Analiza Swot i BCG - marketingANALIZA SWOT To podstawowe narzędzie zarządzania strategicznego, polegające na konfrontacji krytycznie ocenionego własnego potencjału firmy z ujawnionymi potencjalnymi szansami i zagrożeniami działania wynikającymi ze zmian zachodzących w otoczeniu. Służy wypracowaniu ogólnej strategii przedsiębiorstwa, a także strategii dotyczących poszczególnych SBU. Składa się z trzech części: • analizy szans i zagrożeń • analizy silnych i słabych stron przedsiębiorstwa • formułowania wniosków strategicznych Celem analizy jest: • wskazanie tych elementów zasobów, które mogą być traktowane jako niewątpliwe atuty w starciu rynkowym z potencjalnymi konkurentami • ujawnienie ewentualnie słabych elementów, zmniejszających siłę własnego oddziaływania konkurencyjnego, a zarazem stwarzających okazję skutecznego ataku ze strony konkurencji • określenie szczegółowych predyspozycji przedsiębiorstwa la realizacji zadań w założonym obszarze rynku ANALIZA PORTFOLIO (BCG) To narzędzie analizy sytuacji strategicznej firmy pozwalające na ocenę aktualnej i przewidywanej jego pozycji rynkowej ze względu na dwie zagregowane zmienne: atrakcyjność rynku oraz pozycje konkurencyjną. Ustalenie pozycji rynkowej wymaga zastosowania określonych mierników: • wielkość rynku (ilość potencjalnych nabywców tworzących dany rynek docelowy) • pojemność rynku (ilość lub wartość produktów, która przy danych cenach przy danych dochodach potencjalnych nabywców może być sprzedana w określonym czasie i na określonym rynku) • dynamika rynku (procentowy wskaźnik zmiany ogólnej wielkości sprzedaży na danym rynku w określonych odstępach czasu) • udział w rynku (procentowy stosunek własnej sprzedaży do ogólnej pojemności danego rynku) • względny udział w rynku (stosunek własnej sprzedaży do sprzedaży realizowanej na danym rynku przez największego konkurenta lub grupę największych konkurentów) Do czynników określających atrakcyjność rynku należą: pojemność rynku, dynamika rynku, poziom usatysfakcjonowania nabywców, przeciętna zyskowność, intensywność konkurencji, wymagania technologiczne. Do czynników określających pozycję konkurencyjną należą: udział w rynku, wzrost sprzedaży, lojalność nabywców, konkurencyjność cenowa, jakość produktu, znajomość rynku, doświadczenie technologiczne, sieć dystrybucji, poziom kosztów itp.

Analiza Swot i BCG - marketing

Materiały

Biblia - Nowy Testament - wprowadzenie Wprowadzenie Pismo święte Starego i Nowego Testamentu to księga o podstawowym znaczeniu dla wyznawców judaizmu (pierwsza część) i chrześcijaństwa (całość). Stanowi także wielką skarbnicę gatunków, motywów, symboli, które odżywają ciągle na nowo jako inspiracja lub tworzywo literackie w dziełach pisanych na różnych kontynentach, w różnych j...

Filozofia antyku Filozofia wyjaśnia genezę świata, powstanie człowieka, zawiera niepisany kodeks postępowania w stosunkach międzyludzkich. W starożytnej Grecji ( a potem w Rzymie ) wytworzyły się dwa poglądy (nurty) filozoficzne: - człowiek i świat powstał wskutek czynnika materialnego. - człowiek i świat powstał wskutek czynnika niematerialnego. Nasłyn...

Cechy stylu barokowego Cechy i wyznaczniki stylu barokowego : ruchliwość, kolor, patos, bogata symbolika i alegoryczność, dekoracyjność, kontrast, niepokój, kwietyzm. W budownictwie - bogate formy geometryczne są wyrazem silnej ekspresji religijnej, Kościoła przyciągającego rzesze wiernych. Sztuka retoryki - doskonałe dzieło retoryczne zawiera pouczenie wz...

Kredyt, leasing, środki własne Kredyt, leasing, środki własne jako źródła finansowania Środki służące do finansowania działalności bieżącej i rozwojowej przedsiębiorstwa mogą pochodzić z różnych źródeł i dopływać w różnej formie. Z punktu widzenia źródła pochodzenia kapitału wyróżnić można finansowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Są dwa podstawowe kierunki finansowania w przed...

Gospodarka finansowa NBP Gospodarka finansowa NBP 1. Polski bank centralny (NBP) prowadzi gosp. finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez RPP. 2. NBP dysponuje następującymi funduszami: a. fundusz statutowy (400 mln. zł)- jest uzupełniany z odpisów z rocznego zysku b. fundusz rezerwowy – jest tworzony z odpisów z rocznego zysku do wysokości...

Ocena atrakcyjności segmentów rynku OCENA ATRAKCYJNOŚCI SEGMENTÓW RYNKU Określenie atrakcyjności poszczególnych fragmentów rynku wymaga rozpatrzenia: - podstawowych celów przedsiębiorstwa, - stanu zasobów przedsiębiorstwa, - otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa z punktu widzenia oferowanych możliwości i potencjalnych zagrożeń Analiza atrakcyjności segmentów rynku obejmuje f...

"Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy" „Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy (Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich. Sztuka, tworzona przez człowieka i dla człowieka, jest nieodłącznym elementem naszej egzystencji. Jako stałej towarzyszce ludzkiego życia, zwykliśmy wyznaczać jej funkcję nośnika ponadczasowych prawd i ...

Proces społeczny - pojęcie, klasyfikacja PROCES SPOŁECZNY - względnie jednorodna seria zjawisk społecznych powiązanych zależnościami przyczynowymi lub strukturalno-funkcjonalnymi, które przebiegają wzdłuż jakiejś “osi”. Klasyfikacja procesów społecznych: 1. procesy intrapersonalne - zachodzące w osobowości człowieka; 2. procesy interpersonalne: a. między dwiema jednostkami - pows...