Modele ekonometryczne- podział, opisModele ekonometryczne służą do: 1) ilościowego opisu zależności w ekonomii 2) weryfikacji statycznej teorii ekonomicznych 3) prognozowania zjawisk gospodarczych 4) symulacji procesów ekonomicznych itp. Typ modelu ekonometrycznego decyduje o przyjęciu określonej procedury badawczej i zastosowaniu określonej metody badania. Modele ekonometryczne klasyfikujemy ze względu na kryteria: KRYTERIUM I Pod względem wartości poznawczych modele ekonometryczne można podzielić na 4 klasy: 1) modele przyczynowo-skutkowe 2) modele symptomatyczne 3) modele autoregresyjne 4) modele tendencji rozwojowej Ad. 1. Modelami przyczynowo-skutowymi są modele, w których między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. Zmienna objaśniana modelu odgrywa wówczas rolę skutku, a zmienne objaśniające – rolę przyczyn. Ad. 2. Modele symptomatyczne odznaczają się tym, że nie można zastosować do nich interpretacji przyczynowo-skutkowej. W modelach tych rolę zmiennych objaśniających odgrywają zmienne silnie skorelowane w sensie statystycznym ze zmienną objaśnianą. Ad. 3. Modele autoregresyjne to modele, w których w roli zmiennych objaśniających występują opóźnione w czasie zmienne objaśniane. Modele te mają zastosowanie głównie do zjawisk odznaczających się intercją. Ad. 4. Modele tendencji rozwojowej to modele opisujące rozwój zjawisk w czasie. W modelach tego typu zmienne objaśniane są przedstawione jako funkcje jedynie zmiennej czasowej (oznaczonej t), która zazwyczaj przybiera wartość kolejnych liczb naturalnych przyporządkowanych kolejnym jednostkom czasu badanego okresu. KRYTERIUM II Ze względu na linię równań w modelu, modele dzielimy na: 1) modele jednorównaniowe, opisujące kształtowanie się jednej zmiennej KRYTERIUM III Ze względu na postać analityczną zależności funkcyjnych modelu, modele dzielimy na: 1) modele liniowe, w których wszystkie zależności modelu są liniowe. W modelu liniowym zmienna objaśniana jest liniową funkcją zmiennych objaśniających i odchylenia losowego. 2) modele nieliniowe to takie w których chociaż jedna zależność jest nieliniowa. Dzielimy je na: wykładnicze, potęgowe, hiperboliczne i złożone. KRYTERIUM IV Ze względu na rolę czynników czasu w równaniach modelu wystepuje podział na: 1) modele statyczne które nie uwzględniają czynnika czasu. Wśród zmiennych objaśniających nie wystepują zmienne opóźnione ani zmienna losowa. Modele te budowane są na podstawie danych statystycznych mających postać szeregów przekrojowych, tj. dotyczących zbioru obiektów ekonomicznych (przedsiębiorstw, jednostek administracyjnych, osób itp.) w jednej ustalonej jednostce czasu. 2) Modele dynamiczne, w których uwzględnia się czynnik czasu przez dodanie zmiennej opóźnionej lub/i zmiennej czasowej, np. model autoryzacji, model trendu. Modele tego rodzaju budowane są na podstawie danych statystycznych autoregresji tj. mających postać szeregów dynamicznych dotyczących jednego obiektu ekonomicznego rozpatrywanego w kolejnych jednostkach czasu w określonym przedziale czasu. Najlepiej znanym przypadkiem modelu dynamicznego jest model autoregresyjny, w którym wśród zmiennych objaśniających występują jedynie opóźniane w czasie zmienne objaśniane. KRYTERIUM V Ze względu na charakter powiązań między nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi w modelu wielorównaniowym, modele dzielimy na: 1) modele proste 2) modele rekurencyjne 3) modele o równaniu współzależnych

Modele ekonometryczne- podział, opis

Materiały

Bohaterowie, których rozumiem, podziwiam, oskarżam W kregu milosci i nienawisci - o bohaterach literackich, których rozumiem, podziwiam, oskarzam. Obiektem zainteresowania literatury od poczatków jej istnienia byl czlowiek - bohater literacki wraz ze swymi problemami, zyciowymi dylematami i przezywanymi konfliktami. Czytelnik zas, sledzac losy literackich bohaterów ksztaltowal swe opinie o n...

Streszczenie "Granicy" Zofii Nałkowskiej I Wraz z tragiczną śmiercią Zenona Ziembiewicza, uważanego za człowieka przyzwoitego, wyszedł na jaw jego romans z Justyną Bogutówną. Wybuchł skandal, trudno było jednak dowiedzieć się szczegółów. Jedno z czasopism przedstawiło czyn dziewczyny \"jako niepoczytalny\", gdzie indziej dopatrywano się ze strony dziewczyny symulacji. Po śmierci ...

Hasła i tendencje pozytywizmu W skrócie założenia filozoficzne epoki: Comte - filozofia ma sens praktyczny, opiera się na rzeczach poznawalnych rozumem; celem uzyskanie pewnej wiedzy; środkiem eksperyment i obserwacja; przedmiotem badań tylko fakty fizyczne, gdyż psychika zaprzecza pewności wiedzy; Mill - postulat utylitaryzmu wszelkiej literatury - ma przynosić pożytek społ...

Cechy grupy społecznej Cechy grupy społecznej: 1. każda jednostka w grupie społeczne) ma określona role. funkcje, 2. każdy z członków grupy posiada odrębność od innych grup czy zbiorowości. 3. grupa ma miejsce skupienia, miejsce przebywania członków grupy 4. cała grupa ma określone zadania do wypełnienia. 5. struktura, ułożenie poszczególnych jednostek w grupie ...

"Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza Stepy akermańskie Cykl otwiera utwór zatytułowany Stepy akermańskie przedstawiający okolice Akermanu (Biełgorodu), nie Krymu. Poetycki obraz stepu – suchego przestwór oceanu, zieloność, szumiące łąki, powódź kwiatów, ostrowy burzanu – wywołał wiele kontrowersyjnych opinii. Badacz twórczości Adama Mickiewicza, Wacław Kubacki, za...

Romantyzm w malarstwie - Europa III. Romantyzm w malarstwie. - Joseph William Turner - wybitny pejzażysta, malarz obrazów o nastroju impresjonistycznym - John Constable - romantyczny pejzażysta, pokazujący przyrodę w jej \"codziennym\" wyglądzie - Eugene Delacroix - wybitny portrecista, ale i autor obrazów o tematyce historycznej (np.: \"Wolność wiodąca lud na barykad...

Zarządzanie przez wyniki Zarządzanie przez wyniki: by Peter Drucker „Przedsiębiorstwa tworzą koszty zyski zaś leżą poza nim” Metoda doraźnego koncentrowania się na wyróżnionych punktach / usługach które przynoszą przedsiębiorstwu największe zyski. Znajduje zastosowanie głównie w dużych firmach które produkują różnego rodzaju produkty. Etapy Zarządzanie pr...

Wpływ procesów motywacyjnych na procesy poznawcze a) wpływ procesów motywacyjnych na procesy poznawcze: motywy (pragnienia) wyolbrzymiają procesy poznawcze pozostające z nimi w związku skojarzeniowym. Przejawia się to w: - w spostrzeganiu wielkości, jasności, czy innych cech ułatwiających wyróżnienie danego przedmiotu z tła - w procesach pamięci poprzez ułatwienie zapamiętywania i przypomina...