Treść i forma dzieła literackiegoTreść i forma dzieła literackiego - kompozycja i styl System znaków zachodzących w jej obszarze nosi miano kompozycji Forma wewnętrzna w obydwu postaciach: — strukturalnej i — jakości estetycznych, wchodzi w najrozmaitsze związki z formą zewnętrzną, dając w rezultacie nieprzebrane bogactwo aspektów formalnych, które zwykło się nazywać stylem. Forma dzieła literackiego Formę dzieła literackiego można rozumieć dwojako: - jako ustalony w procesie historycznoliterackim wzorzec, wg którego kształtuje się dzieło literackie, - jako odpowiednio ukształtowane tworzywo dzieła literackiego, które w rezultacie działań wielu czynników, specjalnych zabiegów, przekształca zasób słownikowy w język artystyczny. Wówczas mamy do czynienia z tzw. formą zewnętrzną. Owo ukształtowanie, uporządkowanie ma charakter bardzo skomplikowany i wielopoziomowy. Na pierwszym etapie stanowi je: postać gramatyczna dzieła literackiego. Jest to czynnik najprostszy, podstawowy, związany z istotą zdania. Składa się nań: dobór wyrazów, ich postać morfologiczna, kolejność i wartość akcentowo-intonacyjna. Kolejny stanowi: zdolność wydobycia wartości ekspresywnej, plastycznej lub muzycznej, obrazowości lub melodyjności przy pomocy różnych zabiegów (tzw. topika). Ostatnim jest: składnia artystyczna, czyli umiejętność zespolenia, związania w układy zdaniowe wyrazów i ich zespołów Tak jak formę zewnętrzną można nazwać “szatą słowną”, tak wszystko to, co rozstrzyga o jej wartości i przeznaczeniu, a co wymaga zawodowego znawstwa można określić mianem formy wewnętrznej. W obrębie formy wewnętrznej zazwyczaj są rozpatrywane kwestie: struktury rodzajowej, integralnie związane z tradycyjnymi rodzajami literackimi i gatunkami. Forma zewnętrzna w zastosowaniu do wewnętrznej ulega tu różnorodnym modyfikacjom; jakości estetycznych, tj. środków wyrazu artystycznego, np. liryzmu, tragizmu, komizmu, patosu, wzniosłości, epickości, itp. www.gacek.com.prv.pl

Treść i forma dzieła literackiego

Materiały

Naturalizm w teatrze - młoda polska NATURALIZM W TEATRZE - przedłużenie i wyeksponowanie cech realizmu ¨istnienie w świecie ludzkim powszechnie obowiązujących biologicznych praw natury (walka o byt i eliminowanie jednostek słabszych) ¨ukazywanie postaci zmierzających do kariery, majątku, uznania społ. bez oglądania się na wartości wyższe ¨głoszenie bezwzględnej prawdy o biologi...

"Don Kichot" krótka charakterystyka MIGUEL CERVANTES (1547-1616) Hiszpański pisarz, twórca nowożytnej powieści europejskiej. Autor “Don Kichota”. Napisał około 20 utworów dramatycznych, wystawianych przez trupy aktorskie. Wydał w jednym tomie 8 komedii wzorowanych na dramaturgii Lopego de Vega i tyleż intermediów (scenki obyczajowe) stanowiącą najwartościowszą część...

Przesłanie wyłaniające się z Pana Tadeusza Mickiewicz stworzył epos w latach 1832-34 na emigracji w Paryżu. Na genezę utworu składają się czynniki polityczne - spór stronnictw postępowego i konserwatywnego, wojny Napoleona z lat 1811-12 oraz osobiste - tęsknota za ojczyzną; wspomnienia z dzieciństwa. \"Pan Tadeusz\" nawiązuje do historii Polski - od konfederacji barskiej, w której bra...

Pochodzenie i znaczenie klasycyzmu Rodowód i znaczenie klasycyzm Słowo klasycyzm pochodzi od słowa classicus tzn wzorowy pierwszorzędny, doskonały. Za taki właśnie wzór uznano sztukę antyku i na długie wieki określała ona kryteria piękna i poprawności w kręgu kultury europejskiej. Stąd terminem klasycyzm określamy nie tylko twórczość starożytnych artystów, lecz także późniejsze...

Człowiek mitologiczny i współczesny Temat: Człowiek mitologiczny i współczesny w labiryncie œwiata Jak rozumieć stwierdzenie \"labirynt œwiata\"? To na pewno \"starożytna budowla o skomplikowanym układzie sal, korytarzy i przejœć, z której osoba niewtajemniczona nie może znaleŸć wyjœcia\", jak można przeczytać w słownikach Kopalińskiego. Po-wszechnie używamy dziœ tego okreœleni...

Ballady Goethego i Schillera Piękno ballad Goethego i Schillera (analiza wybranych tekstów: \"Król elfów\", \"Rybak\", \"Śpiewak\", \"Rękawiczka\"). \"Król elfów\" - \"Król olch\" - motyw króla olch Goethe zaczerpnął z Herdena, który z kolei wziął go z duńskiego. Podobieństwo brzmienia wyrazów \"olcha\" i \"elf\" w tym języku, doprowadziły do pomyłki. Syn z ojcem jadą n...

Problematyka uwtoru "Brzezina" Iwaszkiewicza “BRZEZINA” J. IWASZKIEWICZA miejsce śmierci, wspomnień, miłosnych wzniesień i szczęścia niemy świadek wydarzeń nie przemija, wciąż trwa dla bohaterów jest ostoją spokoju, miejscem, które skłania ich do refleksji kształtuje stany psychiczne opisy mają charakter impresjonistyczny traktowanie świ...

Rola motta w utworach romantyzmu Funkcja motta w utworze romantycznym. Motto - cytat postawiony przed tekstem utworu lub jego fragmentu, oświetlający zamysł autora, cechy charakterystyczne rozwijanego przezeń tematu lub ideologię dzieła. Poprzez umieszczenie motta pisarz daje często klucz do znaczeń swego utworu, a równocześnie sygnalizuje fakt jego osadzenia w określonej tra...