Rozwój przemysłu w czasach Królestwa WarszawskiegoROZWÓJ GŁÓWNYCH OŚRODKÓW PRZEMYSŁU: Dwa główne czynniki wpłynęły decydująco na rozwój wielkiego przemysłu w królestwie - rozszerzenie rynku, uwłaszczenie chłopów i rozbudowa sieci kolejowej. Rynek zbytu dla przemysłu poszerzył się tutaj również bardzo wydatnie w wyniku zniesienia jeszcze w 1850r. Granicy celnej pomiędzy kongresówką a cesarstwem. Rozległość i chłonność olbrzymiego rynku rosyjskiego, jak również taniość siły roboczej stwarzały dogodną koniunkturę dla rozwoju wytwórczości przemysłowej, czemu również sprzyjała początkowo polityka celna rządu carskiego, nakładająca niskie cła na importowane surowce przy zastosowaniu wysokich opłat celnych na import fabrykatów. Dobra koniunktura doprowadza tu w latach 1850-1870 do definitywnego przekształcenia przemysłu manufakturowego w nowoczesny przemysł fabryczny i do szybkiego jego wzrostu. Równocześnie rośnie gwałtownie export towarów przemysłowych z królestwa, który wyrasta na jeden z najbardziej uprzemysłowionych okręgów całego imperium. W konsekwencji powstawają na terenie kongresówki 3 wielkie nowe ośrodki przemysłowe o znaczeniu podstawowym dla życia gospodarczego kraju, skupiające się wokół Łodzi, Warszawy, i Dąbrowy Górniczej. Szczególnie charakterystyczną fizjonomię nadaje tu okręg Łódzki z przemysłem włókienniczym, głownie bawełnianym, zlokalizowanym obok Łodzi w Widzewie, Pabianicach, Zgierzu, Tomaszowie. Produkował on przede wszystkim tanie tkaniny, obliczone na zbyt w głębi Rosji. Rozwijał się tu jednak także przemysł wełniany, a na trasie kolejowej łączącej Łódź z Warszawą - w Żyrardowie - powstała wielka fabryka płótna lnianego należąca obok zakładów przędzalniczych K. Scheiblera i I. K. Poznańskiego w Łodzi, braci Ginsberg w Zawierciu - do jednego z największych zakładów przemysłowych królestwa. W warszawskim okręgu przemysłowym rozwijał się głównie przemysł metalowy, budowy maszyn, garbarski i konfekcyjny, na terenie zaś guberni warszawskiej i płockiej - cukrownictwo. Przodowały tu zakłady Lilpop, Rau i Ska wytwarzające maszyny i narzędzia rolnicze a następnie także wagony kolejowe. Innymi dużymi zakładami budowy maszyn w warszawie stał się: zakłady firmy Schsccholtze Reppham i ska, forma K. Rudzki, specjalizująca się w budowie konstrukcji mostowych oraz rozbudowany w początkach lat osiemdziesiątych zakład firmy Borman i Schwede. Warszawa była również głównym ośrodkiem innych gałęzi przemysłu metalowego lekkiego - np. wyrobu platerów (Freget, Norblin i ska) Rozwój okręgu przemysłowego, skupionego głównie w takich miastach, jak Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, związany był z powstaniem począwszy od drugiej połowy lat osiemdziesiątych, nie znanej dotąd gałęzi hutnictwa - stalownictwa. W 1883 rozpoczęły produkcję 3 duże walcownie w zagłębiu Dąbrowskim a mianowicie: "Katarzyna, koło Sosnowca", "Aleksander w Milowicach", "Puszkin nad Fifką". Poważne znaczenie miał tu przełom w technice produkcji hutniczej (opalenie pieców hutniczych węglem zamiast drzewem), co związało dalszy rozwój hutnictwa w Królestwie zasobnym w węgiel rejonem sosnowiecko-dąbrowskim, podczas gdy zagłębie staropolskie oddalone od złóż węgla kamiennego i pozbawione kolei zaczęło gwałtownie podupadać.

Rozwój przemysłu w czasach Królestwa Warszawskiego

Materiały

Woda i roślinnośc Kordylierów Stosunki wodne. Wschodni łańcuch Kordylierów — G. Skaliste, stanowi gł. dział wód Ameryki Pn.; Kordyliery są odwadniane przez źródłowe rz. Mackenzie, Saskatchewan, Missouri (i jej pr. dopływy), Rio Grande i inne uchodzące do O. Atlantyckiego oraz przez Jukon, Fraser, Kolumbię (z dopływem Snake), Kolorado, uchodzące do O. Spokojnego. Rzeki ...

Zagadnienia pozytywizmu - Eliza Orzeszkowa Eliza Orzeszkowa. Tematem noweli \"A.. B.. C..\" jest walka o polską oświatę w warunkach narodowościowego ucisku zaborców. Opowiadanie to zaadresowane jest do inteligencji, zawiera wyraźny nakaz podejmowania \"pracy u podstaw\". Bohaterka - Joanna Lipska - córka polskiego nauczyciela, mieszka wraz z bratem, skromnym urzędnikiem, którego niewi...

Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny w wierszach Baczyńskiego Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny na podstawie poznanych wierszy K. K. Baczyńskiego. Przeżycia okupacyjne, wyrażane w liryce literatury wojennej, są niezwykle różnorodne. Najsilniej doznania tego czasu wyraziła ta generacja twórców, dla których początek dojrzałości zbiegł się z wkroczeniem w mroczny świat okupacji. To bolesne doznanie, prowa...

Opis obrazu "Kochanowski nad zwłokami Urszulki" Opis reprodukcji obrazu Jana Matejki pt. „Kochanowski nad zwłokami Urszulki” Reprodukcja obrazu, która wywarła na mnie ogromne wrażenie jest dzieło Jana Matejki pt. „Kochanowski nad zwłokami Urszulki”. Ukazuje on Jana Kochanowskiego pochylonego nad zwłokami Urszulki. Na pierwszym planie widnieje trumna ze zwłokami dro...

Motywy baroku Motyw miłości był jednym z częściej pojawiających się tematów w twórczości barokowej. Nawiązaniem do niego jest sonet J. A. Morsztyna \"Cuda miłości\". Utwór mówi o cierpieniach, których źródłem jest miłość. Miłość jest, według poety, uczuciem skomplikowanym, co podkreślają zresztą licznie użyte paradoksy. Ostateczne wyrażenie barokowego koncept...

Architektura średniowiecza Architektura. Styl romański - (rozwijający się głównie po 1000r.)proste budowle, racjonalnie rozplanowane, zwykle zaokrąglone (rotundy), charakteryzowały się obronną grubością murów wznoszonych z kamieni o kwadratowym ciosie (patrz: symboliczność czterech cnot kardynalnych). Łatwo uchwytne proporcje tych gmachów, akcetowane koumnami, wska...

Motyw piękna w literaturze Piękno Piękno - Zespół cech takich jak propor¬cja kształtów, harmonia barw, dźwię¬ków, który sprawia, że coś budzi za¬chwyt. Piękno może też mieć charakter moralny, dotyczyć wewnętrznej dosko¬nałości. W literaturze ideał piękna zwy¬kle zależy od estetycznych poglądów epoki, choć może być kształtowany w opozycji do nich....

Główne nurty społeczne w Baroku • XVII wiek to okres, kiedy Polska była nękana licznymi wojnami. Styl i sposób życia zdominowany został przez dwa nurty społeczne: Sarmatyzm był ideologią wytworzoną przez polską szlachtę. Przypisała ona sobie pochodzenie od starożytnego plemienia Sarmatów, ludu niezwykle walecznego i dzielnego spokrewnionego ze Scytami. Zgodnie z ó...