Znaczenie pracy w "Nad Niemnem"W jaki sposób udowadnia E. Orzeszkowa wartość pracy? Odpowiedz w oparciu o powieść pt. "Nad Niemnem". Stosunek pisarki do ideału pracy jest jasny - proponuje ona pogląd, że praca jest najwyższą wartością wolnego człowieka, stanowi o jego godności, nadaje życiu sens i szczęście. Powieść "Nad Niemnem" udowadnia powyższe założenia poprzez: -> wypowiedzi bohaterów reprezentujących pogląd autorki, -> losy i charakterystykę postaci, -> podział społeczny - ocenę dworu i zaścianka. Kto reprezentuje pogląd aprobujący wartość pracy, postulujący użyteczność człowieka dla świata i społeczeństwa? Benedykt Korczyński - który wiąże ideę pracy z umiłowaniem ziemi a pracę na ziemi polskiej uważa nie tylko za sens życia, lecz również za akt patriotyzmu, równy walce zbrojnej. Marta Korczyńska - która przepracowała całe życie i był to jedyny sens egzystencji, jaki znalazła. Będąc młodą panną bała się pracy, z tej przyczyny odrzuciła Anzelma Bohatyrowicza - zapłaciła za to samotnością całego smutnego życia. Jan i Anzelm Bohatyrowicze - pracajest sensem życia i źródłem utrzymania tych ludzi. Daje im zadowolenie, poczucie wolności a nawet zdrowie. Praca "zakodowana" jest jako wartość od początków ich rodu - pierwsi Bohatyrowicze ciężką, rzetelną pracą zdobyli bór i założyli siedzibę (historia Jana i Cecylu). Justyna Orzelska - nie od razu jest rzeczniczką pracy, na początku powieści Justyna nie może znaleźć sobie miejsca w świecie i wiedzie byt nieco próżniaczy. Powoli poznaje pracę, próbuje jej i w końcu powieści jest już "kapłanką" pracy. Witold Korczyński - młodzieniec, który kończy szkoły po to, by kiedyś przejąć Korczyn. Jego głos jest podobny do postawy Benedykta Korczyńskiego, z tym że Witold pragnie reformować rolnictwo i stosunki społeczne na wsi. Widzi w tym zadanie człowieka i obowiązek obywatela wobec kraju. Zauważmy, że są to postacie sympatyczne, wyraźnie kreowane przez Orzeszkową na wzory pozytywne. Ich losy przebiegają sensownie, zwłaszcza zwycięska i szczęśliwa miłość Jana i Justyny, która wydaje się "nagrodą" za prawidłowe poglądy. Zauważmy, że Jana i Justynę łączy przede wszystkim zgodność ideałów i poglądów na życie, żejest to miłość bardziej "programowa" niż zmysłowa. A jakie losy i oceny przypadły "wrogom" pracy? Emilia Korczyńska - chora, nieszczęśliwa, wiecznie kwękająca, słaba istota, która budzi niechęć otoczenia i czytelników. Różyc - brak pracy a nadmiar pieniędzy powoduje apatię, bezwolność i niechęć do życia tego skądinąd interesującego człowieka. Potrzebuje on sztucznych, wyrafmowanych podniet - np. narkotyków. Łatwo wyczytać sugestię autorki, że gdyby "pognać" Różyca do roboty, rychło przeszłyby mu duchowe boleści. Zygmunt Korczyński - zarozumiały do nieprzyzwoitości malarz, któremu też przydałoby się trochę obowiązków. Jest nieszczęśliwy - nie może znaleźć z daleka od Paryża natchnienia dla talentu, a z nudów roją mu się po głowie pomysły rozrywek niezbyt moralnych i niezbyt uczciwych wobec młodej żony. I czyż losy tych osób nie są dowodem na potrzebę i wartość pracy w życiu człowieka? Jeśli, patrząc na członków stanu szlacheckiego, zbierzemy wnioski na temat skutków życia bez pracy, będą to: -> choroba ilzyczna, słabość ciała i duszy, -> brak motywu do życia, ospałość i bierność, v sztuczność uczuć, maniera i fałsz. A jaki efekt daje żywot z pracą? Popatrzmy na zaścianek: -> autentyczność i szczerość uczuć, -> sila fizyczna, zdrowie, radość życia, uroda, v zdrowie moralne, -> aktywność życiowa, -> satysfakcja z pracy i wolności. Orzeszkowa nie pozostawia wyboru czytelnikowi: opłacalność pracy została klarownie wyłożona.

Znaczenie pracy w "Nad Niemnem"

Materiały

Historiozofia IIIcz Dziadów Zarówno III część \"Dziadów\", jak i \"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego\" podejmują temat cierpienia Polski i Polaków. Okazuje się ono potrzebne do zbawienia wszystkich narodów świata. Sens cierpienia jest podstawą wiary w odzyskanie niepodległości i nadziei na rychłe pokonanie zaborców. W \"Księgach ...\" temat Polski jest rozwinięty i j...

Gospodarka w ujęciu socjologicznym Socjologia i gospodarka (socjologia ekonomiczna) Biorąc pod uwagę wpływ różnych czynników, socjologię można podzielić:  socjologię wsi,  socjologię miast,  socjologię przemysłu,  socjologię religii. Gospodarka w ujęciu socjologicznym – jest to układ relacji społecznych w systemie gospodar-czym pomi...

Analiza "Cień" Wisławy Szymborskiej Cień Wiersz Cień z tomu Sól (1962) to kolejny przykład wykorzystania zjawiska codziennego, zwyczajnego, powszechnie znanego i nie zwra¬cającego uwagi, do wyrażenia treści wyjątkowo subtelnych, wywołu¬jących wzruszenie i patos. Dzięki temu zabiegowi autorka unika egzal¬tacji, nadmiaru efektów emocjonalnych, pozwala spojrzeć n...

Streszczenie "Dziadów" cz. IV Adama Mickiewicza OSOBY Ksiądz, Pustelnik (Gustaw), Dzieci Wieczorem w Dzień Zaduszny Ksiądz wraz z Dziećmi skończyli właśnie kolację i przystępują do modlitw za dusze w czyśćcu cierpiące. Przerywa im jednak dziwacznie ubrany Pustelnik, który niespodzianie wchodzi do mieszkania. Jego wygląd początkowo przeraża Dzieci. Ksiądz pragnie zająć się gościem i us...

Udowodnienie, że Pan Tadeusz jest utworem romantycznym Cech, które stanowią o romantycznym charakterze utworu literackiego, może być wiele. Wśród zagadnień treściowych należałoby szukać ich przede wszystkim w kreacjach postaci, opisach przyrody, oraz tle historycznym. Z kolei, gdy zwrócimy uwagę na formę, to zauważymy charakterystyczny dobór gatunku, a także wiele, typowo romantycznych, środków wyra...

Krótka charakterystyka "Lamentu Świętokrzyskiego" 2. “LAMENT ŚWIĘTOKRZYSKI” (“Żale Matki Boskiej pod Krzyżem”) Utwór składa się z 20 zwrotek. Reprezentuje gatunek tzw. skargi, żalu Matki Boskiej płaczącej pod krzyżem Chrystusa. Ukazuje losy swego Syna od momentu biczowania aż po przybicie go do krzyża. Cały czas współcierpi z nim. Prosi ludzi o użalenie się nad nią. Au...

Dewiza - definicja Dewizy - należności zagraniczne, które z uwagi na swą formę i płynność mogą służyć jako środki płatnicze w obrocie międzynarodowym. Jedną z form dewizy jest weksel. Jeśli chodzi o płynność, to wierzytelności powinny być uruchamialne aby móc posłużyć się nimi jako środkami płatniczymi. Na rynku walutowym istnieją dwa kursy: jeden dotyczący dewiz...

Zaliczki na dywidendy ZALICZKI NA DYWIDENDY. Zgodnie z art.. 349 zarząd może być upoważniony do wypłaty akcjonariuszom , za zgodą rady nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej po zakończeniu roku obrotowego dywidendy, a jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez bie-głego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy...