Porównanie mesjanizmu Słowackiego a MickiewiczaPojęcie mesjanizm sięga do judaizmu i wzięło się od imienia Mesjasza, na którego przyjście oczekiwali Izraelici. Mesjasz miał przynieść im wolność. Według historyka filo-zofii Stanisława Pieroga mesjanizm jest wiarą w rychłe ziemskie zbawienie ludzkości, dokonane przez jednostkę lub zbiorowość powołanych przez Boga do tego celu. Z mesjanizmem spotykamy się w "Dziadach cz. III" Adama Mickiewicza i w "Kordianie" Juliusza Słowackiego. Oba te utwory zostały napisane po powstaniu listopadowym i były swoistym rozliczeniem się z samym sobą oraz zadośćuczynieniem narodowi, któremu da-ne było przeżyć powstanie listopadowe. Czy oba te utwory ukazują taką samą wizję me-sjanizmu ? O mesjanistycznej roli Polaków i Polski dowiadujemy się z Widzenia księdza Pio-tra zawartego w "Dziadach cz. III" (akt I scena V). Ksiądz Piotr w wizji tej widzi minio-ne dzieje Polski takie jak : rozbiory, powstanie listopadowe, prześladowanie, więzienie i zsyłka na Sybir młodzieży polskiej na podobieństwo dziejów Chrystusa. Prześladowanie młodzieży i związane z tym konsekwencje Mickiewicz porównuje do "rzezi niewiniątek", a oprawcę - carat do Heroda. Następnie naród polski zostaje jak Chrystus związany i wle-czony przed trybunał. Do Piłata przyrównani są Francuzi, którzy umywają jak Piłat ręce od odpowiedzialności. Zaborcy są przedstawieni jako ci, którzy wydali wyrok i ukrzyżo-wali Chrystusa. Krzyż niesiony przez uciśniony naród jest ogromny. "Krzyż ma długie, na całą Europę ramiona" Naród jak Chrystus zostaje ukrzyżowany, aby innym zniewolonym narodom dać wolność. Polska ma spełnić rolę mesjasza ludów Europy. Zmartwychwstanie będzie spełnieniem zadania jakie nadał narodowi polskiemu Bóg. "Polska Chrystusem Narodów" W wizji księdza Piotra ukazane jest również dziecię które uszło z życiem - przyszły mąż, który stanie na czele narodu i poprowadzi go ku zbawieniu. "Patrz ! - ha ! - to dziecię uszło - rośnie - to obrońca ! Wskrzesiciel narodu, - Z matki obcej; krew jego dawne bohatery, A imię jego będzie czterdzieści i cztery." Postawa Mickiewicza jest bierna, uważa, że naród ma czekać na "wskrzesiciela narodu" , który poprowadzi ich do wolności. Słowacki teorię Mickiewicza obala w swoim dziele "Kordian" - w szpitalu waria-tów (akt II scena VII). Doktor pokazuje tytułowemu bohaterowi dwóch wariatów, którzy uosabiają mesjanizm mickiewiczowski. "Dwóch widzisz, za lud cierpią obaj; A jak cierpią, powiedzą: abyś sam ocenił..." Pierwszy z nich ma rozkrzyżowane ręce i twierdzi, że jest krzyżem do którego przybito Chrystusa - poświęcił się, aby dźwigać zbawiciela. "A jam go zamiast ćwieków unosił za ręce" Drugi wariat z podniesioną ręką twierdzi, że utrzymuje na rękach niebo. Nie może rąk opuścić ponieważ niebo zwali się na ziemię i zniszczy ludzkość. "Módlcie się do mnie, jam zbawca codzienny, Zasłaniam ludy przed nieba potopem..." Obaj obłąkani utożsamiają się z Mesjaszem, poświęcają się dla innych. Doktor po przed-stawieniu ich wypowiada do Kordiana takie słowa: "A cóż wiesz, że nie jesteś jak ci obłąkani ? Ty chciałeś zabić widmo, poświęcić się za nic." Słowacki przez te słowa wyraża pogląd, że mesjanizm - poświęcanie się jednostki dla in-nych jest rzeczą tylko dla ludzi obłąkanych, którzy poświęcają się nie dając w rzeczywi-stości innym korzyści. Słowacki swoją koncepcję mesjanizmu narodowego ukazuje w monologu Kordia-na na Mont Blanc (akt I scena VII). Kordian po przemianie wewnętrznej wygłasza hasło winkelriedyzmu. "Polska Winkelriedem narodów ! Poświęci się, choć padnie jak dawniej ! jak nieraz !" Słowacki przez to nawiązuje do średniowiecznej historii o bohaterze walk przeciwko Au-strii o wolność Szwajcarii - Winkelriedzie. Jego bohaterski czyn - skupienie na sobie uwagi przeciwnika w czasie bitwy umożliwiła zwycięstwo rodakom. Słowacki uważał, że poświęcenie Polski - zwrócenie uwagi na siebie mocarstw zwłaszcza Rosji, da możliwość walki innym narodom o niepodległość. Odpowiedź na pytanie postawione na początku : "Czy utwory Mickiewicza i Sło-wackiego ukazują taką samą wizję mesjanizmu ? " brzmi NIE. Mickiewicz porównuje Polskę do Chrystusa, mesjanizm rozpatruje w kategoriach religijnych. Jego koncepcja nawołuje do bierności i czekania na zbawiciela, który poprowadzi naród do wolności. Słowacki natomiast, Polskę przyrównuje do bohatera historycznego, a mesjanizm rozpa-truje w kategoriach polityczno - historycznych i jest on pozbawiony wątków religijnych. W przeciwieństwie do Mickiewicza nawołuje do walki - czyli postawy czynnej. Problem mesjanizmu jest również aktualny i dziś. Wszystkie partie polityczne dążą do zbawienia Polski różnymi drogami. Ich wzajemne przepychanki kto ma rację nie dają krajowi żadnej korzyści. Uważam, że mesjanizm nie może spełnić swojego celu, gdy tylko się mówi i uważa, że "moje" rozwiązanie jest najlepsze. Ideą mesjanizmu powinno być : nie poświęcanie się, lecz czynne działanie dla poprawy żywotnych interesów państwa i narodu. I tu Słowacki mówiąc o konieczności działania ma rację, wszak i Mickiewicz w "Odzie do młodości" pisze : "Razem, młodzi przyjaciele !... W szczęściu wszystkiego są wszystkie cele. Reasumując uważam, że zbawić naród można jedynie wspólnym, zgodnym działaniem, czyli "pracą od podstaw".

Porównanie mesjanizmu Słowackiego a Mickiewicza

Materiały

"W Weronie" analiza i interpretacja wiersza Wiersz Cypriana Kamila Norwida traktuje temat sporu, który powstał już w początkach romantyzmu między racjonalistami, a romantykami. Tematem tej sprzeczności jest rola uczuć w życiu człowieka. Norwid nie ustosunkowuje się ściśle do żadnego z poglądów. Pierwsza zwrotka opowiada o dwóch zwaśnionych rodach, Kapuletich i Montekich. Są one tematem \"...

Fazy wprowadzania produktu na rynek Faza wprowadzenia nowego produktu na rynek - charakteryzuje się niskim poziomem i powolnym wzrostem wolumenu sprzedaży. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży są często niższe niż wydatki ponoszone w związku z podejmowaniem różnych działań marketingowych (testowanie kolejnych modeli produktu, promocja, pozyskiwanie dystrybutorów lub budowanie własnych ...

Cechy renesansu w utworach Szarzyńskiego Co w tych utworach jest jeszcze renesansowe? - miłość do życia, fakt, iż przemija nie umniejsza jego wartości, wręcz wyczuwamy, że poeta pragnie życia - jest to pogląd renesansowy. - przedstawia walkę z szatanem, lecz nie odmalowuje straszliwych obrazbw sżatana i śmierci, pełnych grozy, stractu - charakterystycznych dla póżniejszej epoki, - ...

Wpływ twórczości Mickiewicza na naród polski Twórczość Adama Mickiewicza “chlebem powszednim” dla narodu. Twórczość Adama Mickiewicza w życiu narodu polskiego. W klasie ósmej na lekcji języka polskiego poznałem utwór współczesnego poety Tadeusza Różewicza “Chleb”. Chlebem, “który żywi i zachwyca” Różewicz nazywa poezję Mickiewicza. – Uważam, ...

Metody wyceny wartości firmy Zarys metody wyceny wartości firmy. Szczegółowa klasyfikacja metody wyceny jest następująca: 1 Metody oparte na wycenie aktywów -majątkowe: a) metoda księgowa b) metoda wartości odtworzonej c) metoda wartości likwidacyjnej 2 Metody dochodowe; a) metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych b) metody oparte na zysku 3 Metody rynkowe-me...

Język poetycki w uwtorze literackim Językowa organizacja utworu literackiego Język, którym operuje literatura piękna nazywany jest językiem poetyckim - niezależnie od tego, czy pojawia się w tekstach wierszowanych, czy w prozaicznych i niezależnie od tego, w jakiej formie rodzajowej i gatunkowej występuje. Język poetycki wyróżnia się spośród innych odmian języka szczególną ...

Elementy patriotyzmu w utworach romantyzmu Temat: Patriotyzm w wybranych utworach polskiego romantyzmu. Patriotyzm to wielkie słowo. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, a także gotowość poswięcenia się dla własnego narodu. Literatura polska jest prawdziwą szkołą uczuć patriotycznych, bo niemal od poczštku swego istnienia wyrażała głęboką troskę o losy ojczyzny, tworzyła wzorce osobow...

Pokora i bunt - postawy wobec Boga Bóg jest postacią, czy jak chcą inni, zbiorem wartości, dogmatów dotyczących naszego życia, wobec których trzeba przyjąć jakieś stanowisko. Trudno być wobec niego czy też wobec nich obojętnym, gdyż obojętność świadczy o braku zainteresowania, a wydaje się, że nie można być takim wobec najważniejszych, najsilniej dotyczących życia wartości. Wiara...