Treść i forma dzieła literackiegoTreść i forma dzieła literackiego - kompozycja i styl System znaków zachodzących w jej obszarze nosi miano kompozycji Forma wewnętrzna w obydwu postaciach: — strukturalnej i — jakości estetycznych, wchodzi w najrozmaitsze związki z formą zewnętrzną, dając w rezultacie nieprzebrane bogactwo aspektów formalnych, które zwykło się nazywać stylem. Forma dzieła literackiego Formę dzieła literackiego można rozumieć dwojako: - jako ustalony w procesie historycznoliterackim wzorzec, wg którego kształtuje się dzieło literackie, - jako odpowiednio ukształtowane tworzywo dzieła literackiego, które w rezultacie działań wielu czynników, specjalnych zabiegów, przekształca zasób słownikowy w język artystyczny. Wówczas mamy do czynienia z tzw. formą zewnętrzną. Owo ukształtowanie, uporządkowanie ma charakter bardzo skomplikowany i wielopoziomowy. Na pierwszym etapie stanowi je: postać gramatyczna dzieła literackiego. Jest to czynnik najprostszy, podstawowy, związany z istotą zdania. Składa się nań: dobór wyrazów, ich postać morfologiczna, kolejność i wartość akcentowo-intonacyjna. Kolejny stanowi: zdolność wydobycia wartości ekspresywnej, plastycznej lub muzycznej, obrazowości lub melodyjności przy pomocy różnych zabiegów (tzw. topika). Ostatnim jest: składnia artystyczna, czyli umiejętność zespolenia, związania w układy zdaniowe wyrazów i ich zespołów Tak jak formę zewnętrzną można nazwać “szatą słowną”, tak wszystko to, co rozstrzyga o jej wartości i przeznaczeniu, a co wymaga zawodowego znawstwa można określić mianem formy wewnętrznej. W obrębie formy wewnętrznej zazwyczaj są rozpatrywane kwestie: struktury rodzajowej, integralnie związane z tradycyjnymi rodzajami literackimi i gatunkami. Forma zewnętrzna w zastosowaniu do wewnętrznej ulega tu różnorodnym modyfikacjom; jakości estetycznych, tj. środków wyrazu artystycznego, np. liryzmu, tragizmu, komizmu, patosu, wzniosłości, epickości, itp. www.gacek.com.prv.pl

Treść i forma dzieła literackiego

Materiały

Refinansowanie banków - polityka pieniężna Refinansowanie banków Kolejnym instrumentem polityki pieniężnej jest refinansowanie banków. Kredyt refinansowy udzielany jest bankom przez NBP w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych. Przy udzielaniu kredytu refinansowego NBP kieruje się zdolnością banku do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty, z tym, że k...

Konflikt racji w „Antygonie” Sofoklesa Żyjemy w końcu XX wieku. Zastanówmy się gdzie się podziały dawne wartości, czy mają jeszcze znaczenie dawne myśli? „Antygona” jest najbardziej znaną tragedią grecką. Tragizm wyraża się tu poprzez upadek wielkiej wartości. Która z postaci jest wartością w „Antygonie”, kogo rację należy aprobować? Przeanalizujmy problemat...

List miłosny - romantyzm O piękna Cirillo, Pani serca mego! Powiadają, że kto snom wiarę daje jest jako chcący pojmać wiatr lub cień uchwycić. Łudzi się obrazem zwodniczym, krzywym zwierciadłem, które kłamie lub prawi niedorzeczności na wzór niewiasty rodzącej. Głupi zaiste, kto marom sennym wiarę daje i drogą złudy kroczy. Wszelako, kto sny lekceważy i nie wierzy im ...

Świat ludzi i świat bogów w mitach Greckich - rozprawka „Świat ludzi i świat bogów w mitach greckich” Mit jest opowieścią , która przedstawia i organizuje wierzenia dawnej społeczności, próbuje dać odpowiedź na pytanie o pochodzenie człowieka i świata. Mity tworzą więź społeczną, przybliżają obyczaje i tradycje starożytnego człowieka. Pełniły one funkcje poznawcze, umożliwiając inter...

Metody badania przyczynowego METODY BADANIA PRZYCZYNOWEGO Badanie przyczynowe jego celem jest rozliczenie bezwzględnych odchyleń interesującego nas zjawiska (w czasie, w przestrzeni, od przyjętej normy, czy też planu) poprzez czynniki, które je spowodowały. Prostymi metodami badania przyczynowego są metody deterministyczne, w których związek między badanymi zjawiskami a c...

Mechanizm mordowania człowieka w "Medalionach" Nałkowska: każde z opowiadań zawartych w cyklu „Medalionów\" jest straszne. Pop ponad 40 latach od zakończenia wojny wydają się one fantazją, trudną do przyjęcia dla normalnego umysłu. A jednak są to fakty - dowody zachwianego ładu moralnego, oskarżenie i przestroga przed wojną. Tematem jest tutaj technika ludobójstwa, mechanizmy mordowan...

Koncept, kontrast, paradoks jako sposoby budowania utworu Koncept, kontrast, paradoks jako sposoby budowania niespodzianki poetyckiej (przykłady). Koncept- wyszukany pomysł determinujący budowę utworu i nadający mu zamierzoną sztuczność poetycką, przeciwstawioną stylowi potocznemu i naturalnemu tokowi zwykłej opowieści. Jako zasada literackiej konstrukcji koncept wykorzystuje wyraziste analogie i k...

Teatr w Polsce w epoce baroku Teatr w Polsce (synteza sztuk): Dążność do syntezy sztuk objawiła się najsilniej w ukształtowanej we Włoszech operze, którą niezwykle szybko przeszczepiano na grunt polski (zawsze przyjazny muzyce), głównie dzięki staraniom Władysława IV. Na zamku warszawskim założono wspaniały teatr operowy, w którym od 1637 roku wystawiano oszałamiające pr...