Pomoc Unii Europejskiej dla Polski od roku 2000Zgodnie z decyzjami podjętymi podczas szczytu UE w Berlinie, w marcu 1999 r., (Agenda 2000) w latach 2000 - 2006 przewidziano znaczne zwiększenie pomocy finansowej dla krajów kandydujących do UE Od roku 2000 program Phare jest jednym z trzech instrumentów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej, obok programów ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) i SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development). Łączna wartość pomocy UE dla 10 krajów kandydujących z Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2000 - 2006 wynosi 3.120 mld euro rocznie. Zgodnie z Agendą 2000, budżet Phare w latach 2000-2006 wynosi dla wszystkich państw kandydujących 10.920 mld euro, czyli około 1.560 mld euro rocznie. Wielkość wsparcia dla poszczególnych krajów zależy od liczby ludności, wysokości PKB, zdolności wykorzystania pomocy oraz postępów w przygotowaniach do członkostwa. Według wstępnych szacunków, w najbliższych latach, Polska będzie beneficjentem środków Phare w wysokości około 400-450 mln euro rocznie. W 2000 roku wartość przyznanej w ramach Phare pomocy wyniosła rekordowo 483,4 mln euro. y. Korzystanie z pomocy Unii Europejskiej, wymaga współfinansowania programów w wysokości co najmniej 25% ze środków budżetowych. Oznacza to, że środki Phare, przyznane Polsce od roku 2000, muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu budżetu państwa na rok następny. W latach 2000-2006, zgodnie z Nową Orientacją Phare, na projekty inwestycyjne zostanie przeznaczonych 70% środków i 30% na projekty dotyczące pomocy instytucjonalnej. A zatem program Phare będzie współfinansował projekty dotyczące dostosowania polskiego prawodawstwa do prawa wspólnotowego, wzmocnienia administracji państwowej, umocnienia państwa prawa i instytucji demokratycznych, słowem działania przygotowujące kraj do przyjęcia obowiązków związanych z członkostwem. Pomoc inwestycyjna będzie się koncentrować na wzmocnieniu infrastruktury niezbędnej z punktu widzenia przyjmowania prawa wspólnotowego oraz na działaniach służących zmniejszaniu dystansu gospodarczego i społecznego między Polską a Unią Europejską. Program ISPA jest przedakcesyjnym instrumentem polityki strukturalnej, mającym na celu wsparcie dużych, krajowych przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i transportu. Budżet programu ISPA dla 10 kandydujących państw z Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej został ustalony na 1,040 mld euro rocznie w latach 2000-2006. Z funduszu ISPA Polska może otrzymywać od 312 mln do 385 mln euro rocznie. W roku 2000 przyznano jej 351 mln euro, z czego 177 mln przypada na sektor ochrony środowiska i 174 mln na rozwój infrastruktury transportowej. Program SAPARD to trzeci instrument pomocy finansowej adresowanej do państw kandydujących do Unii Europejskiej Przeznaczony jest na pomoc w dziedzinie modernizacji rolnictwa i na rozwój obszarów wiejskich. W ramach tego programu przewidzianego na lata 2000-2006, Komisja Europejska ma przekazywać 10 krajom kandydującym 520 mln euro rocznie. W ramach programu Sapard 2000Polska ma otrzymać 168,7 mln euro. Z zestawienia powyższych alokacji środków pomocowych Unii Europejskiej w roku 2000 wynika, że Polska będzie mogła wykorzystać około 980 mln euro.

Pomoc Unii Europejskiej dla Polski od roku 2000

Materiały

"Powrót posła" komedią polityczno-obyczajową Komedia ta była z założenia komedią krytykującą postawy, tak polityczne jak i obyczajowe; powstała na zmówienie obozu patriotycznego w czasie Sejmu Czteroletniego (przerwa w obradach); jej celem było wpłynięcie na postawę posłów, aby przyjęli Konstytucję; była bardzo popularna w tym czasie; Intryga miłosna, fabuła (ogół wydarzeń) nie grają wi...

Główne cechy baroku Cechy baroku to: Barokowy styl obrazowania, zmienność toku zdań, ozdobność wypowiedzi, gwałtowność i uczciwość wyrazu. Same tytuły sonetów też to potwierdzają: są długie, ozdobne i rozbudowane. Zmiana renesansowego światopoglądu. Trwoga wynikająca ze zmienności i znikomości ludzkiego świata. Człowiek jest samotny i słaby. Życie to za...

Tematyka utworów Franciszka Karpińskiego FRANCISZEK KARPIŃSKI Różnorodność tematyczna : Tematyka utworów Karpińskiego jest związana bezpośrednio z biografią autora : - miłosne sielanki (m.in. \"Do Justyny. Tęskność na wiosnę\") odzwierciedlają młodzieńczą miłość do Justyny - zaangażowane politycznie wiersze patriotyczne (np :\"Pieśń dziada Sokalskiego w kordonie cesarskim) - związa...

Krótka interpretacja "Elegii o śmierci Ludwika Waryńskiego" „Elegia o śmierci Ludwika Waryńskiego”. Tytułowy bohater to twórca pierwszej partii robotniczej na ziemiach polskich „Proletariatu”. Przedstawia go poeta jako więźnia twierdzy Schliesselburg. Sytuacja więźnia jest tragiczna: szkorbut, spuchnięte nogi, wyplute płuca, wysoka gorączka, twarz woskowa, jedynie przebłyski świa...

Światopogląd aksjologiczny - wyjaśnienie ŚWIATOPOGLĄD AKSJOLOGICZNY, upowszechniany od kilku lat w środowiskach katolickich, akceptujących wartości, czerpane z heideggeryzujących scaleń twierdzeń egzystencjalizmu i fenomenologii, z głównych poglądów Kanta i Hegla, z zakwestionowań roli i dominacji intelektu w filozofii, pomijających klasyczną teologię na \'rzecz postaw irracjonalnych. ...

Bon komercyjny - definicja Bon komercyjny W Polsce bon komercyjny zwany również wekslem komercyjnym, od połowy 1995 nie jest wierzytelnością, lecz zobowiązaniem wekslowym emitenta do zapłaty określonej kwoty w dniu płatności aktualnemu jej posiadaczowi. Zobowiązanie ma postać weksla własnego „bez protestu” domicylowanego (przechowywanego) przez bank...

Bajki Ignacego Krasickiego Wstęp do bajek Jest to szczególny utwór w całym zbiorze. Zamieszczony po wierszu – dedykacji „Do dzieci” (raczej dużych dzieci – niedojrzałych dorosłych) otwiera cały cykl „Bajek i przypowieści” i przewrotnie wyjaśnia czytelnikowi, czym jest bajka. Zanim do tego wyjaśnienia dochodzi, narrator przedstawia...

Leasing a kredyt W celu dokonania zakupu przedmiotu leasingu, firma leasingowa zazwyczaj korzysta z kredytu bankowego. Klient w ustalonym w umowie okresie spłaca raty leasingowe a firma leasingowa spłaca kredyt bankowy. Nasuwa się pytanie, czy nie lepiej byłoby w takiej sytuacji, gdyby klient starał się o kredyt bankowy osobiście. Istnieje jednak kilka pow...