Metody walki z konkurencjąMetody walki z konkurencją Obok klasycznych usług reklamowych zamierzamy oferować usługi zupełnie nowe lub prawie nie znane jeszcze w naszym kraju, między innymi:  Reklamę i promocję rynkową typu businesstobusiness, czyli skierowaną do firm oraz instytucji - obecnych i przyszłych partnerów rynkowych.  Produkcję najnowszego rodzaju reklam telewizyjnych infomercials. Te trwające od 4 do 30 minut spoty doprowadziły do prawdziwego przełomu w promocji rynkowej na świecie.  Lokowanie produktów w filmach fabularnych i widowiskach telewizyjnych (product placement). SIŁA PÓŁ GODZINY, CZYLI INFOMERCIALS W NATARCIU. W reklamie powoli, ale nieubłaganie przemija epoka pamięci. Jeszcze do niedawna sądzono, że jeśli klient pamięta o produkcie, będzie go brał pod uwagę w czasie dokonywania zakupów. Jak się jednak okazuje, jest to tylko pobożne życzenie. Przekaz reklamowy rzeczywiście odnosi skutek, jeśli potrafi wpłynąć na sposób myślenia, a więc struktury poznawcze odbiorcy. Dominującą formą kontaktów producenta z klientem w "epoce pamięci" były w telewizji krótkie spoty, których długość z dekady na dekadę dramatycznie się zmniejszała ze względu na rosnące koszty czasu antenowego, kupowanego do celów komercyjnych. W latach sześćdziesiątych przeciętna reklama telewizyjna w USA trwała 60 sekund - na początku lat dziewięćdziesiątych 30 sekund, a ostatnio coraz częściej widzimy spoty trwające dwadzieścia sekund, a nawet krócej. Co można osiągnąć w tym czasie? Co najwyżej trafić do pamięci poprzez liczne powtórzenia takiej reklamy, ryzykując dodatkowo znudzenie i frustrację odbiorcy wskutek procesu zużycia się reklamy. Coraz częściej w telewizji pojawiają się już jednak spoty z nowej "epoki" - "epoki procesów poznawczych". Nazywają się "infomercials" (połączenie słowa "commercial" oznaczającego reklamę telewizyjną oraz słowa "information"). Trwają od 2 do 30 minut i przypominają (jeśli są dostatecznie długie) programy telewizyjne. Istotą tego gatunku jest prezentowanie dużej ilości ciekawej informacji przez odpowiednio długi czas, przyjęcie punktu widzenia klienta oraz kreowanie atmosfery zabawy. W latach dziewięćdziesiątych powstała idea "nowoczesnego" infomercials. Stworzył ją między innymi Tim Hawthorne, autor książki o wszystko mówiącym tytule: "Siła 30 minut". Od tego momentu zaczęły powstawać w zawrotnym tempie agencje specjalizujące się w nowej formie reklamy telewizyjnej. Zrzeszone w National Infomercial Marketing Association - które szybko z amerykańskiego stało się stowarzyszeniem międzynarodowym - prowadzą od dwóch lat natarcie o globalnym charakterze, którego efekty już widać. Na nakręcenie infomercials coraz częściej decydują się producenci znanych marek, takich jak ostatnio Apple, Jaguar, Nissan, Panasonic, Braun czy Time Life. Krótkie infomercials pojawiają się również obok tradycyjnych spotów telewizyjnych w zwykłych pasmach reklamowych. Zrozumienie nowej formy reklamy telewizyjnej jest - moim zdaniem - bardzo ważne. Dla wielu firm i agencji może oznaczać przejście do epoki prawdziwie efektywnego wykorzystania telewizji w reklamie... REKLAMA DLA RYNKOWYCH PARTNERÓW NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA! Do znajdywania i podtrzymywania kontaktów handlowych z partnerami rynkowymi nie wystarczą rozmowy telefoniczne, korespondencja i techniczne opisy produktów. Potrzebna jest również reklama i promocja rynkowa. Firmy poszukujące surowców i półproduktów, państwowe i prywatne instytucje dokonujące zakupów na dużą skalę, czy sieci dystrybucji i handlu to przede wszystkim ludzie, którzy w swoich decyzjach ulegają emocjom tak samo, jak zwykli klienci. Z myślą o nich w krajach zachodnich tworzy się specjalny rodzaj reklamy reklamę typu businesstobusiness. Wydatki na ten cel są czasami większe od wydatków na działania promocyjne skierowane do konsumentów. Nic dziwnego. Znalezienie właściwego partnera rynkowego (na przykład długoletni kontrakt rządowy), zapewnia firmie duże zyski, stabilność finansową i pewną niezależność od wahań koniunkturalnych. Reklama typu businesstobusiness rządzi się jednak bardzo specyficznymi prawami. Nie wolno przenosić do niej wzorów reklam skierowanych do konsumenta. Nasza agencja jako jedna z nielicznych Agencji Reklamowych w Polsce ma dopomóc klientom w przyjęciu właściwej strategii nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z rynkowymi partnerami. Naszym zdaniem, jest to bardzo opłacalna inwestycja w przyszłość firmy. PRODUKTY W FILMACH: NIEZWYKŁA SZANSA DLA REKLAMODAWCÓW. Produkty są naturalnym elementem prawie każdego scenariusza filmowego, zwłaszcza którego akcja toczy się w czasach współczesnych. Jak w prawdziwym życiu otaczają bohatera i mogą pomóc w kreowaniu wizerunku bohatera, ponieważ konsumpcja jest przedłużeniem stylu życia i osobowości oraz jednym z podstawowych wyznaczników statusu społecznego. Dlatego akcja filmu pozwala na bardzo silne oddziaływania na konsumenta, bez obawy, że odczyta on reklamowe intencje twórców filmu. Jak widzimy w filmach zachodnich, znane marki nie tylko pojawiają się w tle jako rekwizyty, czy wspominane są przez bohaterów. Czasami mają kluczowe znaczenie dla akcji filmowej, jak ostatnio telefon komórkowy Nokia w filmie Święty. Nasza agencja jako jedna z pierwszych na naszym rynku chce zaoferować profesjonalne lokowanie produktów w filmach i widowiskach telewizyjnych. Mamy zamiar zdobyć całe konieczne zaplecze ku realizacji tego celu:  porozumienia z najlepszymi polskimi producentami filmowymi;  porozumienia z największymi Agencjami Reklamowymi w kraju;  specjalistyczną wiedzę z dziedziny psychologii reklamy i zachowań konsumenta;  wiedzę i praktykę związaną z wprowadzeniem koniecznych modyfikacji do pierwotnego scenariusza;  biegłą pomoc prawną w tej zupełnie nowej dla polskiego środowiska prawniczego dziedzinie.

Metody walki z konkurencją

Materiały

Teoria lokalizacji - elementy ELEMENTY TEORII LOKALIZACJI Kluczowym elementem lokalizacji jest przestrzeń i czas. Przestrzeń jest wieloznaczna: 1. Geodezyjna – część powłoki Ziemi z jej wymiarami wielko przestrzennymi. Przestrzeń życiowa człowieka 2. Geograficzno – przyrodnicza – wyróżnienie lądów, mórz, oceanów, różnorodność fauny i flory, różne kate...

Orientalizm w literaturze romantyzmu Orientalizm to inaczej zainteresowanie światem Bliskiego i Środkowego Wschodu. Twórcy romantyczni zachwycali się kulturą i tradycją arabską, perską, japońską i chińską. Świat ten urzekał twórców romantycznych tajemniczością i barwnością, pozwalał uciec od smutnej rzeczywistości. Orientalizm przejawiał się w opisach egzotycznych krajobrazów, w ak...

Augustynizm - pojęcie augustynizm- œw. Augustyn uznaje równorzêdnoœæ istnienia ducha i cia³a, Boga i stworzenia, uczucia, woli i rozumu; najwy¿szym celem cz³owieka jest intuicyjne, a nie rozumowe poznanie Boga i w³asnej duszy ;Aaugustynizm pokazuje cz³owieka, jako istotê zawieszon¹ miêdzy zwierzêtami i ...

Motyw artysty w literaturze Artysta słowa Artysta słowa - Artysta, dla którego tworzywem dzieła sztuki jest słowo; poeta, prozaik - pisarz. Artysta słowa jest częstym bohaterem literackim, sta¬jąc się niejednokrotnie wyrazicielem poglądów samego autora. Powszech¬nym zjawiskiem jest nadawanie wąt¬kowi artysty słowa charakteru autote-matycznego. Patrz: autote...

Obrazy widziane przez księdza Piotra w Dziadach Mesjanizm w III. części \"Dziadów\" najpełniej ujawnia się w scenie V - tej, w \"Widzeniu księdza Piotra\". Bóg, choć nie raczył odpowiedzieć pysznemu i dumnemu Konradowi, uchylił tajemnicy przed skromnym duchownym, który sam siebie nazywa \"prochem i niczem\". Ksiądz Piotr przeżywa w swej celi widzenie, które pozwala mu ujrzeć dzieje Polski i j...

Cechy stylu barokowego w poezji Morsztyna 1. Morsztyn – mistrz konceptu (cechy stylu barokowego). - poezja Morsztyna prawie w całości poświęcona jest kultowi miłości cielesnej; - jej szokująca niekiedy zmysłowość, swawolność, ale i ozdobna elegancja odpowiadały barokowemu ideałowi oryginalności, niezwykłości i kunsztowności; - pomimo sensualnej tematyki postać kobiety nie uzysk...

Organy EFTA Organem naczelnym koordynującą pracę w EFTA jest Rada. Do jego zadań należą: wykonywanie uprawnień nałożonych przez konwencję, nadzór nad jej stosowaniem, wskazywanie nowych działań jakie warto podjąć dla osiągnięcia celów EFTA oraz ułatwianie współpracy z innymi podmiotami prawa międzynarodowego. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel ka...

Narracja w "Przedwiośniu" Rola narracji w formułowaniu ideowego przesłania utworu Nietrudno dostrzec, że w Przedwiośniu mamy do czynienia z wielością i zmiennością form narracyjnych. Część wstępna utworu (Rodowód) rozpoczyna się gawędziarskim nawiązaniem do dziejów rodziny Baryków. Dalej następuje wyeksponowanie informacji. Pochodzi ona od narratora obiektywizujące...