Zasoby naturalne - pojęcieKLASYFIKACJA ZASOBÓW NATURALNYCH. Pojęcie zasobów naturalnych jest pojęciem dość złożonym, dlatego, że ich klasyfikacja nie jest rzeczą prostą. Kilkadziesiąt lat temu zasoby klasyfikowano, jako zasoby mineralne, co było błędem, ponieważ zasoby w znaczeniu w makro obejmują bardzo wiele elementów środowiska. Charakter zasobów, ich użyteczność i dostępność lecz ograniczoność powoduje, że możemy podchodzić do tego w różny sposób. Zasoby nieograniczone zupełnie – nieograniczone dobra wolne w klasycznej ekonomii to było powietrze, woda, lecz są to pojęcia już nie aktualne. Te dobra są w tej samej ilości, ale znacznie gorszej jakości i człowiek aby z nich korzystać musi je przystosować. Wystąpiła tutaj kwestia kosztów i ceny, a więc nie jest to coś ogólnie dostępne. Wiele zasobów w przyrodzie jest traktowanych w kategoriach ograniczonych i jest to cały świat roślinny, wszelkie formacje roślinne – drzewiaste, także gleby, biocenoza – fauna i flora, gatunki zapisane w Czerwonej Księdze. ( opisane w raportach Klubu Rzymskiego). Zasobem najważniejszym, podstawowym jest przestrzeń geograficzna, dlatego, że wszystkie inne zasoby są pochodną tej przestrzeni geograficznej. Pojęcie przestrzeni jest pojęciem bardzo względnym, ponieważ ta przestrzeń nie ma początku, ani nie ma końca, jest tą, która otacza kulę ziemską, nie tylko w kategoriach geometrycznych – może być podana w jednostkach geometrycznych (km2), to co znajduje się na jej powierzchni oraz ponad jej powierzchnią. Przestrzeń geograficzna obejmuje nie tylko przestrzeń litosfery, ale także powierzchnię atmosfery- która jest jednym z 2-ch podstawowych gwarantów życia. Przestrzeń geograficzna jest to ta przestrzeń, która jest do dyspozycji człowieka. Człowiek eksploatuje wnętrze ziemi albo bezpośrednio, albo pośrednio np. górnictwo, a także wykorzystuje atmosferę np. transport lotniczy, jak również opuszcza przestrzeń około ziemską i prowadzi badania w kosmosie. III kategorie obszarów – pewne składowe wyróżnione w przestrzeni geograficznej. I obszary produkcji pierwotnej, II obszary produkcji wtórnej, III obszary konsumpcji. I obszary produkcji pierwotnej - są to te tereny na ziemi, które dają produkty z kategorii pierwotnej, a więc surowce, - wszelkie tereny, które posiadają zasoby surowców kopalnych (złoża surowców mineralnych) , - tereny, które posiadają dobre gatunkowo gleby i są wykorzystywane dla celów rolniczych (delta Nilu, Padu, Arizona), - obszary leśne. II obszar produkcji wtórnej - są to wszelkie tereny, zajęte przez przemysł przetwórczy, to co zostało wydobyte na obszarach produkcji pierwotnej jest następnie przetwarzane na obszarach produkcji wtórnej, a więc są to wszelakie zakłady przemysłowe, elektrownie , huty, zakłady mechaniczne, zakłady przetwarzające płody rolne, włókiennictwo, spożywczy, papierniczy, chemiczny. III obszar konsumpcji - są to tereny zajęte pod zabudowę, a więc obszary, które tworzą ciąg osadniczy, miasta, wsie, osiedla, pojedyncza chata. Suma tych 3 obszarów będzie nam dawała przestrzeń geograficzną kraju, regionu, to tworzy cały obszar. Proporcja wielkości nie musi być jednakowa, zależy to od charakteru, poziomu gospodarczego, uprzemysłowienia. W wielu krajach określanych jako zacofane, przeważają obszary pierwotne. Kraje surowcowe dostarczały surowców, imperia kolonialne w ten sposób wykorzystywały kraje, które dysponowały nie tylko tanią siłą roboczą, ale dysponowały surowcami. Kraje wysoko rozwinięte gospodarczo w ramach „pomocy” eksploatują bogactwa krajów sąsiednich ( niższe koszty eksploatacji np. w Brazylii Amerykanie zainwestowali w przemysł stalowy i wywożą surówkę) Na podstawie tego 3 obszaru obserwujemy wykorzystanie dla potrzeb osadniczych, problem urbanizacji. Urbanizacja (umiastowienie) to nie tylko kwestia przestrzeni zajętej przez miasta, ale też sprawa proporcji demograficznych, gdzie procent ludności miejskiej jest wyższy od ludności wiejskiej. Społeczeństwa o wysokim stopniu uprzemysłowienia mają nawet poza 80% ludności. Kraje rolnicze np. Mongolia, gdzie dominują obszary pierwotne, a pozostałe jako obszary osiedli wiejskich, nie ma obszaru przetwórczego. Podstawowy podział zasobów naturalnych jest podziałem, który uwzględnia cechę wyczerpywalności.

Zasoby naturalne - pojęcie

Materiały

Portret człowieka poczciwego Mikołaj Rej jest określany mianem \" ojca polskiej literatury\". W swoich utworach ( \" Żywot...\" i \"Krótka rozprawa...\") podjął temat wsi. \"Żywot człowieka poczciwego\" Reja jest utworem parenetycznym - czyli propagującym pewien wzór osobowości, który ma być wzorem dla czytelnika. W utworze tym zamieścił opis życia szlachcica - ziemianina,...

Elementy patriotyzmu w utworach romantyzmu Temat: Patriotyzm w wybranych utworach polskiego romantyzmu. Patriotyzm to wielkie słowo. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, a także gotowość poswięcenia się dla własnego narodu. Literatura polska jest prawdziwą szkołą uczuć patriotycznych, bo niemal od poczštku swego istnienia wyrażała głęboką troskę o losy ojczyzny, tworzyła wzorce osobow...

Bohater jego kariera i awanse Kariery polityczne i awanse społeczne w ujęciu pozytywnym i negatywnym. Przedstaw przykłady literackie i dokonaj próby wartościowania. Człowiek jest zwierzęciem silnie uporządkowanym. Nie myślę tutaj o jednostkowym bałaganiarstwie, niechlujstwie czy też innej formie braku koordynacji swych działań, lecz o systematyczności zbiorowości i jej dąż...

Szkoła behawioralna - zarządzanie Szkoła behawioralna- ( Organizacja to ludzie)-grupa naukowców zajmujących się dziedziną zarządzania, posiadających wykształcenie w zakresie psychologii, socjologii i pokrewnych dyscyplin, korzystająca ze swojej wszechstronnej wiedzy do przedstawienia skuteczniejszych sposobów kierowania ludźmi w organizacjach. a) stosunki współdziałania- sposób...

Protekcjonizm a swobodna wymiana - wyjaśnienie Protekcjonizm a swobodna wymiana Rzadko się zdarza, by kraje rozważały możliwość zniesienia wszelkich powiązań handlowych z zagranicą. Wymiana międzynarodowa może mieć swobodny charakter, ale może też napotykać na pewne prze¬szkody. Dla uproszczenia rozpatrzmy przypadek dwóch krajów A i B, które handlują ze sobą. Przedsiębiorstwa kraju A...

Antyk na Bliskim Wschodzie i w Rzymie Antyk chrześcijański (Bliskiego Wschodu i Rzymu) Epoka antyku to czas narodzin chrześcijaństwa europejskiego. Opiera się ono na zasadzie kultu i wiary w jednego Boga. Wiarę w istnienie jednego Boga nazywa się monoteizmem (w odniesieniu do religii monoteistycznych rzeczownik Bóg piszemy wielką literą, przymiotniki typu boski, boskiego małą). Wi...

Analiza progu rentowności ilościowo i jakościowo ANALIZA PROGU RENTOWNOSCI WYRAZONA ILOSCIOWO I JAKOŚCIOWO: Obliczenie progu rent. przeds. stanowi podstawę do dalszej analizy, która powinna obejmować ocenę - kształtowania się rentowności w przypadku zmian poszczególnych czynników wpływających na jej poziom. Istotna jest ocena: • dopuszczalnego poziomu spadku popytu na oferowane prod...

Prądy literatury współczesnej PRĄDY I UGRUPOWANIA ARTYSTYCZNE BEHAWIORYZM Behawioryzm (ang. behaviour - zachowanie, postępowanie) to kierunek w psychologii, rozpowszechniony głównie w USA, zakładający badanie nie zjawisk psychicznych, ale postępowania człowieka w oderwaniu od aktów świadomości, nie uwzględniający czynnika społecznego w kształtowaniu psychiki ludzkiej. ...