Geografia jako nauka1. Metodologia geografii ekonomicznej a) geografia ekonomiczna jako nauka b) system informacji geograficznej c) system informacji statystycznej d) kartografia 2. System, środowisko a społeczeństwo a) środowisko przyrodnicze i jego elementy b) system interakcji (zależności) środowisko a człowiek c) metody oceny zasobów i walorów środowiska d) gospodarka zasobami naturalnymi e) degradacja i ochrona środowiska naturalnego 3. Przestrzenna struktura gospodarki i społeczeństwa a) elementy teorii lokalizacji b) problematyka regionu i regionalizacja (euroregion) c) ludność 4. Procesy społeczno – ekonomiczne w przestrzeni geograficznej 5. Procesy urbanizacyjne GEOGRAFIA JAKO NAUKA Początki geografii sięgają III – II w p.n.e. Pierwotnie geografia pełniła funkcję opisową. Potem pojawiła się druga funkcja – poznawcza (opisywanie i poznawanie). XV – XVI – okres wielkich odkryć geograficznych. Trzecia funkcja geografii – praktyczna – celem było zdobycie rynków surowcowych, rynków zbytu. Marco Polo – szlak jedwabny. Konsekwencją odkryć było niewolnictwo. XIX – pierwszy raz użyto słowa „przemysł”, powstają wielkie zakłady, wynaleziono telefon. Pojawia się określenie geografia ekonomiczna. Kwestie do rozwiązania dla geografii: 1. baza surowcowa 2. lokalizacja 3. siła robocza 4. rynki zbytu (dalekie i bliskie) 5. woda 6. aglomeracja Podejścia filozoficzne do pytania: jaką rolę odgrywało środowisko. Starożytność charakteryzowała się szacunkiem środowiska. DETERMINIZM GEOGRAFICZNY – uzależnienie człowieka od środowiska NIHILIZM GEOGRAFICZNY – środowisko nie ma znaczenia w życiu, odrzucanie, negowanie, nie zwracanie uwagi. POSYBILIZM GEOGRAFICZNY – środowisko geograficzne odgrywa istotną rolę w rozwoju społeczeństwa, ale człowiek może to środowisko kształtować dla poprawy warunków gospodarowania. Nauki, które wspomagają geografię w walce o zachowanie środowiska: 1. Ekologia – to nauka o warunkach rozwoju w środowisku 2. Sozologia – to nauka o ochronie i kształtowaniu środowiska (Walery Goetel)

Geografia jako nauka

Materiały

"Nie-boska komedia" jako typ dramatu “Nieboska Komedia” typ dramatu. 1. “NK” jako dramat romantyczny:  zerwanie z klasyczną zasadą trzech jedności(czasu - pojawia się rozbieżność czasowa między I częścią, a częścią II (10 lat); miejsca : okopy Św. Trójcy, szpital, lochy podziemne; akcji - kilka wątków)  brak zasady decorum(odpowiedniośc...

Motyw śmierci w literaturze średniowiecza Motyw śmierci jest to bardzo popularny w Średniowieczu temat. Wiążą się z nim hasła „ Dance makabre”- taniec śmierci i „momento mori” – pamiętaj o śmierci. Motyw dance makabre ukazuje śmierć wszechobecną, wszechwładną i dotyczącą każdego człowieka- bez względu na jego stanowisko, pochodzenie, czy majątek. Śmie...

Wpływ procesów motywacyjnych na procesy poznawcze a) wpływ procesów motywacyjnych na procesy poznawcze: motywy (pragnienia) wyolbrzymiają procesy poznawcze pozostające z nimi w związku skojarzeniowym. Przejawia się to w: - w spostrzeganiu wielkości, jasności, czy innych cech ułatwiających wyróżnienie danego przedmiotu z tła - w procesach pamięci poprzez ułatwienie zapamiętywania i przypomina...

Marketing - sposób myślenia i działania na rynku Marketing jako sposób myślenia i system działania na rynku W dzisiejszych czasach centralną postacią wokół, której rozgrywa się działalność gospodarcza jest konsument. Stanowi on nieodłączny element sukcesu firmy i jej pozycji na rynku. Ale nie zawsze tak było. W gospodarce centralnie planowanej nikt nie interesował się klientem i jego oczeki...

Obraz małej ojczyzny w utworach literackich 26. Obraz małej ojczyzny w wybranych dziełach literackich \"Ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia to jest mała najbliższa ojczyzna...\" Czy słowa Tadeusza Różewicza mają swoje odzwierciedlenia w literaturze? Jakie utwory przekazują prawdę zawartą w cytowanym tekście? Myślę, że jednym z dzieł literackich, w których ojczyzna t...

Dokładna analiza wiersza "But w butonierce" Wiersz zbudowany jest z sześciu zwrotek, każda z nich ma cztery wersy. Mają one na przemian dziewiętnaście i osiemnaście sylab. Rymy występują we wszystkich wersach, są typu abab. Para pierwsza to rymy żeńskie, druga zaś - męskie. Wiersz opowiada o samym autorze, nawet wymienione jest jego nazwisko w jednej ze zwrotek. Utwór jest dynamiczny, Ze...

Twórczość Mickiewicza dla narodu polskiego Mickiewicz był duchowym przywódcą naszego narodu w okresie niewoli. Zagrzewał Polaków do walki o niepodległość, sławił poświęcenie dla ojczyzny, bohaterstwo, piętnował zaś ugodowość wobec zaborców oraz zdradę własnego narodu. Poszukiwał wciąż najskuteczniejszych form (metod) walki, a po klęsce listopadowej przekonywał jednoznacznie o potrzebie w...

Podział organizacji integracyjnych Organizacje integracyjne: 1) O charakterze strefy wolnego handlu a) zniesienie ceł i ograniczeń ilościowych między krajami członkowskimi b) własna polityka celna na zewnątrz (brak wspólnej taryfy celnej dla krajów trzecich np. EFTA, CEFTA, NAFTA, CAFTA 2) Unia celna a) zniesienie ceł i ograniczeń ilościowych między krajami członkow...