Zdefiniowanie rynku docelowegoZ d e f i n i o w a n i e r y n k u d o c e l o w e g o W wyniku oceny poszczególnych segmentów przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na działania w obrębie jednego segmentu lub kilku segmentów rynku. Jest to tzw. wybór rynku docelowego. Rynek docelowy składa się z nabywców o podobnych cechach Charakterystycznych, na których przedsiębiorstwo koncentruje swoje działania. Wyróżnia się na ogół pięć sposobów wyboru rynku docelowego. Są to : 1. Koncentracja jednosegmentowa. Zakłada dostosowanie produktu do potrzeb jednej grupy nabywców. Określana jest często jako szukanie niszy rynkowej. Podejście takie jest skuteczne wówczas, gdy mamy do czynienia z dużym i stabilnym segmentem rynku. Jednakże w przypadku zbyt wąskiej specjalizacji może zaistnieć ryzyko skoncentrowania się tylko na jednym segmencie. Ryzyko takie może być spowodowane na przykład zbyt częstymi zmianami w technologii i skracaniem się cyklu życia produktu, co pociąga za sobą konieczność ciągłego inwestowania w badania w badania i rozwój nowych produktów. 2. Specjalizacja selektywna Wiąże się z ukierunkowaniem działań na nisze rynkowe. Jednak w przypadku specjalizacji selektywnej firma stara się działać na wielu rynkach. Dlatego też ryzyko rozłożone może być bardziej zróżnicowane, a to ze względu na możliwość doboru segmentów bardziej atrakcyjnych. 3. Specjalizacja produktowa Zakłada specjalizację firmy w dostarczaniu określonego produktu różnym nabywcom. Może zaistnieć także wewnątrz sektora, gdy konkurenci ustalą szerokość wytwarzanego przez każdego z nich asortymentu, by względem siebie zbytnio nie rywalizować. 4. Specjalizacja rynkowa Jest przeciwieństwem specjalizacji produktowej. W tym przypadku zakłada się koncentrację na obsługiwaniu wielu potrzeb jednej grupy nabywców. 5. Pełne pokrycie rynku Dotyczy raczej dużych przedsiębiorstw i międzynarodowych koncernów sprzedających dobra zaopatrzeniowe ( np. energia materiały biurowe ) lub różnicujących swój asortyment produktowy dla różnych grup odbiorców ( np. materiały metalowe, materiały chemiczne ). W zależności od oferowanego asortymentu produktów oraz segmentów ich odbiorców przedsiębiorstwo może zdecydować się na trzy warianty różnicowania działań marketingowych : - objąć cały rynek określonego produktu, oferując go wielu segmentom odbiorców ( marketing zróżnicowany ), - skoncentrować się tylko na jednym lub kilku wybranych segmentach ( marketing skoncentrowany ), - oferować ten sam produkt lub też wiele produktów w wielu segmentach rynku ( marketing niezróżnicowany ).

Zdefiniowanie rynku docelowego

Materiały

Źródła i przejawy radości życia w literaturze polskiej Radość życia – jej źródła i przejawy w literaturze polskiej. Każdy człowiek choć raz w życiu przeżywa radość istnienia, niezależnie od wieku, w którym się urodził. Jest to stan tak fascynujący, że wielu poetów polskich poświęciło swoje utwory temu zagadnieniu. Niektóre epoki literackie radość życia wpisywały w swój program, lecz każda z...

Zasoby naturalne - klasyfikacja KLASYFIKACJA ZASOBÓW NATURALNYCH Podstawą klasyfikacji jest wyczerpywalność zasobów 1. Niewyczerpywalne a) niezmienne – np. energia słońca, siła wiatru, energia mórz i oceanów, przypływy i odpływy b) ulegające zmianie w czasie ich wykorzystywania – przestrzeń geograficzna (nie można jej zniszczyć, ale ulega zmianom), woda, atmo...

Marketing globalny - definicja, założenia Definicja marketingu globalnego i jego ogólne założenia Marketing globalny jest to marketing firm, które ze względu na światowe znaczenie i renomę swoich produktów i usług, działają w formach organizacji ponadnarodowych, o trudnym do ustalenia kraju pochodzenia. Ze względu na globalny charakter branż i produktów oraz globalny zasięg działalno...

Sztuka dla sztuki - Młoda Polska Sztuka dla sztuki Podobnie z postawy twórców epoki wypływa hasło programowe tych czasów brzmiące: \"sztuka dla sztuki\". Jego inicjatorem i propagatorem w Młodej Polsce stał się wielki artysta modernizmu Stanisław Przybyszewski, dramaturg, powieściopisarz, redaktor krakowskiego \"Życia\". Twierdził on, iż sztuka sama w sobie posiada wartości i...

Katastrofizm i ekspresjonizm "Hymnów" Jana Kasprowicza Katastrofizm i ekspresjonizm ,,Hymnów\'\' Jana Kasprowicza Pod koniec XIX wieku Jan Kasprowicz znalazł się pod przemożnym wpływem niemieckiego ekspresjonizmu. Był to prąd literacki, który formułował zadania sztuki w nowy sposób. Artysta mianowicie nie miał odtąd naśladować rzeczywistości, ale ukazywać świat wewnętrzny człowieka. Ekspresj...

Wpływy mikroklimatyczne - wyjaśnienie Wpływy mikroklimatyczne. Związane są z głównymi strefami klimatycznymi kuli ziemskiej. W gorących i wilgotnych klimatach tropikalnych należy: - dla ochrony przed parnością zapewnić swobodny przewiew wiatru w celu zapobiegania przegrzaniu organizmu ludzkiego, - zapewnić ochronę przed częstymi i silnymi opadami. Dlatego w strefie międzyzwrot...

Europa - pojęcie kontynentu EUROPA - wiadomości encyklopedyczne Kontynent na półkuli północnej. Od płn. i płd. otaczają Europę: Ocean Atlantycki i jego morza poboczne: Barentsa, Norweskie, Północne oraz morza śródlądowe: Białe, Bałtyckie i Śródziemne (z morzami: Liguryjskim, Tyrreńskim, Adriatyckim, Jońskim, Egejskim, Czarnym i Azowskim). Od Afryki Europę oddzielają cieś...

Analiza "W rzece Heraklita" Wisławy Szymborskiej W rzece Heraklita Tytuł wiersza (z t. Sól, 1962) przywołuje na myśl słynne stwierdze¬nie panta rhei – wszystko płynie. Przemijanie i zmienność są stałymi elementami rzeczywistości. Człowiek został przez naturę wprzęgnięty o ten odwieczny mechanizm. Jest przy tym jednym z wielu, jednostką uwikłaną w relacje z innymi, ale przecież...