Geografia jako nauka1. Metodologia geografii ekonomicznej a) geografia ekonomiczna jako nauka b) system informacji geograficznej c) system informacji statystycznej d) kartografia 2. System, środowisko a społeczeństwo a) środowisko przyrodnicze i jego elementy b) system interakcji (zależności) środowisko a człowiek c) metody oceny zasobów i walorów środowiska d) gospodarka zasobami naturalnymi e) degradacja i ochrona środowiska naturalnego 3. Przestrzenna struktura gospodarki i społeczeństwa a) elementy teorii lokalizacji b) problematyka regionu i regionalizacja (euroregion) c) ludność 4. Procesy społeczno – ekonomiczne w przestrzeni geograficznej 5. Procesy urbanizacyjne GEOGRAFIA JAKO NAUKA Początki geografii sięgają III – II w p.n.e. Pierwotnie geografia pełniła funkcję opisową. Potem pojawiła się druga funkcja – poznawcza (opisywanie i poznawanie). XV – XVI – okres wielkich odkryć geograficznych. Trzecia funkcja geografii – praktyczna – celem było zdobycie rynków surowcowych, rynków zbytu. Marco Polo – szlak jedwabny. Konsekwencją odkryć było niewolnictwo. XIX – pierwszy raz użyto słowa „przemysł”, powstają wielkie zakłady, wynaleziono telefon. Pojawia się określenie geografia ekonomiczna. Kwestie do rozwiązania dla geografii: 1. baza surowcowa 2. lokalizacja 3. siła robocza 4. rynki zbytu (dalekie i bliskie) 5. woda 6. aglomeracja Podejścia filozoficzne do pytania: jaką rolę odgrywało środowisko. Starożytność charakteryzowała się szacunkiem środowiska. DETERMINIZM GEOGRAFICZNY – uzależnienie człowieka od środowiska NIHILIZM GEOGRAFICZNY – środowisko nie ma znaczenia w życiu, odrzucanie, negowanie, nie zwracanie uwagi. POSYBILIZM GEOGRAFICZNY – środowisko geograficzne odgrywa istotną rolę w rozwoju społeczeństwa, ale człowiek może to środowisko kształtować dla poprawy warunków gospodarowania. Nauki, które wspomagają geografię w walce o zachowanie środowiska: 1. Ekologia – to nauka o warunkach rozwoju w środowisku 2. Sozologia – to nauka o ochronie i kształtowaniu środowiska (Walery Goetel)

Geografia jako nauka

Materiały

Portret wsi w sonetach "Z Chałupy" Jana Kasprowicza Jan Kasprowicz pochodził z rodziny chłopskiej. Urodził się w 1860 roku we wsi Szymborze, zmarł w 1926 roku w Poroninie. Uczył się w gimnazjum w Inowrocławiu. Konflikty z pruskimi nauczycielami spowodowały, że uczył się później w Opolu, Poznaniu i Raciborzu. Dopiero w 1884 roku otrzymał maturę. Studiował w Lipsku, przeniósł się do Wrocławia. Zwią...

Pouczenie w kwestiach społecznych w twórczości Potockiego Pouczenia w kwestiach społecznych: \"Nierządem Polska stoi\" - realny obraz ówczesnej Polski, prawa państwowe zmieniają się nieustannie, co godzi najbardziej w najbiedniejszą cześć społeczeństwa, która płaci podatki, ubożejąc coraz bardziej, ludzie nie myślą o przyszłości. Wacław Potocki okazuje duża troskę o dobro ojczyzny: ...

Fabuła powieści "Moralność Pani Dulskiej" Twórczość Zapolskiej zwykło się zaliczać do naturalistycznego nurtu dramaturgii Młodej Polski. Główną pasją pisarki było aktorstwo, które uprawiała ze zmiennym powodzeniem przez większą cześć życia. Literaturę traktowała raczej jako dodatkowe źródło dochodów, ale to właśnie ono zapewniło jej miejsce w historii polskiej kultury. Bezsprzecznie naj...

Wymowa "Konrada Wallenroda" Wymowa \"Konrada Wallenroda\" Autor za pomocą historii przedstawia swoją współczesność. Romantycy odczytali dzieło jako wezwanie do walki narodowowyzwoleńczej. Idea zawarta w \"Konradzie Wallenrodzie\" zmaterializowała się w powstaniu listopadowym. Nieco później zaczęto dostrzegać problem tragizmu. Jego źródłem jest próba połączenia materia...

Kapitał w przedsiębiorstwie - charakterystyka RODZAJ ŹRÓDŁA I CHARAKTRYSTYKA KAPITAŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE  wpłaty udziałowców  zysk netto do dyspozycji firmy  bankowe kredyty inwestycyjne  emisja obligacji  krótkoterminowe kredyty bankowe  emisja krótkoterminowych papierów wartościowych  kredyty handlowe i zobowiązania. Ze wzgl...

Mity o: Edypie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Syzyfie Mity o: Edypie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Syzyfie. Edyp: Edyp był synem Lajosa i Jokasty - władców Teb. Jako niemowlę został porzucony w górach , ponieważ wyrocznia ostrzegła króla Tebańskiego że zginie z ręki własnego syna, który następnie ożeni się z jego żoną, a swoją matką. Dziecko znaleźli pasterze i zanieśli do władców Koryntu, k...

Myśliciele oświecenia Myśliciele oświeceniowi. Franciszek Maria Aronet (Wolter) - wypowiedział się w formie literackiej - \"Kandyd\". Głosił w swych utworach kult rozumu ukształtowanego empirycznie. Przyjmował postawę krytycyzmu i sceptycyzmu, był krytykiem tego nurtu oświecenia, który miał charakter optymistyczny. Był wrogiem chrześcijaństwa, trakt...

Dylemat pokolenia akowców w "Popiół i diament" Dylemat pokolenia akowców - jest to dylemat tych, którzy swe młodzieńcze lata poświęcili dla dobra słusznej sprawy, jaką była obrona Polski i polskości. To właśnie dzięki nim możemy żyć w wolnej, bez jarzma obcego najeźdźcy, ojczyźnie. Ci młodzi akowcy poświęcili własne życie, jednak nie zostali docenieni za czyny których dokonali, a wręcz przec...