Cele funduszu gwarancyjnego, działalnośćSystem gwarantowania depozytów w Polsce - Bankowy Fundusz Gwarancyjny Utworzony został na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku. Jego działanie miało za zadanie stabilizację oraz podwyższenie wiarygodności sektora bankowego w społeczeństwie. Działalność rozpoczął w 1995 roku, jako instytucja o charakterze publiczno-prawnym. – dopisać założycieli Za podstawowe cele Funduszu przyjęto: • Ochronę depozytów osób fizycznych i prawnych, • Stworzenie systemowych możliwości udzielania pomocy finansowej bankom, mającym problemy z wypłacalnością, bądź ją utraciły, • Zapewnienie instytucjonalnych warunków monitorowania rozwoju sytuacji finansowej banków i podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych. System gwarantowania depozytów oparto na zasadach powszechności i obligatoryjności. Wszystkie banki z mocy prawa mają obowiązek uczestniczyć w systemie zarówno komercyjne jak i spółdzielcze. Pomoc udzielana bankom w przypadku utraty, bądź zagrożenia ich wypłacalności ma charakter uniwersalny, wszystkie banki są traktowane w podobny sposób. Działanie profilaktyczne Funduszu polega na udzielaniu bankom pożyczek, gwarancji i poręczeń na warunkach bardziej korzystnych od zwykle stosowanych przez banki. Zasada powszechności i obligatoryjności odnosi się również do zasad partycypacji banków w finansowaniu realizacji ustawowych zadań przez BFG. Zasilanie funduszu przez wszystkie banki polega na tym, że każdy z nich musi płacić określony procent sumy aktywów ważonych ryzykiem (do końca 1999 roku PKO bp, Pekao S.A. i BGŻ płaciły mniej niż inne banki). W przypadku upadku banku Fundusz gwarantuje wszystkim deponentom odzyskanie pieniędzy do równowartości w złotych: • 1000 ECU w 100%, • od 1000 do 5000 ECU w 90% wartości środków gwarantowanych. Gwarancje obejmują kapitał depozytu i odsetki naliczane do dnia upadku banku. Wyższe depozyty nie korzystają z gwarancji i spłacane są z produktu likwidacji majątku banku. W praktyce więc BFG służy ochronie drobnych deponentów, nie mając większego znaczenia dla osób zamożnych. Do końca 1999 roku banki PKO bp, , Pekao S.A. i BGŻ, korzystały z pełnych gwarancji Skarbu Państwa w zakresie depozytów. Od początku 2000 roku banki te nie mają już przywileju w postaci gwarancji Skarbu Państwa, jak również w postaci mniejszych składek na BFG. Działalność Funduszu jest istotnym elementem przekształceń instytucjonalnych i systemowych polskiego sektora bankowego w kierunku podniesienia jego bezpieczeństwa i stabilności, oraz podwyższenia konkurencyjności polskich banków w ramach procesu integracji europejskiej.

Cele funduszu gwarancyjnego, działalność

Materiały

Konflikt między Antygonom a Kreonem Pod³o¿em „Antygony” Sofoklesa jest mit o Edypie, nieszczêœliwym królu Teb, który po przybyciu z Koryntu zabi³ swego ojca, nie wiedz¹c nic o swoim pochodzeniu. Nastêpnie po uwolnieniu pañstwa od strasznego Sfinksa otrzyma³ za ¿onê w³asn¹ matkê. Kiedy wszystko si...

"Confiteor" i "Walka ze sztuką" - krótka interpretacja HASŁA PROGRAMOWE Na łamach czasopism trwał spór ideologiczny. Po artykule T.Komczyńskiego o G. d’Annuzio spór został zakończony. Nastąpiła reakcja Szczepanowskiego (konserwatysta). Rozpoczęto polemikę. Rozłam pomiędzy starymi i młodymi. Manifest (książka zbiorowa) - W. Nałkowski, M.Komornicka, C.Jellente - “Forpoczty”. Ideał...

Bóg, życie i śmierc w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu Bóg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu Bóg, życie, śmierć. Te trzy słowa zawierają w sobie niemal cały sens istnienia człowieka. Nasze życie, to po prostu czekanie na śmierć, która jest końcem wszystkiego, a jednocześnie początkiem nowego życia, już po tamtej stronie, według większości ludzi wyznających jakąkolwiek...

Kierunki młodej polski Modernizm (die modern - aktualny, modny, nowoczesny) synonim Młodej Polski nazwa pierwszej fazy rozwoju epoki (5 - 7 lat). Charakteryzował go skrajny indywidualizm, metafizyka, szokujący sposób bycia artystów. Chciano unowocześnić świat, zmienić go. Neoromantyzm Był to kierunek artystyczny XIX i XX wieku. W sposób jawny nawiązywał...

Średniowieczny uniwersalizm - wyjaśnienie Średniowieczny uniwersalizm oparty był na dominacji religii chrześcijańskiej w całej niemal Europie. Ze względu na to, iż wszystko w życiu podporządkowane było religii, światopogląd chrześcijański rządził myśleniem, odczuciami, postępowaniem i twórczością wszystkich ludzi średniowiecza. Dlatego też wszystkie występujące znaki były czytelne d...

Pojęcie i rodzaje wartości a) wartość – wyobrażony stan rzeczywistości mający sens, oceniany zdecydowanie pozytywnie, pobudzający człowieka do jego realizowania. Wartość związana jest z celami i sposobami ich realizacji. Według Frankla wartości są wybierane świadomie b) rodzaje wartości: - autoteliczne: wartości same w sobie - instrumentalne: wartości służące wa...

Gęstość zaludnienia, struktura demograficzna - wyjaśnienie Gęstość zaludnienia. Jest to wskaźnik relatywny – liczba do powierzchni. Dysproporcje w skali makro i regionalnej jest bardzo duże- 1: 400. W Polsce 125 osób na 1 km2 -w skali makro nie odbiega to od normy. Dysproporcje w Świecie związane są : - z warunkami geograficznymi, - klimat Struktura demograficzna – to rozpatrywanie spraw...

Mikołaj Rej i Jan Kochanowski - wkład w literaturę 1. MIKOŁAJ REJ • ojciec polskiej literatury pięknej • pisał dzieła oryginalne, ukazujące obraz życia narodu, w Renesansie Naród to szlachta i ludzie z wyższych warstw społecznych • pierwszy świecki autor • miał oryginalny styl i pisarski język, który przypominał język mówiony • był gawędziarzem • c...