Zwrotność kredytów - system zabezpieczeniaSystem zabezpieczenia zwrotności kredytów System zabezpieczania zwrotności kredytów jest elementem zarządzania ryzykiem kredytowym. Na zarządzanie ryzykiem kredytowym składa się: 1. Rozwiązanie systemowe 2. Ocena ryzyka indywidualnego klienta 3. Ustanawianie zabezpieczeń Klasyfikacja stosowanych zabezpieczeń: 1. zabezpieczenia osobiste - udzielający zabezpieczenia odpowiada całym swoim majątkiem. 2. zabezpieczenia rzeczowe - wierzyciel egzekwuje swoje roszczenia z zastawionych rzeczy. Formy zabezpieczeń osobistych: 1. Poręczenie wg. prawa cywilnego (żyrant) - jest umową, przez którą poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie. Poręczenie może być złożone zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne. Przed przyjęciem poręczenia bank sprawdza stan finansowy poręczyciela. 2. Weksel własny (in blanco) 3. Poręczenie wekslowe (awal) - poręczenie osoby trzeciej. 4. Przelew wierzytelności (secja) jest umową między kredytobiorcą a bankiem, w której kredytobiorca ceduje na bank swoje wierzytelności wobec osoby trzeciej. Rodzaje cesji:  globalna - dotyczy wszystkich wierzytelności.  selektywna - dotyczy określonych wierzytelności. 5. Gwarancja bankowa - jest zobowiązaniem banku podjętym na zlecenie klienta do zaspokojenia przyjmującego gwarancję (beneficjenta) zgodnie z jej treścią. Jest ona korzystna dla klienta jak i dla banku. Dla banku, bo pobiera opłaty nie angażując własnych pieniędzy. Dla klienta, bo posiada wiarygodność i może podjąć się danego przedsięwzięcia. Rodzaje gwarancji:  przetargowe (wadialna)  zwrotu zaliczki  należytego wykonania kontraktu  spłaty kredytu 6. Przystąpienie do długu kredytowego. 7. Blokada środków pieniężnych, papiery wartościowe, kaucja. Formy zabezpieczenia rzeczowego: 1. Zastaw - ustanawiany jest na zbywalnych rzeczach ruchomych. Przejście na sądowy zastaw. Podstawą jest umowa, która jest wpisana do rejestru. Określa ona przedmiot zastawu z numerami. 2. Przewłaszczenie - polega na przeniesieniu własności do czasu spłaty kredytu. 3. Hipoteka.

Zwrotność kredytów - system zabezpieczenia

Materiały

Jednostka wobec zbiorowości wiejskiej w "Chłopach" Jednostka wobec gromady w świetle \"Chłopów\" Reymonta. 1. Gromada wiejska w powieści jako zbiorowa osobowość. Bohaterem \"Chłopów\" (sam tytuł o tym mówi) jest zbiorowość. Wielokrotnie Reymont używa słów: gromada, wspólnie, razem. Życie w Lipcach toczy się w gromadzie. Najważniejsze decyzje podejmowane są wspólnie-w karczmie, podczas spotkań ...

Hierarchiczny układ miast Hierarchiczny układ miast. Teoria ośrodków centralnych – Christaller – ustalenie prawidłowości występujących w rozmieszczeniu miast ma szczególne znaczenie dla wyjaśnienia ogólnej struktury krajobrazu gospodarczego. Podstawowe pojęcia teorii: 1. centralność jako podstawa ładu, 2. ośrodki centralne, 3. znaczenie i centralność, ...

Wizerunek Boga w literaturze baroku i romantyzmu Wizerunek najwyższego w obu tych epokach jest zupełnie odmienny. Moim zdaniem taki stan rzeczy wynika głównie z różnic panującej wtedy sytuacji politycznej . Barok będzie okresem sporów religijno-wyznaniowych , natomiast romantyzm zajmie się czymś zupełnie odmiennym. Mianowicie będzie to problem przetrwania i uwolnienia się z jarzma niewoli - wy...

Metody zdobywania informacji OBSERWACJA Polega na niezauważalny, ukierunkowanym, zamierzonym i systematycznym postrzeganiu badanych obiektów w ich naturalnych warunkach. OBSERWACJA SKATEGORYZOWANA Polega na rejestracji wyników za pośrednictwem określonego narzędzia systematyzującego, jak np. kwestionariusz, schemat itp. OBSERWACJA NIESKATEGORYZOWANA Nie stwarza ogra...

Barok w Polsce Barok w Polsce W epoce literackiego baroku polskiego można wyróżnić trzy okresy; ? wczesny barok ? rozkwit kultury barokowej ? zmierzch baroku. Wczesny barok przypada na ostatnie dwudziestolecie XVI i początek XVII wieku. W tym okresie tworzy jeszcze Kochanowski , Szymon Szymonowic. Pierwsze lata kontrreformacji owocują literaturą ...

"Klaskaniem mając obrzękle prawice..." Cypriana Norwida I. Klaskaniem mając obrzękle prawice... Zaczynający się tymi słowami wiersz powstał w 1858 roku i zo¬stał umieszczony w cyklu Vade-mecum pod numerem pierwszym. Jest to utwór złożony problemowo, wymagający od czytelnika wy¬siłku w odkrywaniu zagęszczonych pokładów treści. Badacze dzieła Norwida, J. Trznadel, M. Adamiec, J. Fert i ...

Motyw historii w literaturze Historia Historia - Ciąg dziejów ludzkości osa¬dzonych w czasie. Ich przebieg uzależ¬nia się od świadomego działania czło¬wieka, przypadku, fatum bądź odwiecz¬nego planu bożego. Przyjęcie jakiejś zasady organizującej historię jest wyra¬zem poglądów autora lub filozofii mod¬nej w danej chwili. Literatura zajmuje się...

Zalety i wady zarządzania przez cele Zalety zarządzania przez cele: 1. Każdy wie czego się od niego oczekuje. 2. Kierownicy są zmuszeni do ustalenia celów, co pomaga w planowaniu. 3. Ułatwiona jest komunikacja między podwładnymi i przełożonymi. 4. Pracownicy poznają cele całej organizacji. 5. Sprawiedliwa jest ocena skupiona na konkretnych osiągnięciach w świetle celów organiz...