Analiza Swot i BCG - marketingANALIZA SWOT To podstawowe narzędzie zarządzania strategicznego, polegające na konfrontacji krytycznie ocenionego własnego potencjału firmy z ujawnionymi potencjalnymi szansami i zagrożeniami działania wynikającymi ze zmian zachodzących w otoczeniu. Służy wypracowaniu ogólnej strategii przedsiębiorstwa, a także strategii dotyczących poszczególnych SBU. Składa się z trzech części: • analizy szans i zagrożeń • analizy silnych i słabych stron przedsiębiorstwa • formułowania wniosków strategicznych Celem analizy jest: • wskazanie tych elementów zasobów, które mogą być traktowane jako niewątpliwe atuty w starciu rynkowym z potencjalnymi konkurentami • ujawnienie ewentualnie słabych elementów, zmniejszających siłę własnego oddziaływania konkurencyjnego, a zarazem stwarzających okazję skutecznego ataku ze strony konkurencji • określenie szczegółowych predyspozycji przedsiębiorstwa la realizacji zadań w założonym obszarze rynku ANALIZA PORTFOLIO (BCG) To narzędzie analizy sytuacji strategicznej firmy pozwalające na ocenę aktualnej i przewidywanej jego pozycji rynkowej ze względu na dwie zagregowane zmienne: atrakcyjność rynku oraz pozycje konkurencyjną. Ustalenie pozycji rynkowej wymaga zastosowania określonych mierników: • wielkość rynku (ilość potencjalnych nabywców tworzących dany rynek docelowy) • pojemność rynku (ilość lub wartość produktów, która przy danych cenach przy danych dochodach potencjalnych nabywców może być sprzedana w określonym czasie i na określonym rynku) • dynamika rynku (procentowy wskaźnik zmiany ogólnej wielkości sprzedaży na danym rynku w określonych odstępach czasu) • udział w rynku (procentowy stosunek własnej sprzedaży do ogólnej pojemności danego rynku) • względny udział w rynku (stosunek własnej sprzedaży do sprzedaży realizowanej na danym rynku przez największego konkurenta lub grupę największych konkurentów) Do czynników określających atrakcyjność rynku należą: pojemność rynku, dynamika rynku, poziom usatysfakcjonowania nabywców, przeciętna zyskowność, intensywność konkurencji, wymagania technologiczne. Do czynników określających pozycję konkurencyjną należą: udział w rynku, wzrost sprzedaży, lojalność nabywców, konkurencyjność cenowa, jakość produktu, znajomość rynku, doświadczenie technologiczne, sieć dystrybucji, poziom kosztów itp.

Analiza Swot i BCG - marketing

Materiały

Dobra nietrwałe, trwałe i usługi - wyjaśnienie DOBRA NIETRWAŁE To artykuły żywnościowe i nie żywnościowe zużywane w jednym czy kilkunastu aktach konsumpcji. Wyróżniamy: • dobra o stałych preferencjach konsumpcyjnych, które odznaczają się małą elastycznością popytu (np. mleko, chleb, proszki do prania) • dobra o zmiennych preferencjach konsumpcyjnych, których wskaźniki elastyc...

Biografia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego informacje biograficzne o autorze Gustaw Herling-Grudziński to pisarz znany młodzieży szkolnej przede wszystkim jako autor utworu Inny Świat oraz opowiadań, m.in. Wieża. Urodził się 20 maja 1919 r. w Kielcach, jako najmłodsze, czwarte dziecko w rodzinie~. Wakacje spędzał w Suchedniowie, gdzie zamieszkał jego ojciec po odziedziczeniu części mł...

Charakterystyka ewangelii Charakterystyka ewangelii Są cztery ewangelie. Wszystkie obfitują w przypowieści będące nauką Jezusa. Chciał on być zrozumiały przez wieśniaków i prostych ludzi. Musiał więc posługiwać się obrazami a nie abstrakcyjnymi pojęciami. Przypowieści w ewangeliach są zmyślone, gdyż ważna jest w nich nauka, a nie szczegóły. Przykłady występujące w ewa...

Leasing międzynarodowy - znaczenie Istnieje znaczne zróżnicowanie w piśmiennictwie odnoszącym się do formy leasingu międzynarodowego. Poniższe pojęcie leasingu w skali makro oparte jest na podstawie oceny zawartej w książce Leopolda Steckiego „Leasing”. Wymiar międzynarodowy należy łączyć z takim stosunkiem leasingu, którego strony rozwijają określoną aktywno...

Interpretacja "Nie-Boskiej komedii" Interpretacja dramatu Pierwotnie utwór miał być zatytułowany “Mąż” (tak nazwany jest hr. Henryk) jako osoba dramatu). Wieloznaczność tego słowa (“mąż”: — małżonek, ojciec rodziny; — wojownik, heros, mąż stanu, przywódca) wskazuje na podział tekstu na dwie partie: części 1. i 2., przed-stawiające prywatne życi...

W jaki sposób dokonywane są rozliczenia z zagranicą Operacje wymiany Gdy turysta francuski udaje się do USA, to przy płaceniu za taksów¬kę, autobus lub hotel na terytorium amerykańskim nie może korzystać z zaoszczędzonych na wyjazd franków. Żeby dysponować pieniądzem lokalnym, wymienia całość lub część swoich franków na dolary. Dokonuje więc operacji wymiany. Kurs wymiany określa kwotę fra...

Obraz rewolucji w "Szewcach" Stanisława Witkiewicza 32. Obrazy rewolucji w „Szewcach” Witkacego. Szewcy to dramat przedstawiający przemiany polityczne - kolejne etapy przejmowania władzy przez nowe siły zdolne do pokonania po¬przedniej ekipy. Obraz rewolucji i pojmowanie władzy ukazano w ujęciu deformującym rzeczywistość, groteskowym, a przez to wyrazi¬ście katastroficzny...

Zdolność kredytowa banków komercyjnych Zdolność kredytowa banków komercyjnych - jest to max. poziom kredytów, do jakiego bank operacyjny (komercyjny) może ich udzielić bez obawy niewypłacalności. Wypłacalność banków operacyjnych jest zabezpieczona rezerwami pieniężnymi, czyli staniem gotówki w kasie banku oraz stanem wkładów na rachunkach w BC. Rezerwy te służą na pokrycie wypłat got...