Życie społeczne - młodzieżMłodzież. Prawie, co piąty mieszkaniec RFN ma poniżej 18 lat. Z 15,9 mln dzieci i młodzieży żyjących w Niemczech prawie, co dziesiąte ma obce obywatelstwo. Szczególnie w Niemczech Zachodnich większość młodzieży dysponuje dobrymi materialnymi warunkami życia. Ich możliwości finansowe są bardzo dobre, a wyposażenie w dobra konsumpcyjne- komfortowe. W Niemczech istnieje około 90 ponadregionalnych organizacji młodzieżowych, w których zrzeszona jest ¼ młodych ludzi. Najliczniejsza jest Niemiecka Organizacja Sportowa. Są także organizacje polityczne np. Kręg Młodzieży Politycznej. Oprócz tego jest wiele organizacji działających pod patronem kościołów lub związków zawodowych, uniwersytety ludowe, fundacje i placówki dokształcające. Ich zadaniem jest przekazywanie młodzieży poza szkołą informacji o społeczeństwie i państwie, o polityce europejskiej i światowej, kulturze, gospodarce, technice, nauce i sporcie. Wychowanie kulturalne jest głównym elementem pozaszkolnego kształcenia młodzieży. W związku z tym Rząd Federalny angażuje się na rzecz aktywnej konfrontacji ze sztuką i kulturą, tak, aby dzieci i młodzież już wcześnie zbierały różnorodne doświadczenia kulturalne. Federalne Stowarzyszenie ds. Kulturalnego Kształcenia Młodzieży zrzesza 48 związków fachowych działających na terenie całej federacji. W ich imprezach bierze udział ponad 12 mln młodych ludzi rocznie. Wychowanie dzieci i młodzieży jest w pierwszej linii prawem i obowiązkiem rodziców i opiekunów. Do zadań państwa należy jednak również wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży. Państwo dba o to poprzez m.in. pomoc socjalną. Centralnym instrumentem Rządu Federalnego do wspierania polityki młodzieżowej i pracy z młodzieżą jest Federalny Fundusz Dziecięcy i Młodzieżowy wynoszący obecnie 180 mln DM. Wspiera on np. projekty pozaszkolnego kształcenia młodzieży w dziedzinie politycznej, społecznej i kulturalnej pracy z młodzieżą oraz w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieżowej. Corocznie ponad 150 tys Niemców i Francuzów bierze udział w około 7 tys imprez organizowanych przez Młodzieżową Organizację Współpracy Francusko-Niemieckiej. A na początku 1993r. podjęła swą pracę Młodzieżowa Organizacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. W 1997r. ponad 90 tys młodych ludzi z tych krajów wzięło udział w programach wspieranych przez tę organizację. W ramach programu „Młodzież w Europie” również Unia Europejska wspiera wymianę młodzieży. W Polsce, jak się okazało podczas niedawnej próby wprowadzenia godziny policyjnej dla młodzieży, nikt tak naprawdę nie wie, jakie prawa i wolności mają młodzi ludzie. Konstytucja i konwencje międzynarodowe uznają za dzieci wszystkich do ukończenia 18 lat. Z drugiej jednak strony oczywiste są różnice biologiczne, społeczne i psychologiczne między niemowlakami a nastolatkami. Według nas najlepszym rozwiązaniem tych problemów społecznych i politycznych w Polsce nie jest ograniczenie praw i wolności młodzieży, a ich rozszerzanie i umacnianie w praktyce, np. wprowadzenie jasno zdefiniowanej kategorii prawnej młodzieży obejmującej osoby między 15 a 18 rokiem życia i przyznanie im innym praw. W obszarze „Edukacja, kształcenie i młodzież” Polska akceptuje w pełni europejskie prawo i nie zgłasza problemów negocjacyjnych. Polityka wspólnotowa w tym zakresie ma na celu podnoszenie jakości nauczania, upowszechnianie języków obcych oraz intensyfikację wymiany młodzieży, uczniów i studentów. Polska włączyła się także w realizację programów wspólnotowych takich jak Sokrates, Leonardo i Młodzież dla Europy. Przyjęcie przez Polskę zadań polityki edukacyjnej wpłynie na stałe podnoszenie poziomu nauczania i pozwoli na pełne wykorzystanie oferowanych, w ramach jednolitego rynku, możliwości pracy. Jednak większość celów polityki edukacyjnej można odnaleźć w polskiej reformie systemu oświaty. 21 XII 1999r. odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkanie Zespołu ds. Reformy Wychowania pozaszkolnego. Celem było przygotowanie koncepcji funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych w reformie oświaty, opracowanie zmian legislacyjnych oraz opracowanie standardów i narzędzi pomiaru jakości pracy tych placówek. Jedną z organizacji działających na rzecz młodzieży w Polsce jest Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, które powstało w 1994r. Jest to organizacja pozarządowa, nie działająca dla zysku. Działalność finansowana jest ze środków pozyskiwanych od współpracujących z fundacją władz, firm oraz darowizn od osób indywidualnych. Organizacja podejmuje przedsięwzięcia międzynarodowe, umożliwiające wymianę kulturalną oraz przenoszenie doświadczeń między różnymi grupami. Natomiast celem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, powołanej w 1992r., jest pomoc w formowaniu pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie.

Życie społeczne - młodzież

Materiały

Refinansowanie banków - polityka pieniężna Refinansowanie banków Kolejnym instrumentem polityki pieniężnej jest refinansowanie banków. Kredyt refinansowy udzielany jest bankom przez NBP w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych. Przy udzielaniu kredytu refinansowego NBP kieruje się zdolnością banku do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty, z tym, że k...

Opłaty wyrównawcze - wyjaśnienie OPŁATY WYRÓWNAWCZE –stosowane dla ochrony rynku wewnętrznego przed konkurencją zagraniczną. Jest to dodatkowy środek polityki handlowej stosowany najczęściej jako uzupełnienie ceł. Stosowany dlatego, że cła często nie są środkiem zabezpieczającym rynek wewnętrzny przed napływem towarów importowanych. Gdyż ceny na rynku zagranicznym pod...

Cenowa struktura rynku Typowa cenowa struktura rynku składa się z 3 segmentów: 1) rynku górnego (cen wysokich), który tworzy stosunkowo wąska grupa nabywców, kupująca artykuły markowe najwyższej klasy; 2) rynku średniego, obejmującego przede wszystkim nabywców z tzw. klasy średniej, chętnie kupujących towary markowe popularnych producentów i towary opatrzone mar...

Reformacja w czasach baroku - reformacja spowodowała zmiany w świadomości społecznej - sceptycyzm - niewiara w możliwości poznania, załamanie się kultu rozumu ludzkiego (kryzys renesansu) - niejednolitość religii, wiele sprzecznych koncepcji, brak autorytetów - pytania o sens życia - świat nie jest dziełem idealnym - zwątpienie, brak ufności w Boga - wolna wola nakła...

Stanisław Ignacy Witkiewicz - twórczość niezwykłego człowieka Był wybitną indywidualnością XX-lecia, zajmował się wieloma różnymi stukami: najpierw malował, ale nie będąc zadowolonym z rezultatów, zachłannie rzucił się na dramatopisarstwo, przy okazji tworząc Teorię Czystej Formy, która miała określać zadania nowej, awangardowej sztuki; Nie uczył się w szkole publicznej, lecz był edukowany przez własneg...

Makbet - charakterystyka postaci Język polski - renesans: \"Makbet\" W. Szekspira. Akcja dramatyczna i charakterystyka głównych postaci. 1. Informacja o autorze. W. Szekspir urodził się w 1564 r. w Startfordzie. Naukę zakończył na szkole średniej. W Londynie założył teatr \"The Globe\" (1586). Badając twórczość pisarza z punktu widzenia rozwoju artystyczne...

Arcydzieła literatury polskiej i obcej między renesansem a barokiem Między renesansem, a barokiem – które arcydzieła literatury polskiej i obcej umieściłbyś na pograniczu tych dwóch epok? Dlaczego? Z pewnością utworami literatury polskiej, stojącymi na pograniczu tych dwóch epok były dzieła Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Obecnie uważa się, że twórczość tego poety to „zachodzące słońce renesansu...

"Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera" Adam Asnyk Myślę, że rację miał poeta Adam Asnyk, twierdząc, że Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera. Jako jeden z pierwszych podkreślał on świadomie w swoich utworach, takich jak Daremne żale czy Do młodych, rolę przeszłości w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości. W wierszu programowym Do młodych ukazał przeszłość w kontekśc...