Życie społeczne - młodzieżMłodzież. Prawie, co piąty mieszkaniec RFN ma poniżej 18 lat. Z 15,9 mln dzieci i młodzieży żyjących w Niemczech prawie, co dziesiąte ma obce obywatelstwo. Szczególnie w Niemczech Zachodnich większość młodzieży dysponuje dobrymi materialnymi warunkami życia. Ich możliwości finansowe są bardzo dobre, a wyposażenie w dobra konsumpcyjne- komfortowe. W Niemczech istnieje około 90 ponadregionalnych organizacji młodzieżowych, w których zrzeszona jest ¼ młodych ludzi. Najliczniejsza jest Niemiecka Organizacja Sportowa. Są także organizacje polityczne np. Kręg Młodzieży Politycznej. Oprócz tego jest wiele organizacji działających pod patronem kościołów lub związków zawodowych, uniwersytety ludowe, fundacje i placówki dokształcające. Ich zadaniem jest przekazywanie młodzieży poza szkołą informacji o społeczeństwie i państwie, o polityce europejskiej i światowej, kulturze, gospodarce, technice, nauce i sporcie. Wychowanie kulturalne jest głównym elementem pozaszkolnego kształcenia młodzieży. W związku z tym Rząd Federalny angażuje się na rzecz aktywnej konfrontacji ze sztuką i kulturą, tak, aby dzieci i młodzież już wcześnie zbierały różnorodne doświadczenia kulturalne. Federalne Stowarzyszenie ds. Kulturalnego Kształcenia Młodzieży zrzesza 48 związków fachowych działających na terenie całej federacji. W ich imprezach bierze udział ponad 12 mln młodych ludzi rocznie. Wychowanie dzieci i młodzieży jest w pierwszej linii prawem i obowiązkiem rodziców i opiekunów. Do zadań państwa należy jednak również wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży. Państwo dba o to poprzez m.in. pomoc socjalną. Centralnym instrumentem Rządu Federalnego do wspierania polityki młodzieżowej i pracy z młodzieżą jest Federalny Fundusz Dziecięcy i Młodzieżowy wynoszący obecnie 180 mln DM. Wspiera on np. projekty pozaszkolnego kształcenia młodzieży w dziedzinie politycznej, społecznej i kulturalnej pracy z młodzieżą oraz w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieżowej. Corocznie ponad 150 tys Niemców i Francuzów bierze udział w około 7 tys imprez organizowanych przez Młodzieżową Organizację Współpracy Francusko-Niemieckiej. A na początku 1993r. podjęła swą pracę Młodzieżowa Organizacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. W 1997r. ponad 90 tys młodych ludzi z tych krajów wzięło udział w programach wspieranych przez tę organizację. W ramach programu „Młodzież w Europie” również Unia Europejska wspiera wymianę młodzieży. W Polsce, jak się okazało podczas niedawnej próby wprowadzenia godziny policyjnej dla młodzieży, nikt tak naprawdę nie wie, jakie prawa i wolności mają młodzi ludzie. Konstytucja i konwencje międzynarodowe uznają za dzieci wszystkich do ukończenia 18 lat. Z drugiej jednak strony oczywiste są różnice biologiczne, społeczne i psychologiczne między niemowlakami a nastolatkami. Według nas najlepszym rozwiązaniem tych problemów społecznych i politycznych w Polsce nie jest ograniczenie praw i wolności młodzieży, a ich rozszerzanie i umacnianie w praktyce, np. wprowadzenie jasno zdefiniowanej kategorii prawnej młodzieży obejmującej osoby między 15 a 18 rokiem życia i przyznanie im innym praw. W obszarze „Edukacja, kształcenie i młodzież” Polska akceptuje w pełni europejskie prawo i nie zgłasza problemów negocjacyjnych. Polityka wspólnotowa w tym zakresie ma na celu podnoszenie jakości nauczania, upowszechnianie języków obcych oraz intensyfikację wymiany młodzieży, uczniów i studentów. Polska włączyła się także w realizację programów wspólnotowych takich jak Sokrates, Leonardo i Młodzież dla Europy. Przyjęcie przez Polskę zadań polityki edukacyjnej wpłynie na stałe podnoszenie poziomu nauczania i pozwoli na pełne wykorzystanie oferowanych, w ramach jednolitego rynku, możliwości pracy. Jednak większość celów polityki edukacyjnej można odnaleźć w polskiej reformie systemu oświaty. 21 XII 1999r. odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkanie Zespołu ds. Reformy Wychowania pozaszkolnego. Celem było przygotowanie koncepcji funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych w reformie oświaty, opracowanie zmian legislacyjnych oraz opracowanie standardów i narzędzi pomiaru jakości pracy tych placówek. Jedną z organizacji działających na rzecz młodzieży w Polsce jest Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, które powstało w 1994r. Jest to organizacja pozarządowa, nie działająca dla zysku. Działalność finansowana jest ze środków pozyskiwanych od współpracujących z fundacją władz, firm oraz darowizn od osób indywidualnych. Organizacja podejmuje przedsięwzięcia międzynarodowe, umożliwiające wymianę kulturalną oraz przenoszenie doświadczeń między różnymi grupami. Natomiast celem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, powołanej w 1992r., jest pomoc w formowaniu pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie.

Życie społeczne - młodzież

Materiały

Stany społeczne wg Webera Stany społeczne wg Webera Położenie stanowe wyznacza w przeciwieństwie do czysto ekonomicznych kryteriów położenia klasowego pozytywna lub negatywna ocena społeczna szacunku, wiążąca się z jakąś wspólna właściwością przysługującą wielu osobom. 4 koncepcje stanów: 1. Teora własnościowo–polityczna – kryterium identyfikacji stanów są...

Krótka charakterystyka bohatera rosyjskiego bohater zniechęcony do życia, przygnębiony, nie umiejący znaleźć celu i sensu życia - rosyjska odmiana choroby wieku; twórcy: Puszkin \"Eugeniusz Oniegin\", \"Borys Godunow\", Michał Lermontow.

Cyprian Norwid - życie i twórczość Cyprian Norwid – rys biograficzny Cyprian Norwid urodził się 24 września 1821 r. we wsi Lasko¬wo-Głuchy na Mazowszu. Rodzice – Jan Norwid i Ludwika Zdzie¬borska – pochodzili z rodzin szlacheckich. Cyprian miał czworo ro¬dzeństwa. W wieku czterech lat został osierocony przez matkę i od¬dany pod opiekę p...

System kredytowo-bankowy POJĘCIE SYSTEMU BANKOWO-KREDYTOWEGO: System kredytowo-bankowy obejmuje strukturę organizacyjną, podstawy prawne i urządzenia planistyczne w ramach, którego banki prowadzą działalność kredytową i emisyjną, organizują rozliczenia pieniężne, wykonują obsługę kasową budżetu państwa oraz pośredniczą w rozliczeniach pieniężnych z zagranicą. Równocześn...

Krótka charakterystyka utworu "Jerozolima wyzwolona" JEROZOLIMA WYZWOLONA (Torquato Tasso) \"Jerozolima wyzwolona\" - na język polski utwór przełożył w 1618 roku Piotr Kochanowski, bratanek Jana Kochanowskiego. Tło epopei stanowią dzieje pierwszej wyprawy krzyżowej i zdobycie Jerozolimy w 1096 roku. Prawda i rzeczywistość krucjaty przysłonięta jest epizodami fantastycznymi, przez co utw...

Awans społeczny Bijakowskiego w "Doktor Piotr" Awans społeczny Bijakowskiego Bijakowski to człowiek niesympatyczny, przedstawiony przez Dominika Cedzynę jako ktoś gorszy, ale mający nad nim w nowych czasach przewagę: poszedłem na służbę do pierwszego lepszego bękarta losu, do syna jakiegoś przekupnia, do parweniusza, który roz¬maitymi protekcjami, stypendiami z lewej ręki, pokor...

Streszczenie "Szkice węglem" Henryka Sienkiewicza Rozdział pierwszy, w którym zawieramy znajomość z bohaterami i zaczynamy się spodziewać, że coś więcej nastąpi. Późnym popołudniem w wójtowskiej kancelarii dochodzi do sprzeczki pomiędzy Burakiem a Zołzikiewiczem. Nieco później pisarz namawia wójta, aby wspólnie pozbyli się ze wsi Rzepy, umieszczając go na liście rekrutów, mających pójść do ...

"Przedwiośnie" - książka jako dokument Przedwiośnie książka irytująco aktualna. Plan: 1. Introdukcja: Książka jako dokument czasów 2. Rozwinięcie: Dlaczego \"Przedwiośnie\" ma być aktualne dziś? Czas i jego rola w kształtowaniu rzeczywistości, a uniwersalizm Czasy Żeromskiego i współczesność - analogie i różnice. Dwie płaszczyzny aktualności powieści: ...