Klasyczny wzorzec pięknaKlasyczny - wzorowy, pierwszorzędny - oznacza zwykle twórczość artystyczną i wszystkie późniejsze prądy artystyczne oparte na wzorach antycznych. Termin „sztuka klasyczna” może być rozumiany na kilka sposobów: - sztuka antyczna (starożytna); - sztuka w swoim rodzaju doskonała np.: „klasyczny gotyk”; - szczytowy okres rozwoju sztuki starożytnej to głównie sztuka ateńska czasów Peryklesa; - każda sztuka, którą cechuje harmonia, symetria, dokładność proporcji, proste linie, powtarzanie elementów idealnych (koło, kwadrat, kula); Sztuka starożytna pozostawiła wzorce do których nawiązują późniejsze epoki nurtu apolińskiego (odrodzenie, oświecenie, pozytywizm, XX-lecie międzywojenne). W architekturze wzorem, są takie obiekty jak: Partenon, Koloseum, Amfiteatry: występowanie kolumn, typy kolumn - trzy porządki, budowane na planie koła, kwadratu, konieczność symetrii, są to budowle monumentalne, duże, okazałe; Plastyka, największe dzieła to: Fidiasza posąg Zeusa, Dyskobol - Myron. Obowiązują staranne proporcje, piękno ciała (nagość), umiejętność oddania ruchu. W literaturze zasady pisania sformułował Arystoteles w dziele poetyka - pisał, że w każdym utworze musi być wstęp rozwinięcie tematu i podsumowanie myśli, muszą być wyrażone jasno, a środki artystyczne starannie dobrane do treści. Wzorem dla następnych epok była twórczość: Grecja: Homer - „Illiada”, „Odyseja” (epika); Sofokles - „Antygona” (dramat); liryka grecka to: Tyrtajos (Tyrteusz) - poezja patriotyczna, tyrtejska; Safona - poezja miłosna, erotyki; Anakreont - poezja żartobliwa, fraszki; Symonides - poezja wzniosła, patetyczna, uroczysta; Rzym: epika: Owidiusz - „Przemiany”; Aureliusz - „Rozmyślania”; Wergiliusz - „Eneida” - losy Eneasza; liryka: Horacy - „O co prosi poeta Apollina”;

Klasyczny wzorzec piękna

Materiały

"Dziady" - okoliczności powstania Okoliczności powstania Dziadów Dziady to tytuł cyklu dramatycznego, na który składają się części zwane Dziadami kowieńsko-wileńskimi (II i IV) oraz drezdeńskimi (III). Określenia te wskazują miejsce powstania poszczególnych tekstów. II i IV część powstały w Kownie i Wilnie w latach 1820-1823 (pierwodruk w t. 2. Poezji, Wilno 1823). W t...

Sarmatyzm - charakterystyka na podstawie literatury baroku Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł literatury barokowej Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Określa ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczpospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI aż po czasy rozbioru. Z pojęciem tym kojarzy się również swoisty sposób bycia, rubaszność, bujność obyczaju, a takż...

NATO- zadania sojuszu Głównymi środkami, za pomocą których Sojusz realizuje swoją politykę bezpieczeństwa, są: utrzymanie zdolności wojskowej wystarczającej dla zagwarantowania skutecznej obrony i niedopuszczenia do wybuchu wojny; pełna zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych wpływających na bezpieczeństwo jego członków; aktywne rozwijanie dialogu z innymi ...

Widma postaci historycznych w "Weselu" 95. Uzasadnij ukazanie się w \"Weselu\" Stanisława Wyspiańskiego widm postaci historycznych tym, a nie innym osobom. Sytuacja polityczna Polski w latach współczesnych \"Weselu\" była tragiczna i wydawała się być beznadziejna. Mijały kolejne lata niewoli, nie przyniosły wyzwolenia kolejne romantyczne zrywy /powstanie listopadowe, p...

Nawiązania średniowiecza do późniejszych epok NAWIĄZANIA W LITERATURZE EPOK PÓŹNIEJSZYCH “Bema pamięci żałobny rapsod” Nie jest to realny opis pogrzebu: nie pasują rekwizyty nie pasują postaci przenośnie płaczki Taki kondukt charakterystyczny był dla średniowiecza. Jest to pogrzeb stylizowany na pogrzeb rycerza. Dał wyraz uwielbienia Bemowi, nad...

Świat roślinny Afryki Świat roślinny Afryka leży w obrębie 3 państw roślinnych: wokółbiegunowego pn. (Holarctis) — pn. część Afryki, tropikalnego Starego Świata (Paleotropis) i przylądkowego (Capensis, najmniejszego państwa roślinnego świata) — pd. cypel Afryki. W obszarze śródziemnomor. (pn. wybrzeża Afryki i góry Atlas) rosną wiecznie zielone twardo...

MIGA- powstanie, zadania MIGA (WIELOSTRONNA AGENCJA GWARANCJI INWESTYCJI) Powstała w 88 r. Nie ma wymogu członkostwa w IBRD aby stać się członkiem. MIGA ma odrębny statut i organy. Zadania: pobudzanie przepływu kapitału pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się poprzez zmniejszanie ryzyka inwestowania. Organizacja ta udziela gwarancji od ryzyka niehandlowego. Ś...

"Kartka z pamiętnika Demetr" Temat: „Kartka z pamiętnika Demetr” Była taka nieuważna . A przecież ją ostrzegałam by nie zrywała kwiatu Narcyza. Lecz ona była młoda i zbyt pewna siebie. Gdy zerwała kwiat z pod ziemi wyłoniła się chmara czarnego dymu. To Hades pan podziemi przybył zabrać moją córkę Korę. Błąkałam się po Ziemi bez celu , życie bez mojego ukoc...