Cechy kontraktów FRAKontrakty FRA charakteryzują się wieloma cechami, które zarówno na¬bywcy, jak i sprzedający muszą wziąć pod uwagę przed podjęciem decy¬zji kupna lub sprzedaży. Należą do nich:  Rozliczenia gotówkowe. Ponieważ kredyt/depozyt jest tyl¬ko umowną (hipotetyczną) sumą pieniędzy, nie następuje tu żadna fizyczna wymiana przedmiotu kontraktu. Zapłata za kon¬trakt następuje w momencie rozpoczęcia trwania umownego okresu kredytowania/depozytu.  Elastyczność. Ponieważ kredyt/depozyt opiewa na umowną (hipotetyczną) sumę pieniędzy, dla nabywcy/sprzedawcy kon¬traktu nie powstaje żadne zobowiązanie do zaciągnięcia czy udzielenia kredytu. Gracze rynkowi mogą więc korzystać z in¬nych instrumentów, które są najlepiej dopasowane do ich po¬trzeb.  Zablokowanie stopy. Podobnie jak w wypadku terminowych kontraktów walutowych, jeżeli stopa procentowa wzrośnie, na¬bywca będzie musiał zrekompensować to sprzedającemu kon¬trakt i utraci wszelkie korzyści związane ze spadkiem stóp pro¬centowych. Podobnie jeżeli stopy wzrosną, sprzedający będzie musiał zrekompensować to nabywcy kontraktu. Kontrakty FRA skutecznie blokują graczom rynkowym przyszłe stopy procen¬towe.  Niskie ryzyko kredytowe. Ponieważ nie następuje wymia¬na podstawy kapitału, kontrakt FRA jest instrumentem poza¬bilansowym. Wiąże się z niewielkim ryzykiem kredytowym, gdyż nie dotyczy całej umownej podstawy kapitału, lecz jedy¬nie należnych do zapłacenia różnic.  Zerwanie kontraktu. Kontrakt FRA jest umową wiążącą i nic może być zerwany ani przeniesiony na rzecz innego podmio¬tu bez zgody obu stron kontraktu. Podobnie jak w przypadku innych instrumentów, pozycje zajmowane w kontrakcie FRA mogą być zamykane przy wykorzystywaniu przeciwstawnych kontraktów.

Cechy kontraktów FRA

Materiały

Twórczość Kochanowskiego połączona z antykiem Renesansowi twórcy byli olśnieni starożytną kulturą jako całością. Antyk określił renesans, stał się głównym źródłem tej epoki. Najświatlejsze umysły epoki studiowały historię starożytnych, ich dorobek literacki, filozoficzny oraz języki. Jan Kochanowski uchodzi za najwybitniejszego twórcę epoki odrodzenia, gdyż dbał on o artyzm języka, kszta...

Organizacja handlu zagranicznego w zależności od projektów Organizacja handlu zagranicznego w zależności od projektów. Organizacja handlu zagranicznego według projektów (lub projektowo-zespołowa) nie stanowi żadnej stałej i kompleksowej formy. Tworzona jest w zależności od potrzeby w celu rozwiązania szczególnie ważnego problemu w sferze handlu zagranicznego. Może to być np. badanie nowego rynku, sprze...

Podobieństwa i różnice autor - bohater 17. Autor – podmiot mówiący – bohater (podobieństwa i różnice). Autor twórca i współtwórca dzieła literackiego, naukowego, dzieła sztuki, dzieła technicznego (projekt). Autor może być również dramatu, powieści, obrazu, referaty, scenariusza, tekstu, piosenki. W szerszym znaczeniu autor obejmuje współautora, tłumacza, wydawcę zbior...

Filozofia Sokratesa, Platona, Arystotelesa Filozofie antyczne Sokrates 469-399 r.p.n.e. był nauczycielem Platona głosił on absolutyzm i intelektualizm etyczny dobro, cnotę i szczęście utożsamiał z prawdą jego dewiza to: “Poznaj samego siebie” podkreślał świadomość własnej niewiedzy: “Wiem, że nic nie wiem” środki poznania to: ...

Analiza kosztów przedsiębiorstwa ANALIZA KOSZTÓW Koszty powstają we wnętrzu przedsiębiorstwa – koszty własne. Są pierwotne względem przychodów. Przedsiębiorstwo najpierw musi zatrudnić pracowników, zakupić materiały, surowce, przetworzyć je oraz sprzedać i dopiero wtedy osiągnie przychód ze sprzedaży. Jeżeli wyroby sprzeda się powyżej kosztów, osiągnie się zysk. W nasz...

Co to jest dramat poetycki? dramat poetycki jest najbardziej zróżnicowanym wewnętrznie zjawiskiem dramaturgii współczesnej. Forma wiersza nie jest w nim warunkiem koniecznym., natomiast cechą wspólną jest traktowanie świata przedstawionego jako metafory i stylizacyjny charakter utworów (częste odwołania np. do tragedii, misterium, moralitetu czy dramatu romantycznego a w ...

Motyw sobowtóru w literaturze Sobowtór________ Sobowtór - Kategoria przejęta z folk¬loru niemieckiego, gdzie oznaczała wid¬mo, zjawę osoby żyjącej, bliźniaczą kopię człowieka. Inne jej znaczenie to alter ego (drugie ja), czyli postać od¬zwierciedlająca najskrytsze marzenia i cechy człowieka, często amoralne i zbrodnicze. W. Szekspir „Makbet\" - Lady Ma...

Św. Franciszek z Asyżu i jego dzieje Dzieje św. Franciszka Giovanni Bernardone, późniejszy św. Franciszek, urodził się ok. 1181 r. w Asyżu.9 W tym okresie we Włoszech można było obserwować wielkie rozprzężenie moralne, upadek obyczajowy, zepsucie i odstępstwo od ubóstwa w zakonach, handel sakramentami i relikwiami, rozwój różnych sekt religijnych. Zanim jednak Giovanni uzyska...