Majątek przedsiębiorstwa - porównanieMajątek trwały To te składniki majątkowe przedsiębiorstwa, które służą przez długi okres czasu i stopniowo tracą swoją wartość w ciągu długiego okresu czasu, i w związku z tym ulegają amortyzacji. Finansowy majątek trwały Udziały konkretnego przedsiębiorstwa w innych przedsiębiorstwach, spółkach, długookresowe papiery wartościowe (przetrzymywane w przedsiębiorstwie dłużej niż 1 rok) stanowiące własność przedsiębiorstwa np. akcje. Rzeczowy majątek trwały A. Środki trwałe produkcyjne (są używane w produkcji) – Maszyny i urządzenia, budynki gospodarcze i produkcyjne, środki transportowe. B. Środki trwałe nie-produkcyjne (nie są używane bezpośrednio w produkcji) – Budynki socjalne, domy wczasowe, przedszkola zakładowe, stołówki, domy kultury, świetlice, ośr. zdrowia. Wartości niematerialne i prawne Np. prawo do wieczystego użytkowania gruntów, patenty, wynalazki, programy komputerowe, reputacja przedsiębiorstwa - (good will – konkretna wartość przedsiębiorstwa na którą składa się pozycja rynkowa, opinia współpracujących firm, promocja, reklama) – podlega również wycenie – może być wyliczona w złotówkach np.: przedsiębiorstwo o wysokiej reputacji może uzyskać kredyt na lepszych warunkach – z niższym oprocentowaniem ponieważ bank ponosi niższe ryzyko udzielając takiej firmie kredytu, niż gdyby udzielił go firmie o niższej reputacji – wtedy ponosi wyższe ryzyko. Majątek obrotowy To te składniki majątkowe przedsiębiorstwa, które zużywają się w bardzo krótkim czasie i jednorazowo w 100% np. surowce potrzebne do produkcji zużywają się w jednym cyklu produkcyjnym. Wpisywane są jednorazowo w koszty i nie ulegają amortyzacji. Środki pieniężne Gotówka w kasie przedsiębiorstwa, i na rachunku bankowym oraz krótkoterminowe papiery wartościowe. Należności Należności pochodzą ze sprzedaży. Od momentu sprzedaży do momentu uzyskania środków czyli gotówki mija pewien okres czasu i w tym okresie powstają właśnie należności. Jest to przeciwstawne zjawisko do zobowiązań (jesteśmy wtedy dłużnikiem). Zapasy (Rzeczowy majątek obrotowy) A. Surowce i materiały do produkcji. B. Półprodukty, bądź produkcja nie zakończona. C. Gotowe, finalne produkty w magazynie – produkty wytworzone ale jeszcze nie sprzedane. (Koszty magazynowania + koszty zamrożenia kapitału).

Majątek przedsiębiorstwa - porównanie

Materiały

Motyw ucieczki w literaturze Ucieczka Ucieczka - Uciekanie skądś i przed czymś, nagłe opuszczenie jakiegoś miejsca, wydostanie się, schronienie gdzieś. W innym sensie może być rozu¬miana jako ucieczka przed samym sobą czy rzeczywistością. Biblia (ST) - 1) Lot, ostrzeżony przez wysłanników Boga, ucieka z płonącej Sodomy wraz z żoną i córkami. Został ocalony jako jedyn...

Cechy eposu homeryckiego - "Iliada" i "Odyseja" Epos (inaczej epopeja) to główny gatunek epicki wykształtowany w starożytności, który później zastąpiła powieść. Epopeja jest rozbudowanym utworem wierszowanym przedstawiające dzieje mitycznych, legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności narodowej. W epopei na plan pierwszy wysuwa się fabuła, nar...

Prawa socjalne i ekonomiczne PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE Nie łatwo zdefiniować prawa należące do grupy socjalnej i ekonomicznej. Spotykane określenia nie zawsze spełniają warunki poprawnej definicji i nie są jednakowo rozumiane. Najogólniej można by je określić jako uprawnienia jednostki do korzystania z warunków gospodarczych, bytowych i kulturalnych. Obowiązkowo zab...

Sens wyłaniający się z "Procesu" Kafki Proces – próba interpretacji. W utworze Franza Kafki została przedstawiona koncepcja: \"Jedermana\" -szarego człowieka, człowieka, którym mógłby być każdy. Traktuje on o znaczeniu jednostki w ogromie ludzi, jego znaczeniu w historii. Utwór ten skłania do przemyśleń. Historia bohatera \"Procesu\" to tragiczny obraz bezsensownej walki sam...

Ideologia i literatura średniowiecza Ideologia epoki Myśli i dążenia ludzkie wieków średnich zostały zdominowane przez scholastykę, naukę i sposób myślenia przyjmujący za sprawy nadrzędne dogmaty religijne, które starano się uzasadniać i wyjaśniać racjonalnie. Podobnie jak w antyku najważniejszą rolę na mapie politycznej Europy odgrywał Rzym, nie jako stolica cesarstwa, lecz ...

Socjologia - nauka o zbiorowościach społecznych Wg J. Szczepańskiego przedmiotem socjologii 53 zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i rozbijające te zbiorowości, zmiany i przekształcenia w nich zachodzące. ...

Przyczyny odrodzenia Odrodzenie 1506 - 1622 - epoka odkryć Przyczyny odrodzenia: • wyprawy krzyżowe • odkrycie Ameryki • teoria Kopernika • wynalezienie druku skutki odkryć: • wzbogacenie się miast na szlakach handlowych (Wenecja) • wyodrębnienie stany mieszczańskiego • powstanie zalążków ustroju kapitalistycz...

Postawa wobec świata i Boga w średniowieczu - w średniowieczu występuje wiele różnych postaw wobec świata i, co najważniejsze, Boga, bowiem zawsze jest on uznawany za postać panującą nad światem, a więc człowiek musi się jemu podporządkować; scholastyka uznaje, że człowiek powinien zająć się dowodzeniem prawd religijnych poprzez wiarę; augustynizm (\"Wyznania\" św. Augustyna) pokazuje...