Heroiczna postawa w walce o zachowanie człowieczeństwa w"Dżumie"Heroiczna postawa w walce o zachowanie człowieczeństwa Przedstawiona w powieści epidemia dżumy w Oranie jest okazją do prezentacji różnych postaw wobec zła. Ludzie zazwyczaj buntują się przeciwko jego przejawom, nie chcą cierpieć ani biernie znosić przykrości. Ów bunt może przybierać różne formy: aktywnego przeciwdziałania negatywnym zjawiskom lub ucieczki. Niektórzy jednak są wyraźnie zadowoleni z nowej sytuacji, korzystają z niej, by się wzbogacić, robią wszystko, by ocalić siebie samych, nie liczą się z innymi. Podobnie zróżnicowane są interpretacje zła. Dżuma w Oranie może być traktowana jako przypadkowe zrządzenie losu lub jako kara za grzechy wymierzona przez Boga. W toku wypadków postaci niekiedy weryfikują swoje poglądy, próbują szukać wyjaśnienia przyczyn zarazy, zastanawiają się nad niezawinionym cierpieniem i jego sensem. Najbardziej powszechną postawą jest działanie na rzecz przerwania tragicznego pochodu dżumy przez ulice Oranu. Jak się okazuje, moty¬wy działania bohaterów są zróżnicowane. Często wynikają one jed¬nak z poczucia solidarności z cierpiącymi, z obowiązku zawodowego lekarza lub pragnienia, by wypełnić czymś dni po starcie najbliższych. Paraliż życia w mieście stwarza też możliwości nadużyć, kradzieży, spekulacji, kontrabandy. Wśród mieszkańców Oranu nie brakuje przestępców i cwaniaków. Stan epidemii i odcięcia miasta od świata stwarza w Oranie nowy model wyizolowanego społeczeństwa, które musi się określić wobec nowej trudnej sytuacji. Stosunek do śmiertelnej choroby, czyli zła w ogóle, jest tu ukazany w jednostkowych postawach bohaterów oraz w skali ogólnospołecznej. Refleksje postaci na temat obserwowanych zjawisk są podbudowane rozważaniem nad wiarą, świętością, poczu¬ciem obowiązku, zasadami moralnymi, człowieczeństwem, soli¬darnością wobec nieszczęścia. Ryzykując życiem, bohaterowie heroicznie przeciwstawiają się dżumie, nie oczekując za to nagrody czy uznania. Podejmują wszelkie wysiłki i narażają się na śmierć, ponieważ tak trzeba. W tej postawie pobrzmiewa echo działań postaci z powieści J. Conrada, którego twórczością Camus pasjonował się już jako uczeń liceum.

Heroiczna postawa w walce o zachowanie człowieczeństwa w"Dżumie"

Materiały

Dialog z Bogiem Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej. Początki litereatury polskiej i pierwsze strofy skierowane do Boga - \"Bogurodzica\". Utwory Jana Kochanowskiego: postawa zupełnego podporządkowania i akceptacji Boga w pieśni \"Czego chcesz od nas Panie\", \"Treny\" - zmiana nastawienia z zachwytu na rezygnację. Mała Improwiza...

"Wesele" jako dramat narodowy Dramat narodowy Wesele powstało w czasie szczególnym dla Polski i wyjątkowym momencie dla literatury. Częstokroć obdarzano je określeniem: dramat neoromantyczny. Wykorzystując nowe tendencje literackie (przede wszystkim symbolizm) autor sięga do inspirującej dla modernistów skarbnicy literatury romantycznej. Można tu odnaleźć nawiązania do...

Struktura majątkowa STRUKTURA MAJĄTKU I KAPITAŁÓW STRUKTURA MAJĄTKOWA informuje o sposobie zaangażowania k. podmiotu. W jej badaniu podstawowe znaczenie mają wskaźniki wyposażenia p. w określone środki gospodarcze. Najistotniejsze z nich to wskaźniki wyposa-żenia w środki trwałe i obrotowe. Udział trwałych składników jest bezpo-średnio związany z kwotą osiągan...

"Żona modna" - skojarzenia ze współczesną obyczajowością Satyra \"Żona modna\" ukazuje w różnych sytuacjach modną szlachciankę, tworząc świetny portret damy rozmiłowanej w zbytkach, kapryśnej, często bezmyślnie marnotrawiącej majątek męża. Pełen humoru jest obraz przenoszącej się do majątku męża młodej żony obładowanej niepotrzebnymi, ale za to modnymi, drobiazgami, zabawne są jej miny i humory na wi...

"Konrad Wallenrod" - przesłanie i znaczenie utworu Przesłanie i znaczenie utworu W Wilnie Wallenrod nie mógł być wydany ani w Warszawie – pisał Adam Mickiewicz w liście do Tomasza Zana, przyjaciela z czasów filomackich.14 Ten stan rzeczy związany był z jasno nakreślonym przesłaniem utworu, który – mimo historycznego kamuflażu i zastrzeżeń autora w Przedmowie – od razu prz...

Motywy antyczne i biblijne w późniejszych epokach Na podbudowie antycznej wyrosła cała kultura europejska: formy literackie, kanony piękna, estetyka, ideały i wzorce osobowe. Literatura antyczna to dzieła Homera \"Iliada\" i \"Odyseja\", \"Po-etyka\" Arystotelesa, \"Antygona\" Sofoklesa i wiele innych. Starożytni całymi garściami czerpali motywy z mitologii. Tak więc postawy, pojęcia, motywy i ...

Krótka interpretacja "Koniec wieku XIX" “Koniec wieku XIX” Podmiot liryczny jest zbiorowy. Propozycja nadaniu sensu życia. Odpowiedzi są niechętne, negatywne. Nic nie nadaje się do realizacji. Wszystko już było, nic go nie interesuje. Człowiek końca wieku ma brak woli działania i życia. Jest zgubiony w świecie, bezradny. Bez celu życia, bierny i apetyczny. Zwieszenie gł...

Przemysł i czynniki lokalizacji PRZEMYSŁ – OD 200 LAT. 19/20 WIEK-WZROST, TERAZ-SPADEK ZATRUDNIONYCH W PRZEMYŚLE (TECHNOLOGIA). CZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁU: 1-BAZA SUROWCOWA-KOPALNIE, OKRĘGI PRZEM.-ŚLĄSK GÓRNY, ZAGŁĘBIE RUHY. 2-ZASOBY WODY (PRZEMYSŁ CELULOZOWO-PAPIERNICZY) 1 TONA PAPIERU=400 L WODY. ZAKŁADY W ŚWIECIU, KOSTRZYNIE. 3-SIŁA ROBOCZA-MIERZON...