Cele funduszu gwarancyjnego, działalnośćSystem gwarantowania depozytów w Polsce - Bankowy Fundusz Gwarancyjny Utworzony został na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku. Jego działanie miało za zadanie stabilizację oraz podwyższenie wiarygodności sektora bankowego w społeczeństwie. Działalność rozpoczął w 1995 roku, jako instytucja o charakterze publiczno-prawnym. – dopisać założycieli Za podstawowe cele Funduszu przyjęto: • Ochronę depozytów osób fizycznych i prawnych, • Stworzenie systemowych możliwości udzielania pomocy finansowej bankom, mającym problemy z wypłacalnością, bądź ją utraciły, • Zapewnienie instytucjonalnych warunków monitorowania rozwoju sytuacji finansowej banków i podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych. System gwarantowania depozytów oparto na zasadach powszechności i obligatoryjności. Wszystkie banki z mocy prawa mają obowiązek uczestniczyć w systemie zarówno komercyjne jak i spółdzielcze. Pomoc udzielana bankom w przypadku utraty, bądź zagrożenia ich wypłacalności ma charakter uniwersalny, wszystkie banki są traktowane w podobny sposób. Działanie profilaktyczne Funduszu polega na udzielaniu bankom pożyczek, gwarancji i poręczeń na warunkach bardziej korzystnych od zwykle stosowanych przez banki. Zasada powszechności i obligatoryjności odnosi się również do zasad partycypacji banków w finansowaniu realizacji ustawowych zadań przez BFG. Zasilanie funduszu przez wszystkie banki polega na tym, że każdy z nich musi płacić określony procent sumy aktywów ważonych ryzykiem (do końca 1999 roku PKO bp, Pekao S.A. i BGŻ płaciły mniej niż inne banki). W przypadku upadku banku Fundusz gwarantuje wszystkim deponentom odzyskanie pieniędzy do równowartości w złotych: • 1000 ECU w 100%, • od 1000 do 5000 ECU w 90% wartości środków gwarantowanych. Gwarancje obejmują kapitał depozytu i odsetki naliczane do dnia upadku banku. Wyższe depozyty nie korzystają z gwarancji i spłacane są z produktu likwidacji majątku banku. W praktyce więc BFG służy ochronie drobnych deponentów, nie mając większego znaczenia dla osób zamożnych. Do końca 1999 roku banki PKO bp, , Pekao S.A. i BGŻ, korzystały z pełnych gwarancji Skarbu Państwa w zakresie depozytów. Od początku 2000 roku banki te nie mają już przywileju w postaci gwarancji Skarbu Państwa, jak również w postaci mniejszych składek na BFG. Działalność Funduszu jest istotnym elementem przekształceń instytucjonalnych i systemowych polskiego sektora bankowego w kierunku podniesienia jego bezpieczeństwa i stabilności, oraz podwyższenia konkurencyjności polskich banków w ramach procesu integracji europejskiej.

Cele funduszu gwarancyjnego, działalność

Materiały

Co jest potrzebne do powstania grupy społecznej ? Grupa społeczna – pewna ilość osób, przynajmniej 3, które są powiązane systemem stosunków społecznych uregulowanych przez instytucje, posiadających wspólne wartości, oddzielone od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. Aby powstała grupa potrzebne są:  organizacja wewnętrzna (instytucje różne formy kontroli i wzory dzia...

"Przedwiośnie" jako powieść która ostrzega, oskarża i pyta o przeszłość ojczyzny „Przedwiośnie” St. Żeromskiego jako powieść: oskarżenie, ostrzeżenie, zapytanie. Autor „Przedwiośnia”, Stefan Żeromski, wyznał sam, że powieść ta pomyślana była jako „ostrzeżenie przed rewolucją”. Analizując dokładnie treść utworu, dochodzimy do wniosku, że „Przedwiośnie” nie ty...

Kurs walutowy - krótkie podsumowanie Podsumowanie Kurs walutowy na międzynarodowym rynku pieniężnym kształtuje się jedynie pod wpływem spontanicz¬nego działania sił rynkowych, dostosowujących wielkości popytu i podaży danej waluty do relacji równowagi na rynku. Z kolei, wielkość popytu i podaży danej waluty zależeć będą od stopnia inflacji w kraju i za granicą, stóp procen...

Kapitał udziałowy - w spółdzielniach W spółdzielniach funduszem podstawowym jest fundusz udziałowy. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym. Prowadzi ona działalność gospodarczą w inte¬resie swoich członków. Członek spółdzielni jest zobowiązany do wniesienia wpi...

"Ale ten płacz Antygony, Co szuka swojego brata, To jest zaiste nad miarę Wytrzymałość" Czesław Miłosz. Literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia Od początków istnienia literatury, od prastarych, antycznych mitów i biblijnych opowieści obiektem zainteresowania twórców był człowiek, zaś życie ludzkie składa się nie tylko z radości, ale także cierpienia i smutku. Te właśnie uczucia - cierpienie, smutek, ból, rozpacz, tra­giczne zmagania człowieka z losem, z innymi ludźmi, z siłami natury st...

Młoda Polska - opis epoki W latach osiemdziesiątych XIX wieku nastąpił kryzys haseł pozytywistycznych. \"Poezje\" Kazimierza Przerwy-Tetmajera wydane w 1891 roku stanowią punkt zwrotny w krystalizowaniu się nowej ideologii, datę tę uznaje się za początek epoki, która trwa do 1918 roku, do odzyskania przez Polskę niepodległości. Krytycznej ocenie poddano rolę i miej...

Obraz wsi w literaturze OBRAZY WSI W LITERATURZE 1. Starożytne sielanki opiewające życie na wsi. A. Teokryt - grecki autor sielanek B. Wergiliusz - rzymski autor utworów opiewających życie na wsi, życie pasterskie, np. Bucolica, poemat Georgica Ziemiaństwo 2. W średniowieczu powstała Satyra na leniwych chłopów autorstwa szlachcica, który ma zastrzeżenia do chł...

Wrażenia po przeczytaniu "Mistrza i Małgorzaty" Michał Bułhakow - jeden z najbardziej utalentowanych, najwybitniejszych pisarzy rosyjskich nigdy nie został dopuszczony do \"wielkiego świata\" literackiego ówczesnego Związku Radzieckiego. To właśnie odsunięcie stało się jednym z motywów powtarzających się w jego powieściach. W latach 1928-1940 powstaje największe dzieło pt. \"Mistrz i Małgorza...