Działalność finansowa - ryzyko finansowe i giełdowe1 Ryzyko finansowe Ryzyko finansowe związane jest z inwestowaniem w papiery wartościowe. Występuje ono, gdy zrealizowana stopa zwrotu w przyszłości może różnić się od stopy oczekiwanej. Przyczyną tego ryzyka mogą być wahania kursów papierów, w które inwestuje przedsiębiorstwo, wysoka inflacja czy niekorzystne zmiany kursów walut obcych w przypadku inwestowania w papiery zagraniczne. 2.4.2. Ryzyko giełdowe Giełdę można traktować jako swego rodzaju grę, w której inwestorzy, którzy są jej uczestnikami w nadziei na sukces godzą się na ponoszenie ryzyka. Giełdę cechuje ciągłe zagrożenie niepowodzeniem, ale uczestnictwo w niej stwarza szanse osiągnięcia sukcesu finansowego. Aby jednak ten sukces osiągnąć nie można być biernym uczestnikiem tej gry, należy dokładnie analizować sytuację na giełdzie i z analizy tej wyciągać odpowiednie wnioski, które przyczynią się do osiągnięcia sukcesu. Podejmując decyzje na giełdzie musimy liczyć się z kilkoma rodzajami ryzyka. Główne składniki ryzyka giełdowego to: - ryzyko firmy, - ryzyko rynku, - ryzyko inflacji, - ryzyko spowodowane przez uwarunkowania makroekonomiczne, - ryzyko płynności. Każdą spółkę giełdową można ocenić za pomocą pewnych wielkości, którymi się ona charakteryzuje i na tej podstawie określić poziom ryzyka firmy. Ryzyko firmy wiąże się m. in. z wielkością obrotu firmy wraz z jego wahaniami, portfelem zamówień lokowanych u emitenta, inwestycjami w firmie, wielkością eksportu, stanem zobowiązań podatkowych, zadłużeniem firmy i kosztem jego obsługi. Niekorzystne kształtowanie się ww. czynników powoduje wzrost ryzyka firma, co pociąga za sobą spadek zainteresowania nią na giełdzie. Ryzyko rynku wiąże się z kształtowaniem podaży i popytu na papiery wartościowe. Może być ono zwiększane na skutek manipulacji dużymi pakietami akcji. Sztucznie zwiększona podaż, lansowanie fałszywych informacji mogą znacząco wpłynąć na ceny akcji zwiększając przez to niepewność w obrocie akcjami Stopa inflacji wpływa na dochody uzyskiwane ze sprzedaży akcji oraz na kondycję spółek giełdowych. Czym większa inflacja tym większe ryzyko poniesienia straty. Wzrost inflacji może też wpłynąć na wzrost stopy procentowej co wpływa z kolei na wzrost kosztów, a zarazem spadek zysku spółek korzystających z kredytów co odbija się ujemnie na ich wartości rynkowej.

Działalność finansowa - ryzyko finansowe i giełdowe

Materiały

Bilans płatniczy - czynniki zakłócające równowagę CZYNNIKI ZAKŁÓCAJĄCE RÓWNOWAGĘ BILANSU PŁATNICZEGO: 1.Zewnętrzne: -związane z komunikacją zewnętrzną- gdy koniunktura jest słaba to eksport maleje -strukturalne zmiany w popycie zagranicznym na towary eksportowane przez dany kraj -zmiany wzajemnych relacji światowych cen towarów eksportowanych i importowanych przez dany kraj (terms of trade) zm...

Wątek miłosny w "Quo vadis" Wątek miłosny Założeniem autora Quo vadis było napisanie powieści popularnej, łatwej w odbiorze, zachęcającej czytelnika do lektury kolejnych odcinków. Temu celowi miała służyć fabuła przedstawiająca rozwój miłości Rzymianina, Marka Winicjusza, do pięknej chrześcijanki, Ligii. Ten wątek, jak w większości romansów, realizuje się poprzez pok...

Motyw śmierci w literaturze średniowiecza Motyw śmierci jest to bardzo popularny w Średniowieczu temat. Wiążą się z nim hasła „ Dance makabre”- taniec śmierci i „momento mori” – pamiętaj o śmierci. Motyw dance makabre ukazuje śmierć wszechobecną, wszechwładną i dotyczącą każdego człowieka- bez względu na jego stanowisko, pochodzenie, czy majątek. Śmie...

Procesy gospodarcze w przedsiębiorstwie Obraz ruchu okrężnego kapitału i przemieszczania się wartości rzeczowych Procesy gospodarcze w przedsiębiorstwie można wyodrębnić jako ruch rzeczy i wartości (kapitału). W układzie rzeczowym mamy do czynienia z przesuwaniem się przedmiotów i usług od producenta do ostatecznego nabywcy — odbiorcy (konsumenta, inwestora, zagranicy). ...

Co to jest kontreformacja? Kontrreformacja to prąd powstały w Kościele katolickim wobec zagrożenia reformacją. Zwołany w celu przeciwstawienia się postępom różnowierstwa sobór trydencki (1545 - 1563) wydał szereg dekretów, a Kościół uformował się wówczas jako organizm po-lityczny i wypracował na swój użytek ścisłą strategię działania. Dbając o nieskażoność dogmatów, o pra...

Człowiek w zmaganiu z formą w "Ferdydurke" Podstawowym pojęciem, jakim operował Gombrowicz w swych wypowiedziach o człowieku i świecie była \"forma\". Jest to zarazem kluczowe znaczenie w poglądach pisarza, wyrażonych w powieściach, dramatach i dziennikach. Forma to dla Gombrowicza wszelkie sposoby wyrażania siebie i słowa, gesty, czyny, decyzje, postawy, styl i sposób bycia. Jest to pos...

Różne oblicza wsi w literaturze polskiej Różne oblicza wsi w literaturze polskiej Wieś staje się tematem literackim już w literaturze staropolskiej. Od samego początku można też wyodrębnić dwa różne spojrzenia na wieś i tematykę wiejską. Już w mitologii znany był motyw Arkadii krainy wiecznej szczęśliwości, gdzie ludzie tyli szczęśliwie na łonie natury a daleka od trosk, kłopotów, czy...

Mesjanizm w "Księgach narodu polskiego" i "Księgach pielgrzymstwa polskiego" MESJANIZM W “KSIĘGACH NARODU POLSKIEGO” I “KSIĘGACH PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO” Księgi były najlepszym wyrazem mesjanizmu Mickiewicza. Były one przygotowaniem do ostatecznego rozprawienia się z zaborcą. Są one kodeksem zasad przyszłego połączenia, wyzwolenia ojczyzny. Miały za zadanie m.in. pojednać emigrację, wskazać jed...