Komunikacja perswazyjna - wyjaśnienie pojęciaKomunikacja perswazyjna – przekonywanie innych do swoich pomysłów, idei, metod działania. Zamiarem Nadawcy komunikatu jest przekonanie Odbiorcy. Aby było to możliwe przekaz powinien odwoływać się do zaspokojenia potrzeb Odbiorcy. W komunikacji perswazyjnej używa się argumentów racjonalnych jak i emocjonalnych. Większość argumentów zawiera jednocześnie elementy emocjonalne i racjonalne. Stwierdzono, że odwoływanie się do strachu jest skuteczne, jeśli jednocześnie są podane wskazówki określające sposób działania. Natomiast sama instrukcja informująca, co należy zrobić np. w przypadku wystąpienia pewnych objawów, nie wystarcza, aby spowodować działanie. Czynnikiem mobilizującym jest strach. Przedstawianie jednej strony zagadnienia jest skuteczne, gdy odbiorcy są przychylnie nastawieni do nadawcy lub kiedy prezentowane jest tylko jedno przemówienie i audytorium nie ma dostępu do argumentów przeciwnych. Przedstawienie obu stron zagadnienia, czyli argumenty za i przeciw, powinny być prezentowane, wówczas, gdy odbiorcy zajmują przeciwne stanowisko niż to, do którego chcemy ich przekonać, lub gdy są dobrze poinformowani. Komunikaty, które zawierają ocenę, mogą być zniekształcone wskutek silnego oporu emocjonalnego odbiorcy. Opór ten można próbować zmniejszać:  uwzględniając w ocenie zarówno elementy negatywne jak i pozytywne;  formułując ocenę tak, żeby skłaniała do konstruktywnych działań;  używając sformułowań, które sygnalizują akceptację (samej osoby – nie jej zachowania) i nie sugerują odrzucenia;  używając innych sformułowań, które sprzyjają wzbudzeniu u odbiorcy poczucia bezpieczeństwa;  zachowując rzeczowość i unikając nieprecyzyjnych zwrotów, dających się rozmaicie interpretować. Taki sam opór mogą wzbudzić komunikaty, w których odbiorca spodziewa się oceny, nawet jeśli tej oceny nie zawierają. Można temu przeciwdziałać wprowadzając elementy oceny pozytywnej lub w inny sposób wyrażając akceptację odbiorcy. Oto sformułowanie, które może rodzić poczucie zagrożenia i opór: „Jesteśmy niezadowoleni z pani postępów w nauce maszynopisania.” Łatwiejszy do przyjęcia przeformułowany komunikat : „Jest pani pracownikiem, na którym nam zależy i dlatego cieszymy się, że podnosi pani swoje kwalifikacje. Potrzebujemy szybko piszącej maszynistki. Jeśli uda się pani osiągnąć do wakacji tempo stu uderzeń na minutę, z nawiązką zaspokoi to nasze oczekiwania.

Komunikacja perswazyjna - wyjaśnienie pojęcia

Materiały

Awangardowy mit swobody w "Tangu" Awangardowy mit swobody Relacjami kształtującymi stosunki międzyludzkie rządzi w Tangu idea pełnej wolności. Staje się ona mitem, któremu ulegaj ą z prze¬konania – lub muszą ulec pod naciskiem innych – bohaterowie utworu. Stomil, awangardowy artysta-eksperymentator, głosi zasadę swobody twórczej – cóż, że przybier...

Socjotechnika zarządzania - definicja, zasady socjotechniczne Socjotechnika zarządzania – (w socjologii pracy) zmierza do tego aby usprawnić, w sposób ra-cjonalny wykorzystać energię ludzką jaka tkwi w zakładzie pracy – „Kompetentna zaradność”. Zasady socjotechniczne w zakładzie pracy: 1. Przewaga nagród nad karami. Stosowanie kary jako głównego środka oddziaływania na pracown...

Temat wojny w polskich wierszach Temat wojny i różne jego ujęcia w wierszach polskich poetów Czesław Miłosz \"Campo di Fiori\" Piosenka o końcu świata - czytelnik obserwuje pogodzenie się podmiotu lirycznego z faktem, że oto koniec świata \"staje się już\", mimo że w wierszu pojawiają się sielankowe niemal obrazy. Oczekiwany kataklizm nie nadchodzi, oto kobiety spacerują ...

Co to jest reklamacja ? REKLAMACJA Jt roszczenie zgłaszane przez odbiorcę towaru w stosunku do dostawcy lub roszczenie dostawcy w stosunku do odbiorcy, odnoszące się do nie wykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu. Najczęściej stroną wnoszącą reklamację jest nabywca towaru, ale może być też sprzedawca.

Co kojarzy mi się z barokiem? Temat: Barok w mojej pamięci (co kojarzy mi się z barokiem). Barok w mojej pamięci zapisał się jako epoka wielkich kontrastów. Jeśli dobrze się przyjrzeć czasom baroku, można odnaleźć w nich prawie wszystko, co dotąd zarezerwowane było dla poszczególnych epok. Mamy bowiem w baroku i ascezę, i fanatyczną niemalże religijność, ale też i...

Holocaust w literaturze współczesnej Holocaust w literaturze współczesnej. Holocaust - termin określający zagładę Żydów w okresie II wojny światowej. Zniszczenie ludności żydowskiej stanowiło jeden z głównych punktów programu partii hitlerowskiej. W wyniku holocaustu zginęło ponad 5 mln Żydów. Literatura współczesna bogata jest w utwory traktujące o holocauście. Pisarze, którzy pr...

Inspiracje biblijne w literaturze Inspiracje biblijne w literaturze Biblia i Antyk to dwa źródła kultury europejskiej z łaciny biblia - książka. Zbiór ksiąg uważanych przez Żydów i chrześcijan za święte. Katolicki kanon ksiąg Pisma Świętego ustalono na Soborze Trydenckim w XVI wieku. Kanon obejmuje 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu. Mimo wielości autorów Biblia...

Kurs walutowy - krótkie podsumowanie Podsumowanie Kurs walutowy na międzynarodowym rynku pieniężnym kształtuje się jedynie pod wpływem spontanicz¬nego działania sił rynkowych, dostosowujących wielkości popytu i podaży danej waluty do relacji równowagi na rynku. Z kolei, wielkość popytu i podaży danej waluty zależeć będą od stopnia inflacji w kraju i za granicą, stóp procen...