Czek- dedinicja, elementy, rodzajeCZEK- udzielone bankowi pisemne zlecenie wypłacenia okazicielowi lub wskazanej osobie podanej w tym czeku sumy pieniężnej ze środków będących do dyspozycji wystawcy na ach bankowym. W czeku występuje wystawca czeku (trasant), bank dokonujący wypłaty (trasat) i osoba na rzecz której dokonywana jest wypłata (remitent/ beneficjant). Elementy czeku: zawiera wyraz czek, bezwarunkowe polecenie wypłacenia oznaczonej w czeku sumy, nazwę banku który ma czek zapłacić, oznaczenie miejsca płatności czeku, data i miejsce wystawienia czeku, podpis wystawcy. Rodzaje czeków: a) kasowy (gotówkowy)- używany do podejmowania gotówki b) rozrachunkowy (żyrowy) –służy do przelewu należności z ach bankowego wystawcy na ach bankowy posiadacza (remitenta)- pieniędzy nie wypłaca się w gotówce c) zakreślony (krosowany) – może być realizowany w banku tylko przez osoby lub instytucje określone w odpowiednim porozumieniu między bankami, a właścicielem ach. Oznaczone jest to na przedniej stronie dwiema równoległymi liniami przekreślającymi przez środek ukośnie jego treść. Czeki mogą być wystawione: imiennie, na zlecenie, na okaziciela. Dwa rodzaje indosów: -indos imienny- jest w formie podpisanej przez posiadacza czeku, (formuły) ‘ustępuję na rzecz...’ -indos in blanco – tylko podpis posiadacza czeku bez formułki osoba przenosząca czek w drodze indosu = indosant, osoba otrzymująca czek = indosariusz. Czek płatny w tym samym kraju ważny jest 10 dni od daty wystawienia. Czeki przywiezione z innych krajów tzn wystawione w krajach europejskich i krajach leżących nad Morzem Śródziemny – 20 dni, pozostałe –70dni. Czek ma w handlu nie wialkie znaczenie, w ten sposób reguluje się platności, prowizje, kary umowne.

Czek- dedinicja, elementy, rodzaje

Materiały

Nietzscheanizm w wierszu "Kowal" 1. Nietzscheanizm. \"Kowal\". Wiersz symboliczny. Kowal to człowiek, kowadło-życie, serce-charakter. Kowal otrzymuje do dyspozycji \"bezkształtną masę kruszców drogocennych\", czyli nasze predyspozycje, talenty. Trzeba z nich uformować osobowość, a więc rzucić kruszce na \"twarde, stalowe kowadło\" czyli zmierzyć się z przeciwnościami losu. Ty...

Leasing w gospodarce polskiej Leasing w Polsce funkcjonuje od 1990r i wpisał się już w mapę polskiej gospodarki, jednak nie wszyscy mają świadomość jaką rolę pełni leasing w naszym kraju. Leasing stał się faktem w naszej rzeczywistości to dzięki tej formie finansowania inwestycji nastąpił ogromny rozwój gospodarczy, co w konsekwencji musiało pomnożyć wpływy do budżetu. W...

Opis dworu Soplicowa Dwór Soplicowo jest to prykład domostwa szczególnie dbającego o tradycję. Gospodarz tego dworu - Sędzia - to patriota, wzorowo utrzymujący staropolskie obyczje, dba o zachowanie ducha polskości wśród znajomych. Dom Sędziego to tradycyjny, szlachecki, polski dom. Trafny jest więc cytat: \"Wpadam do Soplicowa, jak w centrum polszczyzny: tam się c...

Ważne cechy twórczości Norwida poezja nie tylko romantyczna Norwid w swojej twórczości odbiegał od konwencji swej epoki, ale i też wiele go z nią łączy: Elementy tematyczne - poparcie przejawów walki o niepodległość, umiłowanie swobody, wolności i narodowej (“Bema pamięci...”) i społecznej (“Do obywatela...”). Bezkompromisowość w dążeniu...

Definicja tragizmu i tragedii na przykładzie Antygony Tragizm - cecha dzieła literackiego, charakterystyczna dla tragedii, lecz pojawiająca się także w innych gatunkach, polegająca na takim ułożeniu losów bohatera, że musi on dokonać wyboru między dwoma równożędnymi racjami, lecz każda jego decyzja pociągnie za sobą złe skutki. Jest to kategoria ukształtowana w epoce starożytnej, przypisana traged...

Kontrreformacja - Barok Kontrreformacją nazywa się prąd powstały w kościele katolickim wobec zagrożenia reformacją. Był to ruch potężny zapoczątkowany przez sobór trydencki (1545- 1563), którego zadaniem było wewnętrzne zreformowanie kościoła oraz opracowanie taktyk walki z różnowiercami. Na straży postanowień soboru miał stać powołany właściwie do ich realizacji zakon...

Filozofia i kierunki artystyczne w Młodej Polsce Filozofia modernistów Swoje ideowe korzenie Młoda Polska odnajduje w dorobku twórczym następujących filozofów niemieckich: Artur Schopenhauer- myśliciel twierdzy, iż motorem działań ludzkich jest bezrozumny popęd do stawiania sobie celów, których człowiek nie jest w stanie osiągnąć, dlatego należy wyzbyć się pożądań i potrzeb; Fryderyk Niet...

Bezpieczeństwo Polski w sojuszu północnoatnalntyckim Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski Od końca lat osiemdziesiątych w otoczeniu Polski zaszły istotne zmiany. Wraz z załamaniem się bloku wschodniego upadł dwubirgunowy system, który dominował od końca drugiej wojny światowej. Istniejący układ międzynarodowy charokteryzuje pewien chaos. Diada Wschód-Zachód została zastąpiona nie...