Akwizycja - co to jestAkwizycja – uważana jest za najbardziej skuteczną formę oddziaływania na nabywców, ale zarazem kosztowną. Stąd jej najszersze zastosowanie znajdujemy w obrocie towarami o wysokiej wartości jednostkowej, a w szczególności obrocie sprzętem inwestycyjnym i obrocie patentami (licencjami). Akwizycja jest drugim pod względem zakresu zastosowania składnikiem promocji, Określa się ją jako „bezpośredni kontakt przedstawiciela lub przedstawicieli sprzedawcy z przedstawicielem lub przedstawicielami nabywcy, którego celem jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży lub umowy na wykonanie określonej usługi” . Działalność ta w różnej formie występuje na każdym szczeblu obrotu gospodarczego, poczynając od kontaktu ekspedienta z klientem, kończąc na kontakcie producenta z pierwszym ogniwem sprzedaży. W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa akwizycja jest wyłączona z komórki zajmującej się promocją marketingową. Skuteczność akwizycji zależy od takich czynników jak: polityka sprzedaży stosowanej przez przedsiębiorstwo, rodzaju, gatunku i stopnia jakości towaru, jego opakowania, ceny, wykorzystywanych kanałów sprzedaży skuteczności reklamy itp. Prawidłowe stosowanie omawianych składników marketingu zwiększa skuteczność działania akwizytora, a zarazem zmniejsza stratę czasu na przygotowanie się do kontaktu akwizycyjnego. Koszty akwizycji są dość wysokie w porównaniu z kosztami reklamy półmasowej lub pocztowej. Ze względu na dość wysokie koszty kontakt akwizycyjny wymaga wcześniejszego przygotowania, zwłaszcza w handlu zagranicznym (koszty przejazdów, hoteli i diet). Dlatego często opłaca się posiadanie w krajach importu innej formy reprezentacji (np. półstałego delegata) niż utrzymywanie kontaktów akwizycyjnych. Ogromne znaczenie w prowadzeniu skutecznej akwizycji ma doświadczenie oraz pewne predyspozycje. Jedną z podstawowych jest cecha inicjatywności. Akwizytor powinien poszukiwać nowych form działalności, bardziej skutecznych metod perswazji, powinien nie obawiać się kontaktu z ludźmi, wręcz odwrotnie - poszukiwać tego kontaktu, gdyż jest to podstawa działalności i od niej faktycznie zależy w znacznej mierze jego skuteczność. Uczestnictwo w imprezach targowo-wystawienniczych należy do podstawowych działań promocyjnych w obrocie międzynarodowym. W obrocie wewnętrznym ma znaczenie o wiele mniejsze. Na targach następuje połączenie działalności reklamowej z akwizycją.

Akwizycja - co to jest

Materiały

Natura według Mickiewicza - Pan Tadeusz Mickiewiczowskie widzenie natury w Panu Tadeuszu. \"Pan Tadeusz\" jest poematem epickim, dominują w nim partie narracyjne. Ważne miejsce zajmują bogate, różnorodne opisy nieba polskiego, ziemi ojczystej - całej, bajecznej przyrody \"kraju lat dziecinnych\". Przyroda nie żyje w utworze jakimś odrębnym, samoistnym bytem. Towarzyszy człowiekowi ...

Cechy noweli na podstawie "Sokoła" Cechy noweli na podstawie “Sokoła\". -utwór niewielkich rozmiarów -skondensowana,wyrażnie zarysowana akcja -akcja rozwija się w kierunku punktu kulminacyjnego,w którym decyduje się los bohatera -pisany prozą -niewielka liczba postaci

Krótka biografia Monteskiusza Carles de Montesquieu - (Monteskiusz, 1689 – 1755) – francuski myśliciel i pisarz polityczny, opublikował „Listy perskie” w 1721 r. Wykorzystując modę na wschodnie tematy, a także zabezpieczając się przed ewentualnymi represjami, ocenę współczesnej cywilizacji przekazał w formie korespondencji dwóch Persów. Montesquieq wy...

Tragizm ludzi w "Pokoleniu" Baczyńskiego Tragizm pokolenia w twórczości Baczyńskiego „Pokolenie\" to wiersz, którego już sam tytuł sugeruje, iż jest on głosem nie indywiduum, lecz całej generacji. Za podstawowe dla niej doświadczenia należy uznać śmierć i cierpienia, stąd stwierdzenie: „Tak się dorasta do trumny jakeśmy w czasie dorośli\" Okrucieństwo otaczającej rz...

Szlakiem gotyku - plan wycieczki „Szlakiem gotyku” Trasa mojej wycieczki pt. ”Szlakiem gotyku” nie wybiega poza granice Polski. Jej plan przedstawia się następująco. Pierwszym odwiedzonym miejscem byłby kościół i klasztor Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie .Jest to gotycko-barokowy zespół sakralny ,a zarazem jeden z najcenniejszych pomników...

Religia w średniowieczu - poza wspólną cechą wszystkich tych utworów - uznawania Boga za jedynego i jednocześnie wszechwładnego nad światem - pojawiają się różnice, polegające na różnych sposobach wyrażania wiary w życiu bohaterów tych utworów: św. Aleksy pokazuje ideę życia jako ascety, zgodnie z augustynizmem, czyli całkowitego poświęcenia ciała (życie jak żebrak...

"Szewcy" - cechy dramatu awangardowego . Cechy dramatu awangardowego na przykładzie „Szewców” S. I. Witkiewicza. Twórczość dramatyczna Witkiewicza stanowi odzwierciedlenie poglądów filozoficznych, jakie pojawiły się na początku XX wieku. Historiozofia tego okresu znacznie różni się od wcześniejszej. Do XVII wieku dzieje świata rozpatrywano w stosunku do idei wiecznoś...

Lord Jim jako postać tragiczna Udowodnij, że Lord Jim jest postacią tragiczną. Plan pracy: 1.Wyjaśnienie pojęć takich jak : a)tragizm b)konflikt tragiczny c)postać tragiczna 2.Odwołanie się do tragedii antycznej Sofoklesa. a)Kreon dokonuje wyboru między państwem a rodziną b)Antygona musi dokonać wyboru między miłością do brata a zakazem króla 3. „Lord JimR...