Kierunki filozoficzne oświeceniaOświecenie nie było jednorodne pod względem filozoficznym czy światopoglądowym. W polskich warunkach wynikało to z faktu, iż w jego tworzeniu brali udział zarówno arystokraci, jak i szlachta oraz mieszczanie. W skali europejskiej w ruchu tym uczestniczyli katolicy, deiści oraz mniej liczni ateiści. Oświecenie na Zachodzie było głównie ruchem mieszczaństwa, ale za zwolenników tej epoki uchodzili także tak despotyczni władcy jak caryca Katarzyna II i król pruski Fryderyk II. Europa tego okresu pełna była wewnętrznych sprzeczności, a spory i polemiki towarzyszyły nieustannie rozwojowi nowej epoki. Mimo to można wyodrębnić zasadnicze idee i postawy charakterystyczne dla oświecenia. Najważniejszą jest krytycyzm odnoszący się głównie do tradycyjnych instytucji politycznych i społecznych, do Kościoła i form życia religijnego, do ustaleń nauki. Krytycyzm znalazł wsparcie w racjonalizmie, za twórcę którego uchodzi Kartezjusz (autor głośnej "Rozprawy o metodzie").Przywiązywał on szczególną uwagę do roli rozumu w poznawaniu prawdy, był zwolennikiem systematycznego ładu w dochodzeniu do prawdy. Domagał się niezależności od wiary, tradycji i przesądów. Jedynym źródłem rzetelnej wiedzy i kryterium prawdy jest ludzki rozum. Myśl tę rozwinął holenderski filozof Baruch Spinoza, utrzymujący, iż prawdą jest tylko to, co można rozumowo określić i uzasadnić. Racjonalizm stał się głównym nurtem myślowym w XVIII w. Jego zasadami kierowali się mi.in. Wolter (francuski filozof, literat i publicysta) oraz Diderot (autor francuskiej "Encyklopedii"). Wynikiem rozwoju racjonalizmu była krytyka wierzeń religijnych, przejawiająca się w ateizmie lub deizmie. Deizm traktował Boga jako czystą ideę, Stwórca nie ingerował w dzieje świata, był odległy i niepoznawalny dla człowieka. Deiści uznawali wagę nakazów moralnych płynących z religii, odrzucali natomiast objawienie i wyznaniowe formy wiary. Deistami byli m.in. Wolter i Diderot, obaj namiętnie walczący z fanatyzmem religijnym. Ateizm zaprzeczał istnieniu Boga. Poglądy te pojawiły się w pismach francuskiego filozofa przyrody, P. Holbacha. Oświeceniowy krytycyzm znalazł także uzasadnienie w empiryzmie. Za jego twórcę uznaje się Francisa Bacona, angielskiego filozofa, prawnika i polityka. Według empirystów proces poznawania świata winien być oparty na doświadczeniu i eksperymencie. Prawdziwe jest więc jedynie to, co da się potwierdzić praktycznie, na drodze doświadczenia. Konsekwencją racjonalizmu i empiryzmu, dwu przeciwstaw- nych, choć nierzadko uzupełniających się kierunków filozoficznych był optymizm poznawczy, wiara w możliwości odkrywania praw rządzących światem i społeczeństwem oraz przekształcania istniejących stosunków społecznych. W związku z tym powszechnie akcentowana była potrzeba oświecania ludzi, nakładająca równocześnie na sztukę funkcje utylitarne (użytkowe). Utylitaryzm to dążenie do bycia użytecznym i pożytecznym dla innych, do osiągania szczęścia powszechnego, rozumianego jako największe szczęście jak największej liczby ludzi. Zgodnie z utylitaryzmem społeczeństwo nie powinno dążyć do szczęścia kosztem jednostki, podobnie zresztą jednostka nie powinna być szczęśliwa kosztem społeczeństwa. Celom użytkowym służyła obszerna, wydawana przez ponad dwadzieścia lat "Encyklopedia". Jej redaktorem był Diederot, a współpracowało z nim liczne grono uczonych i filozofów. "Encyklopedia" była swoistą syntezą i wyrazem poglądów ludzi oświecenia, dobitnie ukazywała potrzebę uporządkowania i pogłębienia wiadomości, a jednocześnie stanowiła odbicie nowych idei i poglądów. Znaczącą rolę edukacji i wychowania podkreślał także sensualizm, pogląd, według którego źródłem wiedzy są wrażenia zmysłowe będące odbiciem rzeczywistości. Rozwinął się on z empiryzmu, a jego twórcą był angielski uczony, John Locke. Wprowadził on słynne pojęcie tabula rasa (czysta karta). Zgodnie z tym poglądem, umysł każdego człowieka jest początkowo nie zapisaną kartą. Dopiero wszystko, co składa się na życie ludzkie, zapisuje tę kartę - wszelka wiedza ma więc źródło w doświadczeniu zewnętrznym (zmysły) i wewnętrznym (refleksja). W zespole istotnych pojęć znajdowała się też natura. Pojęcie natury czy też stanu naturalnego sprowadzało się do przekonania o istnieniu stałych, niezmiennych cech świata i człowieka. Bywają one zniekształcane w rozwoju cywilizacyjnym, należy więc przywrócić to, co zgodne jest z naturą. A zgodne z naturą są podstawowe prawa człowieka i jego dążenie do szczęścia. Szczęście jednostki, harmonijnie powiązane ze szczęściem ogółu było więc także jednym z podstawowych dążeń epoki. Wraz ze zmierzchem oświecenia pojawia się na zachodzie Europy prąd przeciwstawiający się racjonalizmowi - irracjonalizm. Wynikał on z przekonania, iż w życiu człowieka nie może liczyć się wyłącznie to, co rozumowe, że wiele miejsca powinny zajmować też uczucia, wiara, intuicja, instynkty.

Kierunki filozoficzne oświecenia

Materiały

Dramat bohatera romantycznego w "Nie-Boskiej komedii" Romantyczny bohater to jednostka wybitna, obdarzona nieziemską mocą, nie zrozumiana przez społeczeństwo, nie mogąca przystosować się do jego praw, ideałów i hierarchii ważności, przeżywająca tragiczny konflikt ze światem. W \"Nie-boskiej komedii\" Zygmunt Krasiński pokazuje dramat poety romantycznego na przykładzie hrabiego Henryka (Męża...

Motywy biblijne i ich znaczenie przymierze w Biblii nazwa przyżeczeń, obietnic, uczynionych człowiekowi przez Boga w zamian za należne mu posłuszeństwo. W przymierzu z Noem Bóg, że nie spuści na ziemię więcej potopu i ustanawia na niebie tęczę jako znak tego przymieża. W przymieżach z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem Bóg ustanawia Izrael narodem wybranym i obiecuje mu ziem...

Kapitał własny - pojęcie Pojęcie kapitału własnego. Kapitał ( fundusz) własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania składają się na pasywa bilansu. Pojęcie kapitału własnego jest definiowane przez Ustawę o Rachunkowości (art. 3 pkt 29) tylko w sposób pośredni jako pomniejszenie aktywów jednostki o zobowiązania (aktywa netto). Art.36 ust.1 wymaga ujęcia i...

Antyk i Biblia jako korzenie kultury europejskiej Istnieje wiele narodów które posiadają własne tradycje, własną historię i język, ale które wywodzą się z różnych źródeł kultury. Narody europejskie mają swoje źródło w kulturze antycznej, a także w kulturze chrześcijańskiej, a w szczególności w Biblii. Biblia pisana była na przestrzeni wielu wieków przez różnych autorów. Jest dla Żydów i chrz...

Typologie współczesnych społeczeństw Typologie współczesnych społeczeństw: a) społeczeństwo narodowe b) społeczeństwo globalne c) społeczeństwa nordyckie (skandynawskie i holenderskie) - ekspansywny kapitalizm z wysokim poziomem regulacji konsumpcji, zacierający granice podziałów klasowych - słabo zarysowane podziały stratyfikacyjne - silnie uformowane klasy społeczne - wyso...

Zróżnicowanie moralności PODZIAŁ PRACY I ZRÓŻNICOWANIE MORALNOŚCI. Jedną z przy¬czyn zróżnicowania moralności - wielości systemów wartości, reguł, odrębnych kodeksów moralnych - jest społeczny podział pracy, wyrażający się w istnieniu od¬rębnych zawodów i grup zawodowych. To zaś jest podstawą wyodrębniania etyk-moralności - zawodowvch i ich kodeksów. Sprawa...

"Promethidion" - krótki opis \"Promethidion\" Utwór traktuje o idei Prometeuszowej. Norwid uważał go za twórcę kultury ludzkiej - idea prometejska to idea mówiąca o pracy twórczej. Najpierw autor definiuje piękno - prawdziwe będące owocem twórczego działania człowieka, jest widocznym przejawem istnienia Boga w świecie. Człowiek w swej doczesnej egzystencji wezwany jest d...

"Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik może ją przyjąć i odrzucić" Bartosz Wogórka Konspekt na temat: „Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik może ją przyjąć i odrzucić” Jerzy Andrzejewski Omów te utwory literackie, wobec których nie pozostałeś obojętny. I Wstęp Czytając książkę wkraczamy w świat stworzony przez autora. Często wyimaginowany – idealny obraz, w którym utożsamiamy si...