Opakowanie produktu - jaki ma celOpakowanie produktu Większość produktów jest sprzedawana w odpowiednich opakowaniach. Opakowania dzielą się na transportowe, zbiorcze i jednostkowe. W kompozycji marketingowej opakowania spełniają ważne funkcje dystrybucyjne i promocyjne. Do dystrybucyjnych funkcji opakowań zalicza się umożliwienie przemieszczania produktów oraz ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych podczas transportu, magazynowania i użyt-kowania. Funkcję promocyjną spełniają raczej opakowania jednostkowe, a także pojemniki i stojaki do eksponowania towaruw sklepach. Opakowanie może być nośnikiem promocji i jej środkiem. Jako nośnik jest swoistą tablicą, na której umieszcza się informacje o produkcie, apele reklamowe, znaki towarowe i in. Rozwój promocyjnej roli opakowań powoduje w wielu przypadkach wzrost kosztów ich wytwarzania. Wpływa to na ceny oferowanych produktów, a tym samym na szanse ich sprzedaży na okreslonych rynkach. Drogie, ciekawie zaprojektowane opakowania tzw. produktów zintegrowa-nych - czyli takich, gdzie opakowanie jest postrzegane jako część właściwego produktu (np. perfu-my) - dobrze promujke sprzedaż w segmentach rynku o wysokiej sile nabywczej. Natomiast mniej zamożne grupy często traktują opakowaniowe zabiegi innowacyjne jako pretekst do podwyższenia ceny. Wynika stąd wniosek o potrzebie dostosowania opakowań do preferencji uczestników docelo-wego rynku. W momencie, gdy klient ma dokonać wyboru spośród kilkunastu produktów, zasadniczego znaczenia nabierają dwa czynniki: zdolnośc opakowań do zwrócenia uwagi klienta oraz czas odnalezienia poszukiwanego produktu (tzw. efekt półki). Pierwszy z nich ma istotne znaczenie dla przyciagnięcia nabywcy, który jeszcze nie zna produktu, drugi - jest ważny dla stałych użytkow-ników produktu, którzy wchodząc do sklepupragną jak najszybcie dokonać zakupu. Wynikają stąd ważne wskazówki dla producenta, który powinien zakładać, że jego wyrób nie musi być w sklepie najlepiej eksponowany, a zatem musi posiadać zdolność do samowyróżniania się. Opakowanie ma bowiem „zabezpieczać, to co sprzedaje i sprzedawać to, co zabezpiecza”. Popularnym sposobem zwiększania zbytu jest różnicowanie rodzaju i wielkości opako-wań.Celem takiej dywersyfikacji jest zaspokojenie potrzeb nabywców, którzykupują i konsumują produkt w róznych warunkach i sytuacjach. Zróżnicowaniu opakowań towarzyszy zróżnicowanie ceny. Zasada ta z jednej strony przyczynia się do obniżania jednostkowego kosztu produkcji i obrotu, a jednocześnie - zachęcając klientów do zwiększania jednorazowej partii zakupu - prowadzi do ko-rzystnego dla sprzedawcy zmniejszenia częstotliwości zakupów. Aby nadać opakowaniom zdolności promocyjne, należy zwrócić uwagę na ich kształt, kolor, grafikę. Trzeba też pamiętać, że wszystkie te elementy są róznie postrzegane w róznych segmentach rynku.Koniecznośc dostosowania opakowań do popytu różnych grup konsumentów wymaga rozwa-żenia, czy należy je różnicować, czy unifikować. Oba te poczynania są podporządkowane polityce akcentowania „firmowego autorstwa produktu” i łączą się ze stosowanymi strategiami marko-wania. Konsekwencją uprawiania strategii rodzinnych marek jest stosowanie tzw. rodzinnego opa-kowania polegającego na unifikacji kolorystyki, grafikii surowca oraz nadaniu odpowiedniego kształtu opakowaniom poszczególnych linii produktów. Innowacje w opakowaniach czętsto tworzą nowe rynki. Taką rynkotwórczą rolę spełniły np. opakowania aerozolowe, próżniowe paczkowanie żywności i in. Nowe rodzaje opakowań powodują, że produkt zostaje często poszerzony o nową użyteczność. Udoskonalenie czy zmiana opakowaniamoże zapewniać większy komfort psychiczny użytkowania, łątwiejszą eksploatacje produktu, dłuższe terminy ważności i in.

Opakowanie produktu - jaki ma cel

Materiały

Opracowanie "Lorda Jima" „LORD JIM” - JOSEPH CONRAD (KORZENIOWSKI) Korzeniowski młodo się usamodzielnił. W wieku 38 lat zadebiutował jako literat. W literaturze istnieje jako Józef Conrad. W świecie powieści jego siłą napędową jest zbiór wydarzeń. Śledzenie wewnętrznych filozofii człowieka, poznanie prawdy o nim. Trudne w odbiorze. Syn proboszcza. Jeden ...

Obraz wsi w literaturze OBRAZY WSI W LITERATURZE 1. Starożytne sielanki opiewające życie na wsi. A. Teokryt - grecki autor sielanek B. Wergiliusz - rzymski autor utworów opiewających życie na wsi, życie pasterskie, np. Bucolica, poemat Georgica Ziemiaństwo 2. W średniowieczu powstała Satyra na leniwych chłopów autorstwa szlachcica, który ma zastrzeżenia do chł...

Typy dramatów młodopolskich Istniały dwa zasadnicze typy dramatów - symboliczny i naturalistyczny oraz dodatkowo eks-presjonistyczny. Przykład pierwszego stanowi „Wesele\". Wyspiański zachowuje starożytną zasadę trzech jedności - miejsca, czasu, akcji. W jednej scenie nie ma więcej niż trzech postaci. Dramat posiada dwa wątki społeczno-obyczajowy związany z osob...

Postawy życiowe młodego człowieka Jakie postawy życiowe wybrałby młody człowiek Przez wszystkie epoki, po dzień dzisiejszy, wykształcały się różne postawy wobec życia. To, jakie postawy należało obrać, określone było poprzez różne sytuacje w naszym państwie czy w Europie. Zagadnienie postawy życiowej jest jednym z poważniejszych problemów psychologicznych i moralnych. Boryka s...

Pozycjonowanie - co to jest P o z y c j o n o w a n i e Pozycjonowanie ( plasowanie ) ma na celu wyodrębnienie produktu ( firmy ) w świadomości nabywców tworzący rynek docelowy w stosunku do produktów (firmy ) konkurencyjnych. Pozycjonowanie można by zatem określić jako działanie ukierunkowanie na zaprezentowanie oferty przedsiębiorstwa, dzięki któremu może ona zo...

"Makbet" - bohaterowie 2. Bohaterowie tragedii. W większości utworów Szekspir przedstawia losy zamożnych warstw społeczeństwa; często nawet królów. Przykładami na to mogą być bohaterowie \"Makbeta\": Dunkan - król szkocki, Malkolm i Donalbein - jego synowie, Makbet i Banko - wodzowie zwycięskiej armii, panowie szkoccy: Makduf, Lennox, Rosse, Menteith, A...

Istota koncepcji marketingowej • Chociaż pojęcie „sprzedaż” i „marketing” pojawiają się koło siebie, a często nawet wymiennie istnieje pomiędzy nimi zasadnicza różnica, przede wszystkim, jeśli chodzi o filozofię leżącą u ich podstaw • W przypadku koncepcji sprzedaży firma najpierw wytwarza produkt (towar lub usługę), a dopiero wtedy próbuj...

Konflikt w "Powracającej fali" TEMAT: Konflikt kapitalistyczny w „Powracającej fali”. W utworze jest dwóch równorzędnych bohaterów. Fabrykant Gotlieb Adler oraz robotnik fabryczny Kazimierz Gosławski. Adler był w młodości zwykłym tkaczem, zarabiał nieźle, ale hulał. Kiedy w fabryce wybuchł pożar uratował ludzi za co dostał 300 talarów. Odtąd stał się skąpcem ...