Orientacje w socjologiiCałość społeczna - czy społeczeństwo jest naturalne czy jest wytworem człowieka? Orientacje – podejście socjologiczne do całości. • Przedstawiciele orientacji nominalistycznej stwierdzili, że nie można nazywać ludzi zbiorowością, bo to jest pojęcie puste. Nazwy te nigdy nie określają bytu jednostek. Nominaliści używają metody redukcji indywidualistycznej, czyli omawiania poszczególnych jednostek, a nie “całości”, gdyż ta oznacza dla nich wielość jednostek. Praca przy taśmie produkcyjnej jest przykładem pracy całości. Rezultat ich wspólnej pracy jest brany pod uwagę, a nie to, co robi każdy z nich. Podejście nominalistyczne zawiera braki, bo czynności wykonywane przez ludzi są różne i łączy ich efekt. Różne działania wielu ludzi są koordynowane. Nie da się sprowadzić człowieka do bytu jednostkowego. O powstaniu całości społecznej decyduje program, koordynacja, plan, organizacja. • Podejście fikcjonistyczne – ludzie mają skłonność do ujmowania kategoriami kolektywistycznymi. Zbiorowość to fikcja (np. patriota zakłada, że istnieje coś takiego jak naród, państwo i może nawet chcieć za to umrzeć). Rzeczywistość należy jednak tak interpretować, bo nie zrozumiemy, o co ludziom chodzi i w co oni wierzą. • Modelizm genetyczny (aproryczny; modelizm od “modus” – sposób istnienia) – zanim ktoś uległ procesom kształtującym w społeczeństwie, ma już genetycznie zakodowane poczucie własnego “ja”. Ma możliwość operowania zaimkiem “my” w odróżnieniu od “wy” i “oni” (np. w momencie zagrożenia: “kiedy przyjdą podpalić dom” – oni przyjdą podpalić nasz dom). Zbiorowisko staje się tłumem przy pomocy jakiegoś katalizatora – np. jeżeli zaczniemy ludzi w zbiorowisku określać “wy” albo do nich strzelać, to zaczną się oni wzajemnie wspierać i staną się tłumem. • Realizm socjologiczny to taka koncepcja, która zakłada że całości społeczne istnieją realnie, chociaż na nie przejawiają się zawsze w tej samej postaci. Można je jednak dostrzec na podstawie skutków ich istnienia. Grupa to nie każda wielość jednostek.

Orientacje w socjologii

Materiały

Dokładna interpretacja utworu "Pan Błyszczyński" Leśmiana \'\'Pan Błyszczyński\'\' Utwór zawiera opis ogrodu pana Błyszczyńskiego.sama zaś fantastyczna postać tytułowa zacytowanego poematunależy do wielkiej rodziny powołanych przez poetę wielkiej rodziny postaci o imionach \'\'znaczących\'\' i będących wyrazem jego słowotwórczej inwencji. Ich imiona akcentują jakąś zasadnniczą cechę, czy funkcję tych...

"Folwark zwierzęcy" George Orwell - życie i twórczość Życie i twórczość Orwella George Orwell to pseudonim pisarza angielskiego (prawdziwe nazwisko: Eric Arthur Blair), znanego przede wszystkim z dwu pub¬likacji: Folwark Zwierzęcy i Rok 1984, poświeconych refleksji nad zagrożeniami płynącymi z systemu totalitarnego, w którym władza narzuca obywatelom swoją wizje rzeczywistości, jest bezk...

Zakres etyki biznesu PODSTAWOWE ZAKRESY ETYKI BIZNESU. Można wyróżnić kilka za¬kresów - relacji - w których realizuje się moralność w świecie biznesu, których dotyczą regulacje moralne. Należą do nich: wzajemne relacje podmiotów gospodarczych: współwłaścicieli, kontrahentów, konkurentów; • relacje: pracodawcy - pracownicy; • relacja: przedsiębi...

Co to jest teatr Stanisławowski Teatr Stanisławowski - pod dyrekcją Wojciecha Bogusławskiego. Został podzielony na ze-społy opery, baletu i dramatu. Pierwsze przedstawienie - \"Natręci\". TPN - założone dla rozwoju nauki i literatury w 1800r. przez St. Staszica. W 1740r. Stanisław Konarski założył Collegium Nobilium. Bracia Załuscy przekazali prywatny księgozbiór - powstała pi...

Karty płatnicze - klasyfikacja Karty płatnicze Prawo bankowe definiuje kartę płatniczą jako kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu – także do dokonywania wypłaty gotówki i zapłaty z wykorzystaniem kr...

"Opowiadania oświęcimskie" - obóz koncentracyjny Podstawowe wyróżniki literackiego obozu koncentracyjnego: · Nieustanne zagrożenie śmiercią · Śmierć powszechna i anonimowa · Nieprzenikalność świata zewnętrznego i świata obozu · Więzień jako przedmiot i zwierzę · Zwyczajna apokalipsa – banalność, zwyczajność, pospolitość zbrodni · Ludobójstwo jako biz...

Biografia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego informacje biograficzne o autorze Gustaw Herling-Grudziński to pisarz znany młodzieży szkolnej przede wszystkim jako autor utworu Inny Świat oraz opowiadań, m.in. Wieża. Urodził się 20 maja 1919 r. w Kielcach, jako najmłodsze, czwarte dziecko w rodzinie~. Wakacje spędzał w Suchedniowie, gdzie zamieszkał jego ojciec po odziedziczeniu części mł...

Dokumenty spedycyjne i przewozowe DOKUMENTY SPEDYCYJNE I PRZEWOZOWE Zlecenie spedycyjne jest to dokument wystawiany przez eksportera lub importera zlecający spedytorowi zorganizowanie przewozu określonego towaru. Zleceniodawca określa w nim zakres czynności, które winien wykonać spedytor np. zgłoszenie do odprawy celnej, ubezpieczenie towaru, zorganizowanie kontroli jakośc...