Treść i forma dzieła literackiegoTreść i forma dzieła literackiego - kompozycja i styl System znaków zachodzących w jej obszarze nosi miano kompozycji Forma wewnętrzna w obydwu postaciach: — strukturalnej i — jakości estetycznych, wchodzi w najrozmaitsze związki z formą zewnętrzną, dając w rezultacie nieprzebrane bogactwo aspektów formalnych, które zwykło się nazywać stylem. Forma dzieła literackiego Formę dzieła literackiego można rozumieć dwojako: - jako ustalony w procesie historycznoliterackim wzorzec, wg którego kształtuje się dzieło literackie, - jako odpowiednio ukształtowane tworzywo dzieła literackiego, które w rezultacie działań wielu czynników, specjalnych zabiegów, przekształca zasób słownikowy w język artystyczny. Wówczas mamy do czynienia z tzw. formą zewnętrzną. Owo ukształtowanie, uporządkowanie ma charakter bardzo skomplikowany i wielopoziomowy. Na pierwszym etapie stanowi je: postać gramatyczna dzieła literackiego. Jest to czynnik najprostszy, podstawowy, związany z istotą zdania. Składa się nań: dobór wyrazów, ich postać morfologiczna, kolejność i wartość akcentowo-intonacyjna. Kolejny stanowi: zdolność wydobycia wartości ekspresywnej, plastycznej lub muzycznej, obrazowości lub melodyjności przy pomocy różnych zabiegów (tzw. topika). Ostatnim jest: składnia artystyczna, czyli umiejętność zespolenia, związania w układy zdaniowe wyrazów i ich zespołów Tak jak formę zewnętrzną można nazwać “szatą słowną”, tak wszystko to, co rozstrzyga o jej wartości i przeznaczeniu, a co wymaga zawodowego znawstwa można określić mianem formy wewnętrznej. W obrębie formy wewnętrznej zazwyczaj są rozpatrywane kwestie: struktury rodzajowej, integralnie związane z tradycyjnymi rodzajami literackimi i gatunkami. Forma zewnętrzna w zastosowaniu do wewnętrznej ulega tu różnorodnym modyfikacjom; jakości estetycznych, tj. środków wyrazu artystycznego, np. liryzmu, tragizmu, komizmu, patosu, wzniosłości, epickości, itp. www.gacek.com.prv.pl

Treść i forma dzieła literackiego

Materiały

Problem rewolucji w "Przedwiośniu" i "Nie-boskiej komedii" Rewolucjoniści z \"Nie-Boskiej komedii\" domagają się zmiany dawnych stosunków społecznych. Pragną zemsty za krzywdy wyrządzone im przez arystokrację. Krasiński stworzył monumentalny, potężny i groźny wizerunek plebejskiego buntu, rewolucyjnego entuzjazmu i siły działania mas. Obraz rewolucji stanowi groza żywiołu, szaleństwo i występki. Rewoluc...

Bóg w średniowieczu i renesansie w wybranych utworach Na przykładzie „Legendy o Św. Aleksym” oraz „Hymnu do Boga” i „Psałterza Dominikańskiego” Jana Kochanowskiego przedstaw dwie koncepcje Boga: średniowieczną i renesansową. Wiemy, że w epoce średniowiecza panowała idea teocentryzmu. Bóg, według wierzeń ludzi znajdował się w centrum wszechświata. Wszystkie dział...

Zwierzęta w reklamie Zwierzęta w reklamie Istotne miejsce w ikonografii reklamowej zajmują zwierzęta, które do naszych czasów zachowały znaczenia funkcjonujące w dawnej kulturze i jednocześnie zaczęły przyjmować nowe cechy. Przedstawię kilka najczęściej spotykanych zwierząt. Jednym z nich jest koń utożsamiany z wielkimi ideami, odwagą, wolnością i poczuciem niezale...

System społeczny i społeczeństwo globalne - wyjaśnienie System społeczny to pewien względnie izolowany układ, obejmujący interakcje pomiędzy jednostkami; występuje współzależność pomiędzy elementami systemu społecznego – zmiana w obrębie jednego elementu wywołuje zmiany w innych. System społeczny jest pojęciem zbliżonym do struktury społecznej – jest to układ wzajemnie powiązanych stos...

Dokładne omówienie powieści "Noce i dnie" Temat: \"Noce i dnie\" - omówienie. Powieść \"Noce i dnie\" (opublikowana w latach 1932-1934), zaliczana do gatunku sag rodzinnych, jest najwybitniejszym dziełem Marii Dąbrowskiej. Autorka na przestrzeni lat 1863-1914 (powstanie styczniowe - wybuch pierwszej wojny światowej) ukazuje proces przeobrażeń społecznych szlachty, będących rezu...

Święto teatru w starożytnej Grecji . Czym było święto teatru w starożytnej Grecji??? Teatr w starożytnej Grecji odgrywał bardzo ważną rolę, dlatego też ważnym świętem dla Greków było święto teatru. Święta takie urządzano w Grecji kilka razy w roku. Wówczas wszyscy wolni obywatele udawali się na miejsce przedstawień. Aby umożliwić ludziom możliwość obejrzenia tych przedstawień...

Krótka recenzja filmu Pana Tadeusza Recenzja filmu „Pan Tadeusz” 12 listopada byłem z klasą na filmie Andrzeja Wajdy „PanTadeusz. \". Czekałem z niecierpliwością , by móc obejrzeć i ocenić tą tak bardzo reklamowaną i zachwalaną adaptację dzieła wielkiegowieszcza Adama Mickiewicza. Warto było czekać, rezultat byłzaskakujący. Rzeczywiście - reżyser Wajda –...

Warunki dla rozwoju rolnictwa WARUNKI DLA ROZWOJU RONICTWA: 1- PRZYRODNICZE (TERMICZNE, LOKALIZACJA, ZASOBNOŚĆ W WODĘ, ODMIANY ROŚLIN, RASY ZWIERZĄT); 2- POZAPRZYRODNICZE (STRUKTURA WŁASNOŚCI, POLITYKA FINANSOWA PAŃSTWA, KREDYTY). GLEBA – PODST. PROD. ROLNA, JEST PRODUKTEM LITOSFERY, HYDROSFERY, ATMOSFERY I BIOSFERY. WARTOŚCI GLEBY: 1- ŻYZNOŚĆ –...