Menadżer - pojęcie, zadaniaMenedżerami są wszyscy pracownicy, którzy objęli funkcję przełożonych, począwszy od mistrza, a kończąc na prezesie zarządu. Menedżerowie łączą i koordynują różne rodzaje zasobów poprzez wykonywanie czterech podstawowych funkcji lub działań kierowniczych: -planowanie i podejmowanie decyzji; -organizowanie; -przewodzenie lub kierowanie ludźmi; -kontroli; Zarządzanie: Zestaw działań obejmujący; -planowanie – wyznaczanie celów, ramowych wytycznych; programów i sposobów postępowania dla celów przedsiębiorstwa lub jego części; -podejmowanie decyzji; -organizowanie – tworzenie przejrzystych jednostek zadaniowych; przyznanie im odpowiednich kompetencji i uprawnień dyspozycyjnych; pionowe i poziome ich powiązanie; -przewodzenie tj. kierowania ludźmi – motywowanie, komunikowanie; -kontrolowanie – porównanie wyników z celami wytyczonymi; odstępstwa należy badać; Skierowanych na zasoby organizacji; -zasoby, finansowe, rzeczowe i informacyjne; Wykonanych; -z zamiarem osiągnięcia celów organizacji - sposób skuteczny (działający z powodzeniem) i sprawny (wykonane dobrze zasoby i bez zbędnego marnotrawstwa); Z powyższego wynika, że: -ustalenie jest częścią planowania; -budowanie organizacji jest częścią organizowania; -motywowanie jest częścią przewodzenia; -obserwacja wyników jest częścią funkcji kontrolnej; -funkcje zarządzania zazębiają się; Menedżerowie w danym przedsiębiorstwie różnią się od siebie zajmowaną pozycją (szczeblami) oraz obszaru organizacji, w której działają. Dzielimy ich na: 1.Najwyższego szczebla : -posługują się tytułami: prezesa, wiceprezesa, dyrektora naczelnego; -wyznaczają cele organizacji, jej strategię, a także politykę operacyjną; -reprezentują oficjalnie organizację w kontaktach zewnętrznych; -podejmują decyzje zakupu innych firm; -podejmują decyzje w celu budowy nowych zakładów i budynków biurowych; 2.Średniego szczebla: -tytuły: kierownik zakładu, kierownik eksploatacji, szef wydziału; -odpowiadają za realizację polityki i planów opracowanych na najwyższym szczeblu; -nadzorują i koordynują działania menadżerów niższego szczebla; 3.Pierwszej linii: -tytuły: brygadzista, nadzorca, kierownik biura; -nadzorują i koordynują działaniami pracowników wykonawczych;

Menadżer - pojęcie, zadania

Materiały

Zarządzanie zapasami - wyjaśnienie ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Zarządzanie zapasami obejmuje określenie wielkości zamawianej partii, ustalenie poziomu zapasów, przy których należy składać kolejne zamówienia, wyznaczenie rozmiaru zapasu bezpieczeństwa oraz monitorowanie zapasów. Przyczyny utrzymywania zapasów są zróżnicowane w zależności od rodzaju zapasów. Zapasy materiałów: •...

Polacy przedstawieni w "Panu Tadeuszu" PORTRETY OSTATNICH POLAKÓW PRZEDSTAWIONYCH W \"PANU TADEUSZU\" A. MICKIEWICZA. Szlachta w \"Panu Tadeuszu\" \"Pan Tadeusz\" jako sielanka szlachecka magnateria - stolnik Horeszko arystokracja - Hrabia szlachta ziemiańska - Sędzi, Podkomorzy szlachta urzędnicza - Rejent, Asesor rezydenci dworscy - Wojski, Gerwazy szlachta zaściankowa - D...

Znaczenie promocji dla przedsiębiorstw Znaczenie promocji dla przedsiębiorstw jest uzależnione od wielu różnych czynników. Do najważniejszych należą: • Zamierzenia przedsiębiorstwa w stosunku do danego rynku • Konkurencja na rynku • Charakter rynku • Rodzaj i jakość sprzedawanych towarów • Stopień zróżnicowania produktu • Stosunek nabywców ...

Kontrakt forward - rodzaje Rodzaje kontraktów forward Warunki kontraktów forward wymagają czasami realizacji kontraktu z dostarczeniem przedmiotu kontraktu. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku, gdy przedmiotem umowy są dobra przemysłowe. Mówimy wtedy o tak zwanych rzeczywistych kontraktach forward. Kontrakty forward mogą być również rozliczane w gotówce a więc nie docho...

Ocena słuszności dokonywania swojego wyboru bohaterów utworów Stefana Żeromskiego Ocena słuszności dokonywania swojego wybory bohaterów utworów Stefana Żeromskiego: Doktor Piotr, Tomasz Judym Żeromski okazał się pisarzem zaangażowanym w różne problemy życia codziennego. Jego dzieła wypełnione są problemami ogólnoludzkimi. Stefan Żeromski okazał się wielkim psychologiem. Bohaterowie jego utworów przeżywają różne rozterki ...

Główne problemy twórczości I.Krasickiego Wymień główne problemy twórczości I. Krasickiego. Omów dokładnie jeden gatunek literacki uprawiany przez poetę. Ignacy Krasicki, poza tym że przyjął święcenia kapłańskie, był również wielkim poetą, prozaikiem, publicystą i komediopisarzem; potem jako wybitny twórca związał się dworem Stanisława Augusta Poniatowskiego; ważna cecha j...

"Memento mori" i "Non omnis moriar" - postawy człowieka średniowiecza i renesansu „Memento mori” i „Non omnis morial”, jako przykłady odmiennych postaw człowieka średniowiecza i człowieka renesansu. Wiemy, że słowa „Memento mori” były podstawowym hasłem epoki średniowiecza. Znaczą one – „Pamiętaj, że umrzesz”. Natomiast „Non omnis morial” znaczy – ...

Transakcje handlu zagranicznego - formy zabezpieczeń Formy zabezpieczeń w transakcjach handlu zagranicznego. Współdziałające strony realizujące kontrakt handlowy mogą korzystać z następujących form zabezpieczeń: 1. instytucjonalne (ochrona prawna oraz instytucje odpowiedzialne za egzekwowanie prawa, przepisy wewnętrzne), 2. wywiadownie gospodarcze – udzielają informacji w zakresie: - p...