Menadżer - pojęcie, zadaniaMenedżerami są wszyscy pracownicy, którzy objęli funkcję przełożonych, począwszy od mistrza, a kończąc na prezesie zarządu. Menedżerowie łączą i koordynują różne rodzaje zasobów poprzez wykonywanie czterech podstawowych funkcji lub działań kierowniczych: -planowanie i podejmowanie decyzji; -organizowanie; -przewodzenie lub kierowanie ludźmi; -kontroli; Zarządzanie: Zestaw działań obejmujący; -planowanie – wyznaczanie celów, ramowych wytycznych; programów i sposobów postępowania dla celów przedsiębiorstwa lub jego części; -podejmowanie decyzji; -organizowanie – tworzenie przejrzystych jednostek zadaniowych; przyznanie im odpowiednich kompetencji i uprawnień dyspozycyjnych; pionowe i poziome ich powiązanie; -przewodzenie tj. kierowania ludźmi – motywowanie, komunikowanie; -kontrolowanie – porównanie wyników z celami wytyczonymi; odstępstwa należy badać; Skierowanych na zasoby organizacji; -zasoby, finansowe, rzeczowe i informacyjne; Wykonanych; -z zamiarem osiągnięcia celów organizacji - sposób skuteczny (działający z powodzeniem) i sprawny (wykonane dobrze zasoby i bez zbędnego marnotrawstwa); Z powyższego wynika, że: -ustalenie jest częścią planowania; -budowanie organizacji jest częścią organizowania; -motywowanie jest częścią przewodzenia; -obserwacja wyników jest częścią funkcji kontrolnej; -funkcje zarządzania zazębiają się; Menedżerowie w danym przedsiębiorstwie różnią się od siebie zajmowaną pozycją (szczeblami) oraz obszaru organizacji, w której działają. Dzielimy ich na: 1.Najwyższego szczebla : -posługują się tytułami: prezesa, wiceprezesa, dyrektora naczelnego; -wyznaczają cele organizacji, jej strategię, a także politykę operacyjną; -reprezentują oficjalnie organizację w kontaktach zewnętrznych; -podejmują decyzje zakupu innych firm; -podejmują decyzje w celu budowy nowych zakładów i budynków biurowych; 2.Średniego szczebla: -tytuły: kierownik zakładu, kierownik eksploatacji, szef wydziału; -odpowiadają za realizację polityki i planów opracowanych na najwyższym szczeblu; -nadzorują i koordynują działania menadżerów niższego szczebla; 3.Pierwszej linii: -tytuły: brygadzista, nadzorca, kierownik biura; -nadzorują i koordynują działaniami pracowników wykonawczych;

Menadżer - pojęcie, zadania

Materiały

Problematyka "Konrada Wallenroda" Problematyka  Dylematy moralne i tragizm postaci reprezentującej układ zbieżny z konfliktem etycznym współczesnego autorowi społeczeństwa (zmagania moralne spiskowców polskich i rosyj-skich lat dwudziestych; stwierdzenie jednego z powstańców 1830 r.:“Słowo stało się cia-łem, a Wallenrod - Belwederem”): • miłość do ojc...

"Śluby panieńskie" jako komedia intrygi Komedia intrygi Kompozycja komedii Fredry pozostaje w wyraźnym związku ze schematem strukturalnym rządzącym komedią oświeceniową. Nawią mnie do wzorów klasycznych, do Moliera, polega na wykorzystywaniu wad i śmieszność postaci do budowania i regulacji tempa akcji. Fredro rezygnuje z zabiegów satyrycznych i kontrastowania postaci w technice...

Światopogląd "Odprawy posłów greckich" Światopogląd Myśl przewodnia tragedii da się stwierdzić w zdaniu: \"państwo, w którym większość rządzi się nie miłością ojczyzny, tylko prywatą, musi zginąć\"

Omówienie konfliktu 14. Konflikt (Coffer, Apley) a) konflikt typu mechanicznego – polegają na tym, że niezgodne ze sobą mięśniowe, czyli wewnętrzne reakcje ruchowe, wzajemnie się hamują b) niezgodność typu nerwowego – niezgodności między tymi procesami ośrodkowymi, które towarzyszą, poprzedzają bądź uniemożliwiają wybory motoryczne. Powstaje między ...

Co to jest schemat? Schematy to struktury poznawcze, za pomocą których ludzie organizują swoją wiedzę o świecie według pewnych tematów; schematy silnie wpływają na to, co z otrzymanej informacji zauważamy, o czym myślimy i co później pamiętamy.

Prawdy moralne i ludowość zawarte w II cz. "Dziadów" 47. Ludowość i prawdy moralne w II części \"Dziadów\" A. Mickiewicza W rok po wydaniu pierwszego tomiku \"Poezji\" A. Mickiewicza, ukazał się także w Wilnie drugi tomik, który zawierał \"Grażynę\" oraz II i IV część \"Dziadów\". Publikacja tych utworów wywołała ostre ataki ze strony obozu klasyków. Te dwie części \"Dziadów\" powstawały w cz...

Organizacje które wpłynęły na rozwój handlu zagranicznego w latach 1970-1989 Organizacje wpływające na kształtowanie się handlu zagranicznego W omawianym okresie Polska należała do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), która koordynowała współpracę gospodarczą krajów socjalistycznych. To na posiedzeniach Sesji (najważniejszego organu RWPG) ustalano wspólne cele, które następnie realizował komitet wykonawczy. Kraje ...

KEN - znaczenie pojęcia KEN - pierwsza w Polsce świecka władza oświatowa, powołana 14.X.1773r. z inicjatywy działaczy skupionych wokół Stanisława Augusta Poniatowskiego. KEN zorganizowała trój-stopniowe nauczanie - szkoły elementarne, średnie, następnie Szkoła Główna Koronna i Li-tewska. KEN wydała kodeks szkolny określający założenia programowe i organizacyjne szkolni...