Co to jest internalizacjaPo co jest internalizacja? Klasyczny rynek z punktu widzenia korporacji coś kosztuje i aby uniknąć tych kosztów korporacje próbują utworzyć własny rynek – za taki koszt traktuje się dochodzenie do właściwej ceny (korporacja nie zawsze może osiągnąć ceną, jaką chciałaby osiągnąć). Klasyczne operacje na rynku wiążą się z ryzykiem nie dotrzymania kontraktu. Transakcje na rynku między niezależnymi podmiotami wiążą się z dodatkowymi świadczeniami. Klasyczne kontrakty podlegają obciążeniem o charakterze fiskalnym. W przypadku kontraktów zawieranych przez podmioty zależne można tak manipulować, aby zminimalizować koszty związane z kontraktem. Wolny rynek dla korporacji wiąże się z powstaniem kosztów, ponieważ rynek jest niedoskonały. Korporacje transnarodowe próbują zinternalizować jak największą liczbę operacji, jednak nie wszystko da się zinternalizować np. sprzedaż towaru dla konsumentów, zaopatrzenie korporacji w podstawowe produkty. Korporacje wykorzystują to: - prze ceny transferowe – mają żródło w postaci decyzji administracyjnych, nie są odzwierciedleniem cen rynkowych. Stosuje się te ceny, gdy chce się ominąć podatki – zmniejszenie ryzyka walutowego. Wniosek: Trzeba zwiększyć służby państwowe aby pilnowały napływ obcych kapitałów. Jest zakaz stosowania cen transferowych! Ale w rzeczywistości są one stosowane. W Polsce straty roczne wynoszą kilka mld z przyczyny stosowania cen transferowych. W uregulowaniach międzynarodowych istnieje zakaz stosowania cen transferowych. Im słabsze urzędy skarbowe tym większe jest pastwo stosowania cen tranzytowych. Dziś technologie są 1 z największych rynków. Ludzie są podmiotem twórczym. W skali międzynarodowej ożywienie ogromnej myśli technicznej: tanie rozwiązywania techniczne mogą być wykorzystywane w produkcji. Transfer myśli technicznej: - kanał odpłatny (komercyjny) - kanał nie komercyjny Najważniejsze są transfery komercyjne kupna-sprzedaży. Kupno-sprzedaż licencji - korzystanie z wiedzy za odpłatności, na określonych warunkach i w określonym czasie. Obejmuje myśl techniczną objętą patentami oraz wiedzę pozapatentową (know-how) i doświadczenie produkcyjne) Najczęściej mamy do czynienia z licencją mieszaną : - licencje patentowe i know-how. Znacznie większy eksport licencji przede wszystkim mają Stany Zjednoczone. Import jest mniej skoncentrowany, przeważnie do krajów wysokorozwiniętych. Skutki transferu wiedzy technicznej: 1. Z pkt. eksportu - prawie wyłącznie skutki pozytywne, może nie być w pełni pozytywny gdy w kraju dochodzi do istotnego odkrycia, ale nie ma pieniędzy na wdrożenie tego systemu. Eksport wiedzy nie wdrożonej nie jest zjawiskiem korzystnym. Jeśli udostępniamy konkurencji ona opanuje produkcje. To zjawisko jest bardzo charakterystyczne dla krajów słabo rozwiniętych. Taka polityka jest widoczna w naszym kraju. Poza tą sytuacją - same korzyści: - bezpośrednie wpływy związane z zapłatą opłaty licencyjnej, - korzyści pośrednie, ciągnie za sobą eksport towarów i usług, - przynosi korzyści w powstaniu możliwości częściowej kontroli wykorzystywanie tej wiedzy. Moment, kiedy rozwinięte kraje sprzedają wiedzę: - wdrożenie systemu i wykorzystywanie ich, - gdy na nowe rozwiązanie techniczne w zasięgu kraju to nigdy nie sprzedają czystej wiedzy. 2. Z pkt. widzenia importera - na ogół skutki pozytywne: - import wiedzy na ogół jest tańszy niż próby osiągnięcia o własne zasoby danego rozwiązania ;tańszy również z punktu widzenia czasu, - możliwość podniesienia na wyższy poziom tech.- podniesienie poziomu konkurencyjnego produkcji, poprawa bilansu płatniczego, zwiększenie eksportu. Ograniczenie - cudza wiedza nigdy nie jest najnowsza. Jeżeli kraj na sposób trwały chce utrzymać kontakt z przodującymi krajami nigdy nie osiągnie tego przez kupowanie kolejnych praw. Nie dokonują one działań powodujących rozwój technologii. Jedyną szansą jest tworzenie warunków do napływu zagr. kapitału do sektorów wymagających wysokiego nasycenia technologicznego. Jeżeli licencja rozw. tech. jest odpowiednio wdrożona to skutki są pozytywne. Rośnie systematycznie, znaczenie korporacji transferowych według wdrożenia wiedzy technicznej. Międzynarodowe przepływy- są takie migracje ludzi, których przyczyną są porady ekonomiczne, podłoże ekonomiczne. Migracje stałe – czyli prowadzone z kraju do kraju na stałe. Migracje czasowe – migracje sezonowe – w związku z cyklem przyrodniczym, mały ruch przygraniczny, pozostałe przepływy krótko okresowe.

Co to jest internalizacja

Materiały

"Bitwa pod grunwaldem" - opowiadania Borowskiego TEMAT: Europa po wojnie - „Bitwa pod Grunwaldem”. W opowiadaniach okupacyjnych i obozowych Borowski zadawał pytanie dlaczego w lagrze człowiek okazał się istotą tak słabą moralnie. W „Bitwie pod Grunwaldem” pytał jacy okażą się ludzie, gdy znikną obozy. Odpowiedź jest bardzo surowa - na europejskim pobojowisku nic się ...

Bajka - gatunek bajka: jest podstawowym gatunkiem literatury dydaktycznej; znana ju¿ w staro¿ytnoœci (Ezop); jest utworem z pogranicza epiki i liryki (wierszowana, ale zwykle zawiera narracjê); cechuje siê alegorycznoœci¹ (motyw o domyœlnych, ukrytych cechach), widaæ to na przyk³adzie bajek Krasickiego: bohatera...

Grupy poetyckie dwudziestolecia międzywojennego Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego Wpływ czynników politycznych. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. W odrodzonym państwie zaistniały naturalne warunki do wszechstronnego rozwoju nauki i literatury. Istotna rola pokolenia pisarzy, ukształtowanych w kulturze modernizmu (prozaicy: Żeromski, Przybyszewski, Berent, St...

Kultura i sztuka średniowiecza SZTUKA ŚREDNIOWIE-CZA W rozwoju sztuki średnio-wiecznej wyróżniamy okre-sy: - przedromański do X w. - romański X-XI w. - gotycki poł. XIII w. do pocz. XVI w. Cechy sztuki romańskiej: - budowle z kamienia, - łuk półkolisty w konstrukcji sklepień, wykroju okien i otworów drzwiowych, - częste stosowanie formy rotundy, - deformowanie posta...

Bohaterowie "Dziejów Tristana i Izoldy" Główne postaci Tristan – siostrzeniec króla Marka – jest dzielnym i prawym rycerzem, wiernym swojemu panu. Nie przywiązuje wagi do bogactw materialnych (oddaje odzyskaną Lonię Rohałtowi, sam zaś pozostaje w Kornwalii). Z wielkim poświęceniem, ryzykując życiem, walczy z potężnymi przeciwnikami – zawsze po słusznej stronie ...

Idea ekorozwoju - wyjaśnienie IDEA EKOROZWOJU – od 1982 r.; konferencja sztokholmska. Ekorozwój to integralna część rozwoju człowieka z zasadami rozwoju środowiska. Wybrane metody oceny zasobów i walorów środowiska: • Zasoby – wszystkie jego elementy, które są mierzalne, fizyczne, ocena zasobów jest w miarę łatwa. Zasoby to surowce występujące w litos...

Twórcy oświecenia wobec Rzeczypospolitej TWÓRCY OŚWIECENIOWI WOBEC RZECZYWISTOŚCI Twórcy oświeceniowi zawierają w swych wypowiedziach krytykę istniejącego stanu Rzeczypospolitej. Patrząc z pozycji obserwatorów (jak np.: Ignacy Krasicki) wskazują i krytykują wady, proponują reformy. A nawet opowiadają się po stronie sejmowych reformatorów i agitują na rzecz ich postulatów. Kryty...

Charakterystyka "Dziadów" jako dramatu romantycznego 52. Scharakteryzuj \"Dziady\" jako dramat romantyczny. Romantyzm ukształtował się w całkowitej opozycji do epoki wcześniejszej - oświecenia. Świat ukazany przez romantyków, przepuszczony został przez pryzmat ich uczuć, wiary wewnętrznej. Twórcy romantyczni programowo zwalczali wszelkie zasady i reguły obowiązujące w dziełach literackich. N...