Public relations - wyjaśnieniePublic relations – nazywa się ogół stosunków przedsiębiorstwa (firmy) z jej otoczeniem, tj. nabywcami, dostawcami, jednostkami kooperującymi, administracją gospodarczą, terenową itp.. Public relatione określa tę działalność jako „planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a społeczeństwem” Przy czym przez społeczeństwo rozumie się ostatecznych nabywców towarów, pośredników uczestniczących w obrocie gospodarczym oraz instytucje publiczne. Stosunki te mają na celu wywołanie w otoczeniu pozytywnej opinii i stworzenie pozytywnego (pożądanego) image firmy, która może się identyfikować z wieloma różnymi markami towarów. Wiele kierownictw polskich przedsiębiorstw nie przywiązywało w minionym czasie należytego znaczenia do kształtowania public relations i dobrego wizerunku zewnętrznego. Przed powzięciem decyzji o aktywnym kształtowaniu tego rodzaju stosunków z otoczeniem należy najpierw zdefiniować: a) cel public relations, b) podmioty lub segmenty rynku, na które pragnie się mieć wpływ, c) metody i instrumenty oddziaływania na otoczenie przedsiębiorstwa, d) sposoby komunikowania się z otoczeniem przedsiębiorstwa. Jeżeli zadaniem reklamy jest np. stwierdzenie że dany produkt wytwarzany jest z najlepszych surowców, to public relations mają za zadanie wyjaśnić, jak ciężka i skomplikowana jest praca w zakładach wytwarzających dany produkt, jakie przechodzi on próby przed zatwierdzeniem przez kontrolę techniczną, jak wspaniałe są laboratoria, które są w tym celu jest czynione nie dla prosperity firmy, lecz na użytek nabywcy, a wykorzystywane, jak ogromne doświadczenie ma fachowy personel i że wszystko sama firma jest składnikiem łańcucha zaopatrywania społeczeństwa w dobra dla niego niezbędne i przyczynia się do społecznego postępu i dobrobytu. Public relations zajmuje się również planowaniem i utrzymywaniem dobrych kontaktów z publicznością. „Publiczność, to każda grupa, która aktualnie bądź potencjalnie interesuje się tym lub ma wpływ na to, czy przedsiębiorstwo jest w stanie osiągnąć wyznaczone cele” . Public relations jest pojęciem szerszym od publicity (rozgłos), która „miała za zadanie zapewniać obecność przedsiębiorstwa na łamach gazet – w przeciwieństwie do płatnych ogłoszeń – w mediach drukowanych bądź emitowanych, aby promować sprzedaż produktu, miejsce lub osobę” . Treści przekazywane przez public relations powinny zawierać w sobie sygnały, które by ożywiły zainteresowanie ofertą, zwiększyły motywy i skłonności nabywców do kupowania produktów lub usług, na które jest popyt i które przyniosą producentom i usługodawcom korzystne rezultaty ich działalności. Do najbardziej powszechnie stosowanych środków public relations zaliczane są: filmy o danej firmie, broszury z okazji rocznic, organizacja sympozjów i seminariów „naukowych”, konferencje prasowe i materiały na te konferencje, biuletyn firmy, kalendarze, gadżety reklamowe oraz egzemplarze produkowanych wyrobów. Ogólną zasadą public relations jest nieopłacanie publikacji dotyczących firmy lub wytwarzanych przez nią wyrobów.

Public relations - wyjaśnienie

Materiały

"Szewcy" dramatem groteski i absurdu TEMAT: „Szewcy” - dramat absurdu i groteski. Absurd (łac. niedorzeczny) - wyrażenie sprzeczne, nonsensowne. Coś z całą oczywistością nieprawdziwe, nieprawdopodobne, pozbawione sensu. Teatr absurdu - operuje groteską i parodią, punktem wyjścia jest zwykle niemal realistycznie zarysowana sytuacja potworniejąca w toku akcji, traktow...

Zabytki piśmiennictwa w języku polskim - opis Legenda o świętym Aleksym - pochodzi z 1454 roku, jest to niekompletny, wierszowany przekład z o wiele starszego oryginału łacińskiego lub francuskiego. Jest to typowy przykład liieratury hagiograficznej. Wstępuje tu również jeden ze wzorców osobowych epoki średniowiecza - asceta. Główny bohater, jedyny potomek książęcego ...

Religijność sentymentalna w utworach Karpińskiego Nieobca była Karpińskiemu sfera religijna, chociaż zgodnie z poglądami epoki Oświecenia wysuwał na pierwszy plan religijne normy moralne, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie organizmu społecznego. W 1786 ukazały się dwa tomiki „Zabawek wierszem i prozą”, wypełnione tłumaczeniami „Psałterza Dawidowego”. Umieścił tu Kar...

Orientacja produkcyjna, sprzedażowa, marketingowa ORIENTACJA PRODUKCYJNA – jak wytwarzać dużo i tanio, aby uczynić wyrób dostępnym szerokiemu gronu nabywców i uzyskać kosztową przewagę nad ewentualnymi konkurentami przy zachowaniu wymaganej staranności wykonania produktu. – związana z ogólnym przyspieszeniem rozwoju gospodarczego w drugiej połowie XIX wieku – produkcja masow...

Dobro i zło w utworach literackich DOBRO I ZŁO Od początku świata, od momentu poczęcia pierwszego człowieka na świecie istniało dobro i zło. Każdy człowiek w swoim życiu przechodził chwile, które zmuszają go do opowiedzienia się po którejś ze stron. Wybór jest często sprawą osobistą i dlatego stanowi zazwyczaj ogromny problem. Należy zauważyć, że również literatura od wieków ...

Dziedziny etyki Do podstawowych DZIEDZIN zainteresowania etologii zalicza się: - Historię moralności i systemów etycznych. Analizie podlegają tu historyczne formy moralności, istniejące między nimi różnice oraz historyczny rozwój systemów etycznych (poszczególnych epok lub poszczególnych twórców), ich konkretne postacie. - Psychologię moralności. Przedmiotem ...

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw - wstęp Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego przedsięwzięcia gospodarczego i niemożliwe jest jego całkowite wyeliminowanie. Kluczowym problemem dla przedsiębiorcy jest zatem określenie źródeł powstawania tego ryzyka, jego wielkości oraz wpływu, jakie może ono mieć na prowadzoną działalność, a następnie podjęcie takich działań, by wpływ ten zmini...

Definicja mimesis mimesis: Naśladowanie rzeczywistości w sztuce. Jest to jedna z podstawowych kategorii antycznej estetyki określająca relację między dziełem sztuki a światem zewnętrznym. Najbardziej rozwiniętą teorię mimesis stworzył Arystoteles, który rozróżniał sztuki uzupełniające przyrodę nowymi formami i sztuki naśladujące to, co przyroda ukształtowała, cz...