Aspekty prawne sponsoringuIII. Aspekty prawne Jednym z czynników rozwoju sponsoringu są prawne ograniczenia reklam. Polski system prawny nie zawiera całościowej regulacji instytucji sponsoringu. Fragmentaryczne uregulowania znajdują się w: • ustawie o radiofonii i telewizji, • ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ze względu na brak przepisów szczególnych, do umów sponsorskich stosuje się ogólne zasady kodeksu cywilnego w zakresie zobowiązań. Wyjątkiem jest Polskie Radio i Telewizja Polska S.A. Ustawa z dnia 20 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji jest obecnie podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych. Ostatnia nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji przyniosła szereg istotnych zmian, w tym także i w zakresie zasad prowadzenia działalności sponsorskiej. Jednakże zjawisko sponsoringu nie zostało do tej pory wyczerpująco uregulowane ani w ustawie o radiofonii i telewizji, ani w innych przepisach. Stąd wniosek, że wszystkie pozostałe kwestie, które nie zostały określone na drodze legislacyjnej, mogą i powinny stanowić przedmiot uzgodnień stron umowy. Jak już wcześniej wspomniano, korzystanie z instrumentu sponsoringu nie tylko służy promocji firmy, jej produktów, docierania do szerokiej grupy odbiorców, kreowaniu pozytywnego „image’u” firmy, lecz daje również pewne możliwości w zakresie zmniejszania zobowiązań podatkowych sponsora. Z punktu widzenia sponsora istotną informację dotyczącą regulacji prawnych jest lista darowizn, które zgodnie z polskim ustawodawstwem podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Zgodnie z ustawą takiemu odliczeniu podlegają darowizny na następujące cele: • naukowe i naukowo – techniczne, • oświatowe i oświatowo – wychowawcze, • kulturalne, • kultury fizycznej i sportu, • ochrony środowiska, • dobroczynne, • ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Ustawy precyzują wysokość możliwych odliczeń, co oznacza, że w przypadku polskich przepisów podatkowych kwota odliczeń nie może przekroczyć 10% dochodu lub może być nieograniczona, jeżeli wynika to z odrębnych ustaw.

Aspekty prawne sponsoringu

Materiały

Budowa geologiczna Afryki Budowa geologiczna Niemal w całości Afryka stanowi platformę prekambryjską, zw. platformą afryk., której podłoże jest zbud. z prekambryjskich skał metamorficznych i magmowych (głębinowych i wylewnych) sfałdowanych, a następnie zdenudowanych. Na podłożu spoczywa pokrywa platformowa składająca się z osadów kambryjsko-plejstoceńskich, o grub. od k...

Zasady liberalizacji CEFTA Zasady liberalizacji wymiany z nowymi członkami Po ustaleniu zasad poszerzenia wprowadzono pewne zmiany w zasadach wzajemnej liberalizacji. Liberalizacja w ramach CEFTA jest ustalana bilateralnie, co w praktyce oznacza, że kraje dołączające później do organizacji ustalają zasady liberalizacji swych kontaktów handlowych z pozostałymi krajami ug...

Teoria organizacji produkcji rolnej Thünena Teoria organizacji produkcji rolnej Thünena (koniec XIX w) 1. Istnieje jednorodny geograficzne obszar (płaski) 2. Na tym obszarze jest jedno miasto leżące w centrum 3. Wokół niego są 4 pierścienie, które charakteryzują się różną produkcją rolną 4. W centrum jest jeden rynek w kategorii tradycyjnej, tzn. miejsce na którym rolnicy sprzedają to...

Ignacy Krasicki - mistrz ironii Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest niewątpliwie polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i wykształconego, obdarzonego wyrafinowanym smakiem i talentem. Zwano go \"księciem poetów\". Cenił śmiech, obdarzony był poczuciem humoru, umiał władać dowcipem. To...

"Pieśń o spustoszeniu Podola" Jana Kochanowskiego Pieśń V – Pieśń o spustoszeniu Podola (Wieczna sromota i nienagrodzona...) Utwór ten niewątpliwie należy do pierwszej z wymienionych grup – napisany ok. r. 1575, opowiada o skutkach najazdu tatarskiego, kiedy to spustoszenie ziem polskich osiągnęło niespotykane wcześniej rozmiary (według kroniki Bielskiego Tatarzy zabrali wówcz...

Idee pozytywistyczne w "Nad Niemnem" Eliza Orzeszkowa w \"Nad Niemnem\" pokazuje, iż idee pozytywistyczne są możliwe do zrealizowania. Nastąpił przełom w myśleniu pisarki, gdyż w nowelach jej pogląd był inny (pełna krytyka, nie dostrzegała możliwości). Oprócz niechęci do pewnych postaw romantycznych, autorka włącza w materię powieści program pozytywistyczny, argumentując kolejne po...

Opis stanowiska: dyrektor generalny Opis stanowisk w przedsiębiorstwie Dyrektor generalny Przełożony: Brak Podwładni:  Dyrektor Administracyjny,  Dyrektor Handlowy,  Dyrektor ds. Produkcji,  Dyrektor ds. Rozwoju Zastępstwo: Dyrektor Administracyjny Cel stanowiska: Ogólna koordynacja działań głównych pionów firmy. Podejmowanie kluczo...

Analiza "Tren Fortynbrasa" Zbigniewa Herberta Tren Fortynbrasa Wiersz został zamieszczony w tomie Studium przedmiotu opub¬likowanym w 1961 roku. Jest przykładem aluzji literackiej i próbą reinterpretacji lub raczej uzupełnienia tragedii W. Szekspira pt. Hamlet. Herbert konfrontuje tu dwie postawy – reprezentowaną przez Hamleta i drugą – Fortynbrasa. W monologu ...