Bohaterowie i ich charakterystyka w "Echa leśne"“Echa leśne” Żeromski wrócił do tematu powstania styczniowego. Pokazuje dramatyczną sytuację Polaków pod zaborami. Wybory moralne i etyczne do których są oni zmuszeni. Retrospekcja: wspomnienia generała Rozłuckiego z czasów powstania 1863 roku. Jego bratanek przeszedł z wojsk rosyjskich do powstańców. Gdy go schwytali to generał skazał go na rozstrzelanie. Jan (“Rymwid”) Ma cechy bohatera patriotycznego. Sprawy ojczyzny stawiał ponad wszystko. Bezkompromisowy, odważny, dumnyy, pełen godności, siły woli, pogardy dla wroga i śmierci. Poświęcił swe życie, złamał przysięgę wojskową, podeptał honor, przeciwstawił się tradycji rodzinnej, osierocił dziecko. Postawa ta jest heroiczna i bardzo wyniosła. Generał Rozłócki Nie jest patriotą. Lojalista, konserwatysta, tradycjonalista. Wierny carowi i złożonej przysiędze. W obliczu sytuacji wyboru honoru lub patriotyzmu wybrał honor. Inaczej niż Rymwid. Dobry żołnierz, generał mimo, że nie Rosjanin. Rangą dowodzi lojalność i oddanie armii. Tradycją rodzinną było to, że przedstawiciele męskiej linii rodu służyli w wojsku. Armia w której Polacy mogli służyć była rosyjska. Bracia Rozłuccy robili w niej karierę. Brat prosił by ten wychował jego syna Jana jak najlepiej. Byli ze sobą zżyci, kochał go jak syna. Stąd wściekłość, że Jan zbrukał imię rodziny jako zdrajca. Rozłucki był dumny z zachowania Jana przed plutonem egzekucyjnym. Nieugięty i dumny. Oboje stoją przed dramatem trudnego wyboru. Jan stanął przed sądem za dezercję i zdradę. Grozi mu kara śmierci. Generał przyrzekł na honor brata, że wychowa syna. Teraz skazuje go na śmierć. Kochał go jak syna, ale wybrał honor. Jako sędzia zgodny musiał być z prawem. Musiał być obiektywny. Podtrzymać dobre imie w oczach innych Rosjan oraz swego bratanka dla którego był autorytetem i postacią która nie ugięła się w trudnej sytuacji. Musiał zachować twarz bezstronniczego człowieka lub okazać się stronniczym. Jana czekała natychmiastowa śmierć lub więzienie czyli męczeńska śmierć. Dla generała ważna jest godność i honor nie istnienie. Zachował honor bratanka, a w jego mniemaniu było to najlepsze rozwiązanie. Kierował się swoimi zasadami decydując o losie bratanka. Przed egzekucją Jan przekazał wujowi na wychowanie syna. Uznał za słuszny system wartości generała. Wiedział, że jego synowi zostaną zaszczepione takie wartości jakie miał Jan.

Bohaterowie i ich charakterystyka w "Echa leśne"

Materiały

'Ferdydurke' jako uniwersalne dzieło filozoficzno-psychologiczne Ferdydurke jako uniwersalne dzieło filozoficzno-psychologiczne Dyskusja o formie, jaka odbywa się na kartach Ferdydurke, dotyczy przedstawionych tam postaci i modeli ich zachowania. Jak wskazaliśmy wyżej, dzieło jest nowatorskie nie tylko pod względem tematycznym, ale również jako przykład powieści awangardowej, wyraźnie odmiennej od trady...

Cykl kapitału obrotowego - opis CYKLEM KAPITAŁU OBROTOWEGO: określa się okres jaki upływa od momentu wydatkowania środków pieniężnych na zakup czynników produkcji do momentu uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów i usług wytworzonych dzięki zastosowaniu tych czynników. Długość cyklu kapitału obrotowego zdeterminowana jest następującymi czynnikami: • Długością cykl...

Polski romantyzm w "Odzie do młodości" i "Romantyczności" Program polskiego romantyzmu zawarty w „Odzie do młodości” i „Romantyczności” A. Mickiewicza. Ballada „Romantyczność” bezpośrednio prezentuje romantyczny punkt widzenia na sprawy tego świata – ukazuje, czym jest owa romantyczność – i jak przebiega spór romantyków z klasykami. Mickiewicz w swy...

Elementy kontraktu ELEMENTY KONTRAKTU Elementy kontraktu dzielimy na trzy grupy: • Formalno – porządkowe • Podstawowe • Uzupełniające Elementy formalno – porządkowe: • Data i miejsce zawarcia kontraktu • Nazwa i adresy stron • Numer kontraktu • Podpisy upoważnionych stron Elementy podsta...

Wstęp do poezji Adama Mickiewicza Wstęp Twórczość Adama Mickiewicza charakteryzuje się wielością form wyrazu. Utwory zaliczane do poetyckich częstokroć jednoczą w sobie, podobnie jak słynny dramat romantyczny III cz. Dziadów, cechy różnych rodzajów literackich. W tym dwuczęściowym opracowaniu postaramy się wskazać tropy interpretacyjne i analityczne najbardziej reprezentat...

Konflikt wiara - nauka KONFLIKT WIARA - NAUKA Nie wszyscy pamiętają o religijnym charakterze Biblii i o jej ludzkich uwarunkowaniach, tzn. o powstaniu ksiąg biblijnych w odmiennych od naszych warunkach życia i nauki, stąd głównie rodzą się liczne niepowodzenia: - obraz świata najstarszych ks. Biblijnych był zależny od stanu nauki sprzed 3500 lat, różni się wię...

Trzy idee oświeceniowe Krytycyzm to idea towarzysząca pojawieniu się najważniejszych prądów umysłowych epoki. Polegał on na dokładnej analizie i odrzucaniu tradycji życia politycznego i społecznego, dotyczyło to również nauki, kościoła i życia religijnego ludzi. Słowem krytyce został poddany cały dotychczasowy system wartości, a zaowocowało to pojawieniem się racjonal...

Wady świata w utworach Krasickiego Ignacy Krasicki wyśmiewa wady świata w \"Bajkach\" i \"Satyrach\". Bajka \"Kruk i lis\" za-wiera alegorię próżności i głupoty (kruk) oraz przebiegłości (lis). Autor śmieje się że \"Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym\". \"Dewotka\" pokazuje fałszywą pobożność: \"dama\" odmawiając modlitwę biła swoją służącą. Pewnemu gospodarzowi skra...