Bilans płatniczy, pozycjeBILANS PŁATNICZY W gospodarce globalnej istnieje możliwość ulokowania produkcji tam, gdzie jest ona najtańsza. MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY- obejmuje także pewne reguły i zalecenia odnoszące się do eliminowania odchyleń od stanu równowagi bilansu płatniczego oraz preferuje określone metody wyrównywania bilansu płatniczego. POZYCJE BILANSU PŁATNICZEGO Transakcje zagraniczne można ująć w 2 podstawowych grupach: I- RACHUNEK BIEŻĄCY-niefinansowane elementy transportu zagranicznego: 1. towary (eksport i import wg FOB lub CIF), usługi, dochody i transfery 2.wysyłka towarów- frachty (opłaty za przewóz), ubezpieczenia (składki, odszkodowania), inne usługi związane z wysyłką towarów (składanie, przechowywanie, spedycja 3.inne usługi transportowe- przewozy pasażerów, usługi portowe, wyładunek, pilotaż holowanie, opłaty za czarter 4.podróże zagraniczne- wpływy- wartość towarów i usług sprzedanych w kraju cudzoziemcom ;- wydatki- wartości zakupione przez krajowców za granicą 5.dochody z inwestycji- dochody z tytułu własności zagranicznych aktywów finansowych (dochody z inwestycji bezpośrednich, z inwestycji finansowanych za granicą- odsetki od wkładów bankowych, z obligacji, od kredytów zagranicznych, dywidendy) 6.inne towary, usługi i transfery- transakcje rządowe (utrzymywanie placówek), transakcji prywatnych (dochody z pracy poniżej 1 roku, z tytułu własności aktywów niefinansowych) 7.transfery nieodpłatne- jednostronne dostarczanie zagranicznemu odbiorcy towaru, usługi, kwoty pieniężnej bez otrzymania za to rekompensaty (rządowe, prywatne) II-RACHUNEK KAPITAŁOWY- finansowe elementy transportu zagranicznego A. kapitały z wyłączeniem rezerw 1.inwestycje bezpośrednie- ulokowanie kapitału w przedsiębiorstwa zagraniczne w celu uzyskania stałego wpływu na kierowanie jego działalnością i osiągnięcie zysku 2.inwestycje portfelowe- przyjmują postać lokaty kapitału w zagranicznych i rządowych papierach wartościowych oraz obligacjach i akcjach przedsiębiorstw prywatny 3.inne kapitały długoterminowe i krótkoterminowe- rządowe, banków komercyjnych, przedsiębiorstw i osób 4.saldo błędów i opuszczeń- z powodu braku pełnej informacji B. rezerwy- aktywa finansowe, które należą do władzy monetarnej kraju i są przez nie używane na potrzeby bilansu płatniczego. 1.złoto monetarne- występuje, gdy nabywa je władza monetarna 2.SDR- specjalne prawa ciągnienia, może być wymieniona na zakup walut wymienialnych lub uregulowania bezpieczeństwa niektórych płatności 3.pozycja rezerwowa w MFW- składa się z niewykorzystanej transzy rezerwowej jaka pozostaje do dyspozycji kraju członkowskiego 4.dewizy- najczęściej występują w formie należności na rachunkach w bankach zagranicznych lub inne należności od cudzoziemców posiadane przez władze monetarne. Obie części bilansu pozostają w ścisłym związku. Obroty bieżące wywierają zawsze wpływ na stan należności i zobowiązań. Natomiast druga część bilansu wyjaśnia z jakich źródeł została sfinansowana nadwyżka wypłat nad wpływami w obrotach bieżących, bądź na co została zużyta nadwyżka wpływów. Dla określenia nadwyżki lub deficytu trzeb wszystkie transakcje podzielić na:-transakcje podstawowe- obroty bieżące, transfery nieodpłatne, ruch kapitału długoterminowego-transakcje wyrównawcze- ruch kapitału krótkoterminowego (zmiany zagranicznych rachunków bankowych, stan kredytów krótkoterminowych, włącznie z saldem błędów i opuszczeń oraz zmianami złota monetarnego.

Bilans płatniczy, pozycje

Materiały

Na co zostały przeznaczone fundusze Phare dla Polski Pomoc finansowa Unii Europejskiej, udzielona Polsce w ubiegłych latach, została przede wszystkim skierowana na wzmocnienie infrastruktury, restrukturyzację przedsiębiorstw, rozwój regionalny, edukację i szkolenia, rolnictwo, ochronę środowiska oraz wsparcie administracji. W latach 1990-1998 Phare obejmował 117 programów. W pierwszym roku f...

Fiodor Dostojewski - życie i twórczość Życie i twórczość pisana Ten wybitny pisarz i subtelny Znawca duszy ludzkiej dla jednych pozostał „okrutnym talentem”, dla innych apologetą cierpiętnictwa, natchnionym prorokiem animowanym wielką tradycją plastyczną, dla jeszcze innych – fanatykiem wolności, szowinistą, jeśli nie prekursorem faszyzmu.1 Zarówno dzieła Fiod...

Czas przemijania w uwtorach baroku Zanim zajmę się tematem, chciałbym podać jedną z różnic pomiędzy barokiem, a renesansem. Chodzi mi tutaj o postrzeganie człowieka. W renesansie człowiek był w centrum myśli - potężny plan natury. Jednym z prądów Renesansowych był własnie humanizm. W Baroku człowiek ukazywany jest jako kruszyna w kosmosie. Powrót wiary w jednyną potęgę Boga. Ist...

Dylematy moralne w literaturze DYLEMATY MORALNE Człowiek współ-czesny często staje przed problemem oceny danej sytuacji zachowań innych ludzi. Tutaj ujawnia się jego rozdarcie wewnętrzne, gdyż nie zawsze jest pewien co do słuszności podejmowanych decyzji i działań ludzi. Młody człowiek nie zawsze wie, co jest dobre dla niego samego czy innych ludzi, a co złe. Wiąże się to ...

Ryzyko i formy zabezpieczeń Ryzyko – zagrożenie nie osiągnięciem zamierzonych celów. Czynniki wpływające na rozmiary ryzyka: - czynniki ogólnogospodarcze – poziom wzrostu gospodarczego, - czynniki społeczne – strajki, pozycja związków zawodowych, - czynniki demograficzne – wzrost demograficzny - czynniki techniczne – telekomunikac...

Wskaźniki rentowności sprzedaży Wskaźniki rentowności sprzedaży (obrotu). A) Wskaźniki będące relacją wyniku finansowego do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik rentowności sprzedaży (obrotu) netto – marża zysku Zysk netto x 100% ---------------------------------- Przychody ze sprzedaży Jest najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem w analizie rentowności sprzedaż...

Ustrój kapitalistyczny w "Zmierzchu" 2) Kapitalistyczny sposób gospodarowania. W „Zmierzchu” nowy dziedzic przekształca zdewastowany majątek w folwark przynoszący zyski. Zaostrza dyscyplinę za kradzież zwalnia z pracy Walka Gibałę, daje mu wilczy bilet. W rezultacie Walek musi wrócić do swego dziedzica i zgodzić się na każde warunki. Dziedzic zamierza oczyścić ze szlam...

Giaur - opis postaci \" .ty byłaś, ty jesteś najbardziej umiłowanym szaleństwem mego serca. \" Powieść poetycka \"Giaur\" lorda Bajrona jest to opowieść o samotnym, tajemniczym młodzieńcu, który znalazł się w Grecji opanowanej przez Turków. Nikt nie zna jego imienia ani przeszłości. \"Giaur\" oznacza po prostu innowiercę i nazwany tak został z punktu widzenia...