Czynniki usprawniające międzynarodowy podział pracyCzynniki usprawniające tradycyjny międzynarodowy podział pracy: 1. rozchodzenie się zaawansowania technicznego między krajami gdzie odbyła się rewolucja techniczna i tam gdzie się ta rewolucja nie odbyła, kraje chciały być jak najlepsze więc stawiały na postęp techniczny. 2. przepływ kapitału był specyficznie ukierunkowany na kraje słabo rozwinięte- sektor górniczy i rolnictwo, kraje wysoko rozwinięte oczekiwały surowców od krajów słabo rozwiniętych. 3. specyfika przepływu siły roboczej – migracje ludzi za poszukiwaniem „chleba” 4. rewolucja techniczna w zakresie rozwoju środków transportu. 5. polityka handlowa krajów wysoko rozwiniętych w stosunku do nisko rozwiniętych. Ta polityka polegała na izolowaniu. – kraje izolowały swoje strefy od innych krajów. Jakie czynniki osłabiły tradycyjne podział pracy? - czynniki o charakterze gospodarczym, ekonomicznym, - o charakterze politycznym. Czynnikami zmieniającymi były czynniki ekonomiczne: - zmiany po stronie popytu, - zmiany po stronie podaży. Zmiany popytowe związane z pojawieniem się popytu alternatywnego przeznaczenia – związany z rozwojem gosp. i bogaceniem się społeczeństwa ponad poziom z konieczności zaspokojenia potrzeb podstawowych. Pojawienie się nowych potrzeb, nowych możliwości zbytu pojawiło się w krajach rozwiniętych. Radykalna zmian struktury popytu, pociągnęła za sobą zmianę w podaży – nie każdy kraj mógł zaspokoić wszystkie potrzeby. Kraje słabo rozwinięte zaczęły tracić gdyż kraje wysoko rozwinięte zaczęły prowadzić wymianę miedzy sobą. Korzyści z handlu międzynarodowego zaczęły koncentrować się na tej garstce krajów wysoko roz. a słabo roz. bardziej się „zapadały”. Czynniki przyspieszające: 1. zawładnięcie przez komunistów gorszej płaszczyzny (części) 2. emancypacja polityczna byłych kolonii po 2 wojnie światowej (niepodległe państwa).

Czynniki usprawniające międzynarodowy podział pracy

Materiały

Warunki życia robotników Zagłębia w "Ludziach bezdomnych" Warunki życia robotników Zagłębia Również na zasadzie kontrastu ukazano w powieści społeczeństwo Śląska. Powstanie wielkich kopalń i hut zgromadziło na tym obszarze rzesze wykorzystywanych fizycznie i materialnie robotników, którzy żyją w warunkach całkowicie odmiennych od tych, jakie zapewnili sobie właściciele i dyrektorzy przedsiębiorst...

Ocena rzeczywistości politycznej w "Na plebani w Wyszkowie" Ocena polskiej rzeczywistości politycznej w opowiadaniu “Na plebanni w wyszkowie\". W opowidaniu tym przedstawione są poglądy Żeromskiego dotyczące polityki prowadzonej przez rząd polski\" z ramienia Rosyjskiej Republiki Rad w skład którego wchodzili : dr. Julian Marchlewski, Feliks Dzierżyński i Feliks Kohn (wcześniej przebywali na pleb...

Augustynizm - pojęcie augustynizm- œw. Augustyn uznaje równorzêdnoœæ istnienia ducha i cia³a, Boga i stworzenia, uczucia, woli i rozumu; najwy¿szym celem cz³owieka jest intuicyjne, a nie rozumowe poznanie Boga i w³asnej duszy ;Aaugustynizm pokazuje cz³owieka, jako istotê zawieszon¹ miêdzy zwierzêtami i ...

Asymetria więzi społecznej - typy Asymetria więzi społecznej – np. ludzie mieszkający na wsi chcieliby zamieszkać w mieście, obywatel jednego kraju chce być obywatelem innego lub nawet obywatelem świata. Typy więzi ze względu na genezę 1) Więź naturalna – pochodzenie, pokrewieństwo (więzy krwi) – niezależna od ludzi 2) Więź zrzeszeniowa – taka, którą...

Modele ekonometryczne- podział, opis Modele ekonometryczne służą do: 1) ilościowego opisu zależności w ekonomii 2) weryfikacji statycznej teorii ekonomicznych 3) prognozowania zjawisk gospodarczych 4) symulacji procesów ekonomicznych itp. Typ modelu ekonometrycznego decyduje o przyjęciu określonej procedury badawczej i zastosowaniu określonej metody badania. ...

Cele ONZ Zgodnie a Kartą Narodów Zjednoczonych zadaniem ONZ jest: - utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, - rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami, u podstaw których leży poszanowanie zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów, - współpraca w zakresie rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych, kulturalnych, h...

Wątki biblijne, stylizacje gatunkowe, wyrażenia i zwroty biblijne Biblia może być wzorem : - myśli moralno-religijnej i filozoficznej - kontynuowanej, rozwijanej lub podejmowanej w ujęciu polemicznym; - wzorów osobowych; - wątków i motywów fabularnych; - symboliki, metaforyki, frazeologii i rytmiki; - stylizacji gatunkowych. Wątki biblijne - powtarzają się wielokrotnie w literzturze i sztuce:...

Lord Jim - postać tragiczna Udowodnij, że Lord Jim jest postacią tragiczną. Plan pracy: 1.Wyjaśnienie pojęć takich jak : a)tragizm b)konflikt tragiczny c)postać tragiczna 2.Odwołanie się do tragedii antycznej Sofoklesa. a)Kreon dokonuje wyboru między państwem a rodziną b)Antygona musi dokonać wyboru między miłością do brata a zakazem króla 3. „L...