Krótka charakterystyka średniowieczaCharakterystyka ŚREDNIOWIECZA Gdy w roku 476 upadło Cesarstwo Zachodniorzymskie, narodził się nowy, tajemniczy świat, zaludniony przez wielbiących Boga świętych, potężnych feudałów, dzielnych rycerzy i piękne damy. Przez budowniczych katedr, uczonych, męczenników i pracowitych kopistów. Alchemików i rzezimieszków. Trędowatych. To świat średniowiecza, epoki ducha, która zwraca ludzkie myśli ku Bogu i nakazuje myśleć o zbawieniu. W Europie mówi się jednym językiem i słucha jednej władzy papieskiej. Nie znaczy to, że panuje pokój – wręcz przeciwnie. Walczą między sobą królowie i książęta. Walczą jednocześnie obrani papieże i papież z cesarzem. Kolejne wyprawy wyruszają do Ziemi Świętej. Krucjata przeciw katarom pustoszy Prowansję. Rabusie czyhają na handlowych szlakach, czarownice i heretycy płoną na stosach. Żyjąc w średniowiecznej Europie, nie sposób nie myśleć o śmierci. Wojny, zarazy, głód dziesiątkują ludność. Codzienna egzystencja pełna jest trudu i bólu – toteż nie tylko powtarza się słowa memento mori, przypominające o nieuchronności końca, ale i uświadamia poprzez obrazy dancemacabre demokratyzm śmierci: wszak do straszliwego Tańca poprosi ona każdego... Średniowiecze ma jednak i inne oblicze. Może to być twarz znużonego zakonnika, który pracowicie przekłada tekst Biblii na łacinę. Rzeźbiarza, modelującego w drewnie twarz Madonny. Kronikarza, zapisującego historię swego narodu czy poety, opiewającego bohaterskie czyny rycerzy. Na ogół nie znamy imion tych twórców, którzy służyli nie próżnej sławie, lecz Bogu. Historia zapamiętała niewielu; znamy Wincentego Kadłubka, Wita Stwosza, Franciszka Villona, Hieronima Boscha...Doceniamy głębię myśli św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Kim jednak był autor Bogurodzicy? Kto napisał piękne strofy Lamentu świętokrzyskiego? Spod czyjego pióra wyszły Kazania świętokrzyskie?... Wiele zabytków kultury średniowiecza przepadło na zawsze. Runęły w gruzy zamki i kościoły, rozkradziono obrazy, spalono przepięknie iluminowane kodeksy. Ale ta ciekawa epoka żyje w naszej pamięci. Bliscy nam są święty Aleksy i święty Franciszek.Znamy tragiczny los świętego Wojciecha. Podziwiamy odwagę Rolanda i współczujemy Tristanowi i Izoldzie. Fascynuje nas tajemnicze piękno świątyni romańskiej i strzelistość gotyckiej katedry. Próbujemy zrozumieć średniowiecze – tysiąc lat historii Europy. I niemal połowę naszej. Czyż nie dlatego artyści ciągle do tej epoki powracają, szukając w niej piękna i prawdy?

Krótka charakterystyka średniowiecza

Materiały

Co to jest impresjonizm? Impresjonizm - (wrażenie) pojawił się w wystąpieniach Piotra Chmielowskiego, Lucjana Rydla i Artura Langego. Oznacza wrażenie; indywidualny, przelotny stan uczuć. Celem dzieła literackiego, plastycznego czy muzycznego było jego utrwalenie. Świat przedstawiony jest subiektywny, emocjonalnie nasycony, zmysłowy. Istniała niechęć do ideowego określa...

Know - how - wyjaśnienie Know – how jest to wiedza technologiczna, techniczna lub organizacyjna związana z wytwarzaniem danego produktu. W ramach tej umowy korzysta się tylko ze względnych praw ochrony wynikających z postanowień zawartej umowy.

Motyw Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu 1. Bóg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu Bóg, życie, śmierć. Te trzy słowa zawierają w sobie niemal cały sens istnienia człowieka. Nasze życie, to po prostu czekanie na śmierć, która jest końcem wszystkiego, a jednocześnie początkiem nowego życia, już po tamtej stronie, według większości ludzi wyznających jakąkolw...

Fabuła "Chłopów" Fabuła Wydarzenia w powieści daje się ułożyć w trzy ciągi. 1.Pierwszy to losy głównych bohaterów i całej społeczności wsi. Ukazane są tu zróżnicowane typy ludzkie. Łącznie w \"Chłopach\" pojawia się około dziewięćdziesięciu postaci. Mamy więc do czynienia z panoramicznym obrazem środowiska wiejskiego. W tej warstwie przedstawiono: Dzieje Maci...

Film - podstawowe elementy Temat: Podstawowe elementy języka filmowego. Składniki filmu: obraz, słowo, muzyka, efekty dźwiękowe. 1. Ruchomy obraz: Plan filmowy - określa zasięg tego, co ukazuje się na ekranie: a) plany rozszerzające uwagę: detal, zbliżenie, półzbliżenie; b) plan podstawowy: średni, amerykański; c) plany koncentrujące uwagę: pełny, ogólny...

Narrator w literaturze II wojny światowej Wojna jest nie tylko siłą niszczącą ale i reformującą. Jej realia powodują że wszystko musi się zmieniać, przystosowywać do nowych warunków. Literatura także poddaje się temu wpływowi. Polscy prozaicy tacy jak Nałkowska, Herling-Grudziński oraz Borowski stworzyli własny, niepowtarzalny styl, opisujący śmierć. Naturalistyczne opisy, ocierające si...

Obozy koncentracyjne w polskiej literaturze Polska proza a obozy zagłady. Polska proza „uniosła\" doświadczenie hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Obraz holocaustu Żydów został ukazany w wielu opracowaniach, reportażach. Przykładem mogą być „Medaliony\" Zofii Nałkowskiej, opowiadania Tadeusza Borowskiego a także dzieło prozy polskiej „Rozmowy z katem\" napisane ...

Charakterystyka epoki - lietratura współczesna LITERATURA WSPÓŁCZESNA - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA EPOKI Literatura polska Najnowsze dzieje naszego piśmiennictwa, nazywanego umownie literaturą współczesną, określają dwa zwrotne momenty w historii naszego narodu: wrzesień 1939 r. i czerwiec 1989 r. Daty te tworzą ramy czasowe tego okresu. Literaturę lat 1939-1989 kształtowały głównie hi...