Promocja związana z produktemZWIĄZEK PROMOCJI Z PRODUKTEM Produkt – w znaczeniu marketingowym rozumiany jest bardzo szeroko. Jest to wytwór pracy ludzkiej, który w wyniku przeprowadzonych badań marketingowych powinien zaspokajać odczuwanie potrzeby, do starczać korzyści związanych z jego użytkowaniem oraz satysfakcji z jego posiadania. Związki promocji z produktem można rozpatrywać w przekroju jego rodzaju, poszczególnych części składowych i cyklu życia produktu. Rodzaj produktu decyduje o różnych zasadach funkcjonowania rynku dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych. Firmy działające na rynku dóbr konsumpcyjnych powinny wykorzystywać w celach promocyjnych głównie środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Środki te mają duży zasięg działania i docierają do szerokiej grupy odbiorców zróżnicowanych wiekowo, poglądowo, wg miejsca zamieszkania, płci i potrzeb. Z kolei przedsiębiorstwa oferujące dobra przemysłowe powinny skoncentrować się głównie na sprzedaży osobistej, ma ona tutaj największe znaczenie. Produkty przemysłowe wymagają większej prezentacji i pomocy ze strony sprzedającego. Bezpośredni kontakt sprzedawcy z potencjalnym nabywcą sprzyja zawarciom umów kupna- sprzedaży. Akwizytor ma możliwość dostosowania informacji do potrzeb i charakteru konkretnego odbiorcy. Każdy rodzaj produktów nabywany jest inaczej i wymaga zastosowania innej strategii marketingowej, a w tym innych metod, zróżnicowanych treści i częstotliwości promocji. Produkt w znaczeniu marketingowym składa się z następujących elementów: - cech użytkowych, - opakowania, - znaku towarowego, - gwarancji udzielonych przez producenta, - obsługi technicznej, zapewnianej przez dostawcę. Treścią promocji muszą być wszystkie cechy produktu, które mogą być ważne, przekonujące i zachęcające nabywców do zakupu. Cechy użytkowe, materialne produktu to cechy, nadane mu podczas procesu produkcyjnego, dzięki którym produkt ma zdolność zaspokojenia potrzeby i to czyni go atrakcyjnym. Promocja podkreśla wpływ cech użytkowych na zaspokojenie potrzeb nabywców. Funkcja promocyjna opakowania polega na odpowiednim dobraniu i dostosowaniu jego wielkości, kształtu, koloru, rodzaju do sprzedawanego towaru. Z punktu widzenia promocji ważne jest również umieszczenie na opakowaniu marki produktu. Znak firmowy jest unikalnym symbolem, który pozwala klientom rozpoznać firmę, produkt lub jej usługi. Jest on jednym z elementów promujących i tożsamościowych firmy. Wykorzystanie znaku firmowego w promocji ma szczególne znaczenie w przypadku towarów markowych. Marka jest własnością firmy i jest z reguły prawnie strzeżona. Jest ważną informacją dla konsumenta o jakości produktu oraz ułatwia zakup. Marka pozwala na zróżnicowanie produktów, ich promocji oraz reklamy. Zarówno gwarancja jak i usługi posprzedażowe pełnią pewne funkcje promocyjne. Odpowiednia obsługa klienta i poziom świadczonych usług sprzyjają zwiększeniu zaufania do firmy. Kolejnym czynnikiem, jaki przedsiębiorstwo powinno uwzględnić podczas prowadzenia promocji są fazy cyklu życia produktu, które rzutują na natężenie promocji i dobór środków promocji. Każdy etap cyklu życia produktu na rynku ma swoje wymogi odnośnie nakładów finansowych. W fazie wprowadzenia produktu na rynek, intensywność działań promocyjnych jest relatywnie większa niż w fazach kolejnych. Pełniąc głównie funkcje informacyjne, działania promocyjne zmierzają do rozszerzenia kręgu kupujących. W fazach następnych natężenie promocji słabnie aby zyskać na znaczeniu w fazie końcowej. W stadium wprowadzenia i wzrostu szeroko jest wykorzystywana reklama, która przez swe funkcje informacyjne wpływa na kształtowanie potrzeb. Funkcje te także promocja dodatkowa. W stadium dojrzałości reklama ma charakter przypominający.

Promocja związana z produktem

Materiały

Roślinność Ameryki Płn Na północy tundra (w Ameryce tundra sięga bardziej na południe niż w Europie). Potem na południe jest strefa tajgi (tajga kanadyjska). Dalej są lasy mieszane klimatu umiarkowanego. Kolejna strefa to lasy liściaste (ale tylko wsch. wybrzeże). Kolejna strefa to lasy liściaste podzwrotnikowe. Środek kontynentu zajmują zbiorowiska trawiaste – ...

Dziedziny etyki Do podstawowych DZIEDZIN zainteresowania etologii zalicza się: - Historię moralności i systemów etycznych. Analizie podlegają tu historyczne formy moralności, istniejące między nimi różnice oraz historyczny rozwój systemów etycznych (poszczególnych epok lub poszczególnych twórców), ich konkretne postacie. - Psychologię moralności. Przedmiotem ...

Juliusz Słowacki - dorobek artystyczny DOROBEK ARTYSTYCZNY JULIUSZA SŁOWACKIEGO Reprezentant drugiego młodszego pokolenia romantyzmu. Odwoływał się też do powstania listopadowego. Przed powstaniem następuje jego debiut literacki. Utwory powstałe wtedy to cykl powieści poetyckich, wprawki dla Słowackiego (tematyka historyczna, motywy orientalne). Bohaterowie tych powieści poetyckic...

Zalety i wady kontraktów futures Rynek kontraktów terminowych na warszawskiej giełdzie ma już trzy lata. Na początku handlowano wyłącznie kontraktami na indeks giełdowy WIG 20, a obroty na pierwszych sesjach sięgały kilku do kilkunastu sztuk kontraktów. Dziś w obrocie znajdują się kontrakty na WIG 20 i TECHWIG (po trzy serie na każdy indeks), jak również kontrakty n...

Cechy władcy doskonałego WŁADCA DOSKONAŁY troszczy się o kraj i o poddanych dobry rycerz dobry chrześcijanin (miłosierny) sprawiedliwy i wyrozumiały bronił granic szybkość podejmowania trudnych decyzji dobro ogółu przedkłada nad dobro własne Przyczyny wykreowania takich wzorców osobowych kościół zyskiwał władzę i wzbogacał ...

Leasing czysty i pełny - wyjaśnienie Z umowami leasingowywi nierozerwalnymi związane są koszty, które mogą zakłócać różne rodzaje jego zwrotu. Ze względu na zakres obowiązków podmiotów umowy leasingowej wyróżnia się:  leasing czysty ( net leasing ) , w którym lesingobiorca obciąża koszty konserwacji, obsługi i napraw, a także powinności dokonywania tych czynności. &...

Zasoby wodne Azji Stosunki wodne Obszary bezodpływowe zajmują ok. 37% pow. (gł. pustynie środk. ipd.-zachodniej Azji); do M.Kaspijskiego, Jez. Aralskiego ijez. Bałchasz uchodzą rz.: Kura, Emba, Syr-daria, Ili; wiele rzek (Tarym, Czu, Helmand) ginie wpiaskach pustyń. Kontynentalny dział wód stanowią góry środk. ipołudniowej Azji. Do zlewiska O.Atlantyckiego iO. ...

Organy i kompetencje ONZ Karta Narodów Zjednoczonych ustanowiła szereg organów i instytucji oraz ich kompetencje: 1) Zgromadzenie Ogólne, będące swego rodzaju parlamentem, w którym każde państwo członkowskie ma jeden głos. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, w sprawach ważnych większością 2/3 głosy (wybór nowych członków, deklaracje pokojowe, budżet, w sprawac...