Czynniki mikroekonomiczne - wyjaśnienieCzynniki mikroekonomiczne obejmują czynniki specyficzne dla przemysłu, w którym działa przedsiębiorstwo oraz czynniki właściwe dla samego przedsiębiorstwa. Do czynników specyficznych dla przemysłu zalicza się zależność od energii – czynnik ten ma szczególne znaczenie w odniesieniu do gałęzi energochłonnych, charakteryzujących się niską zdolnością do przestawienia na substytucyjne źródła energii. Duża wrażliwość przedsiębiorstw należących do takich gałęzi na zmiany charakterystyk ekonomicznych źródeł energii (np. wzrost ceny prądu, wahania cen ropy naftowej) podnosi ryzyko inwestowania. Kolejnym czynnikiem specyficznym dla przemysłu jest możliwość wyjścia z danego przemysłu – im większa tym mniejsze ryzyko w działalności gospodarczej. Można ją określić poprzez stopień przestawialności stosowanej technologii, jej kapitałochłonności oraz rynkowych szans upłynnienia majątku trwałego; Do czynników specyficznych dla przedsiębiorstwa zalicza się konkurencja – im wyższy poziom konkurencji na danym rynku, tym większe ryzyko w działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo konkurując z firmami, które oferują podobne produkty musi cały czas uważać, aby nie dać się prześcignąć. Czynnik ten ma szczególne znaczenie w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej i otwarcia naszego rynku, wtedy polskie przedsiębiorstwa będą musiały stawić czoła silnej konkurencji ze strony firm zachodnich. Struktura kapitału – następny czynnik specyficzny dla przedsiębiorstwa - bardzo ważne jest, aby przedsiębiorstwo miało optymalną strukturę kapitału uzależnioną od charakteru prowadzonej działalności. Zbyt duża ilość majątku obrotowego (np. zapasów) może powodować wzrost kosztów i zamrażanie środków pieniężnych (zbyt duża ilość zobowiązań). Podobnie jest z majątkiem trwałym. Nieodpowiednia struktura majątku przedsiębiorstwa powoduje wzrost ryzyka w działalności, przy czym należy pamiętać, iż pojęcie „optymalna struktura kapitału” jest różne dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw, inne dla firm handlowych, inne dla produkcyjnych czy usługowych. W tych pierwszych przeważa majątek obrotowy, w drugiej i trzeciej zaś majątek trwały.

Czynniki mikroekonomiczne - wyjaśnienie

Materiały

Poezja metafizyczna w polskim baroku Sebastian Grabowiecki (ok. 1543 - 1607) wywodził się z tego nurtu poezji metafizycznej, co Sęp, przyćmiony został jednak w późniejszych wiekach jego sławą. Podobnie jak Sęp, Grabowiecki jest poetą intelektualnym, trudnym. Pozostało po nim trochę listów, jedna broszura antyreformacyjna, pełna erudycji, rzeczowa w tonie i jeden tom poetycki \"Setn...

Streszczenie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej Tom pierwszy I Marta i Justyna wracają z kościoła. Po drodze spotykają Janka, powożącego drabiniastym wozem, oraz Różyca i Kirłę, jadących do dworku Korczyńskich. II Korczyńscy, wraz z przybyłymi gośćmi, oczekują na przyjazd Witolda i Leoni (dzieci mają spędzić w domu wakacje). Kirło pozwala sobie na niesmaczny żart: sprowadza przed ...

Miłość w literaturze XVI i XVII w Odrodzenie. \"Rodzaje miłości w literaturze XVI i XVII wieku, Kochanowski, Morsztyn, Szarzyński.\" Gdybym mówił językami ludzi i aniołów A miłości bym nie miał Stał bym się jak miedź brzęcząca Albo cymbał brzmiący Gdybym też miał dar przekonywania I znał wszystkie tajemnice I po...

Zasada racjonalnego wykorzystania wody : Bilans wody w kategoriach ekonomicznych: Z + P = H + S +R przychody = rozchody Z – retencja początkowa (wielkość pozostała z poprzedniego okresu bilansowego) P – opady atmosferyczne, które spadły bezpośrednio na teren bilansowania H – odpływ całkowity z obszaru bilansowania S – parowanie wód z ob...

Drobnomieszczaństwo w "Moralność Pani Dulskiej" Drobnomieszczaństwo, to część mieszczaństwa która posiadała mały majątek, fabryki, zakłady rzemieślnicze. Warstwa ta nie dorównywała burżuazji pod względem majątkowym, aczkolwiek nie należała do najbiedniejszych. Zapolska nie krytykuje jednak ich zamożności, ale dotyka przede wszystkim sposobu bycia drobnomieszczaństwa. Dla niego najważniejsze b...

Klimat panujący w Andach Klimat. W wyniku dużej rozciągłości południkowej Andy są położone w kilku strefach klim., od klimatów równikowych na pn. poprzez zwrotnikowe, podzwrotnikowe i umiarkowane do okołobiegunowych (klimat subpolarny) na krańcach pd.; ze względu na znaczne wyniesienie, prawie całe Andy mają surowy, chłodny klimat górski z wyraźnie wykształconą piętrowo...

"Czego chcesz od nas Panie" jako manifest poetycki i filozoficzny Temat: Pieśń-hymn \"Czego chcesz od nas, Panie\" jako manifest poetycki i filozoficzny. Słynna, otoczona poetycką legendą pieśń Jana Kochanowskiego, zaczynająca się od słów : \"Czego chcesz od nas, Panie za twe hojne dary?\", dla podniosłej treści i patetycznej formy częstokroć nazywana Hymnem, posiada - w spuściźnie czarnoleski...

"Kordian" - przyczyny klęski powstania listopadowego \"Kordian\". Diagnoza przyczyn klęski powstania listopadowego. W \"Kordianie\" Słowacki formułuje sądy na temat przyczyn klęski powstania. Do marca 1831 r. Słowacki mieszkał w Warszawie. Pierwsze dni powstania pokazały, że spiskowcy nie byli przygotowani do jego prowadzenia, nie stworzyli nowego programu politycznego. Sytuację taką wykorzysta...