Zwolennicy reform "Powrotu posła"Zwolennicy reform Podkomorzy został przedstawiony jako godny naśladowania wzór cnót obywatelskich i rodzinnych. Nie poprzestaje na głoszeniu prore¬formatorskich poglądów, ale stara się wprowadzać je w życie na ile jest to możliwe. Przede wszystkim zadbał o odpowiednie wychowanie synów (por. koniec pierwszego aktu), z których żaden nie próżnuje. Nie chodzi tu zresztą wyłącznie o powszechnie uznane wartości, jakie im wpajał, jak uczciwość, prawdomówność itp., ale o ukształtowanie ich jako wrażliwych na potrzeby ojczyzny, pracujących dla jej dobra obywateli. Doskonałym przykładem efektów takiego wychowania jest zaszczytna funkcja, jaką pełni na arenie poli¬tycznej kraju Walery. Podkomorzy jest urzędnikiem ziemskim, człowiekiem cieszącym się powszechnym szacunkiem (rozsądza spory graniczne). Przejawia stałe zainteresowanie sprawami narodu, myśli w kategoriach ogól¬nospołecznych, nie osobistych. Rozumie, że feudalne uzależnienie poddanych to znak czasów minionych, swojej służbie nadaje wol¬ność. Z taktem i cierpliwością znosi głupie wywody Starosty, stara się zachęcić go do refleksji nad sytuacją kraju, przytacza wiele argumen¬tów na poparcie własnych opinii. Postępowe poglądy wygłasza także Walery. Jego charakterystyka i postawa wobec aktualnych spraw kraju jest konsekwencją wychowa¬nia w rodzinie dbającej o kształtowanie uczuć patriotycznych. Walery jest młodzieńcem statecznym, opanowanym, uczciwym, stałym w uczuciach. Zdobywanie dóbr materialnych nie jest jego życiową namiętnością, ani kryterium, według którego szukałby żony. Czytelnika wzrusza jego synowskie przywiązanie do rodziców ujaw¬niające się zwłaszcza w czułej scenie powitania po powrocie do domu i poprzez wyrażenie wdzięczności ojcu za wychowanie go na prawego obywatela. Troska o sprawy narodowe jest stałym elementem wypowiedzi całej rodziny Podkomorzego. Walery realizuje ją na szerokim i znaczącym polu działalności politycznej. Jako poseł reprezentuje obóz reform, rozumie ich konieczność, ma dobrą orientację w sytuacji wewnętrznej kraju i międzynarodowej, ogólnoeuropejskiej. Wy¬niesiona z domu odpowiedzialność za losy ojczyzny sprawia, że – jak Podkomorzy – nie patrzy na własne, osobiste interesy, ale rozumie potrzebę rezygnacji z niektórych swobód. Oficjalnie popiera dążenia do zniesienia liberum veto, wolnej elekcji i poddaństwa chłopów. Wyraża radość, że społeczne i polityczne interesy ojczyzny są w cen¬trum zainteresowania sejmu. Ma nadzieję, że obrady posłów i jego w nich udział przyniosą owoce w postaci trwałych zmian, które podniosą rangę Polski na arenie politycznej Europy. Walery jest osobą wrażliwą, uczuciową. Nie ukrywa swojego sza¬cunku i miłości do rodziców, ani sympatii i uwielbienia dla Teresy. Potępia wstecznictwo reprezentantów przeciwnego obozu. Styl Szarmanckiego, jego próżność, brak zainteresowania sprawami naro-du rażą Walerego i bulwersują. Podkomorzyna zgadza się w pełni z poglądami męża i syna. Warunki powodzenia reform ogólnokrajowych ocenia w kontekście mentalności społeczeństwa. Uważa, że wychowanie młodzieży w du¬chu miłości ojczyzny jest podstawą sukcesu kraju. Przede wszystkim ma na uwadze wpajanie młodzieży takiej hierarchii wartości, która preferowałaby elementy tradycyjnie polskie (dbałość o życie rodzinne, praca na rzecz dobra ogólnego), odrzucenie obcych mód i przyzwyczajeń, rozbudzenie zainteresowania sytuacją ojczyzny. Razi ją popis językowy Starościny, która tak dalece hołduje cudzoziemszczyźnie, że zapomina o zasadach poprawnego używania języka pol¬skiego (bilecik usprawiedliwiający jej nieobecność przy stole). Podkomorzyna w nietypowy, jak na owe czasy, sposób podchodzi do planów matrymonialnych syna. Małżeńskiego szczęścia nie mierzy wysokością posagu panny. Zwraca uwagę na wychowanie, wrażliwość, przymioty duchowe. Na wieść o tym, że Starosta obiecał rękę Teresy Szarmanckiemu cierpi i na różne sposoby stara się zmienić ten stan rzeczy. Walery ma w niej powiernicę swoich prob¬lemów i oparcie w trudnej sytuacji. Teresa wychowywała się w domu Podkomorzego – tym faktem także mierzy się ich wielkoduszność. Charakterystyka Podkomorzyny zupełnie odbiega od wyobrażenia żony wysokiego urzędnika. Nie próżnuje, dba o dom i dobrą atmos¬ferę rodzinną, nie marnuje czasu na takie głupstwa jak lektura brukowych romansów czy pogoń za modą, jest rozsądną, kochającą matką i żoną, ma dobry kontakt z dorosłym synem, podziela poglądy społeczne i polityczne męża i stara się wcielać je w życie we własnym domu. Jest uosobieniem godności, pracowitości i rozwagi Polki. Teresa jest osobą w pewnym sensie z pogranicza obu grup postaci, jak gdyby łącznikiem między nimi. Jest córką Starosty Gadulskiego z pierwszego małżeństwa i wychowanką Podkomorzyny. Atmosfera domu Podkomorzego formuje ją jaka pannę rozważną, pozbawioną humorów i próżności, bezpretensjonalną, mającą zdolność właściwej oceny sytuacji i osób. Wydaje się wprost idealną kandydatką na żonę Walerego. Plan oddania jej ręki Szarmanckiemu, trzpiotowi o kos¬mopolitycznych skłonnościach, przeraża ją i zasmuca. Teresa umie właściwie ocenić wartość kandydata i prawdziwe pobudki starania o jej rękę. Nie imponuje jej elokwencja i strojność Szarmanckiego, szy¬bko dostrzega jego próżność i nieuczciwe zamiary. W tej sytuacji brak posagu jest – o ironio! – wybawieniem z zagrażającego związku. Ukochana Walerego przeszła trudną szkołę życia. W istocie pozbawiona obojga rodziców, bo przecież Starosta uchylił się od ojcowskiej powinności, nie zatraciła równowagi i pogody ducha. Wykształcenie przymiotów szlachetnej, wrażliwej, rozsądnej panny zawdzięcza Podkomorzemu i jego żonie. Teresa w zasadzie nie ujawnia swoich sympatii politycznych. Nie jest to bynajmniej zaskakujące. Polityka to „męska rzecz”. Jednak pośrednio opowiada się za obozem reform (jest związana z domem zwolenników przemian i kocha posła, który je popiera).

Zwolennicy reform "Powrotu posła"

Materiały

Inwentaryzacja zasobów i walorów - metoda oceny Inwentaryzacja zasobów i walorów Metoda oceny: 1. Metoda geobotaniczna 2. Metoda bonitacyjna (punktowa) 3. Metoda badania sprawności środowiska 4. Metoda przetwarzania informacji geograficznej Ad 1. Metoda geobotaniczna – (z łac. geo - ziemia, botanika – roślinność) metoda ta wykorzystuje zdolność roślin, które reagują na środ...

Odpowiedzialność za los ludzi w "Ludziach bezdomnych" i "Granicy" Pierwszą z nich , traktującą o odpowiedzialności za los innych jest utwór \"Ludzie bezdomni\" modernistycznego wówczas pisarza, Stefana Żeromskiego. Bohaterowi, doktorowi Judymowi żyć przyszło w czasach głębokiego podziału społeczeństwa pod względem finansowo - społecznym. Dzięki naturalistycznym opisom Warszawy poznajemy warunki egzystencji ...

Sponsoring - opis Sponsoring – jest formą promocji stosowaną już od wielu lat, która szczególną popularność zdobywa w ostatnim okresie. Jest to celowe działanie podmiotu gospodarczego, który pragnie promować nazwę, znak firmowy, znak handlowy bądź też wizerunek danej firmy. W latach 70. sponsoring był szczególnie widoczny w sporcie i w działalności charyt...

Proces dojrzewania Cezarego Baryki Proces dojrzewania ideowego Cezarego Baryki Cezary urodził się i wychował w Rosji, w Baku, gdzie osiedli jego rodzice. Ponieważ ich status materialny, dzięki intratnej posadzie ojca, był dość wysoki, Cezary od najwcześniejszych lat dzieciństwa miał prywatnych korepetytorów języków i nie brakowało mu niczego. Rodzice zawsze gotowi byli spełnić...

Ogólne zasady marketingu ZASADY MARKETINGU • Zasada celowego wyboru i kształtowania rynku przedsiębiorstwa • Zasada badania rynku • Zasada zintegrowanego oddziaływania na rynek (marketing-mix) • Zasada planowania działań rynkowych • Zasada kontroli skuteczności działań marketingowych MARKETING-MIX Jest to koncepcja McCarthy\'ego...

Losy Andrzeja Radka "Syzyfowe prace" Jędrzej Radek urodził się we wsi Pajęczyn Dolny, w czworakach dworskich u biednego fornala. Rodzina jego żyła w nędzy i niedostatku, chłopiec nieraz sypiał pod gołym niebem, lub podczas dni dżdżystych - w stodole. Podstawowym obowišzkiem Jędrka był dozór nad gęsiami i trzodš chlewnš, a ponieważ zadań tych nie wypełniał sumiennie, już jako dzieck...

Polscy przedstawiciele renesansu Renesansowi twórcy polscy Klemens Janicki Syn chłopa, karierę literacką osiągnął dzięki możnym mecenasom. Uzyskał doktorat filozofii we Włoszech, otrzymał wieniec laurowy od papieża. Zmarł młodo na gruźlicę. Pisał po łacinie, ale treść jego utworów ma już charakter świecki, renesansowy. \"Elegia o sobie samym do potomności\" Elegia to utwór ...

Orientalizm w sonetach Mickieicza Romantyków europejskich fascynowało wszystko co egzotyczne. Orientalizm w sonetach przejawia się w tematyce - autor opisuje krainę egzotyczną, wprowadza wschodnie słownictwo, ukazuje elementy wschodniej religijności i kultury. Stara się także przedstawić mentalność człowieka wschodu, konstruuje niektóre tropy stylistyczne na wzór stylu orientaln...