Modele ekonometryczne- podział, opisModele ekonometryczne służą do: 1) ilościowego opisu zależności w ekonomii 2) weryfikacji statycznej teorii ekonomicznych 3) prognozowania zjawisk gospodarczych 4) symulacji procesów ekonomicznych itp. Typ modelu ekonometrycznego decyduje o przyjęciu określonej procedury badawczej i zastosowaniu określonej metody badania. Modele ekonometryczne klasyfikujemy ze względu na kryteria: KRYTERIUM I Pod względem wartości poznawczych modele ekonometryczne można podzielić na 4 klasy: 1) modele przyczynowo-skutkowe 2) modele symptomatyczne 3) modele autoregresyjne 4) modele tendencji rozwojowej Ad. 1. Modelami przyczynowo-skutowymi są modele, w których między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. Zmienna objaśniana modelu odgrywa wówczas rolę skutku, a zmienne objaśniające – rolę przyczyn. Ad. 2. Modele symptomatyczne odznaczają się tym, że nie można zastosować do nich interpretacji przyczynowo-skutkowej. W modelach tych rolę zmiennych objaśniających odgrywają zmienne silnie skorelowane w sensie statystycznym ze zmienną objaśnianą. Ad. 3. Modele autoregresyjne to modele, w których w roli zmiennych objaśniających występują opóźnione w czasie zmienne objaśniane. Modele te mają zastosowanie głównie do zjawisk odznaczających się intercją. Ad. 4. Modele tendencji rozwojowej to modele opisujące rozwój zjawisk w czasie. W modelach tego typu zmienne objaśniane są przedstawione jako funkcje jedynie zmiennej czasowej (oznaczonej t), która zazwyczaj przybiera wartość kolejnych liczb naturalnych przyporządkowanych kolejnym jednostkom czasu badanego okresu. KRYTERIUM II Ze względu na linię równań w modelu, modele dzielimy na: 1) modele jednorównaniowe, opisujące kształtowanie się jednej zmiennej KRYTERIUM III Ze względu na postać analityczną zależności funkcyjnych modelu, modele dzielimy na: 1) modele liniowe, w których wszystkie zależności modelu są liniowe. W modelu liniowym zmienna objaśniana jest liniową funkcją zmiennych objaśniających i odchylenia losowego. 2) modele nieliniowe to takie w których chociaż jedna zależność jest nieliniowa. Dzielimy je na: wykładnicze, potęgowe, hiperboliczne i złożone. KRYTERIUM IV Ze względu na rolę czynników czasu w równaniach modelu wystepuje podział na: 1) modele statyczne które nie uwzględniają czynnika czasu. Wśród zmiennych objaśniających nie wystepują zmienne opóźnione ani zmienna losowa. Modele te budowane są na podstawie danych statystycznych mających postać szeregów przekrojowych, tj. dotyczących zbioru obiektów ekonomicznych (przedsiębiorstw, jednostek administracyjnych, osób itp.) w jednej ustalonej jednostce czasu. 2) Modele dynamiczne, w których uwzględnia się czynnik czasu przez dodanie zmiennej opóźnionej lub/i zmiennej czasowej, np. model autoryzacji, model trendu. Modele tego rodzaju budowane są na podstawie danych statystycznych autoregresji tj. mających postać szeregów dynamicznych dotyczących jednego obiektu ekonomicznego rozpatrywanego w kolejnych jednostkach czasu w określonym przedziale czasu. Najlepiej znanym przypadkiem modelu dynamicznego jest model autoregresyjny, w którym wśród zmiennych objaśniających występują jedynie opóźniane w czasie zmienne objaśniane. KRYTERIUM V Ze względu na charakter powiązań między nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi w modelu wielorównaniowym, modele dzielimy na: 1) modele proste 2) modele rekurencyjne 3) modele o równaniu współzależnych

Modele ekonometryczne- podział, opis

Materiały

"Dusiołek" jako ballada filozoficzna W swojej kompozycji i stylistyce wzorowany na ludowej balladzie (podobnie jak romantyczne): narrator ludowym gawędziarzem opowiadającym zgromadzonym historyjkę o Bajdale; robi to ze swadą i humorem; język stylizowany na gwarę ludową (słuchajta); forma klasyczna, temat ukryty pod przykrywką prostej bajki; Historia opowiada o wędrującym chłopie...

"Do obywatela Johna Browna" - charakterystyka bohatera, treść \"Do obywatela Johna Browna\" - tytułowy bohater był amerykańskim demokratą, walczącym o zniesienie niewolnictwa murzynów. W 1859r. Brown uderzył na arsenał chcąc wywołać powstanie mające na celu zniesienie niewolnictwa . Za to został postawiony przed sądem , oskarżony o zdradę stanu i skazany na śmierć. Poeta odczuwa ból, że to właśnie w Ameryc...

Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego. „Bogurodzica”, arcydzieło liryki średniowiecznej, jest najstarszą polską pieśnią religijną. Prawdopodobnie powstała w XIII w., a jej najstarszy, dwustrofowy przekaz, opatrzony nutami, zachował się w odpisie tzw. krakowskim z 1407r. Autorstwo najstarszej części, wg XV-wiecz...

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie W renesansie nastąpiło odrodzenie kultury antycznej, a wraz z nią powstał nowy ideał człowieka. Przeciwnie do średniowiecza, gdzie wzorem był asceta wiecznie umartwiający się, spędzający swój czas na modlitwie, ciężkiej pracy lub mężny rycerz, W średniowieczu powstał nowy człowiek, człowiek szczęśliwy, żyjący na łonie natury, wyznawający hasł...

Rodzina tradycyjna a współczesna Model rodziny tradycyjnej: - była to rodzina wielopokoleniowa, mieszkająca pod jednym dachem i prowadząca wspólne gospodarstwo domowe - w rodzinie tej ma miejsce ważny podział ról – ojciec zdobywa środki do życia, troszczy się o bezpieczeństwo rodziny, matka wychowuje dzieci i zajmuje się gospodarstwem domowym - duża trwałość takiej ...

Motyw miłości w literaturze MIŁOŚĆ Miłość – uczucie najtrudniejsze i najpiękniejsze. Głębokie i piękne. Potrafi dać radość i szczęście, ale potrafi i zabić. Tworzy i niszczy. Nie umiemy powiedzieć, czym jest, ma tak wiele twarzy. Czasem trwa długo,czasem tak prędko umiera, traci swą moc. Czasem się zmienia; jakże okrutna jest siostra miłości, nienawiść... Nie potr...

Nowatorstwo "Wesela" 8. Synteza sztuk w \"Weselu\" (muzyka, malarstwo, słowo) - nowatorstwo dramatu. Dramat ten łączył w synkretycznym zamyśle rózne rodzaje sztuki (słowo, muzykę, kompozycje plastyczne, taniec), konsekwentnie wpisywał się bowiem w wieloznaczną formułę symbolizmu. Obok przedstawiania realnego wydarzenia i wyprowadzenia z niego

Szczegółowa analiza sonetu "Bakczysaraj" Analiza sonetu pt.: „Bakczysaraj“ Adam Mickiewicz w czasie swojego pięcioletniego pobytu w Rosji kilkakrotnie odwiedził Krym. Latem 1825 roku w towarzystwie Henryka Rzewuskiego i Karoliny Sobanskiej odbył podróż z Odessy na Krym. Zafascynowany przyrodą wschodu napisał cykl sonetów które zostały zebrane w jeden tom i wydane jako \"...