Gatunki mieszane w epicegatunki mieszane: poematy bezfabularne poemat opisowy - dłuższy utwór wierszowany w którym dominuje opis (czyli motywy statyczne), ich tematyka obejmuje najczęściej zjawiska przyrody, życie wiejskie, prace rolnicze, krajobrazy, zabytki kultury itp. poemat dydaktyczny - dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej, nasycony elementami opisowymi. Jego pierwowzór stworzył Hezjod w poemacie zat. ‘Prace i dnie” (VII w. p.n.e.) przedstawiający wszechstronnie różnorodne zatrudnienia rolnicze. poemat filozoficzny - jest gatunkiem z pogranicza poezji i traktatu filozoficznego poemat obyczajowy - dłuższy utwór wierszowany w którym dominuje opis tradycji i zwyczajów określonej grupy społecznej czy całego narodu. W epoce romantyzmu powstał szereg nowych gatunków, które w dziedzinie stylu i kompozycji opierały się na składnikach wszystkich trzech rodzajów literackich. Są to: poemat dygresyjny, który wziął początek z twórczości Byrona (“Don Juan”). Niewątpliwie również na powstanie tego gatunku miały wpływ “Podróż sentymentalna” i “Tristan Shandy” Laurence’a Sterne’a (luźną kompozycję fabularną poematu dygresyjnego określa się w związku z tym często jako kompozycje sternowską) W literaturze polskiej najznakomitszym dziełem tego gatunku jest “Beniowski” Słowackiego, a w rosyjskiej “Onigin” Puszkina. W literaturze współczesnej wskrzesił go J. Tuwim “Kwiatami polskimi”. Poemat dygresyjny jest rozbudowanym utworem wierszowanym o charakterze fabularnym, złożonym z luźnych epizodów spojonych zwykle wątkiem podróży bohatera. Jednak na plan pierwszy, przed fabułę, wysuwa się osoba narratora, który raz po raz przerywa opowiadanie, by snuć własne dygresje - uwagi, wypowiedzi odbiegające tematycznie od fabuły utworu, nieraz polemiczne i skierowane wprost do czytelnika powieść poetycka, której twórca jest Walter Scott, a do mistrzostwa doprowadził ten gatunek Bron, w którego twórczości był on formą szczególnie uprzywilejowaną. “Korsarz”, “Giaur”, “Więzień Chillonu” wywarły ogromny wpływ na całą współczesną mu literaturę europejską. Z polskich powieści poetyckich należy wymienić: “Marię” Malczewskiego, “Konrada Wallenroda” Mickiewicza, oraz “Araba”, “Mnicha”, “Żmiję”, “Lambra” Słowackiego. Gatunek ten był zespolony z romantyzmem i wraz z końcem tej epoki skończył swój żywot.

Gatunki mieszane w epice

Materiały

Badania statystyczne - dobór próby Procedury dobru próby W badaniach statystycznych w praktyce posługujemy się próbą . Próba mała gdy , gdy n>30 to mamy do czynienia z próbą dużą . Od próby wymaga się , aby była reprezentatywna. Na reprezentatywność próby mają wpływ dwa czynniki : 1. Sposób doboru próby 2. Liczebność próby Wyróżnia się dwie procedury doboru prób...

Różewicz i Mrożek krytycznie do człowieka i świata Obaj autorzy odnoszą się krytycznie do współczesnego człowieka i świata, który tworzy i któremu się poddaje. Współczesność to schematy - konflikt pokoleń, ksenofobie, wzorce irracjonalnych zachowań siłą narzucane przez modę na \"nowoczesność\". To zaborcze wojny i totalitaryzmy, pozostające w pamięci ludzkiej jeszcze długie lata po swoim upad...

Pojmowanie czasu jako tworzywa literackiego "Sklepów cynamonowych" Pojmowanie czasu jako tworzywa literackiego Rozważania nad pojęciem czasu zajmują dużo miejsca w narracji Sklepów cynamonowych. Mają one związek z filozofią Bergsona i jego koncepcją czasu. Filozof ten wyraził przekonanie, że czas wcale nie jest trójdzielny, lecz ciągły i jednolity. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nakładają się na ...

Kierunki filozoficzne oświecenia Oświecenie nie było jednorodne pod względem filozoficznym czy światopoglądowym. W polskich warunkach wynikało to z faktu, iż w jego tworzeniu brali udział zarówno arystokraci, jak i szlachta oraz mieszczanie. W skali europejskiej w ruchu tym uczestniczyli katolicy, deiści oraz mniej liczni ateiści. Oświecenie na Zachodzie było głównie ruchem mie...

Zarządzanie - współczesne kierunki Współczesne kierunki w teorii zarządzania 1.Kierunek systemowy- pogląd, że organizacja jest jednolitym, ukierunkowanym systemem składającym się wzajemnie powiązanych części. Podstawowe pojęcia Podsystem-części z których składa się cały system Synergia- oznacza, że całość jest większa od zwykłej su...

Sposoby łagodzenia stresu i napięcia Psychologowie i lekarze są zgodni, że ćwiczenia polegające na świadomym rozluźnianiu napięcia mięśniowego znacznie wzmacniają zdolność radzenia sobie ze stresem. Ćwiczenia takie polegają na napinaniu a następnie rozluźnianiu poszczególnych partii mięśni tak, aby w efekcie stały się one bardziej rozluźnione, niż to miało miejsce przed ich napię...

Uczucia i postawy ludzkie opisywane w antyku Uczucia i postawy ludzkie opisywane w antyku, które są nadal aktualne Motywy i inne rzeczy: - miłość macierzyńska – uosabia ją bogini Reja, - miłość siostrzana – Antygona, - miłość kobiety i mężczyzny – Parys i Helena, bogini Afrodyta (temat uczucia podejmowali także lirycy greccy min Safona z wyspy Lesbos) - patriotyzm &#...