Co to jest internalizacjaPo co jest internalizacja? Klasyczny rynek z punktu widzenia korporacji coś kosztuje i aby uniknąć tych kosztów korporacje próbują utworzyć własny rynek – za taki koszt traktuje się dochodzenie do właściwej ceny (korporacja nie zawsze może osiągnąć ceną, jaką chciałaby osiągnąć). Klasyczne operacje na rynku wiążą się z ryzykiem nie dotrzymania kontraktu. Transakcje na rynku między niezależnymi podmiotami wiążą się z dodatkowymi świadczeniami. Klasyczne kontrakty podlegają obciążeniem o charakterze fiskalnym. W przypadku kontraktów zawieranych przez podmioty zależne można tak manipulować, aby zminimalizować koszty związane z kontraktem. Wolny rynek dla korporacji wiąże się z powstaniem kosztów, ponieważ rynek jest niedoskonały. Korporacje transnarodowe próbują zinternalizować jak największą liczbę operacji, jednak nie wszystko da się zinternalizować np. sprzedaż towaru dla konsumentów, zaopatrzenie korporacji w podstawowe produkty. Korporacje wykorzystują to: - prze ceny transferowe – mają żródło w postaci decyzji administracyjnych, nie są odzwierciedleniem cen rynkowych. Stosuje się te ceny, gdy chce się ominąć podatki – zmniejszenie ryzyka walutowego. Wniosek: Trzeba zwiększyć służby państwowe aby pilnowały napływ obcych kapitałów. Jest zakaz stosowania cen transferowych! Ale w rzeczywistości są one stosowane. W Polsce straty roczne wynoszą kilka mld z przyczyny stosowania cen transferowych. W uregulowaniach międzynarodowych istnieje zakaz stosowania cen transferowych. Im słabsze urzędy skarbowe tym większe jest pastwo stosowania cen tranzytowych. Dziś technologie są 1 z największych rynków. Ludzie są podmiotem twórczym. W skali międzynarodowej ożywienie ogromnej myśli technicznej: tanie rozwiązywania techniczne mogą być wykorzystywane w produkcji. Transfer myśli technicznej: - kanał odpłatny (komercyjny) - kanał nie komercyjny Najważniejsze są transfery komercyjne kupna-sprzedaży. Kupno-sprzedaż licencji - korzystanie z wiedzy za odpłatności, na określonych warunkach i w określonym czasie. Obejmuje myśl techniczną objętą patentami oraz wiedzę pozapatentową (know-how) i doświadczenie produkcyjne) Najczęściej mamy do czynienia z licencją mieszaną : - licencje patentowe i know-how. Znacznie większy eksport licencji przede wszystkim mają Stany Zjednoczone. Import jest mniej skoncentrowany, przeważnie do krajów wysokorozwiniętych. Skutki transferu wiedzy technicznej: 1. Z pkt. eksportu - prawie wyłącznie skutki pozytywne, może nie być w pełni pozytywny gdy w kraju dochodzi do istotnego odkrycia, ale nie ma pieniędzy na wdrożenie tego systemu. Eksport wiedzy nie wdrożonej nie jest zjawiskiem korzystnym. Jeśli udostępniamy konkurencji ona opanuje produkcje. To zjawisko jest bardzo charakterystyczne dla krajów słabo rozwiniętych. Taka polityka jest widoczna w naszym kraju. Poza tą sytuacją - same korzyści: - bezpośrednie wpływy związane z zapłatą opłaty licencyjnej, - korzyści pośrednie, ciągnie za sobą eksport towarów i usług, - przynosi korzyści w powstaniu możliwości częściowej kontroli wykorzystywanie tej wiedzy. Moment, kiedy rozwinięte kraje sprzedają wiedzę: - wdrożenie systemu i wykorzystywanie ich, - gdy na nowe rozwiązanie techniczne w zasięgu kraju to nigdy nie sprzedają czystej wiedzy. 2. Z pkt. widzenia importera - na ogół skutki pozytywne: - import wiedzy na ogół jest tańszy niż próby osiągnięcia o własne zasoby danego rozwiązania ;tańszy również z punktu widzenia czasu, - możliwość podniesienia na wyższy poziom tech.- podniesienie poziomu konkurencyjnego produkcji, poprawa bilansu płatniczego, zwiększenie eksportu. Ograniczenie - cudza wiedza nigdy nie jest najnowsza. Jeżeli kraj na sposób trwały chce utrzymać kontakt z przodującymi krajami nigdy nie osiągnie tego przez kupowanie kolejnych praw. Nie dokonują one działań powodujących rozwój technologii. Jedyną szansą jest tworzenie warunków do napływu zagr. kapitału do sektorów wymagających wysokiego nasycenia technologicznego. Jeżeli licencja rozw. tech. jest odpowiednio wdrożona to skutki są pozytywne. Rośnie systematycznie, znaczenie korporacji transferowych według wdrożenia wiedzy technicznej. Międzynarodowe przepływy- są takie migracje ludzi, których przyczyną są porady ekonomiczne, podłoże ekonomiczne. Migracje stałe – czyli prowadzone z kraju do kraju na stałe. Migracje czasowe – migracje sezonowe – w związku z cyklem przyrodniczym, mały ruch przygraniczny, pozostałe przepływy krótko okresowe.

Co to jest internalizacja

Materiały

Kreacja bohatera romantycznego w "Dziadach" A.Mickiewicza - Romantyzm Historia i „prawdy żywe” Wiedzę o starych zamierzchłych czasach i obyczajach ludowych Mickiewicz wykorzystywał programowo, tak też czynili inni romantycy. Cykl swoich dramatów zatytułował \"Dziady\", która to nazwa pochodzi od uroczystości wywoływania dusz zmarłych ludzi po to, aby pomóc im w dostaniu się do raju lub ulżyć w cierpie...

"Gloria victis" - opis opowiadania \"Gloria victis\" to opowiadanie relacjonujšce przebieg jednego z epizodów powstania styczniowego. Autorka składa hołd poległym i wyraża przekonanie, że poniesione ofiary nie były daremne, a przyszłoœć doceni ich wielkoœć. O losie grupy powstańców z Polesia opowiadajš leœne drzewa, œwiadkowie walk, cierpień i nadziei ludzkich. Opowiadajš o nich ...

Motyw przemijania w literaturze Przemijanie Przemijanie - Motyw przemijania, obecny w literaturze od starożytności, związany jest z materialnym aspektem życia: przemija to, co doczesne, ziems¬kie i materialne. Jego początków należy dopatrywać się w Księdze Koheleta, ale także w filozofii starożytnej, np. Herak-lita z Efezu. Przemijanie jest ujmowane jako nieuchronny upły...

Uniwersalizm dramatów Szekspira • wynika z nowatorstwa i ponadczasowości dramatu ( patrz wyżej) - bohaterowie często ochodzą ze średnich i niskich klas społecznych - mówią językiem przystępnym rzadko popadając w styl wysoki - treści dramatów dają się łatwo wyprowadzić poza swoje prawdziwe ramy czasowe (patrz filmy) William Szekspir tworzy³ w drugiej po³o...

Analiza poziomu, struktury i rotacji zapasów ANALIZA POZIOMU, STRUKTURY I ROTACJI ZAPASÓW Zapasy zapewniają ciągłe działanie przedsiębiorstwa we wszystkich fazach gospodarki. Działanie i decyzje związane z pozyskaniem, utrzymaniem i wykorzystywaniem w przedsiębiorstwie określa się mianem gospodarki zapasami. Zapasy ocenia się w dwóch formach jako. 1. Bezwzględną wielkości zapasów wyr...

Literatura starożytnej Grecji Literatura starożytnej Grecji Epika antyczna i najdoskonalszy jej twórca - Homer Historia wojny trojańskiej i jej przebieg (“Iliada”) Podczas wesela Tetydy i Pleusa bogini Eris rzuciła między siedzące boginie złote jabłko z napisem “dla najpiękniejszej”. Powstał spór, a sędzią w tej sprawie został Parys. W...

Sienkiewicz i Żeromski - dwa spojrzenia na literaturę . Dwa spojrzenia na literaturę - Sienkiewicz - Żeromski Henryk Sienkiewicz urodzony dnia 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu, w ro¬dzi¬nie ubożejącego szlachcica, po matce spokrewniony był ze znanymi w dziejach Polski rodami. Stu¬dia historyczne i umiłowanie tradycji dały pisarzowi poczucie silnego związku z ojczysta...

Futuryzm jako awangarda poetycka Futuryzm jako awangarda poetycka (inspiracje zagraniczne, oddźwięk na terenie Polski). Futuryzm stworzony został we Włoszech przez Marinettiego w 1909; ma być pochwałą energii, działania, życia, czyli aktywizm i witalizm, odrzucenia przeszłości na rzecz wpatrywania się w przyszłość, żądano nowej estetyki i nowych ideałów związanych z rozwijaj...