Znaczenie międzynarodowego rynku kredytowegoW obrotach krajowych i zagranicznych występują różnego rodzaju transakcje kredytowe (zawierane między dłużnikami i wierzycielami), oraz kredyty o szerokiej gamie rodzajowej. Według celu, na jaki udziela się kredyt rozróżniamy kredyty obrotowe, inwestycyjne, hipoteczne, finansowe i handlowe. Ze względu na pochodzenie źródeł środków można wyodrębnić kredyty kupieckie, bankowe, państwowe i kredyty organizacji międzynarodowych. Natomiast według okresu kredyty dzieli się kredyty na krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (od roku do 5 lat) i długoterminowe (powyżej 5 lat). Do instrumentów kredytu krótkoterminowego zalicza się weksle handlowe, weksle skarbowe, pożyczki międzybankowe. Zaś instrumentami kredytu długoterminowego są obligacje. Emitują je rządy, przedsiębiorstwa i banki, oraz zagraniczne rządy i firmy. Kredyty zaciągnięte w formie emisji obligacji mogą być przeznaczone na dowolne cele. Z reguły przeznacza się je na realizację określonych przedsięwzięć gospodarczych. Metodą pozyskiwania nowego kapitału jest emisja akcji. Akcja nie jest jednak instrumentem kredytowym. Stanowi część udziału w majątku przedsiębiorstwa emitującego akcje. Cechą akcji i obligacji jest ich zbywalność na wtórnym rynku papierów wartościowych. Międzynarodowy rynek kredytowy stanowi nie tylko ważne źródło finansowania przebiegu procesów gospodarczych i inwestycji w gospodarce rynkowej, ale jest również najważniejszym instrumentem transformacji oszczędności w inwestycje w skali narodowej, regionalnej i międzynarodowej. Międzynarodowy rynek kredytowy obejmuje narodowe rynki kredytowe. Na rynku kredytowym przedmiotem podaży i popytu jest specyficzny towar-kapitał pożyczkowy. Rynek kredytowy składa się z rynku pieniężnego i kapitałowego. Oba te rynki wzajemnie się zazębiają. Najważniejszym kryterium rozróżnienia rynku pieniężnego od kapitałowego jest kryterium ekonomicznego zastosowania kapitału pożyczkowego na obu rynkach. Na rynku pieniężnym przedmiotem popytu i podaży jest kapitał przeznaczony na cele obrotowe przedsiębiorstw. Rynek ten obejmuje procesy pieniężne obiegu. Przedmiotem transakcji są instrumenty krótkoterminowe. Natomiast na rynku kapitałowym mamy do czynienia z popytem i podażą na kapitał pieniężny przeznaczony na cele lokacyjne. Kapitał ten przeznaczony jest na zakup środków trwałych lub długoterminowych papierów wartościowych. Przedmiotem transakcji na tym rynku są instrumenty średnio- i długoterminowe (np. akcje czy obligacje). Zatem problematyka rynku kapitałowego to:  Stan akumulacji kapitału pieniężnego  Stopa akumulacji  Ruch kapitałów lokacyjnych wewnątrz poszczególnych gałęzi gospodarki  Długoterminowe lokaty kapitałowe za granicą  Międzynarodowe przepływy kapitałów długoterminowych Pomiędzy rynkiem pieniężnym a kapitałowym występuje ustawiczny przepływ środków pieniężnych. Decydującą rolę w tym przepływie odgrywają względy płynności, rentowności i bezpieczeństwa lokaty.

Znaczenie międzynarodowego rynku kredytowego

Materiały

Prądy epoki Renesansu Postawa ideowa człowieka renesansu Humanizm (z łac. humanitas- człowieczeństwo, ludzkość)- prąd umysłowy, którego hasłem było powiedzenie Terencjusza \"Jestem człowiekiem i nic co ludzkie, nie jest mi obce\". Oznaczało to całkowite przeciwstawienie się mentalności ludzi poprzedniej epoki, średniowiecza. Ascetę skupionego na modlitwach i um...

Bezdomność w powieści Żeromskiego "Ludzie bezdomni" \"Ludzie bezdomni\" - tak brzmi tytuł jednej z najbardziej znanych powieści Stefana Żeromskiego. Ma on, jak tytuły wielu powieści tego pisarza, dwa znaczenia - dosłowne i przenośne. Dosłowne znaczenie tego tytułu jest całkiem zrozumiałe. Człowiek bezdomny to taki który nie ma dachu nad głową. Tacy ludzie zostali przedstawieni w powieści. Wyst...

Tadeusz Konwicki - życie i twórczość Rys biograficzny autora Tadeusz Konwicki, pisarz i reżyser filmowy, urodził się na Wileń¬szczyźnie w Nowej Wilejce. W Wilnie ukończył tajne gimnazjum, a w latach 1944-45 walczył w partyzanckim oddziale Armii Krajowej na tych terenach. Jego zainteresowanie literaturą ujawniło się zaraz po wojnie: podjął studia polonistyczne na Uniwersy...

Młodzież XXI wieku i jej problemy Żyjemy w XXI wieku . W naszych czasach młodzież ma wiele problemów,nie mogąc ich rozwiązać sięgają po narkotyki i alkohol. Lecz wiele młodych ludzi wpada w nałogi przez towarzystwo w którym przebywa. Koledzy namawiają do tego „pierwszego razu” : Spróbuj, po tym poczujesz się lepiej.Po tym pierwszym razie z pewnością będą następne. Aż...

Motyw ucznia i mistrza w literaturze Uczeń i mistrz Mianem mistrza określamy nie tylko nauczyciela o wyjątkowych zdolnoś¬ciach i wiedzy, ale i człowieka wy-chowującego kogoś, będącego dlań au¬torytetem, wzorem do naśladowania i przewodnikiem duchowym. Uczeń kształci się pod okiem mistrza, korzysta z jego doświadczenia, wiedzy o świecie, ludziach, kulturze, by potem jasno...

Wybitni polacy w epokach Antyk Biblia Grecja: Homer - „Iliada\" , „Odyseja\", Tyrtajos - „Rzecz to piękna...\", Sofokles - „Antygona\"- tragedia antyczna, Kreon, Antygona, Ismena, problem władzy. Rzym: Horacy - „O co poeta prosi Apollina\", „Exegi Monumentum\" Średniowiecze Uniwersalizm, indywidualizm, dydaktyzm, wzorce oso...

Romantyzm francuski - charakterystyka Rousseau Jego hasła znalazły swój wyraz w “Nowej Heloizie”. Powieść epistolarna. Temat: miłość dwojga kochanków listy pełne wyznań on starszy mężczyzna nie mogą się kochać gdyż ona jest bogatsza, dużo młodsza nieszczęśliwa miłość utwór nawiązuje do sentymentalizmu czułość Elementy sentyme...

Wiersz sylabiczny - Wiersz sylabiczny Nową erę w rozwoju polskiej poezji, także w dziedzinie budowy wiersza, otwiera twórczość Kochanowskiego. W utworach jego stabilizuje się po raz pierwszy w dziejach polskiej poezji regularny system wersyfikacyjny zwany sylabizmem. W odróżnieniu od wiersza średniowiecznego i wczesnorenesansowego odznacza się on: ustaleniem n...