Struktura kapitałowo - majątkowaSTRUKTURA KAPITAŁOWO – MAJĄTKOWA Za punkt wyjścia w tej części analizy uznaje się ustalenie udziału KW w finansowaniu majątku trwałego. Jeśli MT jest w pełni pokryty KW, to za-chowana zostaje złota reguła bilansowania. Zgodnie z nią MT powinien być finansowany z KW, bo oba składniki są w dyspozycji p. przez długi okres czasu. Przy prawidłowo prowadzonej polityce finansowej kwota KS powinna przekraczać wartość MT o bardzo niskim stopniu płynności , zapewniając pewne pokrycie tymi kapitałami środków obrotowych. W przeciwnym razie podmiot straci bieżącą zdolność regulowania zobowiązań płatniczych. Pozostałe środki obrotowe finansowane są kapitałami krótkoterminowymi. Gdy KK w pełni pokrywa MO, to zachowana jest złota reguła bilansowa w odniesieniu di MO. W praktyce część MO finansowana jest KS (nosi on miano kapitału obrotowego lub pracującego ). Jego zadane to zmniejszenie ryzyka wynikającego z unieruchomienia części środków obrotowych (zapasów, należności), bądź wynikającego ze strat związanych z tymi środkami (trudność ze sprzedażą wytworzonych dóbr). Ułatwia zachowanie płynności finansowej firmy. Poziomy kapitału obrotowego Dodatni Dodatnia różnica między KS a MT oznacza, że część środków obrotowych jest finansowana kapitałami długoterminowymi i stąd pozostaje w ciągłej dyspozycji podmiotu. KD, stanowiący KO, może być: w pełni KW, sumą KW i ZD, tylko kapitałem obcym pochodzącym z pożyczek lub kredytów. Za korzystanie z kapitału obcego p. płaci odsetki. Angażowanie tych kapi-tałów w dg jest korzystne, gdy średni wskaźnik KS przekracza wyso-kość obowiązującej stopy procentowej. Zerowy Jest to przypadek teoretyczny i może występować okresowo. Ujemny Część środków trwałych, wiążących na długi okres środki pieniężne, finansowana jest ZK. Dotyczy to firm handlowych wydłużających terminy płatności zobowiązań za dostarczone towary, a otrzymujących na bieżąco gotówkę w momencie ich sprzedaży. Mają krótsze terminy realizacji należności niż terminy płatności zobowiązań. Powoduje to powstawanie wolnych środków pieniężnych, z których można sfinansować MT. Badanie struktury majątkowo-kapitałowej przy wykorzystaniu KO sprowadza się do ustalenia relacji między KO a majątkiem p. ogółem lub tylko MO.

Struktura kapitałowo - majątkowa

Materiały

"Mała apokalipsa" - kompozycja utworu Kompozycja Utwór przedstawia kilkanaście godzin z życia głównego bohatera (jeden dzień) od przebudzenia i wizyty znajomych do momentu tuż przed realizacją przekazanego przez nich polecenia. Przez cały czas trwania akcji narasta napięcie wzmagane wątpliwościami pisarza co do słuszności decyzji o niezwykłej manifestacji. Spalenie się bohate&...

Rodzaje kontraktów futures Zróżnicowanie kontraktów terminowych ze względu na rodzaj instrumentów bazowych jest ogromne. Tylko w Stanach Zjednoczonych w obrocie znajduje się około stu rodzajów kontraktów. Można je sklasyfikować w kilku podstawowych grupach. 1) Zboża i rośliny oleiste Kontrakty na zboża i rośliny oleiste należą do najstarszych kontraktów terminow...

"Opowiadania" Borowskiego i Medaliony - porównanie życia w obozach W obliczu Drugiej Wojny Światowej polscy pisarze stanęli przed bardzo trudnym zadaniem. Okupacja hitlerowska w Polsce z programem ludobójstwa, z systemem obozów śmierci, łapankami i ulicznymi egzekucjami, zbrodniczymi eksperymentami na ludziach, przymusowymi robotami w głębi Rzeszy, przyniosły doświadczenia, z którymi pisarz polski spotkał się ...

Teoria samoświadomości i przyczynowości - psychologia Teoria samoświadomości to koncepcja przyjmująca, że kiedy człowiek koncentruje uwagę na sobie samym, zaczyna oceniać własne zachowanie i porównywać je ze swymi wewnętrznymi normami i wartościami. Teoria przyczynowości to teoria dotycząca przyczyn naszych uczuć i zachowań; wiele z tych teorii przyswajamy sobie z kultury, w której żyjemy (np. \"...

Pojęcie katastrofizmu w wierszach Baczyńskiego Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wyraża katastrofę spełnioną. W wierszu \"Z głową na karabinie\" poeta ściśle określa istotę Apokalipsy;niiesie ona zagładę pokoleniu, które jako pierwsze po ponad studwudziestoletniej niewoli urodziło się, wychowało w wolnej Polsce i przeznaczone było do życia w pokoju i szczęściu. W wizyjnym krajobrazie noc...

Emocje w ontogenezie - rozwój a) wraz z wiekiem coraz inne sytuacje wzbudzają emocje b) zachodzi zmiana w sposobach przeżywania tych emocji c) od 2-3 roku życia pojawiają się emocję złożone (duma, wstyd, poczucie winy, zakłopotanie) d) rozwojowi podlega również umiejętność regulacji emocji: dziecko uczy się poprzez system nagród i kar. W skutek rozwoju mowy i zdolności ko...

"Proces" jako utwór paraboliczny \" PROCES JAKO UTWÓR PARABOLICZNY \" \"Proces\" jest powieścią paraboliczną, ponieważ pod warstwą fabularną można odnaleźć znaczenie symboliczne, wyrażające prawdy o człowieku. Interpretacja treści metaforycznych dotyczy dwóch najistotniejszych zagadnień : zniewolenia jednostki przez władzę oraz grozy egzystencjalnej. Autor tworzy w po...

Dramatyczne wizje literackie w utworach XX-lecia \"Przedwiośnie\" Stefana Żeromskiego - Katastroficzny obraz rewolucji, której autor był zdecydowanie przeciwny. Zarzucał jej grabieże i mordy, niszczenie wszelkich wartości. Uważał, że rewolucja nie tworzy, ale wyłącznie niszczy. Szczególnie obawiał się rewolucji ze wschodu, bał się zagrożenia, jakie komunistyczna Rosja niosła dla młodej niepodl...