowności, zwyżka kosztów - odwrotne skutki); ZAD: Firma ABC zajmuje się produkcja portfeli. Oszacowane jednostkowe koszty zmienne związane z produkcja portfeli wynoszą 63zl., cena sprzedaży =90zl. Koszty stale funkcjonowania firmy 108.000zl. w skali rocznej. Składają się na nie m.in. amortyzacja urządzeń, place, wydatki reklamowe i inne; posiadane zdolności produkcyjne firma ocenia na 10.000zl. Próg rentowności dla produkcji portfeli w ujęciu ilościowym: BEP=108.000/90-63=4000sztuk Próg rentowności w ujęciu wartościowym (pr.rent. w ujęciu ilościowym*cena sprzedaży) BEP’=BEP*p=4000*90=360.000zl. Próg rent. jako procent wykorzystania posiadanych przez firmę zdolności produkcyjnych; BEP’’=BEP*Zp=4000/10.000*100%=40% Zp - zdolności produkcyjne WNIOSEK: Firma musi sprzedać, co najmniej 4.000sztuk, czyli osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 360.000zl., aby zrównoważyć poniesione koszty. Jednocześnie musi wykorzystać 40% zdol.prod., aby zacząć zarabiać. IV wsk. Rentowności - stosowane w ocenie kondycji przeds. • odzwierciedlają korzyści uzyskiwane przez właścicieli inwestujących w dany podmiot oraz odzwierciedlają efekty działalności przeds. • umożliwiają ocenę przeds. z punktu widzenia osiągniętych wyników I ponoszonych kosztów; oraz z punktu widzenia korzyści osiąganych przez rożnych inwestorów (z tytułu inwestycji dokonywanych w przeds.) • mają bardzo istotne znaczenie: - szacują perspektywy rozwojowe firmy: rentowność przeds.-uzyskiwanie przez przeds. nadwyżki przychodów nad kosztami działalności przeds. lub zdolność akumulacji nadwyżek finansowych; Aby ustalić rentowność firmy stosuje się dwie główne grupy wsk. Rentowności: 1. rentowność obrotu - ocenia efektywność działalności przeds. (umożliwia dokonanie oceny efektywności przeds.; czy ta działalność jest dochodowa); 1. wsk. marży zysku operacyjnego (rentowność operacyjna): Zo/Ps*100% zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży 2. wsk. marży zysku brutto: Zb/Ps*100% zysk brutto/przychody ze sprzedaży 3. wsk. marży zysku netto: Zn/Ps*100% zysk netto/przychody ze sprzedaży 4. wsk. rentowności obrotu brutto (rentowność brutto): Rb=Zb/Pc*100% zysk brutto/przychody całkowite(ogółem) 5. wsk.rentowności obrotu netto (rentowność netto): Rn=Zn/Pc zysk netto/przychody całkowite 6. wsk. poziomu kosztów: Wpk=Kc/Pc*100% 1. rentowność kapitałów - odzwierciedla korzyści, jakie wynikają z inwestowania w dane przeds. (odzwierciedla skale zwrotności zainwestowanych kapitałów); poziom zwrotności=korzyści z inwestycji; 1. wsk.rentowności kapitału własnego (stopa zwrotu kapitału własnego): ROE=Zn/Kw*100% zysk netto/kap.własne powinien być jak największy 2. wsk. stopy zwrotu kapitału całkowitego(rentowność kapitału całkowitego): ROA=Zn/Kc*100% zysk netto/kap.calkowite 3. wsk.stopy zysku (stopa zwrotu z inwestycji): ROI=Zo/Kc(Mc)*100% zysk operacyjny/kap.calkowite(maj.calkowity) 4. stopa zysku odzwierciedla efektywność podstawowej działalności przeds. (jakie korzyści można osiągnąć inwestując kapitały w dany rodzaj przedsięwzięcia); pozwala także ocenić atrakcyjność branż /sektorów/; jak również ocenia atrakcyjność lokowania kapitałów w rożnych branżach, w rożnych rodzajach dział. gospodarczej);

Analiza progu rentowności ilościowo i jakościowo

Materiały

Nawiązania do antyku w literaturze polskiego odrodzenia Nawiązania do antyku w literaturze polskiego odrodzenia. Związki polskiego renesansu z polskim antykiem są bardzo silne. Można zaryzykować twierdzenie, że antyk „opanował” i określił renesans, stał się źródłem tej epoki. Renesansowi twórcy byli olśnieni starożytną kulturą jako całością. Najświatlejsze umysły zaczęły studiować hist...

Rodzaje centrów handlowych RODZAJE CENTRÓW HANDLOWYCH (Ośrodków) 1. wielofunkcyjne ośrodki handlowe • zlokalizowane na obszarach miast mające zróżnicowaną sieć handlową np. hipermarket + dom towarowy • powierzchnia sprzedażowa ok. 100 000 m2 • szeroki asortyment oferowanych towarów • zróżnicowany poziom świadomych usług 2. ośrodki handlowe...

Patriotyzm "Kazań" Piotra Skargi 12. Patriotyczny charakter \"Kazań\" Piotra Skargi. \"Kazania\" Piotra Skargi. Piotr Skarga dzięki działalności filantropijnej został nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy. Najważniejszym dziełem nadwornego kaznodziei są wydane w 1597 r. \"Kazania sejmowe\". Nie należą one do literatury religijnej, lecz są doskonale ułożonym traktatem p...

Charakterystyka głównych bohaterów "Świętoszka" Temat: \"Świętoszek” Molier’a – charakterystyka postaci. Orgon – mąż Elmiry, ojciec dwójki dzieci Marianny i Damisa, do chwili pojawienia się Tartuffe’a ( Świętoszka ) jest kochającym mężem i ojcem, mądrym, uczciwym, powszechnie szanowanym człowiekiem. Pod wpływem Świętoszka zmienia się nie do poznania. Nie...

Sens życia Żyć to znaczy żyć z innymi, dzielić się z nimi wszystkimi. Nie możemy nikomu sprawić bólu, zawodu. Naszym obowiązkiem jako człowieka jest uznać przyjąć i kochać drugą osobę taka jaką ona jest. Życie bez tego drugiego jest utopią. Jesteśmy złączeni tysiącem powiązań. Żadna osobowość nie może się rozwijać bez możliwości wzajemnych kontaktów. Potrz...

Rynek walutowy, funkcje rynku RYNEK WALUTOWY- zespół transakcji walutowych, które dotyczą instytucji finansowych o najwyższym stopniu płynności, denominowanych w jednostkach pieniężnych dwóch różnych krajów, zdominowany przez banki, niebankowe organizacje finansowe, korporacje. Jest rozproszony: geograficznie- jest zespołem narodowych rynków walut; funkcjonuje przez 24 h dz...

Renesans w Polsce Polski renesans rozwija się najpełniej w latach 1543 - 1584. Data pierwsza związana jest z wydaniem \"Krótkiej rozprawy\" M. Reja, \"O karze za mężobójstwo\" A.F. Modrzewskiego i \"O obrotach ciał niebieskich\" M. Kopernika. Rok końcowy polskiego odrodzenia określa data śmierci Jana Kochanowskiego, najwybitniejszego humanisty i poety tej epoki....