Jakość - istota i znaczenieISTOTA I ZNACZENIE JAKOŚCI. Jakość – to ogół cech produktów lub usług decydujących o ich zdolności do stwierdzonych i potencjalnych potrzeb. Wymiary jakości: 1. Wyniki – główne cechy funkcjonalne produktu np. przyspieszenie w samochodzie, wyrazistość obrazu w telewizorze, 2. Cechy – uwzględniają podstawowe cechy funkcjonalne produktu, 3. Niezawodność – prawdopodobieństwo bezusterkowego funkcjonowania przez określony czas, 4. Zgodność – stopień w jakim projekt wyrobu i cechy użytkowe spełniają określone normy, 5. Trwałość – miara długości życia produktu, 6. Łatwość obsługi – zbiór cech ułatwiających posługiwanie się produktem, szybkość i łatwość naprawy, 7. Estetyka – wygląd produktu, smak, zapach, odbiór w dotyku 8. Postrzegana jakość – jakość w opinii klienta. Powodem troski o jakość są: konkurencja, wydajność, koszty. Prekursorzy wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwie: • WALTER A. SHEWHART – wykorzystanie statystyki do poprawy jakości telefonów produkowanych w Laboratorium BELLA • W. EDWARD DEMING – jakość w oparciu o metody statystyczne i wykresy kontrolne; zapewnienie jakości wymaga przekształcenia całej organizacji • PHILIP B. CROSBY – bezusterkowa produkcja „zrób to od razu jak trzeba” • JOSEPH M. JURAN – zapewnienie jakości wymaga skupienia na akcentach, konkurencja między robotnikami szkodzi jakości • ARMAND V. FEIGENBAUM – praca nad poprawą jakości obniża koszty, inwestowanie w poprawę jakości przynosi większe korzyści niż inwestowanie w inne alternatywne dziedziny. Kompleksowe zarządzanie jakością – jest to strategiczne zaangażowanie najwyższego kierownictwa na rzecz zmiany całego podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej, które uczyniłoby jakość najważniejszym czynnikiem we wszelkich poczynaniach organizacji. Zarządzanie jakością to także czynności kierownicze, których celem jest zapewnienie jakości wymaganej przez nabywców i zapewnienie przedsiębiorstwu oczekiwanych efektów ekonomicznych. Kompleksowe zarządzanie jakością jest to zaangażowanie strategiczne w skład, którego wchodzą: zaangażowanie pracowników, materiały, technologie, metody. Wszystko to prowadzi do poprawy jakości. Spirala jakości: Czynności wewnętrzne producenta: • Badanie rynku i opracowywanie koncepcji rozwojowej produktu, • Projektowanie konstrukcji (składniki producenta), • Organizowanie zaopatrzenia, • Projektowanie technologii i wytwarzania produktu, • Produkcja, • Kontrola produkcji, próby i badania produktów, • Pakowanie i przechowywanie produktów. Czynności w otoczeniu. Czynności nabywcy. • Sprzedaż i dystrybucja artykułów, • Instalowanie i umacnianie produktu, • Likwidacja i / lub wtórne wykorzystanie produktu.

Jakość - istota i znaczenie

Materiały

Kontrakt futures Ze względu na fakt, że kontrakty typu forward są zindywidualizowane, tzn. dostosowywane do wymagań stron, nie są one przedmiotem obrotu na rynkach wtórnych. Przedmiotem takim są natomiast zbliżone do kontraktów forward kontrakty typu futures stanowiące przedmiot obrotu na giełdach. Podobnie jak kontrakty forward, kontrakty futures dotyczą z...

Znaczenie przypowieści "O miłosiernym Samarytaninie" Samarytanin okazał współczucie dla rannego i obrabowanego przez zbójców. Opatrzył go, pielęgnował i zapłacił za pobyt w gospodzie. Wcześniej pomocy odmówili mu duchowni, których zadaniem jest nieść pomoc innym. Przesłanie to, to że ludzie powinni okazywać innym ludziom miłość i miłosierdzie.

Zasoby naturalne: niewyczerpywalne i wyczerpywalne Zasoby naturalne dzielimy na niewyczerpywalne i wyczerpywalne. Wyczerpywalne: odnawialne i nieodnawialne. Niewyczerpywalne: nieulegające zmianie (niezmienne) i ulegające zmianie (zmieniające się). Niewyczerpywalne i nie ulegające zmianie to jest: energia słońca, energia wiatru, zasoby prądów morskich i pływów morskich. Niewyczerpywalne, al...

Cele przedsiębiorstwa a zarządzanie finansami firmy Cele przedsiębiorstwa a zarządzanie finansami firmy Gospodarka rynkowa jest gospodarką pieniężną, zarówno w wymiarze makro-, jak i mikroekonomicznym. W szczególności pieniężny charakter gospodarowania dotyczy przedsiębiorstw. Pieniądz warunkuje i determinuje ich funkcjonowanie czego przykładem są  procesy gromadzenia kapitału, ᠋...

Elementy ludowe i fantastyczne w "Balladynie" Baśniowo ludowy charakter dramatu Elementy fantastyki: ludzie w utworze to katolicy, akcja zaś rozgrywa się w głębokim średniowieczu, gdy katolicyzm nie był popularny obyczaje stylizowane na sarmacki styl istnienie świata irracjonalnego ingerencja wiata irracjonalnego w rzeczywisty istnienie postaci fantastycznych ...

Kryteria segmentacji rynku konsumentów Kryteria segmentacji rynku konsumentów  Geograficzne  Demograficzne  Psychograficzne  Behawioralne Segmentacja geograficzna – podział rynku na segmenty na podstawie miejsca zamieszkania konsumentów. Rodzaj segmentacji, której punktem wyjścia jest konsument. Opiera się ona na założeniu, iż rozmiary i ...

Sponsoring, sponsor, sponsorowanie - wyjaśnienie pojęć Sponsoring to bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie, wyrażane w pieniądzu, rzeczach lub usługach, dokonywane przez określony podmiot (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią zobowiązań wykazanych w umowie sponsoringowej, ...

Poszukiwanie człowieczeństwa w lagrach i łagrach Czas wojny stał się od dawna zapowiadaną próbą człowieczeństwa; okresem bezprzykładnego okrucieństwa wobec bliźnich, zadawanego często z satysfakcją. W opowiadaniach Tadeusza Borowskiego człowieczeństwo to rzadkie przypadki szacunku dla współtowarzyszy niewoli, którym okazuje się często podziw za umiejętność przetrwania w fabryce śmierci. ...