Komunikacja perswazyjna - wyjaśnienie pojęciaKomunikacja perswazyjna – przekonywanie innych do swoich pomysłów, idei, metod działania. Zamiarem Nadawcy komunikatu jest przekonanie Odbiorcy. Aby było to możliwe przekaz powinien odwoływać się do zaspokojenia potrzeb Odbiorcy. W komunikacji perswazyjnej używa się argumentów racjonalnych jak i emocjonalnych. Większość argumentów zawiera jednocześnie elementy emocjonalne i racjonalne. Stwierdzono, że odwoływanie się do strachu jest skuteczne, jeśli jednocześnie są podane wskazówki określające sposób działania. Natomiast sama instrukcja informująca, co należy zrobić np. w przypadku wystąpienia pewnych objawów, nie wystarcza, aby spowodować działanie. Czynnikiem mobilizującym jest strach. Przedstawianie jednej strony zagadnienia jest skuteczne, gdy odbiorcy są przychylnie nastawieni do nadawcy lub kiedy prezentowane jest tylko jedno przemówienie i audytorium nie ma dostępu do argumentów przeciwnych. Przedstawienie obu stron zagadnienia, czyli argumenty za i przeciw, powinny być prezentowane, wówczas, gdy odbiorcy zajmują przeciwne stanowisko niż to, do którego chcemy ich przekonać, lub gdy są dobrze poinformowani. Komunikaty, które zawierają ocenę, mogą być zniekształcone wskutek silnego oporu emocjonalnego odbiorcy. Opór ten można próbować zmniejszać:  uwzględniając w ocenie zarówno elementy negatywne jak i pozytywne;  formułując ocenę tak, żeby skłaniała do konstruktywnych działań;  używając sformułowań, które sygnalizują akceptację (samej osoby – nie jej zachowania) i nie sugerują odrzucenia;  używając innych sformułowań, które sprzyjają wzbudzeniu u odbiorcy poczucia bezpieczeństwa;  zachowując rzeczowość i unikając nieprecyzyjnych zwrotów, dających się rozmaicie interpretować. Taki sam opór mogą wzbudzić komunikaty, w których odbiorca spodziewa się oceny, nawet jeśli tej oceny nie zawierają. Można temu przeciwdziałać wprowadzając elementy oceny pozytywnej lub w inny sposób wyrażając akceptację odbiorcy. Oto sformułowanie, które może rodzić poczucie zagrożenia i opór: „Jesteśmy niezadowoleni z pani postępów w nauce maszynopisania.” Łatwiejszy do przyjęcia przeformułowany komunikat : „Jest pani pracownikiem, na którym nam zależy i dlatego cieszymy się, że podnosi pani swoje kwalifikacje. Potrzebujemy szybko piszącej maszynistki. Jeśli uda się pani osiągnąć do wakacji tempo stu uderzeń na minutę, z nawiązką zaspokoi to nasze oczekiwania.

Komunikacja perswazyjna - wyjaśnienie pojęcia

Materiały

Polemika o poezji i poecie w innych utworach Polemika rozgrywa się w całym dramacie. Pierwszą osobą w Prologu jest właśnie Mickiewicz, który wygłasza teorię poezji narodowo - wyzwoleńczej. Jest twórcą teorii mesjanistycznej. Według Słowackiego mesjanizm to przeżywanie cierpienia i bierne czekanie na godzinę wyzwolenia. Poeta jest ukazany za pomocą dogmatów biblijnych, jako duch apokalipsy,...

Analiza "Modlitwa III" Krzysztofa Baczyńskiego Modlitwa III Jeżeli życie tak nas odstało i nie doleci żadne wołanie, odbierz nam, Panie, ten proch – nie ciało, śmierć daj nam, Panie. Jeżeli skrzydła dzieci maleńkich poobcinają, zamienią w kamień, odbierz nam ziemię spod stóp przeklętych, w glinę nas zamień. Jeżeli konać nam tak kazałeś z twarzą pod butem, z hańbą u c...

Mity w prozie Schulza Bruno Schulz urodził się w niewielkim miasteczku Drohobycz na wschodnich kresach Rzeczpospolitej. Ukończył we Lwowie architekturę, potem zaczął uczyć rysunku w gimnazjum w Drohobyczu. Pisać zaczął około roku 1925, był jednak zbyt nieśmiały, by liczyć na wydanie swych dzieł, dlatego też tworzył \"do szuflady\". Jego talent odkryła Zofia Nałkowska...

Spółdzielnia - wyjaśnienie Spółdzielnie: są to dobrowolne zrzeszenia osób fizycznych lub prawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej we wspólnym interesie wspólników. Opierz się na kapitale wniesionym przez członków. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną przez przyjęcie do rejestru. Działa w oparciu o statut. Członek ma jeden głos na zgromadzeniu walnym. Członkow...

Czynniki ryzyka w firmie W każdej firmie występują określone czynniki ryzyka: - marketing - należy zwrócić uwagę na potencjalne występowanie ryzyka przede wszystkim w zakresie jakości produkcji, cenie produktów i terminów zbytu - strategie firmy - ryzykiem jest zagrożenie niezrealizowaniem założeń strategicznych (nie możemy jej wykonać). - portfel projektów do realiz...

Groteska w literaturze dwudziestolecia Groteska w literaturze 20 - to lecia. Groteska to kategoria estetyczna, rodzaj satyry. Polega ona na silnym zdeformowaniu rzeczywistości świata przedstawionego w utworze. Często pojawiają się w nim elementy karykatury i fantasyki. Z groteskową, zdeformowaną i zniekształconą rzeczywistością mamy do czynienia w \"Szewcach\". Bohaterowie są ni...

"Moralność pani Dulskiej" lektura która budzi emocję Czy Dulska jest wśród nas? Tragifarsa Zapolskiej pt. \"Moralność pani Dulskiej\" budziła i w dalszym ciągu budzi emocje u czytelników. Zastanawiam się, co jest tego przyczyną. Cóż jest w tymże utworze takiego, że kończąc lekturę rozglądamy się wokół siebie? Myślę, że jest tak dlatego, ponieważ Zapolska zawarła w swej farsie problem kołt...

Organy, cele, funkcje GATT/WTO Organy GATT - Organy plenarne - Konferencja i Rada Przedstawicieli - Konsultacyjna Grupa Osiemnastu - organ o ograniczonym składzie członkowskim - Panele Koncyliacyjne ( polubowne rozstrzyganie sporu ) - grupy ekspertów do rozstrzygania sporów między krajami członkowskimi. Cele, zasady i funkcje GATT a obecnie WTO Rozwój handlu międzynarodo...