Organy EFTA



Organem naczelnym koordynującą pracę w EFTA jest Rada. Do jego zadań należą: wykonywanie uprawnień nałożonych przez konwencję, nadzór nad jej stosowaniem, wskazywanie nowych działań jakie warto podjąć dla osiągnięcia celów EFTA oraz ułatwianie współpracy z innymi podmiotami prawa międzynarodowego. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel każdego rządu członkowskiego, który ma jeden głos. Rada działa na dwóch szczeblach. Pierwszym z nich jest grupa ministrów która spotyka się dwa razy do roku. Drugim są stali przedstawiciele którzy spotykają się dwa razy w miesiącu . Państwa kolejno przewodniczą radzie przez półroczne kadencje. Siedziba rady mieści się w Genewie. Rada ma prawo do wydawania decyzji oraz zaleceń. Decyzje nie mają natychmiastowej mocy prawnej, lecz są wprowadzane w życie przez naczelne organy władzy krajów członkowskich, które zostają zobowiązane do ich wprowadzenia. Zalecenia, nie są wiążące dla krajów członkowskich. Podjęcie decyzji lub zalecenia jest poprzedzone głosowaniem krajów członkowskich. System głosowania oparty jest na zasadach poszanowania suwerenności krajów członkowskich. Każdy kraj strefy ma przyznany jeden głos. Głosowanie podlega regule jednomyślności. Specjalnie powołane komitety ekspertów wspierają organ w zarządzaniu strefą wolnego handlu. Zdarza się, że Rada powołuje ekspertów specjalizujących się w rozwiązaniu określonego problemu jakim się zajmuje. Eksperci mogą tylko doradzać, pochodzić jednak muszą ze wszystkich państw Stowarzyszenia. Jest dziesięć stałych komitetów, między innymi: Komitet Ekspertów Handlu, Komitet Ekonomiczny, Komitet ds. Barier Technicznych w Handlu, Komitet ds. Pochodzenia i Ceł, Komitet Konsultacyjny, Komitet Przedstawicieli Parlamentu. Najwyższą instancją dokonująca weryfikacji finansów oraz instytucji Stowarzyszenia jest Zarząd Audytorów. Bieżącymi sprawami zajmuje się Sekretariat, którego kwatera główna znajduje się w Genewie, nadzorowany przez Sekretarza Generalnego. Sekretariat odpowiedzialny jest za obsługę Rady i komitety. Językiem urzędowym jest angielski. W związku z utworzeniem w 1994 roku Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), do którego przystąpiły wszystkie państwa EFTA oprócz Szwajcarii, powołano Stały Komitet Państw EFTA, który zajmuje się sprawami związanymi z uczestnictwem w nowej organizacji. W skład wchodzą przedstawiciele Islandii, Norwegii i Lichtensteinu oraz reprezentanci ze Szwajcarii oraz Zarządu Nadzorczego EFTA, mający status obserwatorów. Stały Komitet ma pod sobą siedem podkomitetów. Cztery z nich: ds. wolnego przepływu towarów, ds. wolnego przepływu kapitału, usług i prawa gospodarczego, ds. wolnego przepływu osób, polityk horyzontalnych są podzielone na 38 grup roboczych. Komitet jest także wspomagany przez niezależny Trybunał EFTA. Część Sekretariatu EFTA znajduje się w Brukseli, gdzie personel zajmuje się sprawami EOG. Biuro Doradcy ds. statystyki mieści się w Luksemburgu. Zastępcy Sekretarza Generalnego urzędują w Brukseli i w Genewie. Oryginał Konwencji jest przechowywany w Oslo.

Organy EFTA

Materiały

Człowiek a przeznaczenie w mitologii starożytnej Grecji Temat: Człowiek a przeznaczenie w mitologii starożytnej Grecji Człowiek a przeznaczenie w mitologii starożytnej Grecji / Przeznaczenie - jego rola w życiu bohaterów antycznych na podstawie wybranych mitów, „Iliady” lub innych utworów. Przeznaczenie , fatum, los, nieodwołalna konieczność. Starożytni Grecy wierzyli że człow...

Konfrontacja Antygona - Ismena Konfrontacja Antygona - Ismena Obie siostry są zupełnie różne. Antygona jest silna i honorowa w przeciwieństwie do swej siostry. Jest odważna i energiczna. Chce uczcić śmierć brata, chowając go. Ale aby to uczynić, musiałaby złamać zakaz Kreona. Jednak Ismena jest inna. Obawia się o swoje życie i nie chce złamać zakazu króla. Boi się władcy i...

Bogowie morza w mitologii ========KROLESTWO MORZA========================================================================== Posejdon-syn Kronosa i Rei,wladca morza i wod Laomedon-krol trojanski,u ktorego pracowal Posejdon przes dziesiec lat jako mularz przy budowie murow obronnych po wygnaniu z Olimpu przez obrazonego Zeusa,nie chcial zaplacic Posejdonowi i Apollin...

"Grób Agamemnona" - romantyzm \"Grób Agamemnona\" to VIII pieśń poematu \"Podróż z Neapolu do Ziemi Świętej\" (1840r.). Utwór ten ma charakter dziennika z podróży, który przedstawia perypetie wędrowca i jest zarazem zapisem jego refleksji. Utwór ten dzieli się na dwie części. Część pierwsza ma charakter luźnych refleksji dotyczących własnej poezji, które poeta snu...

"Ludzie bezdomni" jako powieść modernistyczna - Stosowanie różnych form narracji (lekarz, Judym, Joasia). Narrator główny przedstawia fakty z punktu widzenia lekarza. Wprowadzenie pamiętnika (dziennik Joasi) przesuwa ramy opowiedzianej w książce fabuły, gdyż dotyczy on okresu jej życia przed spotkaniem z Judymem. Oprócz języka realistycznego i poetyckiego (rozdział \"Przyjdź\"), autor stosu...

Średniowieczne formy teatralne - w średniowieczu uprawiano trzy różne formy teatralne, przeznaczone zwykle dla ogółu narodu; misteria: prezentowały zwykle jakiś fragment historii biblijnej, często opatrzonej jeszcze jakimiś dodatkowymi informacjami (legendami), w dość luźnej formie i z założeniem, że każdy doskonale orientuje się w okolicznościach przedstawionych wydarzeń...

Definicja pojęć biblijnych: agrafa, alegoria, apokryf, biblia pauperum, przypowieść, psalm, symbol Agrafa - pozakanoniczne (spoza Pisma Św.) powiedzenia Jezusa. Alegoria - motyw lub zespół motywów, którego znaczenie rozpatrywane jest na dwóch poziomach: jawnej (tekst) i ukrytej (domyślnej), jednoznacznie interpretowanej. Przykłady alegorii, np.: anioł, diabeł. Apokryf - pozakoanoniczne Ewangelie, zalezione w Quomran i powstałe między II...

Zmienna zależna i zmienna niezależna Zmienna niezależna to zmienna, która badacz zmienia albo róznicuje, aby stwierdzić, czy ma ona wpływ na jakąś inną zmienną; badacz oczekuje, że ta właśnie zmienna będzie powodowała zmiany jakiejś innej zmiennej. Zmienna zależna to zmienna, która badacz mierzy po to, by stwierdzić, czy na nię wpływa zmienna niezależna; badacz stawia hipotezę, ż...