Racjonalne i pozaracjonalne sposoby wyjaśniania świataRacjonalne i pozaracjonalne sposoby wyjaśniania świata. Cóż to takiego? Czy w ogóle jest jakiś podział na racjonalne i pozaracjonalne sposoby objaśniania otaczającego nas świata? Praktyka wskazuje , że jest. Gdyby tak nie było , nie miałaby racji bytu filozofia. Racjonalne- ratio to rozum, a więc racjonalne znaczy rozumowe, zgodne z umysłem. Pozaracjonalne , inaczej irracjonalne, jest przeciwieństwem. Irracjonalne(filozoficzne) tłumaczenie „tworzy” z umysłu ludzkiego źródło najogólniejszych tłumaczeń, nadało spekulatywnym procesom piętno wyniosłości, które je oddala od skromnej postawy pospolitego rozsądku. Rozsądek, jako przedstawiciel racjonalizmu, ogranicza się tylko do uchwycenia w obserwowanych zdarzeniach pewnych stosunków. Jednak nie wszystko może być objaśnione racjonalnie. Są pewne tajemnice, które wymagają rozwiązań najbardziej nieprzeniknionych, irracjonalnych. Nauka, rozum są ograniczone, są „głupie”. Mają bardzo wąski horyzont, a to co nie wchodzi w jego skład, uważane jest za niemożliwe, nie mające prawa bytu, nie możliwe w istnieniu. Gdyby nie filozofia i irracjonalne prawa rządzące światem, nie byłoby możliwe jakiekolwiek przewidywanie i nauka ograniczałaby się do bezsensownej wiedzy na jakiś temat. Filozofia to pojęcie zbiorcze dla wszystkiego, czego jeszcze, albo nadal nie można poddać badaniu naukowemu. Nauka poznaje, filozofia bada możliwości poznania, bada nie to co jest lecz to co ma być. „Nie ma zdań filozoficznych, ale tylko wyjaśnianie zdań”. Filozofia jest „nauką” o podstawach. Wszędzie tam gdzie inne nauki zatrzymują się, gdzie rezygnują z dalszych pytań, tam filozof-irracjonalista zaczyna działać. Naukowiec poznaje, filozof pyta czym jest poznanie. Naukowiec tworzy prawo, filozof pyta czym ono jest. Irracjonalne, filozoficzne wyjaśnianie świata to pytanie o podstawy, początek, o źródło, nie o to co ma być, lecz co musi być. Wniosek? -Nie wystarczy być erudytą, należ być mądrym filozofem.

Racjonalne i pozaracjonalne sposoby wyjaśniania świata

Materiały

Koncepcja twórczości i poetyki Bruna Schulza Schulzowska koncepcja twórczości i poetyki W Sklepy cynamonowe Schulz wpisuje własną koncepcję twórczości i poetyki. Poglądy te są współbieżne z wypowiedziami pozaliterackimi zawartymi w artykułach, recenzjach krytycznych i listach do przyjaciół. Stanowią one klucz interpretacyjny umożliwiający wejrzenie w ten świat niezwykłej i trudnej w ...

Stan psychiczny bohaterów Iliady Prawda uczuć ludzkich w Iliadzie Homera. Stany psychiczne bohaterów Iliady Achilles - rozpacz po stracie przyjaciela, chęć zemsty, nienawiść do wroga, gniew, pogarda dla zwłok Hektora, zaspokojenie żądzy zemsty, litość, współczucie, szacunek dla starości, miłość do ojca, wzruszenie, stłumienie dumy, pragnienie zadośćuczynienia krzywdom. ...

Fikcja literacka Fikcja literacka to właściwość świata przedstawionego dzieła polegająca na tym, że jest on tworem “wymyślonym” przez autora, nie dającym się bezpośrednio zweryfikować przez zestawienie z rzeczywistością zewnętrzną wobec dzieła. Fikcyjność znamionuje świat przedstawiony każdego dzieła literackiego niezależnie od tego czy ma on charak...

Porównanie Sarmaty z człowiekiem XX wieku On i ja, czyli o Sarmacie i człowieku XX wieku W zasadzie porównywanie \"Sarmaty\", widzianego jako typowego obywatela XVI, XVII-wiecznej Polski, z tzw. \"człowiekiem XX wieku\" byłoby równoznaczne wykazywaniu oczywistych różnic, kontrastów widocznych pomiędzy ideologiami, poglądami dwóch odległych epok Taki tok rozumowania doprowadziłby ...

Sposób przedstawienia Boga w renesansie Słynna, otoczona poetycką legendą pieśń Jana Kochanowskiego, zaczynająca się od słów : „czego chcesz od nas, Panie z twe hojne dary?\", dla podniosłej treści i patetycznej formy częstokroć nazywana Hymnem, posiada - w spuściźnie czarnoleskiej i świadomości czytelniczej wielu pokoleń Polaków - miejsce zgoła wyjątkowe. Łączy ona w zadziwiaj...

Faktoring eskportowy i międzynarodowy Można mówić ponadto o faktorin¬gu eksportowym i międzynarodowym (ang. International fac¬toring, cross - boarder factoring). Przedmiotem faktoringu ekspor¬towego i międzynarodowego są wie¬rzytelności eksporterów przede wszystkim z tytułu umów dostawy towarów. Przy zastosowaniu faktoringu w hand¬lu zagranicznym rozliczen...

System sobowtórów w "Zbrodni i karze" Poetyka dysonansu i dopełniających się przeciwieństw. System sobowtórów Ukazanie losów bohaterów jest w Zbrodni i karze porządkowaniem chaosu, dysonansu, antynomii. Polifoniczność utworu stwarza możliwość konfrontowania z sobą różnych racji, relacji ze zdarzeń, postaw wobec określonej rzeczywistości. Spojrzenie na daną sprawę z różnych pun...

Uniwersalizm dramatów Szekspira • wynika z nowatorstwa i ponadczasowości dramatu ( patrz wyżej) - bohaterowie często ochodzą ze średnich i niskich klas społecznych - mówią językiem przystępnym rzadko popadając w styl wysoki - treści dramatów dają się łatwo wyprowadzić poza swoje prawdziwe ramy czasowe (patrz filmy) William Szekspir tworzy³ w drugiej po³o...