Kierunki polityki cenGłównym problemem, który winien być rozwiązywany w związku z aspektem planowania polityki cen jest skoordynowanie z decyzjami dotyczącymi rynku docelowego oraz pozostałych elementów marketingu-mix. Niemniej istotne jest także zachowanie spójności pomiędzy krótko i długookresowymi celami kształtowania cen. Jeśli bowiem przedsiębiorstwo upatruje swój rynek docelowy np. w segmencie nabywców o wysokich dochodach, którzy dbając o swój status dokonują zakupów w prestiżowych sklepach i spodziewają się wysokich cen, to w polityce cenowej takie uwarunkowania muszą być uwzględniane, i to w długim okresie czasu. Ukierunkowanie polityki cen, albo wyznaczenie szerokiej polityki cen, wiąże się z wprowadzaniem na rynek nowego produktu. Dotyczy w istocie rozważania: „czy dany produkt winien być sprzedawany po niskich czy też po wysokich cenach?” oraz „czy cena ma być utrzymana na określonym poziomie czy też zmieniana poprzez przechodzenie od cen wyższych dom niższych lub przeciwnie?”. określanie kierunku polityki cenowej ma charakter wielostopniowego podejścia do celu, gdyż każdy poprzedzający krok nakłada ograniczenia na następny. w pierwszym rzędzie niezbędne jest: wskazanie segmentów rynku, na których będzie działać przedsiębiorstwo, następnie dokonanie analizy wykorzystania pozostałych elementów marketingu-mix, i w końcu wyznaczenie kierunku polityki cen. Wyróżnia się na ogół cztery modele wyznaczenia kierunku polityki cen: Polityka niskich cen (dyskontowa) przynosi wiele korzyści z punktu widzenia ekonomii skali oraz możliwości działania na pojemnym (dużym) rynku zbytu. Zakłada planowanie i utrzymanie cen na poziomie akceptowanym przez szeroki krąg nabywców i kosztem eliminacji usług dodatkowych i innych elementów podrażających produkt. Polityka wysokich cen poparta np. ochroną patentową produktu, lojalnością kupujących, kontrolą rynków zaopatrzenia materiałowo-surowcowego, czy wysoką barierą kapitałową - minimalizuje wpływ konkurencji, a nie wrażliwi na ceny konsumenci stają się szczególnie atrakcyjnym obiektem zainteresowania przedsiębiorstwa. Wprawdzie przedsiębiorstwo nie osiąga w tym wypadku korzyści skali działania, lecz wysokie ceny rekompensują nawet wysokie koszty produkcji i dystrybucji. Stosowana jest w odniesieniu do towarów najwyższej jakości, luksusowych i ekskluzywnych. Jej uzupełnieniem jest stosowanie wysokich standardów wyposażenia sieci sprzedaży, fachowego i wszechstronnego doradztwa kupującym, wykorzystywanie tylko specjalnie dobranych pośredników i nie stosowanie wyprzedaży. Polityka przenikania polega na wejściu na rynek z produktem o niskiej cenie i stymulowaniu wysokiego popytu poprzez intensywną promocję. Niska cena zniechęca przy tym konkurentów, więc wzbudza popyt, zwiększając pojemność rynku przedsiębiorstwa, jednocześnie pozwala na stopniowe podnoszenie ceny. Wzrost cen jest akceptowany przez nabywców pod warunkiem intensywnego stosowania odpowiednich środków promocji.. Wzrost ilości wytwarzanych i sprzedawanych produktów prowadzi do potanienia jednostkowych kosztów produkcji i wzrostu dochodów rekompensujących straty ponoszone w początkowej fazie sprzedaży produktu. Polityka zgarniania polega na wprowadzaniu na rynek produktów nowych lub unowocześnionych, o wysokich cenach, z nastawieniem na nabywców zachowujących otwartą postawę wobec nowości i skłonnych zapłacić wysoką cenę. Nabywcy ci stają się wzorcem dla innych i przyczyniają się do rozszerzenia ich kręgu, a tym samym do zwiększenia pojemności rynku, co pozwala na stopniowe obniżanie ceny prowadzące do wzrostu popytu, podtrzymywanego m.in. dzięki intensywnej promocji. Decyzje odnośnie zmian ceny są w tym wypadku uzależnione od diagnozy fazy cyklu życia produktu na rynku.

Kierunki polityki cen

Materiały

Akcja e epice? Akcja - typ fabuły w której przeważają działania i przeciwdziałania bohaterów, zmierzających do uzyskania określonych celów. Charakteryzuje ją dynamika przebiegu zdarzeniowego, rozwijającego się poprzez: konflikty perypetie intrygi w kierunku finału dobitnie zaznaczonego w kompozycji utworu, często niespodziewanego i zaskakującego. Główn...

"Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela" - opis noweli “Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” (1879 r.) Utwór napisany w formie pamiętnika. Nowela wydana wpierw we Lwowie, pt. “Z pamiętnika korepetytora” (ukazuje stosunki panujące w szkolnictwie warszawskim), następnie w War-szawie, ale ze względu na cenzurę pod zmienionym tytułem. Korepetytor Wawrzynkiewicz wspomina sweg...

Motywy średniowiecza Najpopularniejszymi motywami Średniowiecza stały się wyrzeczenie się dóbr życia doczesnego, pokuta, ubóstwo, cierpienie, śmierć. Dlatego współcześnie termin średniowiecze używa się często w znaczeniu starodawny, zacofany, ciemny, mroczny. Jednak rozwój różnych dziedzin kultury nastąpił właśnie w średniowieczu. W tamtym okresie powstało wiele ws...

Polityka cen zorientowana na koszty POLITYKA CEN ZORIENTOWANA NA KOSZTY • polityka cen według kosztów przeciętnych • polityka cen ze względu na pilność pokrycia kosztów • polityka cen opartych na kosztach krańcowych • polityka cen według progu rentowności POLITYKA CEN WEDŁUG KOSZTÓW PRZECIĘTNYCH Zależy od przebiegu zmian tych kosztów wraz ze zmian...

Wyjaśnienie pojęcia statystyka Statystyka to nauka zajmująca się ilościowymi metodami analizy zjawisk masowych. Przy czym masowość zjawiska polega na jego wykorzystaniu dla dużej liczby jednostek statystycznych (obiektów) właśnie dzięki temu możliwe jest wykrycie za pomocą metod statystycznych różnego rodzaju prawidłowości występujących w gospodarce np. skłonności ludzi do os...

Romantyczny charakter "Pana Tadeusza" Romantyczny charakter utworu celowe mieszanie gatunków i rodzajów literackich świadome łączenie różnych nastrojów: lirycznego, tragicznego, komicznego ludowość cudowność, niesamowitość, baśniowość (objawia się w opisach) a) personifikacje obecność typowego bohatera romantycznego

Zenon z Kition - stoicyzm Stoicyzm Szkołę stoicką założył w Atenach ok. 300 r. p.n.e. Zenon z Kition, a rozwinął, ujął w system i ugruntował Chrysyp z Soloi. Dzieli filozofię na trzy części: logikę, fizykę i etykę. - według filozofów tego nurtu człowiek, aby osiągnąć szczęście musi zachować równowagę duchową, powagę, spokój i trzeźwość umysłu. Rządzić człowiekiem powin...

Giaur - szczegółowy opis Przeżycia, problemy sumienia i spowiedź Giaura Przeżycia Udziałem Giaura stały się dramatyczne przeżycia związane ze śmiercią ukochanej, która była jedną z żon tureckiego sułtana Hassana. Hassan dowiedziawszy się o zdradzie żony, zgodnie ze starym, tureckim prawem topi niewierną w zatoce. Giaur nie zdążył zapobiec temu nieszczęściu. Tr...