Porównanie literatury pierwszej i drugiej dekady XX-leciaLiteratura pierwszej i drugiej dekady 20-lecia - porównanie Pierwsza dekada - zwana czasem jasnym dziesięcioleciem. Dominują w niej postawy optymistyczne (po odzyskaniu niepodległości), wiara w świetlaną przeszłość. Najgłośniejszą grupą tego okresu okazał się Skamander. Wśród zjawisk poetyckich pierwszego dziesięciolecia wyróżnia się twórczość poznańskich ekspresjonistów, skupionych wokół pisma “Zdrój". W prozie pierwszych lat niepodległości dominują rozważania nad społecznymi politycznymi dylematami odrodzonego państwa. Główne grupy literackie: • Skamander (Warszawa i okolice) • Awangarda Krakowska (Kraków) • Futuryści (Kraków, Warszawa) • Formiści • Ekspresjoniści (Poznań) Przełom lat 20-tych i 30-tych zaznaczył się stopniowo narastającym poczuciem kryzysu wartości cywilizacji i kultury. Druga dekada - zwana czasem ciemnym dziesięcioleciem, ze względu na charakter zjawisk literackich. Istotne znaczenie miał tu kryzys ekonomiczny, jaki swego czasu ogarnął bez mała cały świat. Kryzys ten wyzwalał w ludziach lęk i niepewność, był źródłem społecznych patologii, sprzyjał rozpadowi norm moralnych i więzi międzyludzkich. Niepokój o przyszłość cywilizacji i kultury wiązał się również z rozwojem totalitarnych systemów społeczno-politycznych, opartych na ideologiach faszyzmu i komunizmu (w tej kwestii Polska była szczególnie zagrożona: z jednej strony faszystowskie Niemcy, a z drugiej stalinowski Związek Radziecki). Katastrofizm, znamienny dla literatury tych lat, uwidacznia się najpełniej w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza W latach 30-tych wkracza do literatury polskiej młode pokolenie poetów, którzy konsekwentnie wyrażać będą w swej twórczości postawę katastroficzną. Będą tworzyć obrazy zbliżającej się zagłady świata, cywilizacji, kultury. Problemy te podjął już w 2. połowie lat 20-tych Józef Czechowicz. Ważnym elementem okresu lat 30-tych jest wileńska grupa Żagary. Także i ta grupa w swej twórczości daje wyraz przekonaniom katastroficznym. Wśród twórców tego okresu należy wymienić Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, a także młodych debiutantów: W. Gombrowicza i J. Andrzejewskiego. Główne grupy literackie: • Kwadryga (Warszawa) • Żagary (Wilno)

Porównanie literatury pierwszej i drugiej dekady XX-lecia

Materiały

Racjonalne i pozaracjonalne sposoby wyjaśniania świata Racjonalne i pozaracjonalne sposoby wyjaśniania świata. Cóż to takiego? Czy w ogóle jest jakiś podział na racjonalne i pozaracjonalne sposoby objaśniania otaczającego nas świata? Praktyka wskazuje , że jest. Gdyby tak nie było , nie miałaby racji bytu filozofia. Racjonalne- ratio to rozum, a więc racjonalne znaczy rozumowe, zgodne z umysłe...

Gatunki literackie typowe dla literatury romantycznej 70. Jakie gatunki literackie były typowe dla literatury romantycznej? Dla wyrażenia nowych, romantycznych treści twórcy literatury poszukiwali nowych form, gatunków literackich. Zainteresowanie kulturą ludową wpłynęło na spopularyzowanie gatunku ballady. W utworach tych połączone zostały różne elementy rodzajowe: epickie, liryczne i dramaty...

Definicja katharsis Katharsis to pojęcie określające zjawisko uwalniania nagromadzonej agresywnej energii poprzez wysiłek fizyczny, obserwację zachowań agresywnych ludzi lub dopuszczenie się samemu czynu noszącego znamiona agresji; takie \"wypuszczenie pary\" obniża prawdopodobieństwo podjęcia agresywnych działań w przyszłości.

Wzory poezji tyrtejskiej w literaturze XIX i XX wieku Za pierwszego twórcę poezji tyrtejskiej uważny jest Tyrteusz, spartanin; autor ten, za najważniejsze uznawał cnoty związane z wojskiem (charakter samej Sparty); w zachowanym fragmencie wiersza \"Rzecz to piękna...\" formułuje pewne założenia, dotyczące prawego żołnierza i obywatela (w Sparcie każdy obywatel był żołnierzem); mianowicie powinien z...

Problematyka "Z Chałupy" sonet I JAN KASPROWICZ Z CHAŁUPY Sonet I (problematyka) Utwór ten otwiera cykl poświęcony wsi i jej mieszkańcom. Poeta maluje obraz ubogiej polskiej wsi, pełnej mizernych chat, stojących „rzędem na piaszczystych wzgórzach”. Ich otoczenie jest nędzne i zaniedbane: „Płot się wali, piołun na podwórkach…”. Kontr...

Demografia - wyjaśnienie pojęcia Demografia –nauka zajmująca się problemami ludnościowymi związanymi ze strukturą wieku, ilością ludzi na świecie. Gwałtowne przyspieszenie przyrostu ludzi na świecie nastąpiło po rewolucji przemysłowej. Początek XX w. –1,6 mld ludzi, po II wojnie światowej nastąpiła eksplozja demograficzna. W XX wieku nastąpił 37 – krotny...

Infrastruktura - pojęcie INFRASTRUKTURA – to podstawowe urządzenia i instytucje świadczące usługi niezbędne do funkcjonowania działu gospodarki i zapewniające odpowiednie warunki buty ludności. Infrastruktura techniczno – ekonomiczna tworzy układy liniowe:  KOMUNIKACYJNE (transport + łączność)  ENERGETYCZNE (sieci przemysłowe)  ...

Definicja archaizmu, podział i przykłady Archaizmy, pojęcie, podział, przykłady Archaizmy są to wyrazy nie należące do czynnego zasobu słownego współczesnych Polaków Archaizmy dzielimy na: • słownikowe. Są to wyrazy, które zniknąły z języka, mimo istnienia przedmiotów, zjawisk, które opisywały. Np.: rzeczownik \"industria\" został zastąpiony przez wyraz \"przemysł\", \"ksiągo...