Aspekty prawne sponsoringuIII. Aspekty prawne Jednym z czynników rozwoju sponsoringu są prawne ograniczenia reklam. Polski system prawny nie zawiera całościowej regulacji instytucji sponsoringu. Fragmentaryczne uregulowania znajdują się w: • ustawie o radiofonii i telewizji, • ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ze względu na brak przepisów szczególnych, do umów sponsorskich stosuje się ogólne zasady kodeksu cywilnego w zakresie zobowiązań. Wyjątkiem jest Polskie Radio i Telewizja Polska S.A. Ustawa z dnia 20 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji jest obecnie podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych. Ostatnia nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji przyniosła szereg istotnych zmian, w tym także i w zakresie zasad prowadzenia działalności sponsorskiej. Jednakże zjawisko sponsoringu nie zostało do tej pory wyczerpująco uregulowane ani w ustawie o radiofonii i telewizji, ani w innych przepisach. Stąd wniosek, że wszystkie pozostałe kwestie, które nie zostały określone na drodze legislacyjnej, mogą i powinny stanowić przedmiot uzgodnień stron umowy. Jak już wcześniej wspomniano, korzystanie z instrumentu sponsoringu nie tylko służy promocji firmy, jej produktów, docierania do szerokiej grupy odbiorców, kreowaniu pozytywnego „image’u” firmy, lecz daje również pewne możliwości w zakresie zmniejszania zobowiązań podatkowych sponsora. Z punktu widzenia sponsora istotną informację dotyczącą regulacji prawnych jest lista darowizn, które zgodnie z polskim ustawodawstwem podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Zgodnie z ustawą takiemu odliczeniu podlegają darowizny na następujące cele: • naukowe i naukowo – techniczne, • oświatowe i oświatowo – wychowawcze, • kulturalne, • kultury fizycznej i sportu, • ochrony środowiska, • dobroczynne, • ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Ustawy precyzują wysokość możliwych odliczeń, co oznacza, że w przypadku polskich przepisów podatkowych kwota odliczeń nie może przekroczyć 10% dochodu lub może być nieograniczona, jeżeli wynika to z odrębnych ustaw.

Aspekty prawne sponsoringu

Materiały

Problem winy, odpowiedzialności i wierności ideałom w "Lordzie Jimie" Problem winy, odpowiedzialności i wierności ideałom moralnym w \"Lordzie Jimie\" Josepha Conrada. Główny bohater, Jim, jest młodym, szlachetnym i pełnym ideałów człowiekiem, który zaciąga się jako kapitan na statek pasażerski \'Patna\'. W momencie zagrożenia życia całej załogi i pasażerów (800 pielgrzymów) Jim znajduje się w rozterce, bo wie, ż...

Stratyfikacja - teorie Wielu socjologów próbowało wyjaśnić za pomocą różnych teorii istnienie stratyfikacji społecznej. Najbardziej popularne były trzy spośród nich. Teoria konfliktu (KAROL MARKS) zakłada że istnieją tylko dwie podstawowe klasy w społeczeństwie: ci, którzy posiadają środki produkcji, oraz ci którzy ich nie posiadają. Według Marksa za powstanie straty...

Losy Kordiana - charakterystyka Juliusz Słowacki (1809-1849) napisał ten utwór przebywając w Genewie. \"Kordian\" został wydany pierwszy raz w Paryżu, mimo że autor był zrażony do tego miasta. \"Kordiana\" wydał anonimowo. Charakterystyka bohatera z aktu I: rozdarty wewnętrznie, załamany, nie umie się odnaleźć w życiu; przedstawiciel środowiska szlacheckiego, bogaty, po szkole...

Dwa światy "Nie-Boskiej Komedii" Dwa światy „Nie-Boskiej komedii” Część druga dramatu owiana jest tchnieniem śmierci, część trzecia i czwarta – przedstawiają zagładę świata, który Krasińskiemu musiał być bliski i drogi. Okopy Świętej Trójcy symbolizują wszystko to, z czym musiał solidaryzować się potomek świetnego rodu, a jednak świat ten ginie. Dzieje s...

Dziady cz III - powstanie, opis Propozycje zbawcze w III części \"Dziadów\" III część \"Dziadów\" powstała w roku 1832 w Dreźnie po upadku powstania listopadowego. Wieść o wybuchu powstania zastała Adama Mickiewicza w Rzymie. Był to grudzień 1830 roku, w kwietniu następnego roku poeta przyjechał do Paryża, a następnie przybył do Wielkopolski. Niestety nie udało mu się ...

Jacy byli bohaterowie średniowiecza? - rycerz, święty i kochanek są typowymi bohaterami literatury średniowiecznej; rycerz jest opisany w \"chansons de geste\", takich jak \"Pieśń o Rolandzie\" (punkt 1), \"O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu\"; asceta, uważany za świętego (taki był ich żywot) występują w hagiografii (punkt 1) natomiast kochanek opisany jest w utworach ...

Opis stanowiska: dyrektor ds. Rozwoju Dyrektor ds. Rozwoju Przełożony: Dyrektor generalny Podwładni:  Kierownik produktu TV  Kierownik produktu radiowego  Kierownik produktu reklamy w czasopismach  Kierownik produktu reklamy zewnętrznej Zastępstwo: Wybrany Kierownik produktu Cel stanowiska: Zapewnienie najwyższej jakości wykonywanych produk...

Obraz ojczyzny w przekazie twórczości minionych epok 24. Temat: ”Kto mi powiada, że moja ojczyzna, pola zieloność............i kwiaty” (C.K. Norwid). Obraz ojczyzny w przekazie twórczości minionych epok Ojczyzna, dom, miejsce zamieszkania każdego człowieka. To na niej człowiek stawia swoje pierwsze kroki, w niej czuje się bezpieczny. Ojczyzna jest ostoją bezpieczeństwa, spokoju. J...